a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

9.3 Næring

Handlingsplan for næringsarbeidet

Handlingsplan for Stavanger kommunes næringsarbeid 2018 -2021 ble ferdigstilt og vedtatt, jf sak 105/18. Planen skal revideres i forbindelse med etablering av nye Stavanger. Arbeidet med revidering av Melding om universitetsbyen Stavanger ble igangsatt. Det ble også vedtatt mål og føringer for kommunens arbeid med gründervirksomhet.

Næringsavdelingen har hatt en aktiv rolle i planlegging av arbeidet med næringsutvikling i nye Stavanger, særlig med fremtidig satsing på blå og grønn sektor.

Omstilling og arbeidsplasser

Stavanger kommune har testet ut nye former for samhandling med næringslivet for å bidra til mer innovasjon og vekst. Eksempler er Climate KIC og innovative anskaffelser.

Et viktig nytt tverrfaglig samarbeidet har funnet sted innenfor «Områdeløfte Storhaug», der næringsavdelingen har bidratt med å få plass et prosjekt for sosialt entreprenørskap – Storhaug unlimited.

Samarbeidet med Nordic Edge Expo, som er Nordens største møteplass for smartby-tematikken, har blitt styrket. Vekstfondet som skal bidra til å sikre næringsutvikling, omstilling og skape arbeidsplasser har blitt brukt aktivt, særlig for å styrke regionens klyngesatsninger innenfor smartby og blå sektor.

Arbeidet med å legge til rette for praksisplasser og lærlingeplasser innenfor alle tjenesteområdene i Stavanger kommune, har hatt prioritet.

Mulighetsterminalen hadde sitt siste år i funksjon og ble avsluttet.

Stavanger kommune skal være en pådriver i arbeidet med å styrke Ullandhaug-området som et attraktivt kunnskaps- og innovasjonsområde. Som vertskapskommune har Stavanger i 2018 tatt initiativ til et forprosjekt for å invitere de andre aktørene til å se på hvordan nyetablering og tilførsel av flere innovasjons-, kunnskaps- og kompetansemiljøer vil kunne gi synergieffekter.

I 2018 har det pågått en prosess for å se på ny utforming av samarbeidsform og partnerskapsavtale med Greater Stavanger. Forslaget kommer til politisk behandling i 2019, med virkning fra 2020.

Kunnskapsbyen Stavanger

Utviklingen av kunnskapsbyen er et prioritert arbeid i planperioden, og startet opp i 2018. Stavanger kommune skal revidere Melding om universitetsbyen Stavanger (2014). Målsettingen er at kommunen vil bidra til å videreutvikle Stavangers attraktivitet som studentby.

Kommersialisering av forskning er også et viktig område kommunen støtter opp om. Stavanger har hatt et nært samarbeid med Valide, og satsinger som Valide Invest og Plogen står som solide eksempler på hvordan kommunen samarbeider.

Internasjonalisering

Stavanger kommunes internasjonale arbeid består i hovedsak av prosjekter, samarbeidsrelasjoner, nettverk og delegasjoner for å utvikle byen, dele kunnskap og hente erfaring for å kunne håndtere helse, klima og migrasjon. Næringsavdelingen har blant annet jobbet med aktører som European Innovation Partnership – Active & healthy ageing og European smart cities and societies.

Næringsavdelingen har også samarbeidet med Innovasjon Norge, ambassader og konsulater om eksport, da særlig med vekt på Innovasjon Norges seks satsingsområder i Drømmeløftet (helse & velferd, smartby, ren energi, bioøkonomi, Havrommet, reiseliv & kreativ næring)

Tall Ships Races

Stavanger kommune var vertskap for den internasjonale seilregattaen The Tall Ships Races i dagene 26. -29. juli 2018 i samarbeid med Stavangerregionen Havn IKS. Prosjektteamet var ansatt i næringsavdelingen, men dro også nytte av ressurser fra flere andre kommunale avdelinger og virksomheter.

Det var 61 besøkende skuter fra 17 nasjoner. Mellom 350 000 – 400 000 mennesker besøkte festivalområdet. Festivalen serverte en rekke kulturinnslag, ulike dagsseilaser og andre arrangementer i sentrumsområdet, samt bidrag fra 300 frivillige.

En økonomisk ringvirkningsstudie ble gjennomført i ettertid, og dokumenterte at arrangementet ga et positivt økonomisk bidrag til regionen. I tillegg kommer en positiv omdømmebygging som er vanskelig å måle i reelle tall, men som bygger opp under målsettingen om at Stavanger skal være en attraktiv by å besøke, bo og arbeide i.