a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

Vigsler

Ansvaret for borgerlige vielser ble overført fra tingrettene til kommunene fra 1. januar 2018. Lovendringene innebar at vigselsmyndighet ble overført fra tingrettene til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som bystyret selv gav slik myndighet. Det ble gjennomført 265 vielser i 2018 fordelt på 17 vigslere.

Les mer

Tall ship races

Stavanger kommune var vertskap for den internasjonale seilregattaen The Tall Ships Races i dagene 26. -29. juli 2018. 61 skuter fra 17 nasjoner besøkte Stavanger, og mellom 350 000 og 400 000 mennesker besøkte festivalområdet. Festivalen serverte en rekke kulturinnslag, ulike dagsseilaser og andre arrangementer i sentrumsområdet. 300 frivillige bidro.

Les mer

Kulturplan

Arbeidet med ny kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 var en særlig prioritert oppgave i 2018. Høringsutkast ble lagt ut til offentlig høring i perioden juni-september 2018. Det kom inn over 60 høringssvar med ca. 300 innspill, og det ble arrangert åtte innspillsmøter. Høsten 2018 ble brukt til å innarbeide høringsinnspill og ferdigstille rådmannens forslag til kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025. Kulturplanen skal opp til endelig politisk behandling i Stavanger bystyre våren 2019.

Les mer

9 Innbygger- og samfunnskontakt

Stavanger var vertskap for The Tall Ship Races i juli 2018, og 61 skuter fra 17 nasjoner besøkte byen. Kommunene fikk vigselsrett og 265 vielser ble gjennomført i Stavanger i løpet av året. Smartby-kontoret har hatt sitt første fulle driftsår og 38 små og store prosjekter har blitt etablert. Forslag til ny kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 ble lagt ut til høring.

9.1 Innledning

Det nye tjenesteområdet innbygger- og samfunnskontakt er kommunens frontlinje ut mot samfunnet. Tjenesteområdet tar seg av den daglige kontakten med innbyggerne, den fortløpende oppfølgingen av det politiske miljøet, samhandlingen med det frivillige og profesjonelle kulturlivet, formidlingen av kommunens verdier og tjenester og ikke minst utviklingen av framtidens digitale løsninger.

Stavanger kommune var vertskap for den internasjonale seilregattaen The Tall Ships Races i dagene 26. -29. juli 2018. 61 skuter fra 17 nasjoner besøkte Stavanger, og mellom 350 000 og 400 000 mennesker besøkte festivalområdet. Festivalen serverte en rekke kulturinnslag, ulike dagsseilaser og andre arrangementer i sentrumsområdet. 300 frivillige bidro.

Ansvaret for borgerlige vielser ble overført fra tingrettene til kommunene fra 1. januar 2018. Lovendringene innebar at vigselsmyndighet ble overført fra tingrettene til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som bystyret selv gav slik myndighet. Det ble gjennomført 265 vielser i 2018 fordelt på 17 vigslere.

Med støtte fra KS har Stavanger kommune fortsatt satsingen på klart språk i 2018 med et prosjekt som skal forbedre språket i kommunens overordnede beslutningstekster (saksframlegg, planer, strategier med mer). Det ble gjennomført en kartlegging av språket i denne type tekster i 2017. Flere oppfølgingstiltak er nå satt i gang.

Veikartet for Smartbyen Stavanger ble vedtatt i bystyret i desember 2016, og mot slutten av 2017 ble smartby-kontoret etablert. I 2018 ble kontoret bemannet og 38 prosjekter fordelt på veikartets fem satsingsområder ble etablert. Smartbyen har utarbeidet en spisset handlingsplan som løper fram til 2021.

Arbeidet med ny kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 var en særlig prioritert oppgave i 2018. Høringsutkast ble lagt ut til offentlig høring i perioden juni-september 2018. Det kom inn over 60 høringssvar med ca. 300 innspill, og det ble arrangert åtte innspillsmøter. Høsten 2018 ble brukt til å innarbeide høringsinnspill og ferdigstille rådmannens forslag til kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025. Kulturplanen skal opp til endelig politisk behandling i Stavanger bystyre våren 2019.

