a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.1 Innledning

Leve HELE LIVET

Arbeidet med nye og endrede tjenester, nye løsninger og andre måter å jobbe på – gjennom satsingen på Leve HELE LIVET – fortsatte i 2018. Ved å understøtte brukernes vilje og evne til å mestre egen hverdag, utnytte ny velferdsteknologi og etablere nye arbeidsmåter jobber kommunen målrettet for å utsette behovet for hjelp og redusere behovet for institusjonsplasser.

I 2018 ble Leve HELE LIVET-satsingen utvidet til å omfatte innbyggere med psykiske lidelser og/eller avhengighetsproblematikk, gjennom å ta i bruk recovery1   som metode i arbeidet med disse gruppene. I tillegg startet et prosjekt med å ta i bruk satellittleiligheter til beboere som kan flytte ut av et bofelleskap, men som fortsatt har behov for oppfølging fra personalet i bofelleskapet. 630 personer besøkte Helsehusets demonstrasjonsarena for velferdsteknologi.

Flere fagplaner ble revidert i løpet av 2018. Boligsosial handlingsplan 2018-2022 og Handlingsplan for velferdsteknologi 2018-2022 var på høring høsten 2018, og ble vedtatt i bystyret i januar 2019. Ny ruspolitisk handlingsplan og plan for psykisk helsearbeid ble også sendt på høring rett før årsskiftet. De reviderte planene legger føringer på utviklingen av tjenestene de nærmeste årene.

Omstilling av hjemmetjenestene

Stavanger hjemmehjelp ble i 2018 lagt ned, og hjemmehjelpstjenesten ble integrert i de fire hjemmebaserte tjenestene. Arbeidet er i gang med å legge til rette for at de kommunale hjemmehjelperne i større grad skal inngå i det tverrfaglige samarbeidet rundt brukerne. Miljøterapeutisk enhet og aktivitetssentrene psykisk helse ble kartlagt høsten 2018, og tiltak er lagt inn i Plan for psykisk helsearbeid 2018-2022.

Tilretteleggingen for det treårige, politisk initierte prøveprosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati startet i 2017. Samlokalisering av helse- og sosialkontor og hjemmebaserte tjenester var en forutsetning for prosjektet. Eiganes og Tasta ble valgt med utgangspunkt i at de flyttet inn i nye, felles lokaler i Byfjordparken høsten 2018. Kommunikasjon og «flaskehalser» mellom brukere, helse- og sosialkontor og hjemmebaserte tjenester ble kartlagt med hjelp av tjenestedesign høsten 2018. Arbeidet med ny finansieringsmodell pågikk også.

Velferdsteknologi og digitalisering

Handlingsplan for velferdsteknologi 2018–2022 var på høring høsten 2018, og ble endelig vedtatt i bystyret i januar 2019. Planen inneholder konkrete mål og tiltak som vil bidra til at velferdsteknologien blir en integrert del av tjenestetilbudet. Målet er at de teknologiske løsningene skal bidra til at innbyggere med behov for helse- og velferdstjenester får en tryggere, mer aktiv og selvstendig hverdag.

Digitalisering er også et satsingsområde. Stavanger kommune har deltatt i to digitaliseringsprosjekter sammen med de største kommunene – DigiHelse og DigiSos. Digital løsning for å søke om sosialhjelp kom på plass i november 2018. Boligkontoret tok i større grad i bruk digitale løsninger, og i 2018 var 80 prosent av søknadene om startlån eller tilskudd digitale. I tillegg deltok kommunen sammen med Bergen i det nasjonale prosjektet En innbygger – en journal, der utredningen nå er ferdig.

Innovasjonspartnerskap innen helse

Som første kommune i Norge tester Stavanger kommune, sammen med Innovasjon Norge, Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) og Leverandørutviklingsprogrammet, den nye anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap. Stavanger kommune har inngått partnerskapskontrakter med to leverandører om utvikling av en aktiviseringsrobot og en smartrullator med brukertilpassede applikasjoner. Målet er at disse to produktene skal gjøre brukere på korttidsopphold i sykehjem mer fysisk aktive og selvhjulpne.

