a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

10.7 IUA Sør-Rogaland

10.7.1 Årsberetning

Innledning

Forurensningslovens § 47 pålegger kommunene å ha beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som ikke dekkes av privat beredskap. Alle kommuner må delta i interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning (forurensningsforskriften § 18A-7), Norge er delt inn i 32 regioner.

Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensningsloven er delegert til de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning (IUA). IUA Sør-Rogaland omfatter 18 kommuner. Samarbeidet skal sette deltakerkommunene i stand til å møte kravene til kommunal beredskap mot akutt forurensning og gi den mest kostnadseffektive beredskapen.

IUA Sør-Rogalands øverste styringsorgan er årsmøtet hvor en representant fra hver deltakerkommune møter. Årsmøtet beslutter budsjett og planer for kommende periode, og behandler beredskapsstyrets årsrapport, årsregnskap og revisors beretning.

Beredskapsstyret ivaretar oppgaver for årsmøtet gjennom driftsåret sammen med vertsbrannvesen og vertskommune. Årsmøtet velger leder og nestleder for beredskapsstyret, styret konstituerer seg selv ut over dette. Styret skal ha representanter fra Rogaland brann og redning IKS (RBR), Sandnes Havn, Stavangerregionen havn, Eigersund kommune, samt en fra de sørligste kommunene og en fra de nordligste kommunene.

Stavanger kommune fungerer som vertskommune for IUA og RBR er vertsbrannvesen, og ivaretar den daglige driften og fungerer som sekretariat for årsmøtet og beredskapsstyret. I oktober 2018 ble det ansatt en IUA-rådgiver i 80 % stilling i RBR, lønnsmidler til stillingen dekkes av IUA.

IUA Sør-Rogaland har en ansatt i 80 % stilling (ansatt i og lønnes via RBR). IUA disponerer andre mannskaper fra medlemskommunene ved innsatser og i forbindelse med kurs og opplæring (instruktører). Det har ikke vært registrert skader, ulykker eller andre uønskede hendelser i tilknytning til IUA sin aktivitet i 2018.

Oppgaver som ivaretas av vertskommune, vertsbrannvesen og beredskapsstyret:

 • Utarbeide forslag til budsjett
 • Føre regnskap
 • Utarbeide forslag til årsrapport
 • Utarbeide og følge opp øvelses- og opplæringsplaner
 • Rapportere fra utførte øvelser og kurs/opplæring
 • Planlegge og iverksette utstyrsanskaffelser
 • Revidere miljørisikoanalyse
 • Revidere beredskapsplan
 • Holde oversikt over deltagerkommunenes kompetanse og utstyrsnivå
 • Utøve operativ innsats der kommuneberedskapen ikke strekker til

Beredskapsstyret

Sammensetning i 2018:

Leder                    Nils-Erik Haagenrud, brann- og redningssjef, Rogaland brann og redning IKS

Nestleder           Ståle Fjellberg, varabrannsjef, Rogaland brann og redning IKS

Medlem              Svein Oskar Wigestrand, Eigersund kommune

Medlem              Kristian Nomedal, Bjerkreim kommune

Medlem              Asgeir Gjerde, Strand kommune

Medlem              Odd Bjørn Bekkeheien, daglig leder Stavangerregionen havnedrift AS

Medlem              Thor Thingbø, havnesjef Sandnes Havn KF

Aktivitet

Beredskapsstyret har hatt 3 møter i løpet av 2018. Geir Nilsen deltok som sekretær på de to første møtene. Mona Svela ble ansatt som IUA-rådgiver (80 %) 1. oktober 2018 og deltok som sekretær i desember-møtet. Steinar Østbø og Tommy Pedersen fra brannbåten Vektaren har også deltatt på møtene ved behov for å legge fram saker innenfor deres område.

Beredskapsstyret har bl.a. diskutert og behandlet:

 • Ansettelse av IUA-rådgiver (80 %)
 • Opprettelse av øvelses- og opplæringsutvalg
 • Forberedelser til årsmøte
 • Nytt lokale for IUA-lager i Risavika
 • Opplæringsopplegg for farlig gods og kjemikalievern
 • Øvelseskonteiner for farlig gods og kjemikalievern
 • Utstyrskonteiner for farlig gods og kjemikalievern
 • Øvelses- og opplæringsplan 2019/2020

Aktiviteter i 2018

Hendelser med akutt forurensning

Det er registrert 44 hendelser knyttet til akutt forurensning i IUA Sør-Rogaland sine deltakerkommuner i 2018. Alle hendelsene er håndtert lokalt. Informasjonen om disse er hentet fra Bris, Vision (110-sentralen sitt system) og oppdragsoversikten til Vektaren. 30 hendelser er registrert som ubetydelig forurensning (under 10 liter), disse er ikke tatt med i oversikten under.

