a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

10.2 Sølvberget KF

10.2.1 Årsberetning

Innledning

Sølvberget er fylkets best besøkte kulturinstitusjon og har tradisjon for å være et framtidsrettet bibliotek og kulturhus. Bystyret har alltid sett verdien av Sølvberget, og har bevilget midler til ombygging og fornying av første etasje og deretter resterende etasjer. I 2018 åpnet Fontenehuset kafé i 4.etg som arbeidstrening, og dette har gitt lokalene i 4. etg som senere ble til Kiellandsenter et løft.

Med de siste ombyggingene har Sølvbergets virksomhet tatt hele huset i bruk. Det er meråpent i alle etasjer og Sølvberget har med det økt tilgjengeligheten for publikum. Prosjektet Nye Sølvberget ble dermed formelt avsluttet i desember 2018 etter flere år med ombygging og rehabilitering.

Det var en stor begivenhet på Sølvberget da vi fikk besøk av HKH Mette Marit og litteraturtoget. 7. og 8 juni var det bokbåt med HMK Mette Marit innover Lysefjorden 8. juni var det arrangement på Sølvberget. Målet med turen var å profilere litteratur og leseglede.

Virksomheten – Stavangers største møteplass

Sølvbergets visjon:

Sølvberget skal være den beste formidlere av kunnskap for alle, og landet fremste arene for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon.

Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning – vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.

Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og er godt innarbeidet hos de ansatte.

Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, gjennomføring av arrangementer og aktuelle debatter, aktiv litteratur-, film- og musikkformidling, programvirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider, galleri, sosiale medier, Nordisk Barnebokkonferanse og Kapittelfestivalen. Hovedaktiviteten er i Sølvberget og i tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet tilbud til skoler og Madla bibliotek. Sølvberget driver også bibliotek for innsatte ved Stavanger fengsel.

Økonomi – et nøysomt driftsår

Etter mange års investeringer i Nye Sølvberget hadde vi det første året med vanlig drift med nøysom oppfølging som resulterte i et lite regnskapsmessige mindreforbruk på kr. 46 406,- etter å ha dekket inn fjorårets underskudd. Sølvbergets ledelse hadde et mål om å styre mot et regnskap i balanse og tross stor aktivitet i 2018 lyktes de med det.

Driftsinntekter

Driftsinntektene er kr. 2,74 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes både økt tilskudd fra Stavanger kommune på grunn av lønnsoppgjør o.a., og ekstern støtte fra ulike offentlige og private instanser. Totalt tilskudd fra Stavanger kommune var kr. 68,349 mill. De viktigste eksterne bidragene kom fra Nasjonalbiblioteket, Rogaland fylkeskommune, Fritt Ord, Norsk kulturråd og Den kulturelle spaserstokken.

Sølvberget har hatt to ansatte som delvis har vært utlånt til andre virksomheter, slik at lønnskostnadene blir fakturert og kommer som inntekt. Disse inntektene, sammen med sykerefusjoner og diverse andre inntekter fra Nav, utgjorde til sammen kr. 2,77 mill.

Sølvberget fører regnskapet for ICORN, det internasjonale fribynettverket. Selv om ICORN har egne inntekter, betyr dette at Sølvbergets regnskap øker både på inntekts- og utgiftssiden. ICORNs totale inntekter i 2018 var kr. 7,11 mill og ga et lite overskudd pålydende kr. 0,175 mill som føres videre til 2019 for å markere Bokåret i Frankfurt.

Driftsutgifter

Driftsutgiftene var kun kr. 0,3 mill. høyere enn budsjettert i motsetning til fjorårets avvik på kr. 5,4 mill. Sølvberget har klart å oppnå dette med klare prioriteringer: kutt i mediebudsjettet, samt kutt i kjøp av varer som inngår i foretakets tjenesteproduksjon.

