a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.2 Noter

Note nr. 1 Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter

Brukerbetalinger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Foreldrebetaling barnehager 121 913 118 534
Foreldrebetaling skole- og fritidsordning 110 524 110 612
Egenbetaling institusjoner 191 399 175 298
Annet 39 016 37 511
Sum totalt 462 852 441 955
   
Andre salgs- og leieinntekter (beløp i 1.000 kr)  
Kommunale avgifter 446 119 435 496
Leieinntekter 48 691 50 373
Annet 148 618 138 649
Sum totalt 643 428 624 518
Tabell 13.8 Note 1
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 2 Lønnsutgifter

Lønnsutgifter drift (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Fastlønn 3 815 929 3 583 225
Lønn til vikarer 237 551 222 460
Lønn til ekstrahjelp 209 412 191 632
Lønn vedlikehold 4 778 4 607
Overtidslønn 47 940 43 970
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 172 335 166 250
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen 134 616 119 282
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige 35 305 33 452
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 4 657 866 4 364 878
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 1 193 497 1 150 710
Sum 5 851 363 5 515 588
   
Lønnsutgifter investering (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Fastlønn 22 845 23 202
Lønn til ekstrahjelp 531 0
Overtidslønn 1 131 849
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 116 122
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige 26 16
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 24 649 24 189
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 5 816 5 718
Sum 30 465 29 907
Tabell 13.9 Note 2
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 3 Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet

Mottatte avdrag på utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Mottatte avdrag fra Lyse AS 43 676 43 676
Mottatte avdrag formidlingslån 157 580 152 039
Mottatte avdrag på konsern lån 9 645 7 826
Andre mottatte avdrag på utlån 31 453 3 121
Sum 242 354 206 662
   
Statlige overføringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Overføringer fra staten 6 550 696
Tilskudd fra Husbanken 243 173  
STUI overføringer 2 985 10 114
Sum 252 708 10 810
   
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Kjøp av driftsmidler 30 915 51 725
Kjøp av transportmidler 1 994 3 465
Vedlikehold byggetjenester nybygg 791 228 736 174
Materialer til vedlikehold og nybygg 32 596 38 821
Konsulenttjenester 144 377 141 535
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg 9 137 196 982
Andre kjøp av varer og tjenester 108 094 29 745
Sum 1 118 341 1 198 447
   
Salg av driftsmidler (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Salg av driftsmidler 119 65
Salg av bygninger 2 500 80 000
Salg tomter/arealer 9 234 13 410
Refusjon privat grunnmark/råmark00
Sum 11 853 93 476
Tabell 13.10 Note 3
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 4 Årsverk

Årsverk Regnskap 2018Regnskap 2017
Antall årsverk * 7 827 7 738
Antall ansatte 9 778 9 374
Antall kvinner 7 783 7 471
Antall menn 1 995 1 903
Antall kvinner i høyere stillinger 799 532
Antall menn i høyere stillinger 395 312
*  
* Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% lønn teller fra 2016 med som 1 årsverk.  
Tabell 13.11 Note 4a
Last ned tabelldata (Excel)
Fordeling heltid/deltid Regnskap 2018Regnskap 2017
Antall ansatte i deltidsstillinger 3 765 3 649
Antall kvinner i deltidsstillinger 3 100 3 002
Antall menn i deltidsstillinger 665 647
*  
* Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% dekningsgrad teller fra 2016 ikke som deltid.   
Tabell 13.12 Note 4b
Last ned tabelldata (Excel)
Lønn, godtgjørelse og pensjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018
Rådmann 2 085
Ordfører 1 565
Tabell 13.13 Note 4c
Last ned tabelldata (Excel)

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune.

Revisjonshonorarer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon 4 214 3 510
Honorar for rådgivning 926 450
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 760 748
Tabell 13.14 Note 4d
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 5 Pensjon

Stavanger kommune har tariffestede kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. Pensjonsordningene er ytelsesbaserte og leveres av Statens Pensjonskasse (SPK) for lærere, og Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) for sykepleiere og øvrige yrkesgrupper.

Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Pensjonene fra KLP/SPK samordnes med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selvassurandør for deler av AFP-ordningen.

Blidensol sykehjem ble overtatt av Stavanger kommune fra 1. mars 2018. Fra samme dato ble ansatte ved sykehjemmet overført til Stavanger kommunes pensjonsavtale. Dette innebærer at premiefond, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler som Blidensol sykehjem hadde opparbeidet fram til 1. mars 2018 inngår i Stavanger kommunes tall per 31. desember 2018. Blidensol sykehjems pensjonsordning ble fram til 1. mars 2018 ført etter veileder fra Norsk regnskapsstiftelser (NRS). Ved regnskapsføring etter NRS opparbeides det ikke premieavvik, og det er følgelig ikke overført premieavvik fra Blidensol sykehjem til Stavanger kommune som følge av overtakelsen.

Forskjellen mellom betalt netto pensjonspremie og beregnet netto pensjonskostnad er premieavviket. Årets positive premieavvik reduserer pensjonskostnaden og balanseføres. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik i årene 2011-2013 amortiseres over 10 år. Premieavvik opparbeidet f.o.m 2014 amortiseres over 7 år.

Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd i KLP) benyttes i sin helhet til reduksjon av premieinnbetalinger i det enkelte år. Premiefond i KLP var per 31.12.2017 kr 108,5 mill., herav kr 1,7 mill. overført fra Blidensol sykehjem. I 2018 er det inntektsført bruk av premiefond med kr 108,5 mill.

Kommunen tar inn estimerte brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen. Det foretas ny beregning av de pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Forskjellen mellom avlagte tall for pensjonsmidlene/pensjonsforpliktelsene i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik. Estimatavviket for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser balanseføres i sin helhet.

