a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

12 Status tekstvedtak

        
1 Forebygging og hjelp9Folkebad i Jåttåvågen17Helhetlig tilbud til rusavhengige25SFO for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. klasse
2Ressurssenteret10Sykkelstrategi18Tou scene – byggetrinn to26Spaniaplassene
3Cricketbane11Sikkerhet i sentrum19Flere VTA-plasser27Evaluering av signalanlegget på sykehjem
4Framtidens sykehjemstruktur12Lervig sykehjem20Tilrettelegge for økt aktivitet i svømmehallene28Rogaland Filmkraft
5Fordeling av midler mellom skolene13Seniorsenter21Idrettshaller29Bedre fremkommelighet på veiene (tidligere flaskehalsprosjektet)
6Brannstasjoner14Frivillige lag og organisasjoner22Vålandsbassengene  
7Kjøkken og kantinedrift15IKT i skolen23Eiendomsskatt – statens taksering  
8Demenslandsby16Godeset skole24Fremtidens skole – Stavangerskolen 2025  
Tabell 12.1 Ferdigstilte tekstvedtak i 2018
Last ned tabelldata (Excel)
        
30Ny skole i Storhaug bydel38Universitets- og høyskolebyen46Psykisk helse54Kommunal ladestrategi
31Økologisk gård39Stavanger sentrum47Nye boligformer55Sykkelstrategien revideres
32Områdeløft for Hillevåg40Lyse AS48Engøyholmen – status som fartøyvernsenter56Garderobeanlegg på Hinna
33Områdeløft for Storhaug41Ny skole på Storhaug – modellskole for smartteknologi49Verdensarv57Stavanger Bolig KF
34Økt opparbeidelse friområder og hundeluftegårder42Entreprenørskapskompetanse50MUST, Holmeegenes   
35Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS43Skolevegringsprosjekt51Kunst i offentlig rom  
36Kongress og arrangementsturisme44Rus og psykiatri52Norsk Lydinstitutt  
37Reorganisering Stavanger Forum AS45Levekårsløft53Vedlikehold/skjøtsel av friområdene  
Tabell 12.2 Tekstvedtak til oppfølging
Last ned tabelldata (Excel)

 

12.1 Ferdigstilte tekstvedtak

Tekstvedtak fra HØP 2015-2018

 1. Forebygging og hjelp

Innenfor barnehage og skole er det tre gode fagmiljøer: Ressurssenteret for barnehagene, Psykologisk, Pedagogisk tjeneste (PPT) og Lenden (for hjelp til elever med behov for utredning og tiltak i skolen). Bystyret ber om en sak til kommunalstyret for oppvekst der det utredes hvordan disse miljøenes kompetanse og ressurser kan benyttes bedre på tvers av avdelingene, og med det enkelte barns behov i sentrum. PPT og Lenden styrkes med en samlet post på 3 millioner kroner.

Status per 1. tertial 2018:

På bakgrunn av endringer i barnehageloven og revidert rammeplan i 2017 ble det igangsatt et arbeidet for å utnytte den samlede kompetansen på tvers best mulig, nærmest mulig barna. Sak 17/18 i kommunalstyret for oppvekst: «Ny organisering av «Rett hjelp tidlig» gjennom samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene» ble vedtatt 07. mars. I tråd med føringene i rammeplanen skal barnehagen tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger. Videre skal barnehagen legge til rette for og gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud.

Arbeidet med implementering av rammeplanens føringer i alle barnehager pågår kontinuerlig, og det ansees ikke naturlig med en egen orienteringssak om dette.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

Tekstvedtak fra HØP 2016-2019

 1. Ressurssenteret

Bystyret ber om at det legges fram en sak til kommunalstyret for oppvekst, hvor det sees på forholdet mellom ressurssenteret og ressursene ute i barnehagene, med tanke på best mulig utnyttelse av ressursene.

Status per 1. tertial 2018:

I tråd med føringene i rammeplanen skal barnehagen tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger. Videre skal det legges til rette for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Dette innebærer et tett samarbeid mellom barnehagesjefen, PP-tjenester, ressurssenteret og barnehagene.

Arbeidet med implementering av rammeplanens føringer i alle barnehager pågår kontinuerlig, og det ansees ikke naturlig med en egen orienteringssak om dette.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. Cricketbane

Det har lenge vært stor etterspørsel fra deler av den internasjonale befolkningen etter en cricketbane i Stavangerområdet. Dette søkes løst i samarbeid med nabokommunene.  Bystyret avsetter 1 million kr til dette formålet i 2016.

Status per 1. tertial 2018:

Disposisjonsplan for Lassa Idrettspark ble vedtatt i sak 35/17 i KMU 7. mars. Spørsmål om cricketbane ble tilbakesendt for forprosjektering. Forprosjektet ble lagt fram i sak 138/17 for KMU i møte 5. september, men tilbakesendt for ytterligere bearbeidelse.

Disposisjonsplan ble behandlet og vedtatt i KMU i sak 67/18 i møte 10. april. Det ble vedtatt en utstrakt bruk av kunstgras. Gjennomføring av tiltakene er ikke finansiert. Prosjektering vil bli igangsatt i løpet av året.  En vil komme tilbake til finansiering i forbindelse med kommende handlings- og økonomiplan.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet. 

 1. Framtidens sykehjemstruktur

Fremtidens sykehjemstruktur må planlegges i dag. I løpet av 2017 vil «Leve HELE LIVET» ha vært i drift i 4 år. Bystyrets mål er at behovet for sykehjemsplasser skal ned, mens tilbudet i hjemmet skal økes. For å være rustet for fremtiden settes det av midler for å forsere arbeidet med planleggingen av fremtidens sykehjemstruktur og nye sykehjem. Bystyret ber rådmannen arbeide videre med kommunalstyret for levekår sitt vedtak 58/2015 «Revisjon omsorg 2025».

Status per 2. tertial 2018:

Ny sak om demenslandsby på Ramsvigtunet ble behandlet i Stavanger formannskap den 06.09.2018. Forventet oppstart av ombygging vil være i 2019. Plan for omsorgsbygg 2030 er under arbeid og forventes fremlagt til politisk behandling mot slutten av 2018, ev. 1. tertial 2019. Arbeidet med temaplanen gjenopptas når nye ressurser er rekruttert.

Status per 31.12.2018:

Rom- og byggeprogram for senter for demens på Ramsvigtunet behandles i formannskapet i februar. Plan for Omsorgsbygg 2030 legges fram til 1.gangsbehandling i mars. Endelig behandling i Bystyret i juni 2019.

Dette tekstvedtaket ansees som ferdigstilt og erstattes av nye tekstvedtak i HØP 2019-2022 vedr. Ramsvigtunet senter for demens og plan for Omsorgsbygg 2030.

Tekstvedtak fra HØP 2017-2020

 1. Fordeling av midler mellom skolene

Bystyret ber rådmannen legge frem en ny forenklet modell for fordeling av midler til skolene. Sak legges fram for kommunalstyret for oppvekst og kommunalstyre for finans. Ny modell for fordeling av midler skal være på plass til skolestart 2017/2018. Bystyret ber om at rådmannen snarest legger fram en sak for kommunalstyret for oppvekst. Saken skal også gi en oversikt over hvordan sammenlignbare storbyer har løst problemstillingen rundt ulike levekårssoner.

Status per 1. tertial 2018:

Sak 61/17 om ny modell for ressurstildeling til skolene ble lagt fram for kommunalstyret for oppvekst i juni 2017. Saken ble deretter sendt på høring.

Sak 94/17 Ny modell for ressurstildeling til skolene ble endelig behandlet i kommunalstyret for oppvekst 13. desember 2017. Saken ble også behandlet i kommunalstyret for finans 22. januar 2018.

Kommunalstyret for oppvekst har godkjent forslaget til ny modell for ressurstildeling til skolene i Stavanger som det framgår av saken. Modellen som ble tatt i bruk 1. januar 2018 innføres over to år og evalueres etter 4 år.

Kommunalstyret for oppvekst er blitt informert om endringer for skolene som følge av modellen. Rådmannen vil til neste budsjettår kunne beregne levekårstildeling etter nye kriterier og på bakgrunn av dette tildele levekårspotten mer treffsikkert. Rådmannen tar sikte på å legge fram en sak til kommunalstyret for oppvekst med orientering om skoleøkonomien ved inngangen til nytt skoleår.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. Brannstasjoner

Bystyrets klare målsetting er å ha på plass en forsvarlig brannstasjonsstruktur i Stavanger innen 2021. Midlene til nybygg avsettes og bystyret ønsker at lokalisering avklares så raskt som mulig.

