a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

4.9 Heltid/deltid

Stavanger kommune arbeider for en heltidskultur og har som mål at 80 prosent av alle ansatte skal ha 80 prosent stilling eller mer. I 2018 har 72 prosent av alle ansatte en stillingsstørrelse på 80 prosent eller mer. Dette er likt som i 2017. Det er en større andel menn enn kvinner som har 100 prosent stilling. I 2018 gjelder det for 67 prosent av mennene og 60 prosent av kvinnene. Blant menn er det en økning på 1 prosentpoeng sammenlignet med 2017.

Figur 4.4 Fordeling av stillingsstørrelse i Stavanger kommune 2018

Alle tjeneste- og stabs- og støtteområdene oppfyller kommunens målkrav bortsett fra helse og velferd hvor kun 54 prosent har 80 prosent stilling eller mer. Helse og velferd gir døgnbaserte tjenester, flertallet av de ansatte arbeider dermed i turnus og i ulike stillingsstørrelser.

Dette inkluderer også ansatte som går i helge-stillinger. Dette er små stillingsbrøker som brukes i turnusordninger. Stillinger i helse og velferd med stillingsprosent opp til 40 prosent består hovedsakelig av pleiemedhjelpere, assistenter og studenter.

Figur 4.5 Fordeling av stillingsstørrelse i Helse og velferd

Figur 4.6 under sammenligner andel heltids- og deltidsansatte innen helse, pleie og omsorg i storbykommunene (kilde: KS). Heltid defineres i denne sammenheng som 100 prosent stilling. Det er stor variasjon i andelen ansatte som arbeider heltid i de ulike storbyene innen helse, pleie og omsorg. Av storbyene er det Oslo som har den største andelen ansatte som arbeider heltid.

Figur 4.6 Andel heltid og deltid storbykommunene inne helse, pleie og omsorg