Pensjonskostnad (beløp i 1.000 kr)KLP SPKSum 31.12.18Sum 31.12.17
Årets pensjonspremie inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning) 543 131 106 371 649 502 579 310
Netto pensjonskostnader inkl. adm. kostnader (jf. aktuarberegning) -428 009 -110 864 -538 873 -532 614
= Årets premieavvik 115 122 -4 493 110 629 46 696
     
AKKUMULERT PREMIEAVVIK    
Akkumulert 01.01. 336 891 -9 483 327 408 341 550
+/- Premieavvik for året 115 122 -4 493 110 629 46 696
+/- Resultatført 1/7, 1/10 og 1/15 av tidligere års premieavvik -65 234 682 -64 552 -61 510
Arbeidsgiveravgift av premieavviket 31.12. 54 536 -1 874 52 661 46 070
Akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 31.12. 441 314 -15 167 426 145 372 806
     
Premieavvik og amortisering inkl arbeidsgiveravgift- virkning på driftsresultat (minus er reduksjon, pluss en økning) 56 921 -4 347 52 574 -16 903
     
PENSJONSMIDLER (eks. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12. 7 846 976 1 113 421 8 960 397 8 094 508
Herav estimatavvik 2018 142 125 -125 407 16 718 -110 006
Virkning av planendringer 2018 000
     
PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift)    
Regnskap per 31.12. 8 705 054 1 651 854 10 356 908 -112 077
Herav estimatavvik 2018 -148 278 -120 312 -268 590 33 012
Virkning av tariffendring IB 2018, inkl i estimatavvik 000
     
NETTO PENSJONSFORPLIKTELSER (inkl. arbeidsgiveravgift) 858 078 538 433 1 396 511 1 833 364
     
Økonomiske forutsetninger 2018:KLPSPK  
Forventet avkasting KLP/SPK4,54,2  
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,54  
Forventet lønnsvekst2,972,97  
Forventet G-reg./pensjonsreg2,972,97  
Pensjonsregulering 2,2   
Forholdstallet fra KMD:11  
DødelighetstabellK2013FTK2013  
Uføretariff/UføretabellKLP-uføretariffK1963 (200%)  
Tabell 13.15 Note 5
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 6 Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Kommunalt tilskudd private barnehager 452 477 428 537
Tilskudd private alders- og sykehjem 384 873 454 844
Kjøp fra staten 57 345 65 773
Kjøp fra fylkeskommuner 2 461 1 607
Kjøp fra kommuner 69 732 69 700
Kjøp fra kommunale foretak (KF) 339 629 313 999
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) 246 215 330 775
Tilskudd til privatpraktiserende (leger, fysioterapeuter) 97 449 94 215
Overf. til andre 360 471 246 955
Totalt 2 010 652 2 006 405
Tabell 13.16 Note 6a
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringer

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018Regnskap 2017
Overføring til staten 877 285
Overføring til fylkeskommuner 30 280
Overføring til kommuner 591 901
Tap på krav 2 695 7 241
Overføring til kommunale foretak (KF) 70 582 74 707
Overføring til interkommunale selskap (IKS) 65 617 70 168
Økonomisk sosialhjelp 194 786 194 781
MVA knyttet til kompensasjonsordningen 196 306 185 827
Fritak eiendomsskatt0 56 063
Andre overføringer 343 511 322 015
Totalt 874 995 912 268
Tabell 13.17 Note 6b
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Konserthus IKS har pr 31.12. en langsiktig gjeld til KLP og kommunalbanken på 571 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.

Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.18 en langsiktig gjeld til kommunalbanken på 215 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 53,65%.

Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.18 en langsiktig gjeld til kommunalbanken på 97 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til en eierbrøk som er 53,65%.

Note nr. 7 Anleggsmidler

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens § 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivingsplan:

Anleggsmiddelgruppe Avskrivn.planEiendeler
Gruppe 00 årKunst, tomtegrunn
   
Gruppe 15 årEDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
   
Gruppe 210 årAnleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.
   
Gruppe 320 årBrannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg,
  pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 440 årBoliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende
   
Gruppe 550 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og
  andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
Tabell 13.18 Note 7a
Last ned tabelldata (Excel)
Beløp i 1.000 kr Gruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Bokført verdi 01.01.  2 196 565 79 405 538 989 304 696 8 014 061 2 488 294
Tilgang i regnskapsåret  43 841 9 470 130 052 41 712 456 244 404 983
Avgang i regnskapsåret*    00 
Delsalg i året   -71    -2 465  
Avskrivninger i regnskapsåret 0 -16 190 -58 329 -18 934 -251 072 -47 835
Nedskrivninger   -7 979 0 -709   -36 525 -39 000
        
Bokført verdi 31.12  2 232 427 72 614 610 003 327 474 8 180 243 2 806 442
  1)2)2)1)1)1)
Hovedoversikt balanse:       
1) Faste eiendommer og anlegg   13 546 586     
2) Utstyr, maskiner og transportmidler   682 617     
        
Sum ordinære avskrivinger    392 360     
Tabell 13.19 Note 7b
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 8 Finansinntekter og utgifter

Renteinntekter og utbytte (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Renter bankinnskudd 35 869 30 562
Renter finansforvaltn. 16 258 16 131
Forsinkelsesrenter 1 067 1 287
Renter rentebytteavtaler 24 624 23 702
Utbytte Lyse Energi AS 218 380 209 645
Utbytte andre 1) 5 713 28 572
Andre renteinntekter 2) 88 053 84 213
Sum 389 963 394 111
Renteutgifter og låneomkostninger (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Renter innlån 141 415 138 893
Renter rentebytteavtaler 82 431 86 735
Andre rente- og finansutgifter 1 403 631
Sum 225 250 226 260
Gevinst/tap finansielle instrumenter (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Urealisert kurstap 1 323 0
Realisert kurstap 15 869 6 012
Sum 17 192 6 012
   
Urealisert gevinst0 1 541
Realisert gevinst 7 733 15 636
Sum 7 733 17 177
Tabell 13.20 Note 8
Last ned tabelldata (Excel)

1) I utbytte andre inngår utbytte fra SF kino med kr 2,7 mill og Renovasjonen IKS med kr 1 mill. Øvrige utbytte andre er utbytte markedbaserte finansielle eiendeler.

2) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 28,3 mill,-

I tillegg kommer overføringer fra kommunale foretak (30 mill fra Stavanger Parkering KF, 3 mill fra Stavanger Byggdrift KF og 20,4 fra Stavanger Bolig KF) – disse inngår i andre overføringer i hovedoversikt drift

Note nr. 9A Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivere

Gjeldsforpliktelser (beløp i 1.000 kr)   Regnskap 2018Regnskap 2017
Kommunens samlede lånegjeld   8 213 464 8 135 028
     
Fordelt på følgende kreditorer:    
Obligasjonslån    
DNB Markets, flytende rente   600 000 850 000
Danske bank, fast rente   600 000 1 240 000
Sparebank1 SR-Bank, flytende rente   600 000 1 100 000
Sparebank1 SR-Bank, fast rente   500 000  
Nordea, flytende rente   930 000  
Swedbank, flytende rente   300 000  
Kommunalbank fast rente    1 600 000 1 600 000
    5 130 000 4 790 000
Sertifikatlån    
SEB  0 150 000
   0 150 000
Andre lån    
Startlån    
Husbanken startlån, flytende rente   1 768 410 1 641 217
Husbanken startlån, fast rente   181 202 266 910
Investeringslån    
Husbanken investeringslån flytende    25 1 035
Husbanken investeringslån fast   15 041 16 868
Kommunalbank flytende rente    1 054 636 1 204 998
Annen langsiktig gjeld   150 0
    3 019 464 3 131 028
Konsernintern langs. gjeld    
Forpliktelse EK foretak (jf note 11)   64 000 64 000
Sum   64 000 64 000
Avdrag på gjeld    
Avdrag (beløp i 1. 000 kr)BudsjettRegnskap 2018Regnskap 2017Regnskap 2016
Utgiftsført avdrag341329 335 199 332 368 320 632
Beregnet minste lovlige avdrag  241 038 232 873 149 410
Differanse  94 161 99 495 171 222
Tabell 13.21 Note 9A
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på inntil 30 år på disse lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) §50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minste-krav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinasierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med tilsammen 335 199 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL §50 nr. 17 utgjør 241 038 tusen kroner, eller 286 322 tusen kroner når vi beregner uten ikke avskrivbare anleggsmidler. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2018.

Låneopptak i Kommunale foretak tas opp via kommunen og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2018
for foretakene.

De Kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 64 mill ved en overføring fra kommunens kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes balanser.

Note nr. 9B Sikringsinstrument

Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Stavanger kommune bruker hovedsakelig fastrentelån, men har også rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter. Ved bruk av disse instrumentene oppnår kommunen forutsigbarhet i fremtidige rentekostnader. Rentesensitiviteten i porteføljen rapporteres og kontrolleres med mål om å holdes på et minimum.

Samlet har Stavanger Kommune benyttet rentebytteavtaler for kr 2,39 mrd. I tillegg har kommunen kr 5,3 mrd. i ulike fastrentelån, samt flytende for 2,9 mrd. Den gjennomsnittlige løpetiden, durasjonen, for rentebytteavtalene er ca. 2,9 år, og 67 % av bruttogjelden er sikret med fastrente. Dersom rentebanen øker med 1% vil Stavanger kommunes årlige
renteutgifter øke med ca. 17 millioner.

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5, og risikobildet rapporteres månedlig og
tertialvis.

Note nr. 10 Avsetninger og bruk av avsetninger

 Alle fond (beløp i 1.000 kr)  Regnskap 2018Regnskap 2017
Avsetninger til fond   421 439 535 515
Bruk av avsetninger    450 290 300 556
Til avsetning senere år   00
Netto avsetninger    -28 851 234 959
Disposisjonsfond (beløp i 1.000 kr)  Regnskap 2018Regnskap 2017
IB 01.01.   543 698 346 858
Avsetninger driftsregnskapet   256 840 276 920
Bruk av avsetninger driftsregnskapet   -156 244 -78 580
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet  0 -1 500
Beregnet beholdning pr 31.12.   644 294 543 698
UB 31.12.   644 294 543 698
Differanse  00
Tabell 13.22 Note 10a
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldo på  disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Av saldo på kr 644,294 mill, utgjør kursreguleringsfond kr 59,200 mill. pensjonsfond kr 184,535 mill. digitaliseringsfond kr 100,000 mill.

Bundet driftsfond (beløp i kr 1.000 kr) Regnskap 2018 Regnskap 2017
IB 01.01.   195 410 149 986
Avsetninger driftsregnskapet   121 139 126 512
Bruk av avsetninger driftsregnskapet   -149 568 -80 075
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet   -86 -1 013
Beregnet beholdning pr 31.12.   166 895 195 410
UB 31.12.   166 895 195 410
Differanse  00
Tabell 13.23 Note 10b
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret. De mest vesentlige fondene er fond for overføring av øremerkede midler som utgjør kr 123,280 mill og selvkost fond vann og avløp som utgjør kr 43,620mill.

Overføringer (beløp i 1.000 kr)  Regnskap 2018Regnskap 2017
Overført fra drift- til investeringsregnskap   -167 295 -179 667
Tabell 13.24 Note 10c
Last ned tabelldata (Excel)

Overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet følger av budsjett og fremkommer i regnskapsskjema 1 A. Det kan kun overføres det beløp innenfor budsjettets rammer som er nødvendig for å sikre finansiell dekning i årets investeringsregnskap.