Status per 1. tertial 2018:

Planforslaget om brannstasjon i Lervig har vært til behandling i Kommunalstyret for byutvikling, men ble sendt tilbake for å vurdere alternative tomter i bydelen.

Tomtevurdering ble fremmet for bystyret i sak 24/18: Ny brannstasjon i Stavanger øst, overordnet alternativvurdering den 19. mars 2018, med anbefaling om at det reguleres brannstasjon på tomtealternativ J2 i Lervig.

Bystyrets flertallsvedtak:

Bystyret går inn for at brannstasjonen i Stavanger Øst lokaliseres i Lervig, slik den er foreslått i alternativ J2 med ny utfylling i Lervig.

Gangstien mellom brannstasjonen og kaien skal alltid være åpen for publikum utenom ved utrykninger med båt. Det arrangeres en arkitektkonkurranse for å velge utforming av den nye brannstasjonen. Det forutsettes at den må gis en estetisk moderne og urban utforming som harmonerer med omkringliggende bebyggelse.

Minimum 50% av byggets takflate skal være tilgjengelig for publikum og integreres som en del av parkarealet i nord for stasjonen- Tilkomst og takflate skal ha universell utforming.

Det skal gjennomføres en begrenset arkitektkonkurranse i løpet av høst 2018. Ny reguleringsplan vil fremmes med bakgrunn i resultatet fra konkurransen.

Saken er, etter anmodning fra representantene Eirik faret Sakariassen (SV), Daria Maria Johnsen (MDG) og Sara Nustad Mauland (Rødt), oversendt departementet for lovlighetskontroll.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. Kjøkken og kantinedrift

God og næringsrik mat er viktig for både helse og trivsel. Rådmannen bes gjennomgå kommunens tjenester innenfor drift av kjøkken, kantiner og levering av mat. Målet er å sikre kvalitet og næringsinnhold, samt at tjenestene drives på en mest mulig kostnadseffektiv måte. I denne sammenheng skal det sees på kommunens egne kjøkken og kantiner, i tillegg til private og frivillige som mottar støtte fra kommunen.

Bystyrets tekstvedtak til budsjettet må sees i sammenheng med formannskapets vedtak i sak 71/17, i møte 4. mai 2017, punkt 4 og 5 der det heter:

 1. Kommunens kompetanse på hvordan fremme matglede og et sunt kosthold for alle kommunens brukere og på en rasjonell drift skal videreutvikles. Rådmannen bes derfor arbeide videre med, og legge frem en egen sak om:

-hvordan kommunen kan videreutvikle og spre kompetanse om sunt kosthold og matglede gjennom samarbeid med kompetansemiljø som Måltidets hus og restaurantbransjen m.fl. i Stavanger

-hvordan kjøkken og kantiner i kommunen kan samarbeide om utvikling av personalets kompetanse og en god utnyttelse av personell, utstyr og lokaler

-hvordan samarbeid mellom Byggdrift, kommunale kjøkken og kjøkken ved de ideelle sykehjemmene kan styrkes ytterligere.

 1. Det skal gjøres en vurdering av å etablere et nasjonalt kompetansesenter for sykehjemsmat i Stavanger. Senterets intensjoner skal bl. a. være forskning, utviklingsarbeid, veildningsarbeid, tilrettelegging for produktutvikling og dietter, arrangere seminarer, kurs for både kokker og ansatte ved sykehjem mm. Det skal søkes samarbeid med Måltidets Hus både i forhold til kompetanse og organisering.

Rådmannen vil gjøre en helhetlig vurdering av hvordan disse vedtakene skal følges opp, herunder behov for å engasjere ekstern kompetanse og kapasitet på grunn av oppdragets kompleksitet og omfang. Rådmannen vil komme tilbake med en plan for oppfølging i neste tertialrapport.

Status per 1. tertial 2018:

Driften av kantinen i Olav Kyrresgate er i perioden 1. januar 2016 til og med 31. desember 2018 satt ut til Stavanger byggdrift KF. Avtalen gir rom for prolongering med et år av gangen. Rådmannen vurdere det som hensiktsmessig at organisering og drift av kantine fremover inngår som en del av tjenesteutviklingsprosjektene i Nye Stavanger.

Kvalitetsmeldingen for sykehjem var til behandling i fjor (Bystyresak 42/17) og hadde ernæring som et viktig tema. Underernæring hos eldre er et sentralt tema i kvalitetsarbeidet på alle sykehjem. Etter en politisk beslutning i forbindelse med kvalitetsmeldingen har de fleste flyttet middagen til ettermiddagstid. I en oppfølgingssak til kvalitetsmeldingen som ble behandlet i desember (KL-sak 94/17) ble det fattet følgende vedtak:

For å forebygge underernæring, øke inntaket av mat og bidra til gode spiseopplevelser på sykehjemmene skal det gjennomføres ulike tiltak. Herunder nevnes:

 • Deltakelse i pasientsikkerhetsprogrammet «Forebygging og behandling av underernæring»
 • Delta i det nasjonale læringsnettverket knyttet til ernæring
 • Videreutvikle det lokale ernæringsnettverket og den årlige fagdagen i ernæring
 • Delta på og bidra til utvikling av flere gode tiltak i regi av Stavanger Byggdrift kjøkken

Kommunen er med på en søknad som NOFIMA står for og som gjelder ernæring hos eldre. I tillegg vil ernæring for eldre være et helt sentralt tema i regjeringens Leve hele livet-reform som nylig er lansert. Rådmannen anbefaler ikke å gå videre med å vurdere etablering av et nasjonalt kompetansesenter for sykehjemsmat da tiltakene nevnt over bidrar i ønsket retning.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. Demenslandsby

Ramsviktunet sykehjem vurderes som en del av en demenslandsby. Bystyret ønsker at det skal legges til rette for flere boenheter i form av omsorgsboliger som kan kjøpes, ev. leies. Videre skal det legges til rette for butikker, helsetjenester m.m.

Bystyret ber rådmannen snarest legge fram en sak for politisk behandling.

Status per 2. tertial 2018:

Ny sak om demenslandsby på Ramsvigtunet ble behandlet i Stavanger formannskap den 06.09.2018, jf. FSK 120/18 Ramsvigtunet-senter for demens, ombygging og løsning for beboerne i ombyggingsperioden. Forventet oppstart av ombygging vil være i 2019.

Tekstvedtaket anses med dette som ferdigbehandlet.

 1. Folkebad i Jåttåvågen

Bystyret ønsker å få realisert et Folkebad i Jåttåvågen med byggestart så snart som mulig. Det nedsettes en egen prosjektgruppe hvor politikere, administrasjon og medlemmer fra svømmemiljøet kommer samme for å se på en løsning. Nabokommuner inviteres til å delta. Prosjektgruppen arbeider frem et forslag til utbygging, samarbeidsmodell med aktuelle nabokommuner, og finansieringsplan for bygging og drift.

Status per 2. tertial 2018:

Bystyret behandlet sak om folkebadet i møte den 18.06.2018, jf. sak 70/18 Folkebadet – Veien videre.

Saken ble utsatt, og arbeidet er inntil videre stilt i bero.

 1. Sikkerhet i sentrum

Bystyret ber Rådmannen snarest mulig sette i gang innkjøp av nytt kameraovervåkningsutstyr innen egne budsjettrammer. Videre bes det om forsterket samarbeidet med politi og vekterne i sentrum vedrørende lys og overvåkning på det aktuelle områder i sentrum. Bystyret ber Rådmannen holde kommunalutvalget orientert.

Status per 2. tertial 2018:

Som omtalt i 1. tertial er overvåkingen i operativ drift, og rådmannen vil komme tilbake med orientering til kommunalutvalget når avtalen med politiet er formelt avklart.

Saken anses som ferdigbehandlet.

 1. Sykkelstrategi

Sykkelsatsningen i Stavanger er et sentralt virkemiddel i å nå vedtatte målsettinger om tryggere sykkelveier, bedre folkehelse og reduserte klimautslipp. Det er derfor viktig å opprettholde investeringsnivået for sykkeltiltak. Bystyret viderefører investeringsnivået fra 2016 og 2017 ut perioden. Sykkelsatsningen videreføres med 20 millioner i pr år fra 2018. Bruk av midlene avventes til sykkelstrategiplanen revideres. Rådmannen bes for øvrig søke delfinansiering gjennom statlige støttemidler for sykkeltiltak.

Status per 2. tertial 2018:

Saken er behandlet og vedtatt i KMU-sak 107/18 Sykkelstrategi 2018-2030 – endelig behandling, og ansees som ferdigbehandlet.

