a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

10.1 Stavanger parkeringsselskap KF

10.1.1 Årsberetning

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger Parkeringsselskap SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket (morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor.

Stavanger Parkeringsselskap KF sine oppgaver er tydelig definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

  1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk
  2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, samt håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven
  3. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei
  4. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Stavanger kommune
  5. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet
  6. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
  7. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttiggjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker
  8. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil

Selskapets hovedformål er med andre ord håndheving av statlige parkeringsbestemmelser, utøvelse av kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Selskapet utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk. Stavanger Parkeringsselskap KF har som en direkte konsekvens av dette organisert seg som følger:

Hovedpilarene er Forvaltning og drift. Sistnevnte avdeling forestår all drift av de kommunalt eide og drevne Parkeringshus. Dette innbefatter automater, bomstasjoner, visningskilt, brannvern og alt av vedlikehold, oppgraderinger og øvrig teknisk utstyr. Avdelingen overvåker i tillegg alle P-husene slik at kundene skal få best mulig hjelp når det trengs. Foruten all offentlig gateparkering i Stavanger kommune driver foretaket 11 parkeringshus.

Avdelingen for forvaltning er to-delt. Håndhevingsavdelingen er den største gruppen med 19 ansatte. Avdelingens hovedoppgave er håndheving av parkeringsforskriften som er delegert til Stavanger kommune av Politiet. Foretaket legger ned mye ressurser i opplæring blant trafikkbetjentene der alle må gjennomføre og bestå to en-ukes kurs i offentlig og privat regelverk i regi av Norpark. I tillegg har trafikkbetjentene opplæring i trafikkdirigering og HLR. Normalt tar det ca. ett år fra man startet opplæring til man er fullt opplært.

Parkeringsforskriften

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) ble vedtatt i Stortinget våren 2016 med virkning fra 01.01.2017. Formålet med ny forskrift er som definert i Kapittel 1 §1:

a) sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet,

b) sikre at parkeringstilbudet er universelt utformet,

c) sikre at parkeringsvirksomhet utøves med god kvalitet og mest mulig likt uavhengig av hvem som er tilbyder

d) bidra til likere konkurranseforhold mellom tilbydere av parkeringstjenester og

e) legge til rette for offentlig kontroll av virksomheten.

Det er ingen tvil om at parkeringsforskriften som trådte i kraft 01.01.2017 også har vært en utfordring i 2018. Norpark, som er parkeringsbransjens eget organ, har i felleskap med et stort antall kommuner i Norge, deriblant Stavanger Parkeringsselskap KF, jobbet frem et revidert dokument til Vegdirektoratet. Stavanger Parkeringsselskap KF står bak høringssvaret fra Norpark og det er et håp at mange av innspillene blir tatt til følge. Dette til beste for forbruker og bransje.

Videreføring av piggdekkavgift i Stavanger kommune

Stavanger Parkeringsselskap KF har nå gjennomført en og en halv sesong med piggdekkgebyr. Første sesong har vært svært lærerik og foretaket har brukt mye tid og ressurser på å evaluere og forbedre systemer for kundehåndtering. Det er ingen tvil om at antallet hevendelser via epost og telefon har sunket kraftig fra 2017 til 2018. Gode forberedelser gjenspeiles også i timeforbruket hos personer som var involvert i prosjektet, som ble kraftig redusert sammenliknet med oppstartsåret. Kombinasjonen av enkle effektive betalingsløsninger og en enkel infrastruktur for manuell betaling har medført store kostnadsbesparelser. Prosjektet har innbrakt 17,9 millioner kroner til Stavanger kommune sitt piggdekkfond i 2018.

Økonomi og årsregnskap

Grunnet innføringen av halv pris for elbil og bomringen fra 1. oktober 2018 var inntektsbudsjetteringen ekstra krevende dette året. Effekten av bomringen på salget av elbiler har slått til som forventet. Andelen elbil som besøker foretakets parkeringshus er høyere enn andelen elbiler i markedet fordi denne benyttes som bybil. Samtidig så vi at den mye omtalte rushtidsavgiften ble satt på vent i slutten av 2018. Dette påvirket inntektene i positiv retning da kjøremønsteret nærmest falt tilbake til normalen over natten. Også sommeren har vært positivt med tanke på foretakets inntekter grunnet en usedvanlig travel sommer med et tettere arrangementsprogram enn normalt.

