a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

3.19 Hovedoversikt balanseregnskapet

 Hovedoversikt - BalanseNoterRegnskap 2018Regnskap 2017
 EIENDELER   
1Anleggsmidler 27 518 13726 001 548
2Faste eiendommer og anlegg713 546 58513 003 615
3Utstyr, maskiner og transportmidler7682 618618 395
4Utlån112 655 9552 682 166
5Konserninterne langsiktige fordringer11, 16880 112884 591
6Aksjer og andeler12792 469718 273
7Pensjonsmidler58 960 3978 094 508
8Omløpsmidler 3 134 1323 051 878
9Kortsiktige fordringer13, 16571 762589 200
10Premieavvik5426 146372 805
11Aksjer og andeler1400
12Obligasjoner14522 160525 346
13Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 614 0641 564 527
14SUM EIENDELER 30 652 26829 053 426
 EGENKAPITAL OG GJELD   
15Egenkapital 10 397 5409 384 620
16Disposisjonsfond10644 294543 698
17Bundne driftsfond10166 895195 410
18Ubundne investeringsfond1029 39580 400
19Bundne investeringsfond1059 548109 474
20Regnskapsmessig mindreforbruk17200 013178 148
21Kapitalkonto249 337 2378 317 331
22Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift15-39 841-39 841
23Langsiktig gjeld 18 570 37318 062 900
24Pensjonsforpliktelser510 356 9089 927 872
25Ihendehaverobligasjonslån95 130 0004 790 000
26Sertifikatlån90150 000
27Andre lån93 019 4653 131 028
28Konsernintern langsiktig gjeld9, 1664 00064 000
29Kortsiktig gjeld 1 684 3561 605 906
30Annen kortsiktig gjeld161 684 3561 605 906
31SUM EGENKAPITAL OG GJELD 30 652 26829 053 426
 MEMORIAKONTI   
32Memoriakonto 442 328431 277
33Ubrukte lånemidler 421 535410 003
34Andre memoriakonti 20 79321 275
35Motkonto til memoriakontiene -442 328-431 277
Last ned tabelldata (Excel)