 1. Lervig sykehjem

Bystyret vil sikre full drift av Lervig sykehjem fra 2018. Rådmannen bes legge frem sak som beskriver hvordan også beboere ved Domkirken sykehjem kan flytte inn fra 2018 (se eget punkt). Saken skal vise oppdaterte budsjetter, bruk av legekontorareal, fysioterapiavdeling, kjøkken m.m.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført flere møter med representanter for styret i Domkirken sykehjem, men endelig avklaring foreligger ikke. Arbeidet med nødvendige avklaringer fortsetter.

Status per 31.12.2018:

Nytt tekstvedtak i HØP 2019-2022 vedr. Domkirkens sykehjem til Lervig følges opp med nye møter med Domkirken sykehjem og sak til politisk behandling i løpet av første halvår 2019.

Dette tekstvedtaket ansees som ferdigstilt og erstattes av det nye tekstvedtaket.

 1. Seniorsenter

Bystyret vil snarest gå i dialog med Stiftelsen Domkirkens sykehjem vedrørende overføring av sykehjemsplassene til Lervig sykehjem.

Ulike modeller kan drøftes bl.a. virksomhetsoverdragelse, men slik at dagsenteret og omsorgsboligene drives på ordinært vis inntil videre.

Domkirkens sykehjem har lang erfaring innen eldreomsorg som bør videreføres. Eierstiftelsen inviteres til utvikling av området i samarbeid med både Stavanger Utvikling KF/Bolig KF og Stavanger kommune.

Det vurderes i første omgang å nedsette en egen arbeidsgruppe bestående av eier og aktuelle foretak. Stiftelsen skal eie og drive det nye anlegget. Rådmannen bes om å komme tilbake med en sak når spørsmål om eventuell virksomhetsoverdragelse og mulig videreutvikling er drøftet med eier.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført flere møter med representanter for styret i Domkirken sykehjem, men endelig avklaring foreligger ikke. Arbeidet med nødvendige avklaringer fortsetter.

Status per 31.12.2018:

Nytt tekstvedtak i HØP 2019-2022 vedr. Domkirkens sykehjem til Lervig følges opp med nye møter med Domkirken sykehjem og sak til politisk behandling i løpet av første halvår 2019.

Dette tekstvedtaket ansees som ferdigstilt og erstattes av det nye tekstvedtaket.

Tekstvedtak fra HØP 2018-2021

 1. Frivillige lag og organisasjoner

Til neste års handlings- og økonomiplan ber bystyret rådmannen endre budsjettopplegget for tilskudd til lag og organisasjoner. Finans og formannskapet vedtar budsjettrammen og de respektive kommunalstyrene vedtar tildelingen og vedtas endelig i formannskapet.

Vedtak i FSK 15. mars:

Endring i rådmannens anbefaling. Rådmannen legger fram budsjettsaken på vanlig måte. De respektive kommunalstyrene behandler tildelingene (oppvekst, levekår og kultur/idrett) og innstiller før endelig behandling.

Status per 1. tertial 2018:

Tekstvedtaket følges opp i forbindelse med HØP 2019-2022.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. IKT i skolen

I forbindelse med gjennomføring av vedtatt strategiplan for IKT i Stavangerskolen fremheves grundig opplæring i bruk av verktøyene, implementering av chromebooks på barneskolene og videreføring av IKT-strategien. Lærernes kompetanse blir avgjørende for satsingen. IKT-satsingen må settes inn i en større helhetlig pedagogisk sammenheng for å lykkes og for å kunne bruke de digitale verktøyene til å utvikle undervisningen.

Status per 1. tertial 2018:

Vedtaket ivaretas av gjeldende IKT-strategi for stavangerskolen.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. Godeset skole

Godeset skole får flere elever fra høsten 2018 som en konsekvens av at Gautesete skole går fra 1. – 10. skole til ren ungdomsskole. Det har tidligere vært vurdert behov for modulbygg. Det fremkommer likevel at skolen vil få store lokaliseringsutfordringer. Det fremlegges snarest en sak som vurderer hvordan dette skal løses.

Status per 1. tertial 2018:

Saken (4/18) ble fremmet for kommunalstyret for oppvekst 31. januar og den (15/18) ble fremmet for formannskapet 8. februar. Kommunalstyret for miljø og utbygging har behandlet saken (68/18) i møte 10. april.

Tekstvedtaket er med dette ferdigbehandlet.

 1. Helhetlig tilbud til rusavhengige

Ruspolitisk handlingsplan revideres, og det helhetlige tilbudet skal forsterkes. Rehabiliteringsseksjonen styrkes med 500 000 kr til dagsentertilbudet «Huset», og dekkes fra restbeløpet til den statlige opptrappingsplanen/rus.

Status per 1. tertial 2018:

Sak om organisering og finansiering av aktivitetstilbudet ved «Huset» ble behandlet i kommunalstyret for levekår den 28. november 2017, sak 86/17. Budsjettvedtaket er en oppfølging av vedtaket i denne saken. Saken er avklart og ferdigbehandlet.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. Tou scene – byggetrinn to

Bystyret forutsetter at byggetrinn to på Tou scene gjennomføres etter opprinnelige planer og kostnader. Kommunalstyret for miljø og utbygging holdes løpende orientert om videre fremdrift av byggetrinnet.

Status per 1. tertial 2018:

Prosjektgruppen holder KMU AU løpende orientert om utviklingen.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. Flere VTA-plasser

Bystyret ønsker at det over tid skal etableres et større antall VTA-plasser i Stavanger kommune. Det fremlegges en sak snarest for kommunalutvalget som skisserer hvordan kommunen kan sikre et høyere statlig tilskudd – og eventuelt at kommunen dekker kostnadene i sin helhet. Det er satt av midler i rådmannens budsjett (linje 148 – arbeidstreningsseksjonen). Det bes om en sak som redegjør for bruken av disse midlene.

Status per 2. tertial 2018:

NAV Rogaland øker antall VTA-plasser med tolv i Stavanger i løpet av 2018. I tillegg har Stavanger fått midler til ni VTA-plasser i et pilotprosjekt med kommunal VTA. Fire av disse plassene skal benyttes i tilknytning til kafeteriaen på Lervig sykehjem, mens de resterende fem skal tildeles som oppdrag til en av arbeidsmarkedsbedriftene. Bystyret har bevilget midler til finansiering av den kommunale egenandelen i de 21 nye VTA-plassene.

Bystyrevedtaket ansees med dette som ferdigbehandlet.

 1. Tilrettelegge for økt aktivitet i svømmehallene

Stavanger kommune har bygget flere nye svømmeanlegg som gir byens innbyggere gode muligheter for svømming og fysisk aktivitet. Bystyret avsetter 1,15 millioner til tiltak som hinderløype i vann og vannsklie.

Status per 2. tertial 2018:

Anskaffelser er gjennomføres i tråd med sak 16/18 til KKI, og dette vil nå bli utprøvd i Kvernevik svømmehall.

Sak ansees som ferdigbehandlet.

 1. Idrettshaller

Når den nye doble Hetlandshallen står klar for bruk høsten 2018, legges det til rette for en prøveordning der idrettslagene står for tilsyn og vakthold når de ulike idrettslagene benytter hallene. Egen sak til kommunalstyret for idrett og kultur.

Vedtak i FSK 15. mars:

Det legges fram en sak til kommunalstyret for kultur og idrett, KKI, 2. tertial.

Status per 2. tertial 2018:

Sak 35/18 Prøveordning drift/tilsyn idrettshall ble behandlet i KKI 20.6.2018.

Sak ansees som ferdigbehandlet.

 1. Vålandsbassengene

Bystyret avventer videre behandling av prosjektet til etter kommunalstyret for miljø og utbygging har fått sak vedrørende mulighetene for eksterne investeringsmidler og modeller for effektiv drift med mer. Det forutsettes at det ikke foretas økning av vannavgiften i 2018 som er øremerket finansiering av prosjektet.

Status per 2. tertial 2018:

KMU behandlet sak om Vålandsprosjektet i sak 115/18, og det ble her vedtatt å stanse videre arbeidet.

Prosjektet ansees nå som ferdigbehandlet.

 1. Eiendomsskatt – statens taksering

Bystyret ber kommunalstyret for finans legge frem en sak om å utrede hva det vil innebære å gå over til statens taksering av eiendomsskatt. Det blir ikke lagt inn noen kostnader før dette.

Status per 2. tertial 2018:

Utredningsoppdraget inngikk i sak 32/18 til fellesnemnda 4. juni 2018. Saken omhandler etablering av administrativt prosjekt om taksering og harmonisering av eiendomsskatt. Fellesnemnda vedtok å prioritere prosjektet og dets kostnader innenfor midlene som er stilt til rådighet for å etablere nye Stavanger kommune.