9.2 Innbyggerservice

Innbyggerservice er i omstilling. Avdelingen jobber med å ta steget fra å videreformidle innbyggernes henvendelser til å veilede innbyggerne i hjelp til selvhjelp ved å gjøre bruk av kommunens digitale tjenester. Man bygger videre faglig kompetanse internt i avdelingen for å bidra med enkel saksbehandling. Forbedring av eksisterende – og utvikling av nye digitale innbyggertjenester har vokst fram som et sentralt arbeidsområde.

Innbyggerservice opererer blant annet som legatkontor, og forvalter 13 legater på vegne av kommunen. Avdelingen behandler og administrerer busskortordninger for studenter samt søknader om skjenkebevilling.

Digitalisering av Innbyggertjenester

Antall elektroniske skjemaer i Stavanger kommune øker kontinuerlig. I 2018 var det 96 e-skjemaer i bruk. Totalt mottok Stavanger kommune 8028 skjemaer elektronisk i 2018 sammenlignet med 2977 innkomne e-skjemaer i 2017. De mest brukte søknadsskjemaene er:

 • Gratis busskort for studenter i Stavanger (totalt 1235 mottatte skjemaer i 2018).
 • Barnehage – søknad om lavere pris (913 mottatte skjemaer)
 • Søknad om pant på ovn (866 mottatte skjemaer).

Innbyggerservice koordinerer arbeidet med å gjøre alle skjemaene fullelektroniske.

Det har vært en jevn økning i digitale forsendelser. I 2018 ble det sendt 48 688 brev via SvarUt sammenlignet med totalt 20 161 forsendelser i 2017 og 13 962 forsendelser i 2016.

Pilotprosjektet med eSignering av ansettelseskontrakter våren 2018 viser at digital signering utgjør en stor forenkling for nyansatte i kommunen. Avdelingen har derfor brukt høsten til å finne gode løsninger for å tilrettelegge og effektivisere signeringsprosessen ved ansettelser også internt. Roller innen HR, Byarkivet, ledere med flere må ha en enkel og tilgjengelig løsning for at dette skal fungere i praksis. Dette vil også være en viktig tjeneste når cirka 10 000 kontrakter må signeres i forbindelse med nye Stavanger kommune. Forslag til arbeidsprosess og forretningscase er skissert opp, og planen er å bruke denne tjenesten i hele Stavanger kommune våren 2019.

Aktiv kommune

Aktiv kommune er et elektronisk bestilling- og informasjonssystem for lån og leie av kommunens ressurser og anlegg; lokaler, idrettshaller, gymsaler, møterom, anlegg og utstyr. Prosjektet skal blant annet bidra til enklere tjenester for innbyggerne, en bedre utnyttelse av kommunens ressurser, bedre oversikt og enklere prosesser. Målet er en felles løsning som tas i bruk av flere kommuner. Prosjektet er et formalisert samarbeid mellom fire kommuner, hvor Stavanger/Innbyggerservice er systemforvalter og har prosjektledelsen. Stavanger kommune har lansert og tatt i bruk nye nettsider. I løpet av januar og februar 2019 vil Ålesund, Fjell og Bergen kommune også ta i bruk de nye nettsidene.

9.3 Næring

Handlingsplan for næringsarbeidet

Handlingsplan for Stavanger kommunes næringsarbeid 2018 -2021 ble ferdigstilt og vedtatt, jf sak 105/18. Planen skal revideres i forbindelse med etablering av nye Stavanger. Arbeidet med revidering av Melding om universitetsbyen Stavanger ble igangsatt. Det ble også vedtatt mål og føringer for kommunens arbeid med gründervirksomhet.

Næringsavdelingen har hatt en aktiv rolle i planlegging av arbeidet med næringsutvikling i nye Stavanger, særlig med fremtidig satsing på blå og grønn sektor.

Omstilling og arbeidsplasser

Stavanger kommune har testet ut nye former for samhandling med næringslivet for å bidra til mer innovasjon og vekst. Eksempler er Climate KIC og innovative anskaffelser.

Et viktig nytt tverrfaglig samarbeidet har funnet sted innenfor «Områdeløfte Storhaug», der næringsavdelingen har bidratt med å få plass et prosjekt for sosialt entreprenørskap – Storhaug unlimited.

Samarbeidet med Nordic Edge Expo, som er Nordens største møteplass for smartby-tematikken, har blitt styrket. Vekstfondet som skal bidra til å sikre næringsutvikling, omstilling og skape arbeidsplasser har blitt brukt aktivt, særlig for å styrke regionens klyngesatsninger innenfor smartby og blå sektor.

