a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

10 Kommunale foretak

Sølvberget

Sølvberget er fylkets best besøkte kulturinstitusjon og har tradisjon for å være et framtidsrettet bibliotek og kulturhus. I 2018 åpnet Fontenehuset kafé i 4.etg som arbeidstrening, og dette har gitt lokalene i 4. etg som senere ble til Kiellandsenter et løft. Med de siste ombyggingene har Sølvbergets virksomhet tatt hele huset i bruk. Prosjektet Nye Sølvberget ble dermed formelt avsluttet i desember 2018 etter flere år med ombygging og rehabilitering.

Les mer

10 Kommunale foretak

Natur og idrettsservice

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.

Les mer

4 Langsiktig omstilling og utvikling

Forbedrings- og innovasjonsarbeid

På tross av stor aktivitet i organisasjonen i forbindelse med etableringen av nye Stavanger kommunen, har det også vært arbeidet med å fornye og søke etter nye løsninger eller metoder for å forbedre og effektivisere. Det har blitt arbeidet med å utvikle nye produkter gjennom innovasjonspartnerskapsmodellen, ulike digitale løsninger er tilpasset og tatt i bruk, og nye metoder er tatt i bruk i undervisningen ved f.eks. å bruke fysisk aktivitet i opplæringen.

Les mer

3 Økonomisk resultat

Investeringer

Brutto investeringsutgifter eksklusive finanstransaksjoner ble kr 1,1 mrd. i 2018. Det er om lag kr 16 mill. lavere enn justert budsjett. Årsaken til det er endret finansiell framdrift på flere investeringsprosjekter. Investeringsinntektene ble i 2018 kr 529 mill., som er kr 45 mill. høyere enn justert budsjett.

Les mer

6 Helse og velferd

Leve HELE LIVET

I 2018 ble Leve HELE LIVET-satsingen utvidet til å omfatte innbyggere med psykiske lidelser og/eller avhengighetsproblematikk. Ett ledd i dette var å implementere recovery som metode i arbeidet med disse gruppene. Selvbestemmelse og selvstyring er sentralt i recovery-prosessen; hver person må finne sin egen vei. Viktige personlige elementer i bedringsprosessen har vist seg å være myndiggjøring, tilhørighet, håp og optimisme. På den måten får brukeren ta i bruk egne ressurser.

Les mer

5 Oppvekst og utdanning

Bedre oppvekstvilkår

Gjennom oppfølging av tiltaksplanen Barn vil være med! har Stavanger kommune iverksatt en rekke kompenserende tiltak, som skal gi barn i en vanskelig livssituasjon bedre muligheter til å delta og bidra i fellesskapet på lik linje med andre barn. Tiltakene skal bidra til å gi barna en mest mulig forutsigbar bosituasjon, anledning til å gå i barnehage og på SFO, støtte i skolearbeidet og mulighet til å delta i fritidsaktiviteter

Les mer

2 Utfordringer og muligheter

Kommunesammenslåing

Kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal slås sammen til en ny kommune fra 1. januar 2020. I arbeidet med å utvikle den nye kommunen har det vært behov for å bygge opp et nytt, felles kunnskapsgrunnlag. Det er utarbeidet framtidsscenarier for den nye kommunen. Disse inngår i grunnlaget for kommuneplanens samfunnsdel  og andre nye Stavanger-prosjekter. En bred medvirkningsprosess med innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv, politikere og ansatte i de tre kommunene er gjennomført.

Les mer

2 Utfordringer og muligheter

Befolkning

Per 1. januar 2019 var det 134 037 innbyggere i Stavanger kommune. Befolkningsveksten var på 897 innbyggere, tilsvarende 0,7 %. Det er en bedring fra veksten i 2017 som var på 0,3 % og 410 innbyggere.