Byggeprosjektet i perioden 2014-2018 har åpnet huset ytterlige for publikum, med betjening i flere etasjer. Dette medførte også økte kostnader til husdrift, lønn, vakthold og renhold. Sølvberget har også inngått en ny leieavtale med Stavanger Eiendom fra 01.01.2018 som ga 1,15 mill i økte husleiekostnader, samtidig med at utgifter til vaktmestertjenestene har økt. Den nye leieavtalen med Stavanger Eiendom har påført Sølvberget økte utgifter til drift.

Utgiftene til lønnsoppgjøret i 2018 var kr. 0,724 mill. Dette blir kompensert fra Stavanger kommune. Det var satt i verk tiltak for å få kontroll på lønnskostnadene for 2018 for å unngå overskridelser i lønnsbudsjettet, og det opprinnelige lønnsbudsjettet ble revidert ved første tertial i 2018. Vi ser fortsatt et avvik i sosiale utgifter som forklares med høye pensjonsutgifter og utbetalinger til KLP.

Investeringer

Bystyret har godkjent et investeringsbudsjett for Sølvberget KF på 12,9 millioner for 2018, der Nytt biblioteksystem og Kiellandsenteret er den største kostnaden. Investeringsbudsjettet ble revidert ved 2. tertial, og da ble noen av investeringskostnadene skjøvet til 2019. Korrigert investeringsbudsjett var på kr. 7,33 mill i 2018. Investeringene ble hovedsakelig finansiert ved hjelp av opptatte lån.

Faktisk forbruk var kr. 9,266 mill. fordelt på to ulike prosjekt samt utgifter til KLP. Det var opprinnelig budsjettert med et låneopptak på kr. 9,71 mill for 2018, av dette har Sølvberget tatt opp 3,5 mill, og varslet kommunen å ta opp ytterligere 6,21 mill i 2019. I 2018 står igjen 0,54 mill som udekket i investeringsregnskapet som da må legges inn i investeringsbudsjettet i 2019.

Nytt biblioteksystem

Arbeidet med å forberede innkjøp av nytt biblioteksystem sammen med Bergen, Trondheim og Kristiansand ble avsluttet i 2018 og nytt biblioteksystem ble implementert i høst 2018. Resultatet ble på kr. 1,42 mill av budsjettert kr. 2 mill i 2018.

Kiellandsenteret

Arbeidet med Kiellandsenter går mot sluttfasen. Utstillinger og formidlingsareal er lagt til både deler av første og fjerde etasje. Arbeidet med utformingen av utstillingsdesign og interiør ble gjennomført tidlig høst 2018. Ferdigstillelse av hele Kiellandsatsingen var lagt til februar 2019, og de største investeringene vil dermed komme høsten 2018 og i 2019. Det var grunnen til at kr 5,9 mill av budsjettrammen ble forskjøvet til 2019 for å fullføre Kiellandssenteret.

Etter at prosjektet er avsluttet, vil styret få egen sak med samlet prosjektregnskap for alle årene.

Disposisjonsfond

Sølvbergets disposisjonsfond per 31.12.2018 var på kr. 1 012 859.

Ansatte – arbeidsmiljø og HMS

Resultatmål:
Beholde og rekruttere gode medarbeidere og sørge for at de har den kompetanse som trengs for å være gode formidlere av Sølvbergets totale innhold.
Sølvberget hadde 71 fast ansatte fordelt på 52,98 årsverk, og 4 årsverk knyttet til prosjektstillinger ved utgangen av 2018. 32,39 % av arbeidstakerne var menn og 67,61 % kvinner. Det var 25 % menn i ledende stillinger. Det ble i 2018 ansatt 6 nye medarbeidere i fast stilling, og det sluttet 6 ansatte (hvorav 3 av dem valgte å pensjonere seg).

Sykefraværet var 4,43 % i 2018 (5,9 % i 2017), hvorav 1,36 % var egenmeldt sykefravær og 3,07 % var sykemeldt sykefravær. Sølvbergets IA-mål er en sykefraværs-prosent på under 5,6. Sykefraværet har gått ned siden 2017. Noe av årsaken til dette kan være at det ikke er fullt så mange endringer på Sølvberget som i 2017, og det aktivitetsnivået i 2017 er noe redusert.