Status per 31.12.2018:

Oppdraget ble overført til nye Stavanger og er svart ut gjennom vedtak i fellesnemnda 4. juni 2018.

 1. Fremtidens skole – Stavangerskolen 2025

Våre barn er byens fremtid. Bystyret starter arbeidet med hvordan Stavangerskolen skal utvikle seg mot 2025. Målet er moderne og fleksible undervisningsmetoder, hensiktsmessig organisering av skoleledelse, spesialundervisning og integrering av nye innbyggere. Målet er videre en smartby-skole, med full integrering av teknologi og digitalisering i undervisning, samt en fremtidsrettet politisk og administrativ ledelsesstruktur for skolen. Rådmannen legger frem en sak for kommunalstyret for oppvekst og formannskapet om hvordan dette arbeidet på kort og lang sikt skal organiseres. Driftsstyrene vurderes nedlagt fra høsten 2018. og vurderes erstattet med en modell som gir økt eierstyring og bedre kontakt mellom virksomhetene/skolene og kommunalstyret for oppvekst.

Status per 2. tertial 2018:

Sak om fremtidens skole ses i sammenheng og koordineres med nye kvalitetsplaner for skole og SFO. Arbeidet med kvalitetsplaner starter opp medio september 2018. Sak til kommunalstyret for oppvekst og FSK om fremtidens skole utsettes derfor til 3. tertial. Driftsstyrene vurderes i forbindelse med oppfølging av vedtak i KO sak 5/18. I forbindelse med dette legges det frem en sak i oktober 2018.

Status per 31.12.2018:

Arbeidet med å utarbeide ny felles kvalitetsplan for skole og SFO i Nye Stavanger startet opp høsten 2018. Planen tar utgangspunkt i fagfornyelsen med ny overordnet læreplandel og reviderte fagplaner. Kvalitetsplanen for utvikling av stavangerskolen fram mot 2025 skal behandles av nytt kommunestyre våren 2020.

IKT-satsingen i stavangerskolen er videreført i 2018 og IKT-strategien rulleres årlig. Digital dannelse vil bli foreslått som ett av tre satsingsområder i den nye kvalitetsplanen for skole.

Kommunalstyret vedtok ved behandlingen av sak 7/19 30. januar 2019 å legge ned ordningen med driftsstyrer fra 1. januar 2020, og erstatte denne med en ordning med samarbeidsutvalg ved skolene .

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. SFO for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. klasse

Bystyret ber om at det fremmes en egen sak vedrørende tilbudet om skolefritidsordningen for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. klasse. Det innføres en ordning om redusert og differensiert foreldrebetaling for SFO-plasser for funksjonshemmede elever fra høsten 2018. Det legges inn en million kroner til dette arbeidet.

Vedtak i FSK 15. mars:

Framlegges egen sak 2. tertial 2018.

Status per 2. tertial 2018:

Sak lagt fram for behandling i KO (sak 27/18) og FSK (sak 20/18).

Status per 31.12.2018:

Saken er ferdigbehandlet.

 1. Spaniaplassene

Bystyret vil fortsatt gi eldre i Stavanger et tilbud om rehabiliterings- og helseopphold i Spania. Det legges i 2018 frem en sak med forslag til flere former for opphold, der det forutsettes at deler av tilbudet skal kunne være selvfinansierende.

Status per 2. tertial 2018:

Sak 38/18 om Spaniaplassene ble fremlagt til politisk behandling i kommunalstyret for levekår i juni 2018. Ny avtale med Bærum om kjøp av sykehjemsplasser inngås i løpet av høsten 2018.

Status per 31.12.2018:

Ny avtale med Bærum kommune om 3 plasser fra 01.01.2019 er inngått. Tilleggsavtale om ytterligere en plass fra 01.03.2019 inngås som oppfølging av vedtak i HØP 2019-2022.

Tekstvedtaket ansees med dette som ferdigstilt.

 1. Evaluering av signalanlegget på sykehjem

Videre anskaffelser av signalanlegg utsettes inntil erfaringer fra Lervig er lagt frem i en sak til kommunalstyret for levekår.

Status per 2. tertial 2018:

Arbeidet med anskaffelse av ny rammeavtale for signalanlegg pågår. Det gjennomføres løpende evaluering og korrigering av anlegget på Lervig. Helhetlig evaluering gjennomføres i 2019.

Status per 31.12.2018:

Sak om evaluering av signalanlegget på Lervig legges fram for kommunalstyret for Levekår i februar 2019.

Tekstvedtaket ansees med dette som ferdigstilt.

 1. Rogaland Filmkraft

Bystyret er opptatt av at Filmkraft kan utvikle seg videre i Stavanger. Det fremlegges snarest en sak vedrørende eierstrategi og mulighetene for videreutvikling av Rogaland Filmkraft i samarbeid med de andre eierne, og hvilke ringvirkninger dette kan gi for byen.

Status per 2. tertial 2018:

Rådmannen vil legge fram en sak vedrørende kommunens eierskap i Filmkraft Rogaland AS for Kommunalstyret for kultur og idrett i løpet av høsten 2018.

Status per 31.12.2018:

Eierstartegi for Filmkraft Rogaland AS ble godkjent av bystyret den 26.11.2018 (sak 111/18).

Tekstvedtaket ansees med dette som ferdigstilt.

 1. Bedre fremkommelighet på veiene (tidligere flaskehalsprosjektet)

Det er behov for en revidering av prosjektet da nye utfordringer med fremkommelighet er synligjort, ikke minst i Hillevåg/bussveien. Formålet er å finne gode løsninger i nært samarbeid med staten, fylkeskommunen. Kommunen setter av 12 millioner i perioden. Det fremlegges en egen sak til kommunalstyret for miljø og utbygging og formannskapet.

Asfaltering

Det settes av tre millioner kroner hvert år i perioden til asfaltering av kommunale veier. Kommunalstyret for miljø og utbygging godkjenner den endelige listen av prosjekter.

Status per 2. tertial 2018:

Det vil bli gitt tilbakemelding i løpet av 3. tertial.

Status per 31.12.2018:

Det har vært dialog med Statens vegvesen vedr problemstatikken knyttet til lysreguleringen. Det er gjennomført et forsøk med endring av signalregulering i Sandviksveien x Hillevågsveien og sak er forelagt KBU. Biltrafikken får nå mindre rød tid enn tidligere. Statens vegvesen og fylkeskommunen jobber videre med optimalisering av krysset.

Asfaltering er gjennomført.

12.2 Tekstvedtak under oppfølging

Tekstvedtak fra HØP 2017-2020

 1. Ny skole i Storhaug bydel

Det avsettes 172 millioner kroner for å komme i gang med ny skole på Storhaug i 2019 og 2020. Endelig framdrift legges fram i egen sak når tomt er avklart.

Status per 2. tertial 2018:

Formannskapet har vedtatt sak 50/18 Tomt til offentlig formål på Storhaug – mulighetsstudie som nå vil bli lagt til grunn for det videre arbeidet.

Status per 31.12.2018:

Sak fremmes til behandling i april vedrørende programmering av innhold i området og strategi for gjennomføring.

 1. Økologisk gård

Bystyret opprettholder avtale om tilskudd til Økologisk gård fram til 2020. Bystyret ber Rådmannen legge fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging vedrørende status i byggeprosjektet. Utbetaling avventes til prosjektet er igangsatt.

Status per 2. tertial 2018:

Stiftelsen arbeider med å klargjøre premissene for søknad om økt økonomisk støtte til oppføring av nytt næringsbygg og en ny sak vil bli fremmet for politisk behandling når endelig tilbakemelding fra stiftelsen foreligger. Det fremstår i skrivende stund noe usikkert om dette blir inneværende år.

Status per 31.12.2018:

Stiftelsen arbeider fortsatt med å klargjøre premissene for søknad om økonomisk støtte til oppføring av nytt bygg, og sak vil bli fremmet for politisk behandling når endelig tilbakemelding fra stiftelsen foreligger.

 1. Områdeløft for Hillevåg

Bystyret ber om at det gjennomføres et områdeløft for Hillevåg med start i 2017. Det avsettes totalt 7 million kroner i perioden til dette arbeidet.

Status per 2. tertial 2018:

IRIS la fram sin sosiokulturelle stedsanalyse for kommunalutvalget 19. juni og Hillevåg bydelsutvalg ble invitert. Den fikk også oppmerksomhet i media. Et første høringsutkast ble lagt fram på møtet i folkehelseforum 20.8.2018 og for rådmannens lederteam 22.8.2018 Et revidert utkast sendes i løpet av september til Hillevåg bydelsutvalg.