Utviklingen og testingen skal være ferdig i løpet av våren 2019. Da vil rådmannen vurdere om kommunen skal gå til innkjøp av produktene.

Modernisering og tilpasning på sykehjemsområdet

I januar 2018 ble 97 av de 123 plassene i Lervig sykehjem tatt i bruk. Mosheim og Vålandstunet sykehjem og St. Petri aldershjem ble avviklet, og beboere og ansatte flyttet over til Lervig. Samtidig ble Haugåstunet sykehjem gjort om til et sykehjem med bare korttidsplasser. I 2018 var dekningsgraden for heldøgns omsorg 24,5 prosent.

Akuttmedisinske tjenester og helsevern

For å løse det akutte behovet for større lokaler på Stavanger legevakt, ble det i 2018 besluttet at et modulbygg skal settes opp i tilknytning til nåværende bygningsmasse. Arbeidet med en mulighetsstudie for ny legevakt/akuttmedisinsk senter startet opp og fortsetter i 2019.

Utviklingshemmede og brukere med behov for ressurskrevende tjenester

Arbeidet med å rehabilitere, bygge om og tilrettelegge et fraflyttet bofellesskap for åtte personer med utviklingshemming startet i 2018, og forventes ferdigstilt i 2020. I tillegg ble samarbeid med en foreldregruppe som representerer syv ungdommer med utviklingshemming innledet for å etablere et nytt bofellesskap eid av brukerne.

I 2018 ble Stavanger kommune innlemmet i et statlig pilotprosjekt med kommunal drift av ni varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). I tillegg økte antall VTA-plasser i regi av Nav, og kapasiteten i den kommunale ordningen Praksisplasser for funksjonshemmede ble utvidet. Dette har til sammen betydelig redusert ventelistene til varig tilrettelagte arbeidsplasser.

Sysselsetting og sosialhjelp

I løpet av 2018 flatet økningen av sosialhjelpsmottakere i Stavanger ut. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp gikk ned to prosent sammenlignet med 2017. Antall nye mottakere ble redusert med åtte prosent, mens nye mottakere under 25 år gikk ned 20 prosent fra 2017 til 2018. Unge sosialhjelpsmottakere følges tett opp av egne ungdomsveiledere på Nav-kontorene.

I 2018 gjennomførte Stavanger kommune et statlig finansiert pilotprosjekt for godt voksne langtidsledige som ikke har rettigheter i form av dagpenger, sosialhjelp eller andre livsoppholdsytelser. Nav-kontorene har bistått med å rekruttere deltakere til prosjektet. De aller fleste som fikk tilbud om å delta, tok imot tilbudet. Cirka halvparten har gått videre i ordinært arbeid i løpet av året.

Flyktninger og introduksjonsprogram

Nesten 120 personer avsluttet introduksjonsprogrammet for flyktninger i 2018. Av disse gikk 17 prosent videre til arbeid og 39 prosent til utdanning. Kommunen nådde målsettingen om at minst 55 prosent skal gå over i arbeid/utdanning etter endt introduksjonsprogram. I tillegg gikk seks prosent over til grunnskoleutdanning.

Et prosjekt som skulle identifisere forbedringsområder og vurdere organiseringen av introduksjonsprogrammet er gjennomført. Prosjektet konkluderte i 2018 med at introduksjonsprogrammet, med unntak av norsk, samfunnsfag og grunnskole for voksne, skal flyttes fra Johannes læringssenter til Flyktningseksjonen.

Forberedelser til kommunesammenslåing – Nye Stavanger

Forberedelsene til å bli en større kommune startet i 2018. Det skal etableres nye og felles systemer og samarbeid mellom virksomheter i dagens kommuner Finnøy, Rennesøy og Stavanger, til beste for innbyggere med behov for ulike helse- og velferdstjenester i hele Nye Stavanger.