Les mer

5 Oppvekst og utdanning

Tidlig innsats

Satsingen på Rett hjelp tidlig er videreutviklet gjennom en ny satsing på tverrfaglige barnehageteam. Teamene skal øke barnehagenes kompetanse til tidlig å oppdage behov og tilrettelegge tilbudet for barn som trenger det. I 2018 ble det igangsatt en ekstern vurdering av det samlede tilrettelagte barnehagetilbudet i kommunen, med sikte på bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Les mer

8 Bymiljø og utbygging

Energioppfølging i kommunale bygg

Arbeidet med å redusere energiforbruket i kommunens bygningsmasse, med energioppfølging og sentral styring fra driftssentralen i Olav Kyrres gate 23 fortsatte i 2018. Energioppfølgingssystemet viser at klimagassutslipp fra kommunale bygg viser en positiv utvikling fra 2015 til 2018, med en samlet reduksjon på 648 tonn CO2

Les mer

7 By- og samfunnsplanlegging

Beredskap

Økt skogbrannfare og grillforbud om sommeren medførte behov for regional koordinering. I denne perioden var det særdeles viktig at alle regionale aktører blant annet var samkjørte i kommunikasjonen ut mot befolkningen. Stavanger kommune inntok en lederrolle, og ble etterpå nominert til en språkpris.

Les mer

3 Økonomisk resultat

Bedre resultat enn forventet

De økonomiske resultatene i 2018 er bedre enn tidligere forutsatt. Regnskapet for Stavanger kommune viser et netto driftsresultat på kr 261,3 mill., tilsvarende 2,5 % av samlede driftsinntekter. Nivået er høyere enn -0,4 %, som budsjettet la opp til. Det langsiktige målet er på 3,0 %.

Les mer

9 Innbygger- og samfunnskontakt

Kulturplan

Arbeidet med ny kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025 var en særlig prioritert oppgave i 2018. Høringsutkast ble lagt ut til offentlig høring i perioden juni-september 2018. Det kom inn over 60 høringssvar med ca. 300 innspill, og det ble arrangert åtte innspillsmøter. Høsten 2018 ble brukt til å innarbeide høringsinnspill og ferdigstille rådmannens forslag til kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025. Kulturplanen skal opp til endelig politisk behandling i Stavanger bystyre våren 2019.

Les mer

9 Innbygger- og samfunnskontakt

Tall ship races

Stavanger kommune var vertskap for den internasjonale seilregattaen The Tall Ships Races i dagene 26. -29. juli 2018. 61 skuter fra 17 nasjoner besøkte Stavanger, og mellom 350 000 og 400 000 mennesker besøkte festivalområdet. Festivalen serverte en rekke kulturinnslag, ulike dagsseilaser og andre arrangementer i sentrumsområdet. 300 frivillige bidro.

Les mer

10 Kommunale foretak

Stavanger parkering

Stavanger parkerings formål er håndheving av statlige parkeringsbestemmelser, utøvelse av kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Selskapet utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk.

Les mer

8 Bymiljø og utbygging

Klima- og miljøplan

Klima- og miljøplan 2018-2030 ble vedtatt av bystyret 26. november 2018, etter omfattende hørings- og medvirkningsarbeid. Den viktigste innsatsen for å redusere klimagassutslippene er arbeidet for en byutvikling basert på en samordnet areal- og transportpolitikk. Gjennom dette arbeidet oppnås blant annet å redusere det totale transportbehovet i kommunen.

Les mer

2 Utfordringer og muligheter

Sysselsetting

Arbeidsmarkedet i Stavanger har vist en positiv utvikling og arbeidsledigheten avtok fra 3,7 % i januar 2018 til 2,8 % ved utgangen av året. I løpet av de siste to årene er arbeidsledigheten halvert. For Rogaland var arbeidsledigheten ved utgangen av 2018 på 2,6 % og tilsvarende tall for hele landet var 2,3 %.

Les mer

6 Helse og velferd

Velferdsteknologi

Handlingsplan for velferdsteknologi 2018–2022 var på høring høsten 2018, og ble endelig vedtatt i bystyret i januar 2019. . Målet er at de teknologiske løsningene skal bidra til at innbyggere med behov for helse- og velferdstjenester får en tryggere, mer aktiv og selvstendig hverdag.