Ubundet investeringsfond (beløp i 1.000kr)  Regnskap 2018Regnskap 2017
IB 01.01.   80 400 98 005
Avsetninger   29 895 68 550
Bruk av avsetninger   -80 900 -86 155
Beregnet beholdning pr 31.12   29 395 80 400
UB 31.12.   29 395 80 400
Differanse  00
Tabell 13.25 Note 10d
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsmål.

Bundet investeringsfond (beløp i 1.000 kr)  Regnskap 2018Regnskap 2017
IB 01.01.   109 474 99 175
Avsetninger   13 565 63 533
Bruk av avsetninger    
Bruk av bundne investeringsfond   -63 492 -53 233
Beregnet beholdning pr 31.12.   59 548 109 474
UB 31.12.   59 548 109 474
Differanse  00
Tabell 13.26 Note 10e
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Av saldo per 31.12 utgjør overføring av ubrukte øremerkede midler til investeringsformål kr 49,600 mill.

Fordeling mellom skjema 1 A / 1 B (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018Justert budsjettOpprinnelig budsjett
Avsetninger disposisjonsfond  256 840 201 618 0
Regnskapsskjema 1A  256 840 201 618 0
Regnskapsskjema 1B 000
     
Bruk av avsetninger disposisjonsfond  -156 244 -115 557 -1 200
Regnskapsskjema 1A  -144 094 -103 407 0
Regnskapsskjema 1B  -12 150 -12 150 -1 200
     
Overføringer  167 295 167 295 181 068
Regnskapsskjema 1A  167 295 167 295 181 068
Regnskapsskjema 1B 000
     
Avsetninger Bundne Driftsfond  121 139 35 489 0
Regnskapsskjema 1A  33 903 29 479 0
Regnskapsskjema 1B  87 236 6 010 0
     
Bruk Bundne driftsfond  -149 654 -149 808 -30 280
Regnskapsskjema 1A  -53 665 -51 697 0
Regnskapsskjema 1B  -95 989 -98 111 -30 280
Tabell 13.27 Note 10f
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 11 Utlån

Utlån (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Startlån 1 734 296 1 687 801
Avsatt til tap på framtidige utlån -25 384 -25 384
Sum utlån startlån 1 708 912 1 662 417
   
Viking Fotball ASA 2 550 2 550
Ansvarlig lånekapital Lyse 873 520 917 196
Rogaland Rideklubb 2 239 2 319
Tou Scene 100 300
SKP00
Varmestuens venner 737 785
Museum Stavanger AS 4 162 4 692
Forus og Gausel Idrettslag 1 442 1 592
Oilers Invest AS 58 910 61 356
Base Property AS0 28 000
Vesterlen Krets av NSF 960 960
Idrettslaget Skjalg 1 150  
Hagltårnet Næring AS 1 274  
Sum andre utlån 947 043 1 019 749
   
Sum utlån 2 655 955 2 682 166
   
Natur og Idrettsservice KF 12 293 14 348
Sølvberget KF 30 645 31 198
Stavanger Bolig KF 683 708 680 058
Stavanger Utvikling KF 153 467 158 987
Konserninterne langs. fordr. 880 112 884 591
   
Avsatt på bundne investeringsfond 9 705 9 651
Tabell 13.28 Note 11
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 12 Aksjer og andeler

Aksjer (beløp i 1.000 kr)Aksje-kapitalSK'andel av aksje-kapitalSK'andel aksjerBokført verdiMottatt utbytte
Lyse AS 1 008 983 440 683 43,68 % 440 683 218 380
Rogaland Teater AS 108 28 25,93 % 28  
Universitetsfond Rogaland AS 3 800 1 380 36,32 % 13 800  
ODEON kino Stavanger/Sandnes 1 000 332 33,15 % 5 118 2 718
Glad Mat AS 108 4 4,08 % 5  
Lysefjorden Utvikling AS 500 48 9,60 % 298  
Stavanger Sentrum AS 250 100 40,00 % 704  
Blue Planet AS 1 950 23 1,17 % 50  
Allservice AS 2 958 1 490 50,38 % 1 490  
Forus Næringspark AS 15 100 7 399 49,00 % 7 400  
Filmkraft Rogaland AS 1 600 560 35,00 % 560  
Museum Stavanger AS 100 47 47,00 % 55  
Ryfast AS 700 200 28,57 % 200  
Attende AS 1 532 812 53,00 % 785  
Stavanger Forum AS 3 638 2 675 73,53 % 22 497  
Bysykkelen AS 4 000 1 000 25,00 % 2 000  
Valide invest AS 150 15 9,98 % 1 500  
Hagltårnet Næring AS 50 635 50 635 100,00 % 66 773  
Sum 1 097 112 507 432   563 946 221 098
Andeler (beløp i 1.000 kr)Totale andelerSK' andelerSK eierandelBokført verdiMottatt utbytte/overf.
Stavangerregionen Havn IKS* 080,69 % 0  
IVAR IKS * 039,35 % 0  
Rogaland brann og redning IKS 5 000 2 356 47,11 % 2 595  
Rogaland Revisjon IKS 4 000 1 264 31,59 % 1 278  
Renovasjonen IKS 050,00 % 7 997 1 000
Stavanger Konserthus IKS 100 89 89,00 % 89  
Sørmarka flerbrukshall IKS* 600 322 53,65 % 384
Multihallen og Storhallen IKS* 600 322 53,65 % 374
Opera Rogaland IKS 800 400 50,00 % 400  
Rogaland Kontrollutvalgsekr. 600 210 35,00 % 210  
Biblioteksentralen AL 0  1  
Samvirkelaget Flørli 0  650  
Egenkapitalinnskudd KLP 0  214 524  
Andeler Dragaberget Barnehage SA 4   20  
Sum 11 700 4 966   228 522 1 000
Sum aksjer og andeler 1 108 812 512 397   792 469 222 098
Tabell 13.29 Note 12
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger bystyre vedtok 18.06.2018 i sak 66/18 Sola Arena – godkjenning av endelig kostnadsramme og reviderte selskapsavtaler å endre Stavanger kommunes eierandeler for Multihallen og Storhallen IKS samt Sørmarka flerbrukshall IKS. Eierandeler i Multihallen og Storhallen IKS endres som følge av at Sola kommune går inn som deleier fra 2018.  Videre vil eierandeler for begge selskapene justeres hvert 4. år etter folketall per 01.01 i tråd med reviderte selskapsavtaler Justert eierandel påvirker ikke størrelse på bokført kapitalinnskudd betalt ved inntreden i selskapene.