Arbeidet med å legge til rette for praksisplasser og lærlingeplasser innenfor alle tjenesteområdene i Stavanger kommune, har hatt prioritet.

Mulighetsterminalen hadde sitt siste år i funksjon og ble avsluttet.

Stavanger kommune skal være en pådriver i arbeidet med å styrke Ullandhaug-området som et attraktivt kunnskaps- og innovasjonsområde. Som vertskapskommune har Stavanger i 2018 tatt initiativ til et forprosjekt for å invitere de andre aktørene til å se på hvordan nyetablering og tilførsel av flere innovasjons-, kunnskaps- og kompetansemiljøer vil kunne gi synergieffekter.

I 2018 har det pågått en prosess for å se på ny utforming av samarbeidsform og partnerskapsavtale med Greater Stavanger. Forslaget kommer til politisk behandling i 2019, med virkning fra 2020.

Kunnskapsbyen Stavanger

Utviklingen av kunnskapsbyen er et prioritert arbeid i planperioden, og startet opp i 2018. Stavanger kommune skal revidere Melding om universitetsbyen Stavanger (2014). Målsettingen er at kommunen vil bidra til å videreutvikle Stavangers attraktivitet som studentby.

Kommersialisering av forskning er også et viktig område kommunen støtter opp om. Stavanger har hatt et nært samarbeid med Valide, og satsinger som Valide Invest og Plogen står som solide eksempler på hvordan kommunen samarbeider.

Internasjonalisering

Stavanger kommunes internasjonale arbeid består i hovedsak av prosjekter, samarbeidsrelasjoner, nettverk og delegasjoner for å utvikle byen, dele kunnskap og hente erfaring for å kunne håndtere helse, klima og migrasjon. Næringsavdelingen har blant annet jobbet med aktører som European Innovation Partnership – Active & healthy ageing og European smart cities and societies.

Næringsavdelingen har også samarbeidet med Innovasjon Norge, ambassader og konsulater om eksport, da særlig med vekt på Innovasjon Norges seks satsingsområder i Drømmeløftet (helse & velferd, smartby, ren energi, bioøkonomi, Havrommet, reiseliv & kreativ næring)

Tall Ships Races

Stavanger kommune var vertskap for den internasjonale seilregattaen The Tall Ships Races i dagene 26. -29. juli 2018 i samarbeid med Stavangerregionen Havn IKS. Prosjektteamet var ansatt i næringsavdelingen, men dro også nytte av ressurser fra flere andre kommunale avdelinger og virksomheter.

Det var 61 besøkende skuter fra 17 nasjoner. Mellom 350 000 – 400 000 mennesker besøkte festivalområdet. Festivalen serverte en rekke kulturinnslag, ulike dagsseilaser og andre arrangementer i sentrumsområdet, samt bidrag fra 300 frivillige.

En økonomisk ringvirkningsstudie ble gjennomført i ettertid, og dokumenterte at arrangementet ga et positivt økonomisk bidrag til regionen. I tillegg kommer en positiv omdømmebygging som er vanskelig å måle i reelle tall, men som bygger opp under målsettingen om at Stavanger skal være en attraktiv by å besøke, bo og arbeide i.

9.4 Politisk sekreteriat

Vielser

Det ble gjennomført totalt 265 vielser i 2018, fordelt på 17 vigslere. Vigslerne er oppnevnt av bystyret og består av ordfører, varaordfører, medlemmer av formannskapet og administrative ledere i kommunen. Vielsene gjennomføres i all hovedsak i formannskapssalen på rådhuset fredager og enkelte lørdager.

Streaming av politiske møter

Etter vedtak i formannskapets møte 23. mars 2017, startet administrasjonen opp prosessen med å få på plass egen streaming av bystyrets og formannskapets møter. Siden januar 2018 er bystyrets og formannskapets møter streamet og publisert på kommunens nettside: stavanger.kommunetv.no. Streamingløsningen har fungert bra og blir benyttet både av innbyggere og folkevalgte. Løsningen er innrettet slik at en kan følge møtene direkte, eller se dem i opptak i ettertid.