Sykefraværet på Sølvberget er lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune som hadde et sykefravær på 8,3 % i 2018. Det er likevel viktig å følge med på utviklingen, og jobbe med å holde fraværet nede.

2018 har vært året vi har tatt i bruk HRM-systemet Simployer for fullt i HMS-arbeidet. Vi bruker det til avviksmeldinger og -behandling, samt til å registrere at de ansatte har den nødvendige opplæringen, som for eksempel brannvernopplæring. De ansatte er flinke å bruke systemet.

Det ble registrert 214 avviksmeldinger i 2018. Dette høres mye ut, men flere av disse er rene driftsmeldinger, da systemet ikke skiller mellom avviksmeldinger og driftsmeldinger, og det er også flere tilfeller av samme sak som er meldt flere ganger. Av de 214 sakene hadde 173 status mindre alvorlig, 31 alvorlig, 4 kritisk og 6 var ikke vurderte. Av de 4 kritiske sakene handlet to om at internett ikke fungerte og en handlet om et tyveri hvor en besøkende mente seg frastjålet 1000 kroner.

34 av sakene handlet om uønsket oppførsel fra enkelte publikummere, men generelt ser det ut til at vektertjenestene fungerer bra, slik at disse sakene blir løste på stedet.

Brukerne – stor økning i arrangementer og aktiviteter

Besøk og utlån

Besøket på Sølvberget er fortsatt høyt. Hver innbygger besøker kulturhuset (inkludert kinoen) 15,7 ganger i året, og daglig er det over 5 000 besøkende. Totalt var det 2 057 967 besøkende på kulturhuset i 2018. 1 627 361 av dem besøkte biblioteket (en nedgang på 3,3%). 113.511 besøkte Madla bibliotek (en nedgang på 5 %).

Det ble registrert 16458 innlogginger med meråpent bibliotekkort (en økning på 47%). På Madla ble det registrert 6745 innlogginger (en økning på 7,9%)

Samlet utlån var 678 852 (en økning på 3,6%). Noe av økningen kan skyldes den stadig mer populære Sommerles-kampanjen, samt at Nye Sølvberget stod ferdig i slutten av 2017. Mediesamlingen har, etter lengre tider med ombygging og flytting, landet på sine tiltenkte plasser. Med nye hyller og utstillingsmøbler er det lettere for brukerne å finne frem, og lettere for ansatte å fronte samlingen. Det nye biblioteksystemet, som ble implementert i august 2018, har gjort det lettere å reservere bøker. I det nevnte systemet er det også en litt annerledes fornyingsfunksjon, som automatisk forsøker å fornye alle lånerens lån når ett eller flere lån blir forsøkt fornyet. Denne funksjonen ble implementert i november 2018, og noe av veksten i november og desember skyldes trolig dette.

Utlånet av barnelitteratur (inkludert fag- og skjønnlitteratur) gikk opp med 11,6 %. En stor del av veksten skyldes den stadig mer populære Sommerles-kampanjen. Noe av veksten kan også skyldes at det har vært en stor økning i bruk av meråpent bibliotek, f.eks. på søndager (en dag da nivået og behovet for familieaktiviteter ellers er høyt, slik at tilbud om et meråpent bibliotek da er et attraktivt tilbud).

Utlånet av lydbøker, musikk og film går ned, grunnet konkurrende strømme- og abonnementstjenester.

Utlånet av e-bøker gikk opp med 13,7 %. Dette er en litt mindre vekst enn fra 2017 til 2018, noe som kan skyldes at den nye versjonen av eBokBib er lite brukervennlig. Allikevel er det fremdeles en sterk vekst i e-bok utlånet, noe som skyldes tjenesten Overdrive (engelske e-bøker og e-lydbøker). Utlånet av ebøker utgjør nå 6,2 % av det totale utlånet (6,5 % fra 2017 til 2018).

Arrangement, aktiviteter og utstillinger

Det ble avholdt 1 376 arrangementer/organiserte aktiviteter (en økning på 11%) og 316 klassebesøk (en økning på 54%).