I årsoppgjørsnotatet fra Rogaland Revisjon IKS står det følgende:

«Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.»

«Konklusjon – revisjonsberetningen

Vi oppsummer våre konklusjoner med hensyn til avdekkede feil, uenighet om estimater og risiko, til å ligge innenfor et akseptabelt nivå. Foretakets internkontroll er etter vårt skjønn forbedret i løpet av 2018.»

«Hovedinntrykket er at Stavanger Parkeringsselskap KF har forbedret rutinene på de fleste områder slik at de nå skal fungere tilfredsstillende».

Digitaliseringen av foretakets interne og eksterne løsninger er blitt videreført i 2018. Det er blant annet innført billettløse heldigitale parkeringsautomater med skiltgjenkjenning i tråd med målsettingen. Videre er det nå, som ett av de første parkeringsforetak, innført automatisk halv pris for elbil også i parkeringshus med bom ved hjelp av app for smarttelefon.

Stavanger Parkeringsselskap KF har de to siste år betalt 60 millioner i eierutbytte. Kassebeholdningen ved årsskriftet var 66 millioner kroner og frikjøpsfondet 27,4 millioner kroner. Dette er tall etter utbyttet er utbetalt.

Foretakets egenkapitalsituasjon vurderes som tilfredsstillende i forhold til ordinær drift.

Driftsinntektene i 2018 ble 102,2 millioner kroner en nedgang på 2,8 millioner kroner sammenliknet med året før men 4,7 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsaken til nedgangen sammenliknet med 2017 skyldes en vedvarende nedgang i parkeringsbelegg. Dette er blant annet et resultat av prioriteringer av buss, gange og sykling. Innføring av bompenger har hatt en mindre negativ effekt på belegg enn forutsatt. Noe som skyldes bortfall av rushtidsavgift på slutten av året samt at en hektisk festivalsommer har bidratt positivt på inntektssiden.

Driftskostnadene i 2018 ble 70,8 millioner kroner som er i henhold til budsjett, men en økning på 4,6 millioner kroner sammenliknet med 2017. Foretaket har en betydelig bygningsmasse og årsaken til økningen i kostnader er hovedsakelig reparasjon og vedlikehold på utstyr og bygningsmasse samt ordinær lønnsvekst.

Regnskap for 2018 gjøres opp med et driftsresultat på 30,4 millioner kroner. Stavanger bystyre har vedtatt eierutbytte for 2018 på 30 millioner kroner som ble utbetalt 31.12.18.

Stavanger Parkering KF har et heleid datterselskap Rogaland Parkering AS. Selskapets formål er å drifte private parkeringsanlegg/-plasser i tråd med eierstrategiens punkt 4. Selskapet inngår avtaler med Stavanger Parkeringsselskap KF om kjøp av tjenester, som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving. Vårt datterselskap Rogaland Parkering AS har en sunn økonomi, har økt kundemassen og inntekten i 2018, resultatet er betydelig forbedret sammenliknet med 2017.

Samfunnsansvar og miljø

 Eierstrategiens punkt 8 fastslår at Stavanger Parkeringsselskap KF skal være miljøsertifisert gjennom miljøstyringssystemet Miljøfyrtårn. Foretaket ble re-sertifisert i 2018. En rekke krav innen områder som arbeidsmiljø, energi, veiing og sortering av avfall, innkjøp, kartlegging av drivstofforbruk med videre må oppfylles for å bli sertifisert. Alle dokumenter som omhandler samfunnsansvar og miljø, som f.eks ROS-analyser, lover og forskrifter i Stavanger kommune, foretakets miljøpolicy, aktivitetsplaner/årshjul er tilgjengeliggjort for alle ansatte.