DatoKommuneAdresseHendelse
2-JanRennesøyVektstasjon, SoknLekkasje fra slange på tank (ca. 50 liter).
20-JanSandnesGrenseveien 19Diesellekkasje fra buss.
23-JanSandnesKvernelandsveien 135Diesellekkasje fra siderør går i Figgjoelva. Ikke første gang brannvesenet kalles ut til dette området for samme problem. Sandnes kommune må kontakte entreprenørene i området for å få klarhet.
1-FebStavangerHillevågsveien 37Bensinlekkasje fra personbil (ca. 50 liter).
3-FebSandnesForuskanalenLitt blåskimmel i kanal, for lite til å samle opp.
5-FebRoskliå 7bLiten LNG-lekkasje fra tank.
9-FebStavangerLangflåtveien 35Oljesøl, ca. 30 liter.
18-FebSandnesJærveien 140Fant svak film av diesel enkelte plasser i bekken. Det kan være noe som har kommet med overvannet og ut i bekken ved stor nedbørsmengde. Lagt ut lenser.
19-FebSandnesKvernelandsveien 143Utslipp fra forurenset grunn til Figgjoelven. Sannsynligvis diesel. Ikke mye som går i elva ved oppholdsvær. Lagt ut lense som fanger opp det meste av utslippet.
24-FebRennesøyMosterøyveien 625Gjødselkjeller sprang lekk grunnet svakheter i gammel gjødselport
24-FebSandnesTronsholen 1Lagt ut lense i utløp av bekk i forbindelse med ett lite oljeutslipp fra trafokiosk for en stund siden.
3-MarStavangerRosenbergVektaren rykket ut til oljesøl ved Rosenberg.
5-MarStrandRyfylkevegen 1946Liten diesellekkasje fra båt på service.
8-MarTimeRøyrvika 10Kanne med klor mistet i gulvet, ca. 60 liter væsken rant ut på gulv og ned i sluk. Klarerte med IVAR at kloren kunne skylles ned i avløpet med store mengder rent vann. Kjemikaliedykkere tok seg inn og spylte.
8-MarStavangerVågenDieselsøl. Kontroll på land og til sjøs, søl avtok i utbredelse. Ikke mulig å aksjonere.
8-MarSandnesHavnegata 3-CTo bilbatterier som sto på isen i Vågen. Overflateredder gikk ut på isen og bar batteriene til land.
9-MarBjerkreim Vikedalsvegen 404000 liter gjødsel rant ut pga. kran som ikke var stengt.
11-MarRennesøyÅmøyveien 69Utslipp av mindre mengder diesel i båthavn. Lagt ut engangslenser langs flytebrygge.
16-MarSandnesJærveien 3343-4 store bilbatterier på en semitrailertralle veltet. Lekket ut en del batterisyre.
22-MarSandnesAmboltveien 7Mindre dieselsøl fra en anleggsplass. La ut lenser i enden av en bekk som rant ned til sjø.
27-MarSokndalJøssingfjord500 liter miljøvennlig olje (panolin) rant ut i sjøen under vedlikeholdsarbeid ved lasteanlegget til bedriften Titania AS. Industrivern håndterte hendelsen selv. Lokal brannvakt var på stedet like etter utslippet, men trakk seg senere tilbake.
6-AprStavangerRosenbergVektaren var ute på oljesøl ved Rosenberg.
17-AprStavanger Dusavikveien 310Diesel (20-50 liter) ut over vei, flere hundre meter.
17-AprBjerkreimSaglandsbakkenBensinlekkasje fra personbil (40-70 liter).
25-AprStavangerKalhammerenVektaren la ut 2 x 250 meter lenser ved Kalhammeren.
23-MayStavangerLagerveien 20HPU (Hydraulic Power Unit) veltet, lokket sprakk og anslagsvis 1000 liter hydraulikkolje rant ut. Mye ble liggende i gårdsrom, men noe fant veien til ei renne og videre til avløpssystem. Oljerester i gårdsrom ble samlet opp med Zugol og matter av NOV. Avløpssystemer ble spylt av Stene Renovasjon og hydraulikkolje tatt opp ved oljelenser i Foruskanalen. To oljetilsølte fugler ble avlivet.
26-MayEigersundHamraneveien 2Fiskefett i Hovlandsvika. Ca. 200m strand, båter og sjøbuer tilgriset.
29-MayTimeFV44Oljesøl (0,5 x 30 m) pga. lekkasje fra en personbil, hadde på 3 sekker med Zugol.
30-MayStrandVelandsveienDiesellekkasje fra lastebiltank (ca. 200 liter).
5-JunSolaRisavika Havnering 14Lekkasje av ca. 60 liter råolje pga. stoppet sjøvannspumpe.
5-JulStavangerHalvorstraen 2Sunket 50 foter ved flytebrygge. 15 meter dypt. Litt diesel i overflaten. Lenser ble lagt ut som en forsikring, ettersom det normalt vil være en del olje og diesel i en så stor båt.
8-AugHagavatnetOljelekkasje til grunn (ca. 200 liter).
13-AugKleppSveinsvollvegen 207Hjulgående gravemaskin som drev med kantslått kom ut av vegen og veltet på ei mark. Lekkasje av 20 liter diesel som ble tatt opp med Zugol.
21-AugSolaSola Prestegårdsveg 5Borerigg fra T.Stangeland skulle bore hull til fundamenter. Ved en feil boret de hull i gassledningen (LNG) til Lyse som går fra Risavika til Jæren. Gassledningen ble stengt automatisk i Risavika og manuelt ved Sømme. Røykdykkere evakuerte beboere i nærheten. Satte en sikringssone på 300 m.
22-AugSandnesSkogsbakken 82Containerbil fra Westco kjørte i et steingjerde og fikk hull i dieseltanken.
23-AugStavangerHundvågVektaren la ut lenser i forbindelse med en sunket trebåt.
23-AugBjerkreimRøyslandsvegen 36Ryddet skadested etter trafikkulykke.
9-OctJærvegen 44Diesellekkasje, ca. 100 liter, fra veltet lastebil.
15-OctStavangerBoganesveien 17Person hadde fylt diesel i beholder som ikke var tett, ca. 30-50 liter rant ut. Mestepart havnet i oljeavskiller og resten ble tatt opp med Zugol.
22-NovStavangerStrømvigveien 15Dieselsøl fra lastebil grunnet skade på dieseltank. Rant ut ca. 300 liter diesel på tursti, trakk med i grunnen og noe gikk på sjøen.
1-DecKleppBorevegen 5Ammoniakk, tank tappet før sertifisering.
3-DecStavangerLagerveien 39Olje-/dieselfilm i Foruskanalen. La ut en engangslense.
24-DecGjesdalSandnesveien 40Pumpestasjon stoppet og førte til at vaskevann fra vaskehaller rant over i kummer og ut i overløp som rant ut i elva.
27-DecBjerkreimVikesågata 8Lekkasje i gjødselkjeller pga. vannlekkasje i fjøs. Rant mot vei og kummer. Lekkasjen ble stoppet og sluker på veien ble tettet.
Last ned tabelldata (Excel)

