a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.2.2 Helse og velferd

Helse- og sosialkontor 20142015201620172018
Bestillerfunksjon      
Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet 1528922
Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland 2622202112
Tabell 11.11 Helse- og sosialkontor - bestillerfunksjon
Last ned tabelldata (Excel)
BehovsdekningAntall boenheter2 0142015201620172018
Ventelister      
Ordinær kommunal bolig16148734253574
Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen2527164322631
Bofellesskap PUH1606757726868
Bofellesskap psykiske lidelser1456650443941
Bofellesskap rus og psykiske lidelser241311757
Bofellesskap fysisk funksjonshemming268121185
Omsorgsbolig med innskudd/BBL913019182930
Omsorgsbolig uten innskudd292281361312
Dagsenter puh4387868
Dagsenter funksjonshemmede1442117
Brukerstyrte tjenester      
Antall personer med omsorgslønn 8685929982
Antall personer med personlig assistent 3939607175
Koordineringsfunksjon      
Antall innvilget individuell plan (IP) 426395343338399
Samhandlingsreform      
Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012) 16501748145414432668
Tabell 11.12 Behovsdekning
Last ned tabelldata (Excel)
Helsehuset201620172018
Forebyggende hjemmebesøk   
Antall tilbud om hjemmebesøk til innbyggere 80 år401425392
Andel som takket ja til hjemmebesøk75 %72 %67 %
Antall brev utsendt om informasjonsdag for 75-åringer608688700
Andel deltakere informasjonsdag for 75-åringer20 %15 %15 %
Sykepleieklinikken   
Antall brukere ved sykepleieklinikken165189202
Psykologtjenesten   
Ungdom - antall brukere*91 na na
Ungdom - antall konsultasjoner*435 na na
Voksne - antall henvendelser**194162325
Voksne - antall tilbud**103 na 194
Voksne - antall avslag**64 na 131
Frisklivssentralen   
Antall deltakere560682618
Publikumsforedrag   
Antall deltakere  1 300
Avdeling velferdsteknologi   
Antall innbyggere som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger*24na95
Antall brukere med medisindispenser 5687
Antall brukere med nattkamera 22
Antall brukere med mobil trygghetsalarm 3412
Antall besøkende på demonstrasjonsarenaen 190630
Antall brukere med Dosecan   23
Antall brukere med dørsensor   3
*   
Psykologtjenesten for ungdom ble flyttet fra Helsehuset til Ungdom og fritid 30.06.2017. Det foreligger derfor ikke tall for 2017.   
**   
Individuell korttidsbehandling hos psykolog ble avviklet 01.06.2017, og erstattet med gruppetilbud.   
***   
2016: Omfatter pilotering nattkamera, mobil trygghetsalarm   
Tabell 11.13 Helsehuset
Last ned tabelldata (Excel)
Alders- og sykehjem20142015201620172018
Antall sykehjemsplasser pr 31.12.963963953953974
Andel sykehjem korttid2020222222
Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania4141343434
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre177177177177147
Antall dagsenterplasser245245223223223
Kvalitet     
Andell plasser i enerom95,495,495,495,498,4
Service (pr. 31.12)     
Antall aktuelle søkere til:     
Sykehjem langtid, inkl rus, demens7361477462
Sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende6759595549
Dagsenter eldre, inkl økning av dager2725162348
Aldershjem og bofellesskap eldre3026222523
Tabell 11.14 Alders- og sykehjem
Last ned tabelldata (Excel)
Hjemmebaserte tjenester20142015201620172018
Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12781747728695722
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.121 2761 2021 12811441094
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.121 4821 4401 55416961626
Antall oppdrag nattjenesten42 83439 49137 25433 79236 685
Antall omsorgsboliger*380378364360350
Antall bofellesskap424427430426408
*     
Antall vedtak med iverksatt tjenestetype omsorgsbolig med og uten innskudd.      