Status per 31.12.2018:

Planen for områdeløftet for 2018- 2020 ble vedtatt i desember 2018. Satsingen legger til grunn at det skal satses på tre felt; Gode bo- og nærmiljøer, Medborgerskap og Barn og unge. Det er igangsatt tiltak som skal ledes av tiltaksledere, i tillegg til at ulike aktører i Hillevåg inviteres med i prosessen. Det søkes om ekstern finansiering av nye tiltak i perioden. I handlings- og økonomiplanen for 2019 er det lagt inn flere satsinger som blir en del av områdeløftet.

 1. Områdeløft for Storhaug

Gjennom en rekke målrettede tiltak er det blitt jobbet systematisk for å bedre levekårene i den nordøstre delen av Storhaug bydel i løpet av de siste tre årene. Arbeidet er ikke sluttført og områdeløftet videreføres i 2018 og 2019.

Status per 2. tertial 2018:

En overordnet plan for områdesatsingen, handlingsplaner for de ulike satsingsområder og sak om bruk av statlige midler knyttet til områdesatsingen (sak 48/18) ble behandlet i møte i Kommunalutvalget 22. mai 2018. Bydelsutvalget på Storhaug fikk planene til høring i forkant av dette møtet. Staten har godkjent planen og utbetalt midlene. Prosjektledelsen er i gang med å implementere planene.

Status per 31.12.2018:

Det er igangsatt en rekke delprosjekter som del av satsingen. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er styrket med fire stillinger. I tillegg er det igangsatt et arbeid for å kartlegge eksisterende tilbud om støtte og veiledning i foreldrerollen. Det er gjennomført flere oppgraderinger av uterom, blant annet lekeplassen i Spilderhauggata og i Egelandsveien. I tillegg er det gitt nærmiljøtilskudd til ulike beboerinitierte tiltak. Stavanger kommune har inngått et samarbeid med Tøyen Unlimited om å etablere et tilsvarende tilbud på Storhaug. Storhaug Unlimited skal støtte kreative ildsjeler som har tanker om hvordan utfordringer i nærmiljøet kan løses. NORCE (Norwegian Research Centre AS) har fått i oppdrag å følgeforske områdesatsingen i to år.

 1. Økt opparbeidelse friområder og hundeluftegårder

Det vises til vedtak HØP 2016–2019. Bystyret viderefører satsningen på opparbeidelse av friområder og setter av 1,5 millioner kroner i 2017 og 2 millioner kroner i 2018 og 2019. I tillegg avsettes det kr 400 000 kroner skal disponeres til hundeluftegårder jf. bystyrevedtak.

Status per 2. tertial 2018:

Det forberedes fortsatt sak i løpet av året.

Status per 31.12.2018:

Hundeluftingsområde for Tasta er påbegynt utbygd. Lufteområde for Hundvåg vedtatt etter lang prosess, Eiganes og Våland lagt fram sak. Beslutning ikke ennå tatt

 1. Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS

Bystyret følger opp sin vedtatte satsing med investeringen i Stavanger Forum AS og på økt kongress- og arrangementsturisme i regionen. Det settes av 5 mill. i 2017 og 5 mill. i 2018 og 2,5 mill. i 2019 som øremerkes økt investering i Stavanger Forum AS for å finansiere satsningen ”Stavanger Convention Bureau”.

Status per 2. tertial 2018:

Bystyret behandlet den 18.06.2018 sak 75/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling» og sak 76/18 – «Styrking av kongress- og arrangementssatsingen». Planlagt kapitalforhøyelse på kr 5 mill. i 2018 vil ses i sammenheng med oppfølgingen av vedtakene i de nevnte sakene. Det tas sikte på at Stavanger Forum AS planlegger gjennomføring av kapitalforhøyelsen i 3. tertial 2018, i samråd med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Det tas videre sikte på at ny kapitalforhøyelse gjennomføres i 2019, jf. bystyresak 177/16.

Status per 31.12.2018:

Planlagt kapitalforøyelse på kr 5 mill. ble gjennomført i 3 tertial 2018, jf. bystyresak 177/16. Det ble samtidig gjennomført en ytterligere kapitalforhøyelse på kr 2,5 mill., jf. bystyresak 93/18. Det gjenstår fortsatt en kapitalforhøyelse på kr 2,5 mill. i 2019, jf. sak 177/16.

Tekstvedtak fra HØP 2018-2021

 1. Kongress og arrangementsturisme

Bystyret legger til rette for utvikling av eksisterende næringer, omstilling og aktivitet i regionen. Det settes av 30 millioner kroner i eget fond. Fondet skal videreføre og styrke kongress- og arrangementssatsingen i regionen. Fondet skal bidra til etablering og forsterkningen av fagkonferanser, næringsutstillinger, publikumsutstillinger, større nasjonale og internasjonale sportsarrangementer, større regionale, nasjonale og internasjonale kulturarrangementer, by-jubileer og andre større byarrangementer. Stavanger har opparbeidet seg solid kompetanse på gjennomføring av ulike arrangement. Fondet vil bidra til at denne kompetansen opprettholdes, og kommer til nytte videre.

Fondet skal i tillegg tilføres årlige tilskudd. Det skal utbetales ulike former for økonomisk støtte fra fondets avkastning og årlige overføringer fra kommunen, til relevante arrangementer og kongresser som bygger opp under kommunens næringssatsinger, samt til markedsføring. Fondet overtar ansvaret og midlene avsatt til å følge opp kommunens inngåtte avtaler knyttet til arrangementsturisme.

Det etableres et eget råd for fondet. Stavanger Forum AS blir sekretariat for rådet. Kommunalutvalget vil fungere som styret for fondet. Rådmannen bes legge frem en sak for bystyret for hvordan fondet skal settes opp.

Status per 2. tertial 2018:

Oppfølgingen av Kongress og arrangement fondet ses i sammenheng med bystyresak 75/18 Forum-området – Status og videre utvikling.

Status per 31.12.2018:

Kongress og arrangement fondet må sees i sammenheng med bystyrets vedtak i sak 116/18 Årsbudsjett 2019 og Handlings og økonomiplan 2019-2022, der det bes om en sak vedrørende opprettelse av Kongress og sportssenter KF. Bystyret vil i denne sammenhengen ha forslag om retningslinjer for arrangement fondet fra et interim styre for et nytt KF.

 1. Reorganisering Stavanger Forum AS

Stavanger Forum AS er et av kommunens viktigste verktøy for videre utvikling av kongress- og arrangementsturisme. Vi må reorganisere forholdet mellom Stavanger kommune og Stavanger Forum AS.

Bystyret ber derfor rådmannen legge frem en sak om overføring av kommunens bygg og eiendom på Stavanger Forum-området som kapital til Stavanger Forum AS. I tillegg må det settes av midler til renovering av kongressenteret før det overføres som kapital til Stavanger Forum AS. Forum Expo videreføres med eierskapet som i dag. Disse egenkapitalendringene må skje i samarbeid med Rogaland fylkeskommune.

Status per 2. tertial 2018:

Bystyret behandlet den 18.06.2018 sak 75/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling» og sak 76/18 – «Styrking av kongress- og arrangementssatsingen». I de aktuelle sakene ba bystyret om at rådmannen bl.a. utreder ulike modeller for ny organisering av en overordnet profilering av Stavanger, herunder arbeid som i dag utføres av Stavanger Forum AS. Rådmannen vil utrede det forannevnte og tilhørende problemstillinger i løpet av 3. tertial 2018. Det vises for øvrig til en nærmere redegjørelse for oppfølgingen av sak 75/18 og 76/18 i kapittel 4.

Status per 31.12.2018:

Bystyret behandlet den 17.12.2018 sak 116/18 – Årsbudsjett 2019 og Handlings- og økonomiplan 2019-2022. I sak 116/18 ble det fattet blant annet følgende vedtak: «Opprettelse av Kongress og sportssenter KF – Stavanger som destinasjon for møter, kongress og arrangementer skal videreutvikles. Stavanger kommune har investert betydelige midler i arenaer og idrettsanlegg for dette formålet. Det er behov for en enda bedre organisering av dette arbeidet i fremtiden. Bystyret ønsker derfor å etablere et kommunalt foretak for kongress- og arrangementssatsingen i byen… …Foretaket skal overta alle kommunens eiendommer, anlegg og aksjene til Stavanger forum samt drift av Stavanger Forumområdet…».

Bystyret behandlet den 11.02.2019 sak 18/19 – Stavanger Forum AS – anmodning om tilførsel av likvide midler. I sak 18/19 ble det lagt opp til at det skulle gjennomføres en omstrukturering av Stavanger Forum AS, herunder vesentlige kostnadskutt, før selskapet eventuelt legges inn under et nytt kommunalt foretak.