Note nr. 13 Utestående fordringer

Utestående fordringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) 5 056 2 372
Sentrale styringsorganer 97 043 154 723
Stavanger Eiendom 6 978 7 717
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom 55 158 44 792
Oppvekst 30 238 16 047
Levekår 282 072 238 866
Kultur og byutvikling 8 867 4 327
Mva-kompensasjon 63 806 80 700
Syke-svangerskap 39 305 28 997
Kortsiktige fordringer lønn -806 -567
Feilkonto 9999 0 -15
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer -18 000 -18 000
Sum kortsiktige fordringer* 569 717 559 956
Konserninterne fordringer 31 531 89 045
Herav:  
Konserninterne fordringer inkludert ovenfor* 29 486 59 800
Forfalte terminer utlån konserninterne 2 045 29 245
Tabell 13.30 Note 13
Last ned tabelldata (Excel)

*jf. note 16.

Note nr. 14 Finansielle omløpsmidler

Aktiva klasse (beløp i 1.000 kr)Markeds-verdi 2018Bokført verdi 2018 Årets resultatførte verdiendring
Aksjefond 33 893 44 065 -10 172
Grunnfondsbevis 17 933 17 312 620
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner 199 338 209 559 -10 221
Industriobligasjoner/sertifikater 184 570 184 874 -304
Bankobligasjoner og bankinnskudd 99 923 100 160 -237
- Herav bankinnskudd -52 143 -52 143 0
Andre verdipapir 11 11 0
Grønn finansforvaltning 38 637 37 882 755
Kursregulering pr 01.01  -18 237 18 237
Urealisert tap pr 31.12*  -1 323 1 323
Sum 522 160 522 160 -0
*   
Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Urealsert tap på 1,32 mill og realiserte gevinster på 7,73 mill er resultatført i 2018. Realisert tap på 15,9 mill. er tapsført i 2018. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.18 på 59,2 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet.    
Tabell 13.31 Note 14
Last ned tabelldata (Excel)

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi.

Bokført verdi 31.12 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 05.02.2018.

Note nr. 15 Endringer i regnskapsprinsipp

Endring i regnskapsprinsipp (beløp i 1.000kr) Regnskap 2018Regnskap 2017
IB   39 841 39 841
UB  39 841 39 841
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2017 av følgende poster:   
 År  
Utbetalte feriepenger1993 98 967  
Varebeholdning2001 6 472  
Kompensasjon for mva2001 -13 989  
Øvrige endringer periodiseringsprinsipp  33 912  
Tilskudd til ressurskrevende brukere2008 -85 521  
Sum bokført mot konto for prinsippendring   39 841  
Tabell 13.32 Note 15
Last ned tabelldata (Excel)

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av  regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot  konto for endring av regnskapsprinsipp.

Note nr. 16 Fordringer og gjeld til kommunale foretak

Fordringer og gjeld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Konsernintern kortsiktig fordring   
Stavanger Parkeringsselskap KF 289 30 061
Sølvberget KF 4 134 3 742
Stavanger Byggdrift KF 599 260
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 390 1 458
Stavanger Bolig KF 23 652 44 472
Stavanger Utvikling KF 2 467 9 051
Sum konserninterne kortsiktige fordringer* 31 531 89 045
Herav kundefordringer 29 486 59 800
Herav kortsiktige fordringer utlån 2 045 29 245
   
Konsernintern langsiktig fordring   
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 12 293 14 348
Sølvberget KF 30 645 31 198
Stavanger Bolig KF 683 708 680 058
Stavanger Utvikling KF 153 467 158 987
Sum konserninterne langsiktige fordringer 880 112 884 591
   
Sum konserinterne fordringer 911 643 973 636
   
Konsernintern kortsiktig gjeld   
Stavanger Parkeringsselskap KF 654 568
Sølvberget KF 3 529 8 601
Stavanger Byggdrift KF 17 609 13 867
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 10 230 11 812
Stavanger Bolig KF 3 296 1 007
Stavanger Utvikling KF 13 122 0
Sum konsernintern kortsiktig gjeld** 48 440 35 855
Øvrig kortsiktig gjeld 1 631 797 1 570 051
Sum kortsiktig gjeld 1 680 237 1 605 906
   
Konsernintern langsiktig gjeld  
Sølvberget KF 5 000 5 000
Stavanger Byggdrift KF 30 000 30 000
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 29 000 29 000
Sum konsernintern langsiktig gjeld 64 000 64 000
   
Sum konsernintern gjeld 112 440 99 855
*  
* Kortsiktig fordring KF inngår i kommunens kundereskontro. Jf note 13   
** Kortsiktig gjeld KF inngår i kommunens leverandørreskontro.  
Tabell 13.33 Note 16
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 17 Spesifikasjoner over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift

Regnskapsmessig mindreforbruk (beløp i 1.000 kr)Budsjett 2018Regnskap 2018Regnskap 2017
Tidligere opparbeidet mindreforbruk0 178 148 159 387
Årets disponering av mindreforbruk -178 148 -178 148 -159 387
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret0 200 013 178 148
Totalt mindreforbruk til disponering -178 148 200 013 178 148
Tabell 13.34 Note 17
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 18 Garantier gitt av kommunen