Tabell 11.15 Hjemmebaserte tjenester
Last ned tabelldata (Excel)
BOA Psykisk helse20172018
Antall bofellesskap1714
Antall boenheter171166
Antall utflyttinger fra bofellesskap1916
Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.123948
Tabell 11.16 BOA Psykisk helse
Last ned tabelldata (Excel)
BOA Nord og Sør20172018
Antall bofellesskap2227
Antall boenheter159177
Antall utflyttinger fra bofellesskap03
Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.126868
Tabell 11.17 BOA Nord og sør
Last ned tabelldata (Excel)
Fysio- og ergoterapitjenesten20142015201620172018
Antall årsverk     
Ant. årsverk ergoterapi22,919,422,219,226,65
Ant årsverk fysioterapi44,441,74247,1545,7
Ant. årsverk  fysioterapi m/driftsavtale*54,1555556,756,46
Antall pasienter     
Kommunal ergoterapi i institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 2 1 0 1 0
Ant. pasienter 18 - 66 år 9 17 10 6 4
Ant. pasienter 67 - 79 år 30 23 7 5 3
Ant. pasienter >80 år 42 35 8 3 4
I alt 83 76 25 15 11
Kommunal ergoterapi utenfor institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 261 215 249 207 217
Ant. pasienter 8 - 66 år 181 197 186 227 249
Ant. pasienter 67 - 79 år 136 117 102 124 121
Ant. pasienter >80 år 151 130 107 143 123
I alt 729 659 644 701 710
Kommunal fysioterapi i institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 2 0 11 3 59
Ant. pasienter 18 - 66 år 29 37 64 53 65
Ant. pasienter 67 - 79 år 125 125 149 188 226
Ant. pasienter >80 år 297 317 438 499 496
I alt 453 479 662 743 846
Kommunal fysioterapi utenfor institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 656 640 648 667 702
Ant. pasienter 18 - 66 år 171 201 189 196 254
Ant. pasienter 67 - 79 år 148 161 155 169 191
Ant. pasienter >80 år 265 204 227 216 221
I alt 1 240 1 206 1 219 1 248 1 368
Privat fysioterapi med kommunal avtale      
Ant. pasienter 0 - 17 år * 973 1 019 1 146 1 129 1 202
Ant. pasienter 18 - 66 år * 7 971 5 774 5 870 5 754 5 871
Ant. pasienter 67 - 79 år * 2 037 1 869 1 946 1 926 1 900
Ant. pasienter >80 år * 731 667 762 709 588
I alt 11 712 9 329 9 724 9 518 9 561
Antall konsultasjoner     
Kommunal ergoterapi     
Konsultasjoner i virksomhetens lokaler 394 435 261 317 380
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 2 424 2 418 2 226 2 041 2 344
Kommunal fysioterapi     
Konsultasjoner i virksomheten 6 418 6 255 6 906 6 596 7 682
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 11 507 11 495 11 534 11 855 13 065
Privat fysioterapi med kommunal avtale     
Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler 137 269 159 208 153 785 148 091 138 297
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem) 6 840 7 216 4 752 4 858 7 123
*     
* 50,7 av 54,1 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2014      
* 54 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2015     
* 49,7 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2016     
* 56 av 56,4 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2018     
Tabell 11.18 Fysio- og ergoterapitjenesten
Last ned tabelldata (Excel)
Tekniske hjemmetjenester20142015201620172018
Utleverte hjelpemidler, korttidslager 3 268 2 809 4 028 4 827 5 098
Utleverte hjelpemidler , hjelpemiddelsentralen 14 684 17 417 14 985 18 799 19 318
Innhentede hjelpemidler, korttidslager 3 014 2 964 3 695 4 071 4 797
Innhentede hjelpemidler, hjelpemiddelsentralen 5 511 6 340 6 580 6 877 7 543
Uleverte alarmer 492 458 548 1 980 657
Innhentede alarmer 497 461 556 1 929 594
Reparasjoner korttidslager 639 765 1 578 2 065 2 232
Betjente brukere, korttidslager 3 764 3 895 3 988 4 552 4 257
Betjente brukere, hjelpemiddelsentralen 2 514 2 743 2 700 2 656 2 709
Nye brukere, hjelpemiddelsentralen 737 872 868 813 806
Tabell 11.19 Tekniske hjemmetjenester
Last ned tabelldata (Excel)
Rehabiliteringsseksjonen       
Botiltak  Antall plasser20142015201620172018
M100 (start okt 12)Belegg986 %80 %67 %40 %40 %
No 1 (start nov 12)Belegg1095 %95 %78 %85 %90 %
L47Belegg14*61 %55 %57 %50 %60 %
Opp og levBelegg4100 %100 %25 %50 %50 %
Småhusene (start okt 16)Belegg7  71 %90 %90 %
Musegaten 98 (start april 16)Belegg7**  83 %100 %100 %
I alt 51    
Helsetjenester      
Helsestasjon for rusAntall brukere  262 265 269 343 335