Besøk på arrangement ble registrert til 53 454 (en nedgang på 4%). Flere verksteder og organisert digital opplæring forklarer både noe av veksten i arrangement og noe av nedgangen i antall besøk. Noe av nedgangen skyldes også at det var 1000 færre besøkende på Kapittel18.

På de 316 klassebesøkene registrerte vi til sammen 10079 fremmøtte elever.

Årets Kapittel gikk av stabelen 19. til 23. september. Temaet for året var «samhald». Festivalprogrammet var faglig og kunstnerisk vellykket, med debatter om blant annet familieliv, EU og vestlandsidentitet, mange originalforedrag og Bob Hund som festivalartist. Festivalen ble avviklet av husets egne folk i samarbeid med 60 frivillige. Rundt seks tideler av programmet tok utgangspunkt i skjønnlitteratur, rundt fire tideler i sakprosa. Kjønnsfordelingen blant inviterte forfattere var i år rett rundt 50/50. Vi lyktes med å skape en varig debatt om målform i Nye Stavanger, i et år da Kapittel brukte nynorsk som bruksspråk. Billettsalg og besøk holdt et godt nivå. På tross av en nedgang fra toppåret 2017, er trenden over de siste fem årene jevnt stigende. Publikumsevalueringen er positiv: 99% oppgir at de ønsker å besøke festivalen igjen, mot 91% i 2017.

Sølvberget Galleri hadde et samlet besøk på 4071 besøkende i 2018.

l samarbeid med mer enn 80 internasjonale organisasjoner bidro Internasjonalt kulturnettverk (IKN) til felles møteplasser og kulturtilbud, som bl.a. inkluderer flere ulike språkkafeer, workshops og informasjonsmøter. De største arrangementene i 2018 var Barnas Verdensdag, internasjonale kulturkafeer, Frivillighetstorget og møteserien Global morgen. Totalt har mer enn 19 000 besøkende funnet veien til IKNs arrangement. I tillegg hadde også IKN ansvar for at det ble servert internasjonal mat på 17. mai-arrangementet foran Stavanger konserthus.

«Hele Rogaland leser» er et leseprosjekt som har 10 års jubileum i 2018 og som hadde sitt utspring på Sølvberget. Rogaland fylkeskommune har overtatt prosjektet. I 2018 valgte prosjektet boka «Kompani Orheim» av Tore Renberg. Prosjektet sitt 10 års jubileum ble markert på Sølvberget med et eget arrangement og kake til publikum.

Våren 2018 startet vi opp med streaming av Allsang arrangementene våre. Vi startet med Bergåstjern Sykehjem, utvidet tilbudet til flere sykehjem utover våren og har nå inkludert tilbudet til å gjelde Finnøy og Rennesøy folkebibliotek. Det høyeste antallet deltakere vi har hatt på en sending er 100 personer. Dette anser vi som et godt tall tatt i betraktning målgruppen og deltakerne.

Vi har utvidet muligheten for streaming til flere av husets arenaer, foruten Møteplassen har vi nå også streaming mulighet fra Kjelleren – dette åpner for større bredde i streamingstilbudet.

Den eksterne målgruppen for tilbudet har så langt vært institusjoner og to folkebibliotek. «Ryktene går» mellom institusjonene og vi får stadig henvendelser fra flere som ønsker å koble seg på streamen vår.

Internt bruker vi stramingmuligheten i den interne kommunikasjonen. Vi streamer allmøtene våre og vi kan streame kurs mm som skjer på huset.