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12

Garanti gitt til (beløp i 1.000 kr)GarantibeløpGarantien utløper:
IVAR IKS 39,95% * 1 502 926 2022,28,29,30,34,35,36,37,39,40,41,45,46,48
Stavanger Konserthus IKS 703 764 2035
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 593 2025
Stavangerregionen havn IKS 152 159 2021-2035
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 31 380 2038
Stiftelsen Øyane sykehjem 176 2019
Borettslaget Gauselparken 18 061 2033
Borettslaget Krosshaug I 8 664 2035
Borettslaget Ramsvik 8 584 2033
Borettslaget Ramsvik 8 823 2033
Forus Utvikling AS 44 000 2031
Private barnehager/andelsbarnehager 15 659 2020 / 2030
Ryfast AS 1 830 000 2039 og 2040
Vikinghallen AS 74 048 2039
Stiftelsen Stavanger ishall 51 600 2040
Forus Flerbrukshaller AS 85 200 2055
Renovasjonen IKS 30 261 løpende
Multihallen og Storhallen IKS 52 007 løpende
Sørmarka Flerbrukshall IKS 115 223 løpende
Museum Stavanger AS 20 227 2025 og 2032
Med hjemmel i sosiallovgivningen 11 675 2019 og utover
   
Sum garantier 4 766 030  
*  
*Oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for  
Tabell 13.35 Note 18
Last ned tabelldata (Excel)

Garantiforpliktelser totalt har økt med 1,9 mrd fra 2016 til 2018. Dette skyldes i hovedsak garanti til Ryfas AS og IVAR IKS som er økt med hhv 1,3 mrd og 0,4 mrd. Garantiforpliktelser som er inkludert i 2018 som ikke var med i 2016 er Renovasjonen IKS, Multihallen og Storhallen IKS, Sørmarka flerbrukshall IKS og Museum Stavanger AS. Ryfast AS har tatt opp ytterligere lån i 2018 som ikke var utbetalt pr 31.12.18. Regner vi med denne garantiforpliktelsen vil den totale forpliktelsen øke fra 4,8 mrd til 5,0 mrd. Totalt garantibeløp utgjør 46 % av kommunens brutto driftsinntekter for 2018.

Note nr. 19 Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune 1 835 1 783
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 667 1 615
Sum andre inntekter 10 224 8 022
Sum inntekter 13 726 11 419
Benyttet til dekning av utgifter -15 668 -8 747
Netto resultat -1 942 2 673
Netto avsetning (bruk) 3 765 -2 348
Resultat 1 823 325
   
IUA (§27-samarbeid)  
Overf.fra Stavanger kommune 796 703
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 385 1 214
Sum andre inntekter 1 060 861
Sum inntekter 3 242 2 778
Benyttet til dekning av utgifter 2 238 1 918
Netto resultat 1 004 860
Netto avsetning 1 004 860
Resultat00
   
Krisesenteret (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 3 883 2 821
Andre ref./inntekter 960 936
Sum inntekter 4 843 3 757
Benyttet til dekning av utgifter 4 895 3 705
Netto resultat -52 52
Netto bruk -52 52
Resultat00
   
Ungdom og fritid K-46 (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 593 609
Overf.fra Rogaland Fylkeskommune00
Andre ref./inntekter 1 099 2 061
Sum inntekter 1 691 2 670
Benyttet til dekning av utgifter 1 995 2 955
Netto resultat -303 -285
Netto bruk -303 -285
Resultat00
   
Legevakten (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 13 862 11 248
Sum inntekter 13 862 11 248
Benyttet til dekning av utgifter 13 629 11 248
Netto driftresultat 232 0
Netto avsetning 232 0
Resultat00
   
Sør- og midt Rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 747 2 184
Andre ref./inntekter 00
Sum inntekter 2 747 2 184
Benyttet til dekning av utgifter 3 270 2 076
Netto driftresultat -523 108
Bruk av fond 523 415
Avsatt til fond0 523
Resultat 0 0
   
Skatteoppkreverfunksjonen (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 3 171 2 902
Benyttet til dekning av utgifter 3 171 2 902
Resultat -0 -0
   
Nye Stavanger (vertskommunesamarbeid)  
Andre statlige overføringer 100 50 100
Andre inntekter 1 354 107
Sum inntekter 1 454 50 207
Benyttet til dekning av utgifter 18 750 1 404
Netto driftsresultat -17 296 48 804
Bruk av fond 48 804 0
Avsatt til fond 31 508 48 804
Resultat 0 -0
   
Barnevernsvakten (vertskommunesamarbeid)  
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 071 2 099
Andre ref./inntekter 84 22
Sum inntekter 2 155 2 121
Benyttet til dekning av utgifter 2 155 2 121
Netto resultat00
Netto bruk 00
Resultat00
   
Landsbrukskontoret (vertskommunesamarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 928 905
   
Jæren friluftsråd (§ 27-samarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 1 835 1 783
   
Rogaland kontrollutvalgssekretariat (§27-samarbeid)  
Overføring fra Stavanger kommune 760 720
Tabell 13.36 Note 19
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 20 Selvkostområde

