a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

3.7 KOSTRA – sammenligning av økonomiske nøkkeltall

Barnehage

Figur 3.16 Korrigerte brutto driftsutgifter (f201) per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager

I Stavanger kommune koster det kr 53 per time for et stort barns opphold i kommunal barnehage. Det er over snittet i ASSS. Økningen fra 2017 skyldes i all hovedsak lønnsoppgjøret. I tillegg har aktiviteten i kommunale barnehager i Stavanger kommune gått ned, samtidig som høy bemanningstetthet forklarer økningen i kostnadene.

Barnehagene har gjort nødvendige omstillingstiltak, og samlet sett ender barnehagerammen i tilnærmet balanse.

Grunnskole

Figur 3.17 Netto driftsutgifter grunnskole (f202) per innbygger 6-15 år

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisninger i Stavanger utgjør kr 81 081 per innbygger fra 6 til 15 år, en økning på 5,7 % sammenlignet med 2017.

Dette er rett under gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Stavanger kommune har i tidligere år ligget over gjennomsnittet for ASSS-kommunene, men på grunn av blant annet reduserte budsjettrammer i grunnskoleområdet i 2016 har Stavanger kommune havnet under snittet. Budsjettrammen i Stavanger kommune har økt i både 2017 og 2018, noe som illustreres gjennom økninger i indikatoren med 5,7%. Fra 2017 til 2018 har økningen i Stavanger kommune vært høyere enn ASSS-gjennomsnittet.

Barnevern

Figur 3.18 Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-17 år, konsern

Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger fra 0 til 17 år er kr 11 217 i 2018. Dette er tilnærmet uendret fra 2017.

Sosialtjenesten

Figur 3.19 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp i Stavanger utgjør kr 1370 per innbygger i 2018. Dette er en reduksjon på 1,79 % sammenlignet med 2017. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp totalt sett er redusert med 1,7 % sammenlignet med 2017. Antallet unge sosialhjelpsmottakere er fortsatt på et høyt nivå, men det var en reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere under 25 år på hele 7,4 % i 2018.

Oversikten kan ikke sammenlignes med tall fra fjorårets årsrapport pga. endringer i statistikkbanken til SSB som gjør at vi ikke lengre kan hente ut oversikt over netto driftsutgifter til økonomisk sosialtjeneste per innbygger 20-66 år.

Pleie og omsorg

Figur 3.20 Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

Andelen av netto driftsutgifter som går til pleie- og omsorgstjenester i Stavanger kommune, utgjør 28,6 % av samlede netto driftsutgifter i 2018.

Dette er en marginal økning i forhold til 2017, da andelen lå på 28,3 %. Andelen er lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene, der andelen utgjør 29,3 % av totale netto driftsutgifter.

Utviklingen de det siste året skyldes blant annet økning i antall brukere av hjemmetjenesten.

 Kultur

Figur 3.21 Netto driftsutgifter til kultur per innbygger

Netto driftsutgifter til kultursektoren, idrett, tiltak barn og unge samt kulturskolen er kr 3 918 per innbygger i 2018. Dette er en oppgang på 2 % i forhold til 2017, og fortsatt høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Årsaken til økningen er blant annet at det ble tildelt kr 2,1 mill. til barn og unge for å bekjempe barnefattigdom, samt at Nye Gamlingen ble styrket med kr 2 mill. til drift.