Sølvberget har fokus på kildekritikk i vårt arbeid med klassebesøk for ungdomsgruppen generelt og nå for Kielland mer spesielt. For å sette ekstra fokus på dette laget vi et helgearrangement med den svenske journalisten Jack Werner, «Rikets viktigste journalist akkurat nå» skrev Dagens Nyheter i Sverige skrevet om Werner

Bakteppet for Werners analyse er hva som skjer med demokratiet når følelser og synsing overtar mens fakta blir relativt. Dette arrangementet samlet 350 elever på 10.trinn fra flere ungdomskoler i Stavanger, flere av disse kombinerte besøket med omvisning og lesetips på biblioteket. Dagen etter hadde Werner foredrag med samme tematikk som et lørdagsforedrag i Møteplassen, dette ble filmet streamet. Filmen brukes nå i klassebesøkene med samme tema, målgruppe er siste trinn på ungdomsskolen og 1.ste klasse på videregående skole.

For tredje året på rad deltok Sølvberget i den landsdekkende Sommmerles kampanjen. Denne lesekampanjen er rettet mot alle elever fra 1. til 7. trinn, fra 1. juni til og med 30. august 2018. Sølvberget satte ny rekord i antall deltakere og det ble en god vekst i antall utlån på biblioteket. I 2018 ble hele 3246 skolebarn i Stavanger med på aksjonen, og det er 30% av alle skolebarna i Stavanger. Deltakerne fra Stavanger leste 33294 bøker, og det bli i snitt 10, bøker hver 44,3% av deltakerne var gutter.

Sølvberget Cinematek har i løpet av 2018 gjennomført 93 visninger fordelt på 54 titler, noe som er det høyeste aktivitetsnivået siden oppstart i 2008. Dette reflekteres også i høyeste publikumsoppslutning med 1768 besøkende totalt kontra 1347 for 2017. Cinemateket har i 2018 samarbeidet med enkelte eksterne aktører, men har også inngått i interne samarbeid med for eksempel Kapittel og Barnas Verdensdag. Nytt av året var også månedlige visninger for barn under fanen Barnas cinematek, et tilbud som ble godt tatt imot av publikum. Cinemateket mottok 235 000 i tilskudd fra Norsk Filminstitutt. Samtlige visninger ble gjennomført på Odeon Kino- Stavanger

Sølvberget Galleri presenterte i 2018 fem utstillinger innenfor samtidskunst. Galleriets virksomhet har i tillegg omfattet arrangementer knyttet til hver utstilling og omvisninger for skoleklasser og grupper. Galleriet har en viktig rolle i Sølvberget og fanger mange besøkende ved sin plassering i tett samarbeid med bibliotekets samlinger. Dysthe Design, Vær så god sitt! Presenterte et utvalg av verdenssuksesser innen stoler samt utviklingen av skibindingen «Symmetric» som bidro til å revolusjonere skibindinger i på verdensbasis. Utstillingen ble vist i perioden 4.11.2017-28.01.2018. Eli Glader, Vitner ble vist i perioden 10.02.2018-13.05.2018. Utstillingen viste et videoverk. Videoverkene viste fem av de tiggende kvinnene ingen kan ha unngått å ha møtt i Stavangers bybilde de siste årene. Gerd Tinglums verker ble vist som sommerutstillingen på Sølvberget Galleri perioden 26.05-02-09-2018. Tinglum jobber innen et vidt spekter av tema som alle berører forholdet mellom kontroll og ikke-kontroll og forholdet mellom individ og felleskap. Elisabeth Norseng stilteut sine arbeider i Sølvberget Galleri i perioden 15.09.2018-15.12.2018. Musikk og poesi er viktige inspirasjonskilder til Elisabeth Norseng sine arbeider. Elin Melberg avsluttet sesongen på Sølvberget galleri med installasjonen «Heredity». Kunstprosjektet var et samarbeid mellom kunstneren og Attende, og var en pop-up installasjon som var svært populær blant publikum.

Nettsider og sosiale medier

Besøk på nettsidene til Sølvberget gikk opp med 17 %. Ifølge norskbibliotekindeks.no er det flere unike brukere Sølvbergets nettsider enn alle andre folkebibliotek i Norge. Den store trafikken på nettsidene skyldes i stor grad artikler om særemne og Nord-Sørbiblioteket. De siste par årene har vi økt kompetansen innen statistikk og analyse, som er blitt nyttige verktøy i publiseringsarbeidet. En av lærdommene er at det er viktigst for rekkevidden at stoffet vårt viser godt igjen på Google, hvor en stor prosentandel av trafikken til sølvberget.no kommer fra. Å gjøre artiklene våre enda mer Google-vennlige blir et satsingsområde også i 2019.