 • Antall visninger på direktesendingene: 3410
 • Antall visninger på tidligere sendinger/arkivklipp: 1278

9.5 Kommunikasjon

Klart språk i beslutningstekster

Kommunens satsing på klarspråk pågår som før. Med støtte fra KS har Stavanger kommune på ny gjennomført et nybrottsarbeid på området – dette året med et prosjekt som skal forbedre språket i kommunens overordnede beslutningstekster (saksframlegg, planer, strategier med mer). Kommunikasjonsavdelingen gjennomførte en kartlegging av språket i denne type tekster i 2017. Flere oppfølgingstiltak er nå i gang.

 Nettsider og sosiale medier

www.stavanger.kommune.no hadde 3,5 millioner sidevisninger i 2018. Det utgjør rundt 9600 sidevisninger daglig. De aller fleste innbyggerne finner informasjonen direkte fra søkemotorene, og kommunens informasjon vektes høyt i Google. Nettsidene er navet i kommunens informasjonsvirksomhet og kommunens førstelinje for digitale tjenester. Den tjenestevektlegging som er utført på innholdet har gitt god effekt. Nettsidene er også viktig i kommunens arbeid med innbyggerinvolvering og medvirkning. I løpet av 2018 kom det inn 27 250 tilbakemeldinger via «Fant du det du lette etter» – altså de røde og grønne knappene under hver artikkel. På denne måte bidrar innbyggerne aktivt i å holde informasjonene på nettsidene oppdatert og relevant for innbyggene.

Komplett nettstatistikk for 2018 finnes her.

Veksten i sosiale mediekanaler som Facebook og Instagram, var fortsatt stor i 2018. Flere meldinger på førstnevnte plattform nådde et publikum på over en halv million. Grillforbudet tok fyr på Facebook i sommer.

 Prosjekt beboerlyst – innbyggerinvolvering og samskaping

Prosjekt beboerlyst fase 2 så i 2018 på hva som skal til for at Stavanger kommune skal bli enda bedre til å jobbe med innbyggerinvolvering og samskaping. Hovedmålet har vært å rigge organisasjonen for å jobbe med et utenifra- og inn-perspektiv, og lære nye metoder for hvordan man kan samskape med bruk av blant annet tjenestedesign. Prosjektet har lagt til rette for at avdelingene kan bruke kunnskapen i sitt daglige arbeid.

Prosjektet etablerte og testet ut fire forskjellige tiltak for å nå hovedmålet i 2018:

Samshuset (samskapingshuset)

Tanken bak et samskapingshus er å senke terskelen for å komme i dialog med kommunen i mer «trygge» omgivelser. Noen av møterommene i Samshuset ble innredet på nye måter for å teste om dette kan ha en positiv effekt ovenfor kreativitet og innovasjon for ansatte og ledere i organisasjonen.

Ansatte har fått låne møterommene gratis ved å bestille disse i Outlook-kalenderen. I huset har ansatte drevet samskapingsprosesser med innbyggere, næringsliv, entreprenører og andre.

Samskapingsskolen

Prosjektet planla og utførte Norges første samskapingsskole for ledere og ansatte.

Målet med samskapingsskolen var å starte en kulturendring i organisasjonen for å i enda større grad bli en kommune som setter innbyggerne i sentrum i all tjeneste- og samfunnsutvikling. 25 studenter gjennomgikk et fem dagers skoleopplegg fordelt på fem måneder. De fikk i tillegg hjemmeoppgaver mellom samlingene som de skulle videreutvikle sammen med en veileder.

Forum på tvers av fagområder

Prosjektet dannet et forum som møttes en gang i måneden med deltakere fra alle steder i kommunen som jobber med, og er interessert i, innbyggerinvolvering og samskaping. I forumet utvekslet deltakerne erfaringer og fikk faglig påfyll om metoder.

Verktøykassen

Prosjektet har i løpet av 2018 tilbudt opplæring i metoder, arrangert fagdager i organisasjonen, deltatt i møter og bidratt med råd og fasilitering i prosesser innen innbyggerinvolvering og samskaping. Verktøyene som er brukt er blant annet metoder innen tjenestedesign og antropologi.

9.6 Smartby

Veikartet for Smartbyen Stavanger ble vedtatt i bystyret i desember 2016 og mot slutten av 2017 ble smartby-kontoret etablert. I 2018 ble kontoret bemannet og 38 store og små prosjekter fordelt på veikartets fem satsningsområder ble etablert. Smartbyen har utarbeidet en spisset handlingsplan som løper fram til 2021. Handlingsplanen har særlig vekt på klima og miljø. Den understreker også viktigheten av å understøtte etableringen av nødvendige datastrukturer, infrastruktur og analysekompetanse.