Les mer

4 Langsiktig omstilling og utvikling

Sykefravær

I 2018 har kommunen et samlet sykefravær på 8,3 prosent. Dette er en økning på 0,1 prosentpoeng fra 2017, og det er langtidsfraværet som øker. Stavanger kommune har en målsetting om at sykefraværet skal være 6 prosent eller lavere for kommunen samlet.

Les mer

5 Oppvekst og utdanning

Lærertetthet

Fra høsten 2018 er det innført en nasjonal norm for lærertetthet i grunnskolen. Normen fastsetter at det skal være maks 21 elever per lærer på 5.-10. trinn og maks 16 elever per lærer på 1.-4. trinn i skolen. Normen setter ikke noen regel for klassestørrelse, men viser hvor mange lærerårsverk skolene må bemanne hvert hovedtrinn med.

Les mer

9 Innbygger- og samfunnskontakt

Vigsler

Ansvaret for borgerlige vielser ble overført fra tingrettene til kommunene fra 1. januar 2018. Lovendringene innebar at vigselsmyndighet ble overført fra tingrettene til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som bystyret selv gav slik myndighet. Det ble gjennomført 265 vielser i 2018 fordelt på 17 vigslere.

Les mer

7 By- og samfunnsplanlegging

Byggesak

I 2018 mottok seksjon byggesak 1476 byggesøknader, 51 færre enn i 2017. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 35, 5 dager. Saksbehandlingstiden for henholdsvis 3 og 12 ukers saker er overholdt og avdelingen hadde (unntak for én 3 ukers sak) ikke gebyrtap. Avdelingen oversendte 53 klager til Fylkesmannen, noe som nesten er en halvering i forhold til foregående år.

Les mer

6 Helse og velferd

Innovasjonspartnerskap

Stavanger kommune har inngått partnerskapskontrakter med to leverandører om utvikling av en aktiviseringsrobot og en smartrullator med brukertilpassede applikasjoner. Målet er at disse to produktene skal gjøre brukere på korttidsopphold i sykehjem mer fysisk aktive og selvhjulpne.

Les mer

4 Langsiktig omstilling og utvikling

Forskning og utvikling

Kommunene er komplekse organisasjoner med særegne utfordringer. Tjenester og oppgaver skal løses i samsvar med utviklingen i samfunnet og innenfor de gitte økonomiske rammer. Det er uttalt behov for mer forskningsbasert kunnskap om kommunale tjenester som kan bidra inn i det kontinuerlige omstillings- og utviklingsarbeidet.

Les mer

3 Økonomisk resultat

Finansielle måltall

Netto driftsresultat ble på 2,5 % i 2018 og er betydelige bedre enn det budsjetterte driftsresultatet på -0,4 %, Det langsiktige målet er på 3,0 %. Egenfinansieringsgraden ble 71 % og er godt over kommunens langsiktige målsetning på minimum 50 %. Gjeldsgraden havnet på 61 % og like i overkant av målet om lavere enn 60 %.

Les mer

7 By- og samfunnsplanlegging

Kommunedelplan sentrum

Kommunedelplan sentrum har vært på tredje høring. Det har pågått avklaringer med innsigelsesmyndighetene og dialog med interessenter og planen ble klar for sluttbehandling rundt årsskiftet.

Les mer

8 Bymiljø og utbygging

Stavanger som arrangementsby

NM Veka ble i 2018 for første gang arrangert i Stavangerregionen. 1400 deltakere konkurrerte i 24 Norgesmesterskap. NRK sendte over 30 timer direktesendt tv fra mesterskapet. Arrangementet er i tråd med kommunens arrangementsstrategi som legger vekt på viktigheten av store og tilbakevendende arrangement som gir positiv profilering av regionen. NM Veka returnerer til distriktet i 2019.

Les mer