Satsing på bruk av film og podcaster gav gode resultater. Antall YouTube-visninger gikk opp med 16% og podcast-avspillinger (lydopptak) gikk opp med 212%. Den store veksten i podcast-avspillinger skyldes at vi nå publiserer podcastene på flere platformer (i eBokBib og på Spotify, i tillegg til Sound Cloud). På YouTube er det fremdeles filmer om norskeksamen og skrivetips som står for det meste av trafikken. Folk kommer til Sølvbergets digitale kanaler for å få svar på spørsmål. De neste årene bør læringsaspektet styrkes ytterligere i vår digitale publisering, og vi vurderer å dele skolerelaterte artikler og videoer i andre sosiale medier som f.eks. Twitch (som er et av de mest populære sosiale medier for unge som spiller dataspill).

Vi har en jevn tilstrømning av nye følgere i sosiale medier som Facebook og Instagram. Vi oppnådde vårt mål om å få en vekst på 10% i sosiale medier.

Nytt biblioteksystem.

21. august 2018 tok Sølvberget i bruk Bibliofil, et nytt biblioteksystem. Etter 20 år med biblioteksystemet Aleph kunne endelig brukerne få tilgang til et smartere biblioteksystem. Systemet be utarbeidet i samarbeid med storbyene Trondhjem, Bergen, Kristiansand og Stavanger gjennom en felles anbudsprosess. Systemet har bidratt til en effektivisering av de interne arbeidsprosessene som registrering og katalogisering av medier. Systemet har også en rekke funksjoner som gjør det enklere for brukerne. Sølvbergets ansatte ble kurset og lært opp i nytt system. Grunnskolene i Stavanger skal også innføre det samme systemet i løpet av 2019. Det samme gjelder bibliotekene og skolebibliotekene på Rennesøy og Finnøy.

Organisasjonen

Prosjektet Nye Sølvberget var også et organisasjonsprosjekt. Den matrisebaserte organisasjonsmodellen som Sølvberget har er en modell som er i kontinuerlig endring. I 2018 ble det opprettet en ny sone, Sone 2 Vest som skal løfte fram bibliotek, kunst og visuelle uttrykksformer.

I 2018 ble det ansatt ny bibliotek- og kulturhussjef.

Det holdes jevnlige allmøter med alle ansatte og det arbeides kontinuerlig med involvering, deltakelse og internkommunikasjon.

2019 – åpning av Kiellandsenteret og på vei inn i nye Stavanger

Etter flere år med prosjektarbeid og ombygginger, framstår Sølvberget som en attraktiv kulturinstitusjon for besøkende og for dem som jobber der. Ved inngangen til 2019 vil Kiellandsenteret sette sitt preg på huset, både fysisk men også i programmeringen av arrangementene.

Sølvberget KF vil i løpet av 2019 få i oppdrag å drive bibliotek på Rennesøy og på Finnøy. Dette vil sette preg på organisasjonen og det blir viktig å få til gode bibliotektjenester for innbyggerne i den nye storkommunen. Samtidig planlegger Sølvberget i samarbeid med to grunnskoler i Kvernevik et bibliotektilbud som et forsøksprosjekt.

Sølvberget består først og fremst av dyktige medarbeidere som er med på å skape et bibliotek og kulturhus som byen kan være stolt av. Kommunen har satset på Sølvberget og bidratt til at byen har regionens mest populære kulturtilbud. Styret retter en takk til alle medarbeiderne på Sølvberget som har fått til mye i 2018.

Styret vil også takke alle samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2018.

Stavanger 26.02.2019

10.2.2 Årsoppgjør med noter

Årsoppgjør med noter (PDF)

10.2.3 Revisors beretning

Revisors beretning (PDF)