 1. Universitets- og høyskolebyen

Stavanger kommune skal fornye avtalen med Universitetet i Stavanger og lage en ny samarbeidsavtale med VID. Med UiS skal Stavanger blant annet samarbeide om utviklingen av Ullandhaug, forskning og studentarbeidet. I tillegg er det ønskelig å opprette egne universitetsbarnehage og –skole gjennom læringsavtaler mellom skolen og UiS.

Bystyret vil legge til rette for ny og utvidet campus på Misjonsmarka. Som en del av campus er det også en mulighet til å få lokalisert kommunale tjenestetilbud som kan nyttiggjøre seg den kompetansen VID representerer på viktige fagområder.

Ullandhaug 2023

Etableringen av nytt universitetssykehus, helsefakultet og teknologibygg på Ullandhaug er et løft for regionen og universitetsområdet. Det er viktig at det tilrettelegges for at nye aktører kan etablere seg og at området får tilført ytterligere kunnskap og kompetanse, da dette kan gi positive synergieffekter.

Stavanger kommune inviterer alle de sentrale aktørene på Ullandhaug med formål om å sammen lage en felles strategi for en helhetlig utvikling av området mot 2023.

Status per 2. tertial 2018:

Samarbeid UiS / Campus Ullandhaug

 • Fornyet avtale med UiS ble signert 31. mai 2018. Prosess for å lage handlingsplan for avtalen er satt i gang.
 • Kommunalutvalget har gitt sin tilslutning til at arbeidet med strategi for utvikling av universitetsområdet på Ullandhaug settes i gang (Kommunalutvalget 19.06.2018). Et forprosjekt med varighet fram til sommeren 2019 er under planlegging.
 • Kontaktmøte med UiS er fastsatt til 18.09.2018, der viktige strategiske saker ved UiS blir tema.

Samarbeid VID/Campus Misjonsmarka

Temaplan «Kunnskapsbyen Stavanger»

 • Arbeidet med temaplan Kunnskapsbyen Stavanger er satt i gang.
 • Oppstartsmøte for administrativ styringsgruppe er fastsatt til 12.09.2018. Styringsgruppen skal gi innspill til mål, visjoner og temaer for planen, se til at arbeidet struktureres og gjennomføres i henhold til politiske vedtak, og godkjenne sammensetting av prosjektgruppe.
 • Det er inngått avtale med Kantar om evaluering av Melding om universitetsbyen Stavanger som del av grunnlaget for ny temaplan.

Studentrådet

 • Det er avholdt to møter i studentrådet i løpet av 2. tertial, der næringssjef har møtt for rådmannen.

Status per 31.12.2018:

Forprosjekt for Utvikling av Ullandhaug området er igangsatt. Samarbeidsavtale med UiS og VID er inngått. Evaluering av Melding om universitetsbyen Stavanger er igangsatt av Kantar og vil bli sluttført januar 2019.

 1. Stavanger sentrum

Utviklingen av Stavanger sentrum er viktig for byen og regionen. Bystyret har høyt ambisjonsnivå for den kommende sentrumsplanen. Aktuelle aktører inviteres til aktiv deltakelse i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av samarbeidsmøter. Bystyret matcher tilskuddet fra staten til City Impact District (CID). Rådmannen legger frem en sak til bystyret hvor kommunalutvalget blir kommunens sentrumsutvalg som koordinerer og samordner diverse råd, utvalg og styrer som i dag ivaretar ulike sider av kommunens myndighet i Stavanger sentrum.

Status per 2. tertial 2018:

Sak om forvaltning og koordinering av kommunens roller i forbindelse med sentrum er noe forsinket. Saken vil bli fremmet i løpet av 3. tertial.

Status per 31.12.2018:

Saken legges fram i 2019.

 1. Lyse AS

Stavanger kommune inviterer til en dialog med Lyse og andre eierkommuner om behov og vilkår for å etablere nye lån fra eierne til Lyse.

Status per 2. tertial 2018:

Rådmannen har tatt initiativ til å etablere en arbeidsgruppe bestående av relevante fagpersoner (finans/økonomi) hos aksjonæren og i Lyse AS, som i løpet av 3. tertial 2018 vil utrede behov og vilkår for eventuelle nye lån fra aksjonærene til Lyse AS. Arbeidsgruppens tilrådning vil fremmes for politisk behandling vinteren 2018/2019.

Status per 31.12.2018:

Arbeidsgruppens arbeid er ferdigstilt og tilrådningen vil fremmes for politisk behandling våren 2019. Det ble redegjort for arbeidsgruppens foreløpige konklusjoner på eiermøtet i Lyse AS den 20.02.2019. 

 1. Ny skole på Storhaug – modellskole for smartteknologi

Det utarbeides nå en mulighetsstudie for området rundt Haugesundskvartalet hvor flere funksjoner ses i en sammenheng. Skolen bygges som en smartskole der det i planleggingen legges til rette for at moderne teknologi blir en integrert del av undervisning og drift. I prosjekteringsfasen rekrutteres det et lederteam som skal delta i utformingen av bygget, trekke på nasjonale og internasjonale erfaringer, og ha ansvaret for driften av skolen etter oppstart. Skolen realiseres så raskt som praktisk mulig.

Status per 2. tertial 2018:

Se punkt 2 om ny skole på Storhaug.

Status per 31.12.2018:

Se punkt 2 om ny skole på Storhaug.

 1. Entreprenørskapskompetanse

Det legges frem en sak som beskriver hvordan vi ved for eksempel bruk av ideverksteder og elevbedrifter kan fremme entreprenørskapskompetanse hos elevene og hvordan man kan la dem jobbe med utfordringer knyttet til for eksempel smartyby-satsingen eller levekårsløftet.

Vedtak i FSK 15. mars:

Ønskes så raskt som mulig.

Status per 2. tertial 2018:

Sak vil bli lagt fram til politisk behandling i 3. tertial.

Status per 31.12.2018:

Rådmannen har høsten 2018 arbeidet sammen med Smartbyen Stavanger og Ungt entreprenørskap med å utvikle tiltak for å fremme entrepenørskapskompetanse hos elevene. Det er etablert et samarbeidsprosjekt mellom stavangerskolen og Smartbyen Stavanger hvor ungdomsskoleelever lærer om tjenestedesign og innbyggerinvolvering, utvikler prototyper og lager presentasjoner av prosjektene de jobber med. Stavanger kommune har også, i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Rogaland, utviklet pilotprosjektet teknologiSMART. Dette skal prøves ut på fem skoler på 6. trinn kommende skoleår. I prosjektet utfordres elevene til å bruke teknologi for å utvikle løsninger på problemer som finnes i deres eget nærmiljø. En sak som orienterer om de pågående prosjektene og vurderer hvordan erfaringer fra disse kan nyttiggjøres og videreføres, vil bli lagt fram i 2. tertial 2019.

 1. Skolevegringsprosjekt

Stavanger skal bli ledende i arbeidet mot skolevegring. Det fremlegges en sak som beskriver omfanget og konsekvenser. Det skal på bakgrunn av dette utarbeides en egen plan som viser målsettinger, tiltak, organisering, samarbeid internt i kommunen, samarbeid med spesialisthelsetjenesten med mer. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av personer med ulike profesjoner fra virksomheter som stab og spesialisthelsetjenesten, politikere med flere. Det søkes departementet om prosjektmidler.

Status per 2. tertial 2018:

Framleggelse av saken utsettes til 3. tertial.

Status per 31.12.2018:

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Ungdomsmiljø – rus, vold og skolefrafall» ble behandlet i kontrollutvalget i Stavanger 20. november 2018. I rapporten gis det anbefalinger om hvordan kommunen bør følge opp risikoutsatte barn og unge, blant annet når det gjelder stort skolefravær. Kontrollutvalget fremmet sak til bystyret 14. januar 2019 med orientering om forvaltningsrevisjonen og forslag til oppfølging av rapporten. Bystyret fattet i saken vedtak om at rapporten oversendes rådmannen for oppfølging av rapportens anbefalinger. Tilbakemelding til bystyret om hvordan anbefalingene er fulgt opp skal gis via kontrollutvalget etter ca. 6 måneder.