Selvkostområder 2018 Balansen 2018   
 InntekterKostnaderMer(+)/
mindreforbruk (-)
Årets deknings
-grad i % *)
Avsetn(+)/ bruk av
(-) deknings-gradsfond
Renter deknings
-gradsfond
Deknings
-gradsfond
pr. 31.12
Renovasjon 156 383 163 978 7 594 95,4 % -7 594 304 9 339
Vann 112 887 119 029 6 141 94,8 % -6 141 485 17 869
Avløp 206 363 218 066 11 703 94,6 % -11 703 515 16 413
Byggesak 22 789 22 429 -360 101,6%   
*       
* Årets dekningsgrad før avsetning/bruk av selvkostfond.        
** Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode.       
*** Regnskapsresultatet til byggesak viser et mindreforbruk på kr 0,36 mill. Selvkostområdet har i 2017 og 2018 tapte inntekter som følge av fristoverskridelse på saksbehandling ihht. Plan- og bygningsloven på totalt kr 1,016 mill. Ihht.uttalelse fra KRD må dette tapet belastes bykassen og kan ikke belastes andre brukere. Justert for de tapte inntektene har byggesak et korrigert mindreforbruk i 2018 på kr 1,376 mill. Gjenstående fremførbart underskudd på kr 4,292 mill. må dekkes over kommunens driftsregnskap. I tillegg kommer renter på kr 0,118 mill.        
Tabell 13.37 Note 20
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsresultatet til byggesak viser et mindreforbruk på kr 0,36 mill. Selvkostområdet har i 2017 og 2018 tapte inntekter som følge av fristoverskridelse på saksbehandling ihht. Plan og bygningsloven på totalt kr 1,016 mill. Ihht. uttalelse fra KRD må dette tapet belastes bykassen og kan ikke belastes andre brukere. Justert for de tapte inntektene har byggesak et korrigert mindreforbruk i 2018 på kr 1,376 mill.  Gjenstående fremførbart underskudd på Kr 4,292 mill. må dekkes over kommunens driftsregnskap. I tillegg kommer renter på kr 0,118 mill.

Selvkostregnskapet for feiing viser et mindreforburk på  Kr 0,542 mill. Gjenstående merforbruk på Kr 2,886 mill dekkes over kommunens driftsregnskap.

Note nr. 21 Avgiftsituasjonen

Kompensasjon av merverdiavgift på sosiale boliger

Boligmassen gjennomgås løpende og klassifiseres i ulike tjenestegrupper. Det er krevd kompensasjon for merverdiavgift tilknyttet boliger som har en konkret tilrettelegging, og som i tillegg blir bebodd av personer som har behov og krav på denne tilretteleggingen, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 7. Stavanger kommune har ført kompensasjon for rus- og psykiatriboliger som er særskilt tilrettelagt på lik linje med øvrige tilrettelagte boliger.

Justeringsavtaler

Stavanger kommune inngår justeringsavtaler med private utbyggere for å få refusjon av merverdi-avgift tilknyttet utbygging av kommunal infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Utbygger og Stavanger kommune inngår frivillig avtale med bakgrunn i vedtak fattet 28.11.2013 av formannskapet i Stavanger kommune. Justeringsperioden for inngåtte justeringsavtaler er 10 år. Kommunen bærer risikoen for en rettmessig/rettidig rapportering av det årlige merverdiavgiftskravet og/eller søknad om merverdiavgiftskompensasjon. Endret bruk eller salg kan medføre endret plikt eller rett til justering.

Fire nye justeringsavtaler er inngått i 2018. Alle disse inneholder justeringsrett. Den ene av disse er en korrigering av tidligere avtale om 100 % justeringsplikt, som nå inneholder både justeringsplikt og justeringsrett. Det er også en avtale som gjelder eldre anlegg. Dette medfører at det årlige justerings-beløpet for 2018 er relativt mye høyere i 2018 enn det normalt ellers ville vært, da alle år frem til og med 2018 blir tatt med som justeringsrett i 2018 for denne avtalen. Stavanger kommune følger GKRS sin anbefaling om regnskapsmessig behandling av justeringsavtaler. I tråd med denne anbefalingen er justeringsrett som følge av avtalene ført i investeringsregnskapet. Det samme er tilbakeføringen av justeringsinntekt til utbyggerne da dette har en tett sammenheng med justeringsinntekten. Nettoeffekten av de nye justeringsavtalene som inneholder justeringsrett utgjør en merinntekt på kr 800 470 i 2018. Tilsvarende tall for 2017 var kr 99 761. Totalt for alle eksisterende avtaler utgjør merinntekten i 2018 kr 2 538 849. Tilsvarende tall for 2017 var kr 1 792 177.

Anleggsbidragsavtaler

Stavanger kommune tilbyr jf. formannskapets vedtak av 26.03.2013 såkalte anleggsbidragsavtaler i overensstemmelse med formannskapets vedtak av 28.11.2013. Ved anleggsbidragsavtaler fører kommunen fortløpende kompensasjon eller fradrag for inngående merverdiavgift på anleggs-kostnadene tilknyttet kommunale infrastrukturtiltak så langt det er rettslig adgang til det. Utbygger betaler bidrag til dekning av øvrige anleggskostnader. Én avtale om anleggsbidrag er inngått i 2018. I tillegg er det inngått en separat avtale om bygging av private infrastrukturtiltak tilknyttet samme utbygging. Ved denne avtalen er det ingen avgiftsbehandling. I 2018 er det fradragsført kr 5 536 804 i merverdiavgift på grunnlag av anleggsbidragsavtalen.

Justeringsforpliktelser egne bygg, anlegg og fast eiendom

Stavanger kommune har plikt og rett til å justere merverdiavgift tilknyttet egne bygg, anlegg og fast eiendom, dersom bruken som lå til grunn ved anskaffelsen senere blir endret, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 6. Endringene kan være både til gunst og ugunst for kommunen. Justeringsperioden er 10 år, og gjelder investeringer der utgiftene beløpsmessig overstiger kr 500 000 inkludert merverdiavgift.

I 2018 er det to bygg som tidligere helt eller delvis har blitt leid ut til privat barnehage og privat skole som er tatt tilbake til 100 % kommunal drift. Manglende rett til kompensasjon for merverdiavgift ved disse byggene i utleieperioden gir nå grunnlag for justeringsrett med 10 % årlig i gjenværende del av justeringsperioden. I 2018 er det krevd justeringsrett for kr 242 427 tilknyttet dette.

I 2018 er det også tilbakebetalt kompensert merverdiavgift tilknyttet prosjekter som ved ferdigstillelse ikke har blitt benyttet til 100 % kompensasjonsberettiget formål.

Note nr. 22 Investeringsprosjekter

Oversikten viser noen pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.