Planverk

Beredskapsplanen for IUA Sør-Rogaland ble i 2018 revidert og bygd opp på ny lest etter ELS prinsippet. Den nye beredskapsplanen er sendt ut til alle deltakerkommunene og lagt inn i CIM.

Øvelses- og opplæringsutvalget

Beredskapsstyret besluttet i mars å etablere et øvelses- og opplæringsutvalg som skal planlegge, utvikle, koordinere og arrangere kurs og øvelser for personell tilknyttet IUA Sør-Rogaland. Utvalget skal bestå av fire medlemmer som pekes ut av beredskapsstyret, et av medlemmene velges fra en deltagerkommune uten kystlinje, et fra sør-fylket og to fra RBR sitt maritime mannskap (brannbåten). Utvalget har som intensjon å avholde minimum 4 møter i året.

Øvelses- og opplæringsutvalget hadde to møter 2018 (mai og september). Møtene har primært blitt brukt til å diskutere behov, legge planer for opplæring og gi innspill til 2-årig øvelsesplan. To av utvalgets medlemmer var på studietur hos IUA Sør-Trøndelag i Trondheim for å se på deres øvelsescontaineren for farlig gods og lære mer om opplæringsopplegget de har etablert for håndtering av hendelser med farlig gods og kjemikalier på land. Utvalget ønsker å utvikle et tilsvarende opplegg for IUA Sør-Rogaland.

Utvalget har også gitt innspill til beredskapsstyret angående IUA sin utstyrscontainer for farlig gods og kjemikalievern, utstyret i denne er gammelt og det er behov for en gjennomgang av dette.

Kurs, opplæring og øvelser

Repetisjonsøvelser for strandrenselag

Det ble i 2018 gjennomført repetisjonsøvelse for kommunenes strandrensere i 8 av IUA-regionens kommuner. Totalt 76 mannskaper deltok.