 1. Rus og psykiatri

Stavanger kommune tar en nasjonal rolle for å få belyst hvilke tiltak som virker for gruppen innen rus og psykiatri. Bystyret ber om at det legges frem en egen sak til politisk behandling som skisserer arbeidet og bruk av de avsatte midlene på 10 millioner. Det søkes om finansiering fra staten og KS involveres i prosessen.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført et bredt anlagt seminar i regi av kommunalstyret for levekår 6. februar 2018 for å belyse utfordringsbildet knyttet til brukere med rus/psykiske lidelser, og Stavanger har sammen med de andre storbyene sluttet seg til prosjektet «De vanskelig bosettbare» drevet av Oslo kommune.

Det skal rekrutteres en prosjektleder med erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid som sammen med representanter for brukere, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester utarbeider en prosjektskisse for bruk av de avsatte midlene. Stillingen finansieres av de avsatte midlene.

Arbeidet med rekruttering av prosjektleder pågår.

Status per 31.12.2018:

Prosjektleder tiltrådte 01.12.2018, og er i gang med kartlegging av dagens tjenestetilbud for brukere med rus og psykiske lidelser og innhenting av kunnskapsgrunnlag. Det skal utarbeides en prosjektskisse som legges fram til politisk behandling i 2. kvartal 2019 før prosjektet starter opp.

 1. Levekårsløft

Bystyret har store forventinger til grepene som tas i levekårsløftene. Erfaringene fra Storhaug må løftes frem ved oppstarten av prosjektet i Hillevåg, samt levekårsprosjektet i Kvernevik. Det understrekes betydningen av at ulike virkemidler må tas i bruk – både internt i den kommunale organisasjonen og gjennom frivillige lag og organisasjoner.

Kommunalutvalget er politisk styringsgruppe for prosjektene på Storhaug og i Hillevåg, med samtlige kommunalstyrer som høringsinstanser.

Bystyret viser til de statlige midlene til levekårsløftet på Storhaug. Det fremmes en sak om bruken av disse midlene. Homestart-prosjektet er ett av slike prosjekter som kan være aktuelle å prøve ut.

Bystyret viser til den bevilgningen som er tildelt i Hillevågsløftet i handlings- og økonomiplan. Grusbanen ved Kvaleberg skole og det nylig opparbeidede uteområdet, skal søkes tilrettelagt for kunstgress i forbindelse med det. Det fremlegges egen sak som viser mulighet for både intern- og ekstern finansiering.

Prosjektet ”Nye muligheter for Kvernevik” videreføres i 2018 og 2019. Målet er å bedre det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i området og stimulere til innbyggerinvolvering. Rådmannen bes legge frem en ”midtveis-rapport” for kommunalstyret for levekår i løpet av 2018.

Lavinntektsfamilier – kampen mot barnefattigdom

Bystyret styrker innsatsen mot barnefattigdom. Det skal etableres prosjekter mot barnefattigdom, både i forhold til barnehagebarns overgang til skolen, og egne prosjekter i forhold til skolebarns overgang til videregående opplæring. I tillegg skal det etableres nytt prosjekt som samordner eksisterende tiltak rettet mot foreldre i lavinntektsfamilier. Rådmannen legger frem sak for kommunalstyret for levekår og formannskapet. Hovedformålet er å bekjempe barnefattigdom, og å redusere sosiale ulikheter. Alle barn i lavinntektsfamilier skal følges opp på en helhetlig måte. Videre vurderes en utvidelse av ordningen med ”opplevelseskortet” hvor dette også gjøres om til et vanlig årskort for barn og unge. I tillegg ber bystyret rådmannen starte prosessen med å fornye og rullere ”Eg vil lære” og tiltaksplanen ”Barn vil være med!” i løpet av 2018.

Stavanger er opptatt av å møte kampen mot barnefattigdom med kunnskap, og det skal tas initiativ til en årlig nasjonal konferanse kalt ”Kampen mot barnefattigdom” i Stavanger. I forbindelse med dette skal det etableres samarbeid med Universitetet i Stavanger, ViD og andre forskningsmiljøer for innhenting av kunnskap og deling av erfaringer. Det vurderes en etablering av en referansegruppe.

Bystyret bevilger tre millioner kroner særskilt til dette arbeidet i tillegg til allerede vedtatte satsinger.

Vedtak i FSK 15. mars:

 1. Saken om bruk av statlig midler til levekårsløftet på Storhaug fremmes til kommunalutvalget i mars. Det legges opp til dialog med Storhaug bydelsutvalg.
 2. Saken om mulighet for intern og ekstern finansiering av tilrettelegging for kunstgress på grusbanen ved Kvalaberg skole og det nylig opparbeidede uteområdet, der det vises til bevilgingen til Hillevågsløftet i handlings- og økonomiplanen, legges frem for kommunalstyret miljø og utbygging og FSK. Sak om bygging av kunstgrasbane legges først fram for KMU. Både grunnundersøkelser og avklaringer med Lyse vedrørende framføring av fjernvarmeledning som er planlagt å krysse under banen, må avklares før kostnads- beregning kan foretas. Statusrapport vil bli lagt fram for KMU i løpet av første halvår 2018.
 3. Saken med midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter for Kvernevik, der målet er å bedre det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i området og stimulere til innbyggerinvolvering, fremmes til kommunalstyret for levekår 2.tertial.
 4. Saken om å bekjempe barnefattigdom og å redusere sosiale ulikheter legges fram for kommunalstyret for levekår og til FSK. 3. tertial 2018.

Status per 2. tertial 2018:

 1. En overordnet plan for områdesatsingen, handlingsplaner for de ulike satsingsområder og sak om bruk av statlige midler knyttet til områdesatsingen (sak 48/18) ble behandlet i møte i Kommunalutvalget 22. mai 2018. Bydelsutvalget på Storhaug fikk planene til høring i forkant av dette møtet.
 2. Midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter i Kvernevik legges fram for kommunalstyret for levekår i 3.tertial.
 3. Revidert tiltaksplan Barn vil være med legges fram til politisk behandling i 3.tertial.

Status per 31.12.2018:

Midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter i Kvernevik legges fram for kommunalstyret for oppvekst og kommunalstyret for levekår i 2. tertial 2019.

Revidert tiltaksplan Barn vil være med! ble behandlet i kommunalstyret for oppvekst 18. desember og i kommunalstyret for levekår 19. desember 2018. Planen ble tatt til foreløpig orientering. Kommunalstyret ba samtidig rådmannen utarbeide en sak med forslag til disponering av kr 10 mill. til tiltak mot barnefattigdom, bevilget i handlings- og økonomiplanen for 2019-2022. Saken vil bli lagt fram for politisk behandling i 1. tertial 2019. Planen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier vil i denne forbindelse blir fremmet til behandling på ny.

 1. Psykisk helse

Dagsentertilbud

Det skal fremlegges en egen sak til kommunalstyret for levekår: «Status dagsentertilbud/psykisk syke». Saken skal redegjøre for tilbudene i kommunal- og privat sektor. Saken skal inneholde en oversikt over bruk, behov, økonomi og organisering. Det skal videre vurderes om dagens dagsenterstruktur er tilpasset brukernes ønsker, samt en vurdering av kvalitet i tilbudene.

Lavterskeltilbud til barn og unge

Tidlig innsats er viktig for å forebygge psykiske lidelser hos barn og unge. Stavanger skal ha et godt tilbud. Bystyret ber derfor om at det utarbeides en sak for kommunalstyret for levekår der en ser på hvordan lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske utfordringer best kan utformes. Stavanger Universitetssykehus inviteres som deltagere i prosjektet.

Bystyret ber om at kommunalstyret for levekår snarest mulig får forelagt en sak om tilbudet og kapasiteten på Helsestasjonens familiesenter.

Status per 2. tertial 2018

Sak om dagsentertilbud og lavterskeltilbud legges fram til politisk behandling i 3. tertial.

Sak om hvordan lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske utfordringer best kan utformes, legges fram for levekårstyret i 3. tertial

Status per 31.12.2018:

Dagsentertilbud

Sak om dagsentertilbud ble fremlagt i kommunalstyret for levekår 3. tertial 2018. Denne delen av tekstvedtaket er ferdigstilt.

Lavterskeltilbud til barn og unge

Rådmannen tar sikte på å legge fram en plan for psykisk helse barn og unge etter etablering av Nye Stavanger i 2020. Lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske utfordringer vil bli vurdert i arbeidet med planen.

Sak om «Tilbud og kapasitet på helsestasjonens familiesenter», sak 17/18, ble behandlet i kommunalstyret for levekår 06.03.18. Det ble også orientert i levekårstyret 20.11.18 om prosjektet «Rask hjelp og riktig støtte i foreldrerollen», sak 73/18.

 1. Nye boligformer

Det bes om en sak forelagt bystyret om en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for å avklare alternative boformer, herunder seniorboliger og bolig for funksjonshemmede.