ProsjektnrProsjektnavn (beløp i 1.000kr)Kostnadsramme Regnskap 2018Justert budsjett 2018Kostnad tidligere år
1351Folkebadet 10 000 2 327 2 700 6 547
3744009Hinna idrettsanlegg inkl. rekkefølgekrav 40 000 13 964 16 000 668
3844002Varmesentral Olav Kyrresgate 19 32 000 -185 0 31 736
3844003Olav Kyrresgate 19 Og Stavanger svømmehall. rehabilitering 267 300 155 684 152 100 74 133
3844004Kongsgata47/49, rehabilitering 10 000 34 0 10 416
3844007Madlamark skole, nybygg 270 000 1 840 4 000 2 244
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse 286 000 967 2 000 287
3844013Tastaveden skole rehabilitering 185 000 1 287 1 000 716
3844015Hundvåg skole - utbygging 40 500 26 255 26 800 13 728
3844016Gautesete skole - reform 2006 -reahbilitering - funksjonsendring 150 000 46 805 54 000 5 064
3844021Selveide boliger Ii bofellesskap for personer med utviklingshemming 60 000 55 14 500 173
3844024Hetlandshallen dobbelhall 88 200 40 519 52 500 41 393
3844028Bekkefaret Kirke, rehabilitering 31 000 22 273 22 000 8 778
3844035Nylund Skole, utbygging 25 000 4 934 12 500 158
3844036Lunde skole invendig 28 000 12 925 13 000 14 357
3844038Lasssahagen rehabilitering / ombygging Av 6 boliger 12 000 2 065 0 5 249
3844044Energitiltak i kommunale bygg 23 100 59 1 200 23 310
3844045Schancheholen brannstasjon 140 000 5 543 4 000 0
3844046Lervig brannstasjon 150 000 1 287 4 000 0
3844049Tasta barnehage 36 000 9 221 15 000 1 006
3844050Tastavarden barnehage 47 000 418 3 000 628
3844051Ytre Tasta barnehage, utvidelse 45 000 423 5 000 9 708
3844057Kannik skole, utvidelse 27 150 12 207 10 750 11 985
3844059Sunde og Kvernevik Bydelshus 6 600 263 2 800 1 422
3844060Nye Tou, 2. byggetrinn 110 000 56 402 58 000 12 352
3844063Madlamark skole idrettshall 54 000 27 1 000 75
3844067Energitiltak - Enøk pakke 3 27 000 22 160 25 000 0
3844073Grovgarderober på 6 barnehager 30 000 9 236 5 000 0
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneh.kvikksølv 40 000 15 895 10 000 19 433
3866002Nytt garderobeanlegg Midjord 33 500 306 0 32 542
391366020Gang-/sykkelsti Austre Åmøy 5 000 685 985 4
391444803Bjørn Farmandsgate 25 Bofellsskap Puh 52 650 16 786 21 650 35 281
391444814Storhaug bydel ny arneskole 273 000 386 5 000 262
391444819Nye Gamlingen 134 500 3 060 4 000 126 613
391444821Domkirken 2025 305 000 16 890 20 000 34 186
391465026Levekårsløft Storhaug0 418 2 750 1 261
391465027Tasta Skatepark del 2 23 000 19 010 10 500 8 781
4337Lervik sykehjem 461 000 21 542 26 250 421 805
4819Tou Tilstandsanalyse 100 500 1 714 1 730 98 783
Sum  3 659 000 545 685 610 715 1 055 085
Sum øvrige prosjekter    585 771 536 913  
Sum utgifter i investeringer   1 131 456 1 147 628  
*     
* oppgitt eks.finansieringsinntekter     
Tabell 13.38 Note 22
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 23 Endring i arbeidskapital

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Regnskap 2017
Anskaffelse av midler  
Inntekter driftsdel 10 340 817 10 071 787
Inntekter investeringsdel 529 293 596 219
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 1 228 677 1 355 517
Sum anskaffelse av midler 12 098 787 12 023 523
   
Anvendelse av midler  
Utgifter driftsdel 9 925 623 9 501 344
Utgifter investeringsdel 1 131 450 1 232 425
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 1 048 700 1 036 034
Sum anvendelse av midler 12 105 773 11 769 803
   
Anskaffelse - anvendelse av midler -6 986 253 720
   
Endring i ubrukte lånemidler 11 532 120 150
Endring/korrigering arbeidskapital * -742 787
Endring i arbeidskapital 3 804 374 656
*  
* Hovedsakelig endring omløpsmidler ifm. korrigering utlån.  
Tabell 13.39 Note 23
Last ned tabelldata (Excel)

Note nr. 24 Kapitalkonto

Kapitalkonto (beløp i 1.000 kr)   
01.01.Balanse (underskudd i kapital) 01.01Balanse (kapital) 8 317 331
    
Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: 
    
Salg av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg 946 780
Nedskrivninger fast eiendom 83 504 Oppskriving av fast eiendom 
Nedskrivning maskiner og utstyr 709   
Avskriving av fast eiendom og anlegg 317 841 Aktivering BBL-leil 
Korrigeringer anlegg Avskrivninger   
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 2 536 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 139 522
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 74 518   
Gammel kunst, nedskriving kapitalkonto Annet 531
Nedskrivninger aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler 74 236
Avdrag mottatt på formidlings/startlån 157 933 Utlån formidlings/startlån 204 428
Avdrag mottatt på andre utlån 110 608 Utlån egne midler 32 150
Avskrevet utlån Oppskriving utlån 
Bruk av midler fra eksterne lån 560 618 Avdrag på eksterne lån 493 714
Forpliktelse foretak   
Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn) Pensjonsforpliktelse - netto endring (red) 436 852
Salg aksjer 40   
    
31.12 Balanse (Kapital) 31.12. Balanse (undersk i kapital) 
9 337 237   9 826 425  
Tabell 13.40 Note 24
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger 15.02.2019