Foretaket har et bevisst fokus på å minimere papirbruk, utslipp og forbruk av drivstoff og elektrisitet der det satses på mer effektive energibærere.

HMS

I forbindelse med resertifisering av Stavanger Parkeringsselskap KF som Miljøfyrtån er rutiner i foretaket grundig gjennomgått. Det foretas jevnlige branntilsyn i foretakets parkeringsanlegg i tillegg til rutinemessige daglige befaringer.

Sykefraværet gikk fra 5% i 2017 til 6% i 2018 og ligger dermed innenfor samlet målsetting i Stavanger kommune som er 6%, som også er styrets målsetting. Dette er fremdeles en markant nedgang fra 2014 da fraværet var 12,9%. Dette er gledelig med tanke på om lag halvparten av foretakets ansatte jobber i felt og at disse har naturlig mer belastningsskader sammenliknet med kontoransatte. Videre er det slik at mange av foretakets ansatte får til dels tøffe tilbakemeldinger fra publikum som kan være en belastning. Det satses mye på aktiv fritid, godt tøy og gode sko samt investert i ergonomisk kontorutstyr tilpasset den enkelte.

Det er i løpet av året foretatt vernerunder på alle våre P-anlegg, månedlige branninspeksjoner og blant de kontoransatte og tiltak iverksatt der det har vært et behov.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Foretaket har i dag slik fordeling mellom kjønn: 15 kvinner og 23 menn. Foretaket har hatt flere utlysinger av ledige stillinger i 2017, der flest kvinner er ansatt. Det er et mål å ha god balanse mellom kjønnene. 5% av staben er av utenlandsk opprinnelse.

Styret besto av 3 kvinner og to menn, der styreleder er mann. Selskapets ledergruppe består av to menn og en kvinne.

Medarbeidertilfredshet

 Stavanger Parkeringsselskap KF følger Stavanger kommune sitt opplegg for medarbeiderundersøkelser. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2018 men dette blir gjort sammen med Stavanger kommune i 2019.

Kundetilfredshet

Tidligere KTI undersøkelser har påvist at en av de viktigste faktorene for kundene er gode betalingsløsninger. Grunnet store forbedringer i betalingsløsninger i foretakets tjenestetilbud er det ikke foretatt KTI i 2018 da foretaket ønsker at de betydelige endringene som er gjennomført skal bli adaptert av markedet før ny undersøkelse gjennomføres.

 Marked

 Stavanger Parkeringsselskap KF har hatt og har en offensiv tilnærming til markedet. Foretaket har hatt en rekke medieoppslag i 2018 om blant annet styrking av ladetilbudet for elbiler og innføring av billettløse automater. Foretaket har et ønske om å styrke forståelsen av samfunnsnytten av et godt regulert parkeringstilbud med tanke på trygghet og sikkert som et fellesgode. For å få frem budskapet er PR og kampanjer i lokale media prioritert.

 Drift teknisk

 Prosjektporteføljen har vært og er stor for foretakets driftsavdeling. Parkeringsbransjen så vel som de fleste andre bransjer er sterkt påvirket av den høye farten innen teknologisk utvikling. Foretaket har prioritert å ha en egen kompetent stab til å håndtere alt det tekniske utstyret som er både hardware og software. Kompetansen foretaket besitter er også etterspurt av andre aktører om veiledning og råd innenfor parkeringsdrift.

Utfordringer og fremtidsplaner

Videre utvikling av foretakets bomfrie parkeringshus er påbegynt. Det innebærer skiltlesing også her. Det jobbes med eksterne aktører for å få til mer dynamiske parkeringsløsninger. Mer kundevennlige digitale løsninger for bestilling av tjenester og betaling er på trappene. Ladeinfrastrukturen er kraftig opprustet i 2018 og dette vil fortsette i 2019 med flere spennende «Smart by» prosjekter.

Dokumentet er elektronisk godkjent

10.1.2 Årsoppgjør og noter

Årsoppgjør og noter (PDF)

10.2.2 Revisors beretning

Revisors beretning (PDF)