Seniorboliger

For å møte fremtidens behov må Stavanger kommune styrke innsatsen med å etablere og utvikle et større og mer variert botilbud for eldre innbyggere. (Utviklingen av alternative, nye boformer kan omfatte insentivordninger for generasjonsboliger, videreutvikle offentlig-privat samarbeid for utvikling av seniorboliger og bofellesskap). Det fremlegges en egen strategiplan for tilrettelegging av nye boformer for eldre.

Boliger for funksjonshemmede

Bystyret ser på det som et mål at flest mulig skal gis mulighet for å eie egen bolig. Fremdrift i de ulike prosjektene og totalkostnaden både på drift og investering må gjennomgås. Bystyret ber rådmannen og Stavanger Bolig KF samarbeide om å legge frem en sak for kommunalstyret for levekår og -finans vedrørende en modell for rasjonell bygging og drift.

 

Status per 2. tertial 2018:

Rådmannen ga i 1. tertial Stavanger utvikling KF i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for alternative boformer. Foruten Mosheim er det utviklingsmuligheter både på Teknikken og på Bekkefaret. Samtidig er det en rekke kommunale utbyggingsbehov som skal løses i dette området. Stavanger Utvikling KF er derfor anmodet om å foreta en helhetlig studie der både alternative boformer og øvrige behov belyses med utgangspunkt i flere definerte tomter.

Arbeidet med mulighetsstudien pågår.

Status per 31.12.2018:

Studie gjennomføres av Stavanger utvikling KF. Sak fremmes første halvår 2019.

 1. Engøyholmen – status som fartøyvernsenter

Det framlegges egen sak til kommunalstyret for kultur og idrett som vurderer muligheten for å søke om status som statlig fartøyvernsenter.

Kystkulturvernsenteret bevilges et tillegg 150 000 kroner.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram sak til kultur og idrett høst 2018.

Status per 2. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak fremmes etter det.

Status per 31.12.2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak fremmes etter at den er vedtatt våren 2019.

 1. Verdensarv

Rogaland og Stavangers kulturarv er av nasjonal og internasjonal betydning. Ivaretakelsen av fylket som sjøfarts-, kraftindustri- og hermetikkhistorie samt kloster og steinkirker vurderes fremmes som aktuell kandidat på UNESCO’s verdensarvliste. Rogaland fylkeskommune og aktuelle kommuner kontaktes med formål å utarbeide en felles søknad til UNESCO.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram sak høsten 2018.

Status per 2. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak blir fremmet etter det.

Status per 31.12.2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak blir fremmet etter det.

 1. MUST, Holmeegenes

Rehabilitering og bruk av leiligheten skal avklares i en politisk sak før det tas endelig stilling til de 2,8 millionene avsatt i budsjettet.

Status per 2. tertial 2018:

Hovedbygningen er ennå ikke ferdig rehabilitert, og avtale med MUST er ennå ikke fremforhandlet.

Saken sees i sammenheng med behandlingen av forslag til ny kulturplan 2018.

Status per 31.12.2018:

Hovedbygningen er ennå ikke ferdig rehabilitert, og avtale med MUST om tilbakeføring av objekter er ennå ikke fremforhandlet.

 1. Kunst i offentlig rom

Det legges fram en sak til kommunalstyret for kultur og idrett der en ser på hvordan byen kan bli bedre til å tilrettelegge for kunst i det offentlige rom.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram høsten 2019.

Status per 2. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak fremmes etter det.

Status per 31.12.2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan våren 2019. Sak fremmes etter det jfr vedtak om egen temaplan for visuell kunst.

 1. Norsk Lydinstitutt

Norsk Lydinstitutt i Stavanger har en unik platesamling innen klassisk musikk. Instituttet jobber med en krevende digitaliseringsprosess som instituttet alene ikke vil kunne klare å gjennomføre. Derfor oppfordrer Stavanger kommune til tettere samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført møter med Lydinstituttet. Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018.

Status per 31.12.2018:

Saken er omtalt i forslag til ny kulturplan som vil bli vedatt tila våren 2019ur står det bla.: Stavnager kommunene vil ta initiativ for å se på hvordan det kan utvikles en bedre samarbeidsløsning mellom Norsk Lydinstitutt, Musikkbiblioteket på Sølvberget, Arkivenes hus og Nasjonalbiblioteket.

 1. Vedlikehold/skjøtsel av friområdene

Det avsettes to millioner hvert år i perioden til gjennomføring av skjøtselsplaner, vedlikehold og tilrettelegging av friområdene. Det skal i 2018 være spesiell oppmerksomhet på tilretteleggelse av turstier og Mosvannsområdet både i et dyre-, fuglevern- og friluftsperspektiv. Det framlegges egen sak for kommunalstyret for miljø og utbygging.

Status per 2. tertial 2018:

KMU behandlet i møtet 28.08.2018 sak 120/18 om støtte til finansiering av våtmarksutstilling på Mostun natursenter som også sees som en oppfølging av tidligere saker knyttet til dette forholdet. Øvrige forhold vil bli fulgt opp i kommende årsprogram for park og vei.

Status per 31.12.2018:

Utført i henhold til vedtatt årsprogram. Prosjektering og bygging av fugleøy forsinket.

 1. Kommunal ladestrategi

Det er vedtatt en omfattende satsning på elbil og ladestrategi. I 2025 er det et mål at alle nybilkjøp er nullutslippsbiler.

Kommunale elbilanlegg

Det er et kommunalt ansvar å legge til rette for flere ladepunkter i kommunale parkeringsanlegg i sentrum. Det bør vurderes om det er ønskelig å legge spesielt tilrette for elbiler i parkeringsanlegget under Domkirkeplassen.

Videreutvikle gatelys i trehusbyen

Når gatelys i trehusbyen etterhvert byttes, skal det legges inn ladepunkt i gatelysene.

Vedtak i FSK 15. mars:

Oppfølgingssak 12. juni.

Status per 2. tertial 2018:

Det vil bli utarbeidet en statusrapport om kommunens pågående oppfølging av ladestrategi i løpet av inneværende år. Rapporten vil bli lagt frem for KMU.

Status per 31.12.2018:

En sak om status for oppfølging av tiltakene i ladestrategien ble lagt fram for Kommunalstyret for miljø og utbygging den 29.01.2019, og saken ble godt mottatt.

 1. Sykkelstrategien revideres

Det skal brukes 80 millioner kroner på gjennomføring av sykkelstrategien de neste fire årene. Sykkelstrategi med handlingsplan legges fram for kommunalstyret for miljø og utbygging så raskt som mulig.  Det skal i større grad søkes å gjennomføre hele strekninger framfor mer punktvise utbedringer.

Status per 2. tertial 2018:

Forslag til sykkelstrategi ble lagt fram til kommunalstyret for bymiljø og utbygging i sak 34/18 den 27. februar. Forslaget har vært på høring og ble behandlet i KMU i juni.

Status per 31.12.2018:

KMU har vedtatt at det skal utarbeides ny fullstendig strategi i 2019.

 1. Garderobeanlegg på Hinna

Det skal legges til rette for utvidet lagerplass i kommunens garderobeanlegg på Hinna. Det avsettes inntil en million kroner til tiltaket. Det skal søkes å utvide kapasiteten på en så rimelig og enkelt som mulig.

Status per 2. tertial 2018:

Sak om kostnadsoppstilling etter anbud vil bli behandlet i KMU i 3. tertial.

Status per 31.12.2018:

Konkurranse gjennomføres første kvartal 2019.

 1. Stavanger Bolig KF

Formålet med etableringen av boligforetaket var å sikre en bedre og mer forsvarlig forvaltning av kommunens utleieboliger.

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til kommunalstyret for finans og til formannskapet for å se på utfordringene knyttet til utbyggingsprosjekter som blir bestilt av foretaket, men som ikke bærer seg selv økonomisk gjennom husleie fra beboere. Ordningen som må utredes er en modell der bestiller (Levekår) blir leietaker hos foretaket for å hindre fratrekk fra husleie fra den enkelte.

Boliger for unge

Det skal være enkelt og attraktivt å etablere seg i Stavanger, for nyutdannet ungdom og oppstartsbedrifter: KFI bes utrede nye former for tiltak innenfor områder som rekrutteringsboliger, leie-for-eie, etableringsstøtte, garantiordninger for etableringslån og lignende.

Status per 2. tertial 2018:

Det vil fremmes en sak høsten 2018 vedrørende «negativ leie» og andre aktuelle problemstillinger knyttet til Stavanger boligbygg KF.

Status per 31.12.2018:

Sak fremmes for behandling våren 2019, jf. bystyresak 119/18 og 97/18.