Smartere sammen

Smartbyarbeidets visjon er «smartere sammen» og forutsetter samarbeid og eller partnerskap på tvers av ulike skillelinjer og sektorer. Det har i løpet av året vært stor interesse for smartby-satsingen og veikartet – fra andre kommuner og fra både offentlige og private virksomheter. Smartby-kontoret har deltatt og formidlet veikartet på ulike arenaer som Nordic Edge Expo og Smart City Expo World Congress i Barcelona.

Smartby-kontoret har jobbet mye med å etablere et bredt kontaktnett med forskjellige aktører. Ulike nettverk både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt er viktige, da dette er arenaer hvor man kan dele erfaring, lære av andre og utvikle løsninger sammen.

Veikartet til smartbyen Stavanger peker i retning av en regional satsning. Dette har avdelingen jobbet målrettet med, gjennom arenaer som Stavanger Smart Region (Greater Stavangers regionale møteplass) og praktiske tilnærminger som smartby-hospitering. I sistnevnte sitter avdelingen en uke om gangen sammen med sine smartbykollegaer rundt omkring i regionen. Stavanger kommune bidrar også aktivt i det nasjonale nettverket, Smartbyene, og det nordiske nettverket, Nordic Smart Cities. Dette arbeidet vil gi et godt grunnlag for videreutvikling av framtidige samarbeidsformer.

Åpne data

Kommunens satsing på åpne data er også et viktig bidrag inn i smartby-arbeidet, med mål om å legge til rette for næringsutvikling og åpenhet. Stavanger er den fremste kommunen i Norge på dette feltet, og flere andre kommuner har valgt å legge ut åpne data via Stavanger kommunes portal.

9.7 Kultur

Kulturavdelingens arbeid

Kulturavdelingens arbeid kan inndeles i fem hovedområder:
– planarbeid
– utredning og større saker
– forvaltning av tilskuddsordninger
– veiledning og oppfølgning av kulturaktører og publikum
– saker til kunsutvalget

Planarbeid

Arbeidet med ny kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 har vært en særlig prioritert oppgave i 2018. Høringsutkast til ny kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 ble lagt ut til offentlig høring i perioden juni-september 2018. Det kom inn over 60 høringssvar med ca. 300 innspill, og det ble arrangert åtte innspillsmøter. Høsten 2018 ble brukt til å innarbeide høringsinnspill og ferdigstille rådmannens forslag til kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025. Kulturplanen skal opp til endelig politisk behandling i Stavanger bystyre våren 2019.

Utredninger og større enkeltsaker

Avdelingen har vært ansvarlig for eller involvert i en rekke utredninger og større enkeltsaker i 2018:

 • Dagskonferansen Open Port 2018
 • 10-årsmarkering for Stavanger2008 – europeisk kulturhovedstad
 • Høringsutkast til kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025
 • Kulturinstitusjoner 2018
 • Ensemblestøtte – gjennomgang av ordningen
 • Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur
 • Tilskudd til kulturarrangører
 • Tilskudd til festivaler og større arrangementer
 • Kulturstipend, Kulturprisen og Årets stavangerkunstner
 • MUST og den økonomiske situasjonen
 • Filmkraft – eierstrategi
 • Driftstilskudd til dansekompanier
 • Driftstilskudd til musikkensembler
 • Innhentet ekstern kulturfinansiering på kr 22 mill. til Tou Scene byggetrinn 2
 • Evaluert driftsavtale med Tou Scene
 • Gjennomført kulturundersøkelsen på Nord-Jæren 2018
 • Støttet Folkens oppussing av Akvariet
Tilskuddsordninger og saksbehandling

Kulturavdelingens mest omfattende arbeid er knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger, stipendordninger med mer. Arbeidet omfatter utlysning, kontakt med søkere, søknadsbehandling, – i en del tilfeller med saker til politisk behandling –, utsending av tilsagns-/avslagsbrev, utbetaling av tilskudd/stipend ev. klagebehandling.