KommuneDeltakere
Eigersund10
Forsand7
8
Klepp13
Kvitsøy12
Sokndal10
Stavanger10
Strand5
Last ned tabelldata (Excel)

Deltakerne hadde tidligere gjennomført grunnkurs i håndtering av akutt forurensning. Opplegget startet med en kort repetisjon fra grunnkurset og en gjennomgang av beredskapscontaineren. Deretter ble det gjennomført en praktisk strandrenseøvelse med spesielt fokus på HMS og ren/skitten sone. Teiglederne fikk også øvet seg i sin rolle.

Materiellkurs ved Norges Brannskole

IUA Sør-Rogaland sendte et av de nye mannskapene fra RBR sin brannbåt på materiellkurs ved Norges Brannskole i 2018. Målet med kurset er å bidra til en god og effektiv materialforvaltning i innsatser mot akutt forurensning. Kurset har fokus på pakking, lagring, bruk, vedlikehold og feilsøking på relevante materiellgrupper. Kurset er rettet mot personell som har materiellansvar i IUA, eller i private bedrifter med pålegg om beredskap mot akutt forurensning.

Skadestedslederkurs oljevern

Det ble arrangert skadestedslederkurs i uke 36 på Mosterøy i samarbeid med Norges Brannskole. Kurset hadde 19 deltakere fra IUA Sør-Rogaland. Målet med kurset er å kvalifisere deltakerne til å kunne fylle rollen som skadestedsleder ved innsats mot akutt forurensning. Kurset omhandler bl.a. organisering og ledelse av personell, taktisk disponering og bruk av ressurser, samt miljømål for innsatsen

Avinor-øvelse

Avinor sin årlige samordningsøvelse i oktober 2018 tok utgangspunkt i en kollisjon mellom en tankbil og en hjullaster på rullebanen på Stavanger lufthavn, Sola. Scenariet innebar personskade og stor lekkasje av flybensin. Øvelsen var lagt opp som en fullskalaøvelse inne på flyplassens område, denne gikk så over i en spilløvelse når flybensinen kom ut i grunn og endte opp på Solastranden. Spilløvelsen var en stabsøvelse for Avinor, Sola kommune og IUA Sør-Rogaland (RBR). En representant fra IUA sitt øvelses- og opplæringsutvalg var med i planleggingen og gjennomføringen av øvelsen. Vakthavende overbefal i RBR etablerte liten stab for IUA på stabsrommet ved hovedbrannstasjonen i spilløvelsen.

Vektaren

RBR sin brannbåt, Vektaren, og det maritime mannskapet utgjøre en viktig ressurs for IUA Sør-Rogaland. De har ansvar for koordinering og vedlikehold av mye av IUA sitt beredskapsutstyr. Mannskapene på Vektaren gjennomfører flere øvelser, treninger og befaringer knyttet til IUA-utstyr gjennom året. I følge Vektarens egen logg har båten hatt 22 oppdrag knyttet til IUA, dette har vært IUA-øvelse/-kurs eller at mannskapene selv har øvd på å bruke IUA-utstyret om bord.

Kjemikaliedykking og gassmålerutstyr

Mannskaper fra Eigersund brannvesen som er tilknyttet IUA-depot gjennomførte øvelse i skarp kjemikaliedykking, samt opplæring i gassmålerutstyr i november 2018.

Øvelsene startet med teori i klasserom i SASIRO, med påfølgende gjennomgang og praktiske øvelser på øvelsesfeltet.

Årsregnskap

Brutto driftsresultat for 2018 er positivt, på 812 895 kr. Driftsinntektene var 3 241 548 kr og driftsutgiftene var 2 428 652 kr.

Regnskapet føres av Stavanger kommune og blir revidert av Rogaland Revisjon IKS.

Beredskapsstyret foreslår at overskuddet fra 2018 (årsresultat på 1 090 042 kr) settes av til fri egenkapital (fond) for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner og til fremtidige investeringer i nytt utstyr. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering for å slippe å be deltakerkommunene om mer penger til slike prosjekter. Beredskapsstyret må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Beredskapsstyret mener at resultatregnskapet og balansen gir et riktig bilde av IUA Sør-Rogalands drift og finansielle stilling, og at det dermed er grunnlag for fortsatt drift. IUA Sør-Rogaland har positiv egenkapital per 31.12.2018. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets avslutning som har betydning for vurderingen av det interkommunale samarbeidet.

Beredskapsstyret godkjente årsrapporten i møte 4. mars 2019:

10.7.2 Årsoppgjør med noter

Årsoppgjør med noter (PDF)

10.7.3 Revisors beretning

Revisors beretning (PDF)