a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

3.6 Finansforvaltning

Formål med finansforvaltningen:

  1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi best mulig tjenestetilbud.
  2. Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Etiske retningslinjer

Stavanger kommunes investeringsstrategi skal ivareta hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper, i samsvar med Global Compact FNs PRI. (Principles for responsible investments).

Likviditet

Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelige driftslikviditet som minst er like stor som forventet likviditetsbehov i de neste 60 dager. All likviditet utover driftslikviditeten utgjør overskuddslikviditet. Det utarbeides kortsiktige og langsiktige likviditetsprognoser, hvilket er en forutsetning for å kunne plassere kommunens overskuddslikviditet utenom hovedbankforbindelsen. All driftslikviditet har i 2018 vært plassert gjennom kommunens hovedbankforbindelse på konsernkonto.

Figur 3.15 Månedlig likviditetsutvikling

Langsiktige finansielle aktiva

Stavanger kommunes finansportefølje hadde en avkastning i 2018 på 1,3 % mot indeks på minus 0,7 %, hvilket er 2 prosentpoeng bedre enn indeks. Sett i lys av porteføljens struktur, diversifisering og innhold opp mot referanseindeksen, samt de nasjonale og globale markeder med høyere risiko, så må avkastningen sies å ha vært tilfredsstillende for året.

AktivaklasseMarkedsverdi, mill. krResultat i %%-vis andel av porteføljen
Bankinnskudd4929 %
Obligasjoner med garantier, evt fortrinnsrett481,48 %
Industriobligasjoner, type "investment grade" verdipapir1851,632 %
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner, og høyrente industriobligasjoner1991,635 %
Aksjefond330,16 %
Egenkapitalbevis186,93 %
    
Grønne Investeringer39-1,67 %
Sum571 100 %
Tabell 3.28 Oversikt plasseringer
Last ned tabelldata (Excel)

Låneporteføljen

Per 31. desember 2018 var låneporteføljen kr 8 149 mill. brutto, mot kr 8 071 mill. på samme tid i 2017. Gjeldsportefølgen hadde en gjennomsnittsrente på 2,4 % mot 2,46 % i 2017.

KreditorGjeld pr. 31.12.2018% av totalgjeldRente Durasjon
Kommunalbanken AS 2 655 33 %1,68 %1,75
Husbanken 1 964 24 %1,55 %1,5
Obligasjonslån 3 530 43 %1,64 %1,3
Sertifikatlån   
Swap(2 390)  (2,9)
Netto Gjeld eks. swap 8 149 100 %2,40 % 
Tabell 3.29 Lånetyper, inklusiv særskilte lånegivere, per 31.12.2018. Alle tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)