Forvaltningen omfatter:

Tilskudd til:
• kunst- og kulturtiltak – kulturarrangement, rytmisk musikk, litteratur og ytringsfrihet
• internasjonalt kulturarbeid og vennskapsbysamarbeid
• festivaler og større arrangement
• kulturarrangører
• musikk- og scenekunstensembler
• produksjonsfelleskap
• formidling kunstinstitusjoner
• Den kulturelle spaserstokken

Driftstilskudd til:
• kor og korps
• kulturorganisasjoner
• kulturinstitusjoner

Veiledning og oppfølging av kulturaktører og publikum

Kulturavdelingen legger stor vekt på at byens kulturaktører, både profesjonelle og amatører samt publikum, er informert om kulturtilbud, støtteordninger, utvekslingsprogrammer og lokale, nasjonale og internasjonale nettverk og andre samarbeidsrelasjoner. Dette skjer i dialogmøter, på seminarer, ved bruk av sosiale kanaler og andre medier. Kulturavdelingens nettsider blir jevnlig oppdatert, og i 2018 hadde nettsidene over 23 000 treff. Nyheter fra kulturavdelingen og kulturlivet i Stavanger blir lagt ut på sosiale media. Avdelingen er i mål med å digitalisere alle søknadsskjemaer, noe som vil øke brukervennligheten for publikum som benytter seg av tjenestene.

Per Erling Ramslands legat

Formålet med Per Erling Ramslands legat er å støtte seriøse kulturformål, i første rekke seriøs musikk og seriøs bildende kunst. Tilskuddsmidler fra legatets avkastning kan gis til større prosjekter og tiltak i Stavanger. Kultursjefen er daglig leder, og Stavanger kommunes kommunalstyre for kultur og idrett er legatets styre. Søknader om midler behandles av legatets styre, og styret tar den endelige beslutningen om hvilke prosjekter og tiltak som får støtte. I 2018 var det tildeling til tre store, nyskapende musikk- og kunstprosjekter.

Saker til Stavanger kommunes kunstutvalg

Stavanger kommunes kunstutvalg har i 2018 gjennomført sju møter med til sammen sju befaringer og har behandlet 22 saker. Stavanger kommune har prosjektansvar for alle kunstprosjekter knyttet til kommunale bygg. I forbindelse med nybygg og større rehabiliteringer avsettes det en prosentandel opp til maksimum en million kroner som skal brukes til kunst i byggene. I 2018 har kulturavdelingen hatt 14 igangsatte kunstprosjekter knyttet til kommunale bygg. Av disse ble fem kunstprosjekter ferdigstilt i løpet av året.

Stavanger kommunes kunstutvalg er også rådgivende instans for kommunalstyret for kultur og idrett i saker som gjelder kunst i offentlige uterom. I 2018 har kunstutvalget behandlet to saker som gjelder kunst i offentlige uterom, nemlig kunstprosjekt i Ledaalparken og statue eller plakett av «tante Ada».

9.8 Økonomi

Regnskapsresultatet samlet for Innbygger- og samfunnskontakt viser et mindreforbruk på kr 9,3 mill. av en budsjettramme på kr 229,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 95,9.

I Kulturavdelingen viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 3,1 mill. Mindreforbruket skyldes at det ligger kr 2,8 mill. til drift av Holmeegenes i budsjettet til kultur, men midlene ble ikke utbetalt da rehabiliteringen pågår fortsatt.

Kommunikasjonsavdelingen, Innbyggerservice, Politisk sekretariat, Smartby samt stab viser et mindreforbruk på kr 3,4 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader på stab, samt at noen av prosjektkostnadene på Smartby ble kostnadsført i investeringsregnskapet.

Næringsavdelingen viser et mindreforbruk på kr 2,8 mill. Årsaken til mindreforbruket er lavere lønnskostnader som følge av vakante stillinger. Disse vil bli besatt i løpet av 2019.

Fra vekstfondet er det utbetalt kr 5,95 mill. i 2018.

TildeltBeløpSak
UNIVERSITETET I STAVANGER500FSK 204/17
UNIVERSITETET I STAVANGER700FSK 204/17
NORDIC EDGE AS2000Stavanger bystyre 173/16
SASIRO AS1000FSK 204/17
NORWEGIAN SMART CARE CLUSTER1000FSK 77/17
BLUE PLANET750FSK 204/17
Tabell 9.1 Vekstfondet. Tall i tusen kr
Last ned tabelldata (Excel)