 Antall konsultasjoner  2 394 2 615 3 041 3 821 3 946
Værested/stuetilbudAntall henvendelser    7 598 7 574 7 128
Tabell 11.20 Rehabiliteringsseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)
Dagsenter og avlastning     
Dagtilbud20142015201620172018
Antall plasser på dagsentrene 5659627079
Antall brukere av dagsentrene8286879532
Antall brukere som har plass 5 dager i uken2417172116
Antall brukere med SFA (skolefriavlastning)1517242117
Antall brukere med SFA i ferier1517252215
Avlastning     
Antall plasser i avlastningsbolig2825212122
Antall brukere av avlastningsplassene127114101107104
Antall kriseplasser 44444
Antall familier med FPA (foresatt styrt personlig assistent)109000
Antall brukere med AVF (avlastningsturer)66546
Bolig     
Antall plasser i institusjon. Madla barne- og ungdomsboliger1413131318
Antall plasser i bofellesskap. 1111202018
Tabell 11.21 Dagsenter og avlastning
Last ned tabelldata (Excel)
Boligkontoret20172018
Antall tildelte boliger, ekskl. bytter332278
Antall utkastelser2026
Antall utbetalte startlån114128
Antall husstander som har kjøpt eller refinansiert bolig ved hjelp av startlån og ev. tilskudd til etablering114128
Gjennomsnittlig antall husstander som mottok bostøtte fra Husbanken per måned 2 408 2 420
Utbetalt bostøtte fra Husbanken (i mill. kr)83,184,9
Gjennomsnittlig antall husstander som mottok kommunal bostøtte per måned 9298
Utbetalt kommunal bostøtte (i mill. kr)2,982,7
Tabell 11.22 Boligkontoret
Last ned tabelldata (Excel)
OBS-teamet20172018
Antall brukere med oppfølging per 31.129579
Antall nye brukere i løpet av året2518
Antall brukere som har avsluttet oppfølging i løpet av året2628
Tabell 11.23 OBS-teamet
Last ned tabelldata (Excel)
NAV kontor     
Sosialtjenesten 20142015201620172018
Mottakere av sosialhjelp 3 228 3 387 3 843 3 931 3 864
- Andel under 25 år  2324242322
- Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 3030303540
- Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år) 3840403938
Nyregistrerte i løpet av året 487601768906*832
Stønadsmottakere i % av befolkning  2,52,62,932,9
Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto) 149,4165,3193,4196,3196,7
Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise  128121948762
Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise  10,87,65,73,62,6
Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr) 11,9984,77,1
Midlertidig bolig, antall brukere 313262222184203
Antall unge u/25 år på hospits 2427202821
Kvalitet     
Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen 84941098683
Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen 7510196116103
Andel klagesaker sosialhjelp med medhold 70799094 
Service     
Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp8,89,610,29,37,7
*     
*ny type telling som inkl. familiemedlemmer av tidligere mottakere, resultatet er nokså likt som året før med samme tellemåte     
Tabell 11.24 NAV kontor
Last ned tabelldata (Excel)
Arbeidstreningsseksjonen20142015201620172018
Tiltaksplasser - søknader98112121132101
Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper)45 %45 %47 %20 %34 %
Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)16 %13 %14 %23 %15 %
JobbSats   22 %24 %
START36 %43 %39 %35 %27 %
Tiltaksplasser antall190219222204178
Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper)36 %41 %37 %27 %37 %
JobbSats (nytt tiltak fom mai 2017)   11 %15 %
START42 %32 %29 %28 %23 %
Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)22 %26 %33 %32 %25 %
Resultat/ Sluttstatus: 711181038294
Jobb24 %14 %15 %20 %14 %
Skole8 %7 %6 %11 %10 %
Statlig ytelse (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger)3 %19 %9 %3 %3 %
Arbeidsmarkedstiltak26 %8 %22 %17 %20 %
Avklart og tilbakeført NAV33 %37 %33 %38 %41 %
Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen6 %14 %16 %10 %12 %
Tabell 11.25 Arbeidstreningsseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)
Jobbverksted20142015201620172018
Antall henviste179167268414399
Henvist, ikke møtt, avsluttet punktinnsats  7211694
Antall deltakere123118195298403
Avsluttet Status     
Jobb53 %39 %29 %20 %20 %
Skole7 %18 %14 %10 %14 %
Statlig ytelse (dagpenger/AAP)0 %0 %0 %4 %1 %
Arbeidsmarkedstiltak5 %8 %22 %14 %17 %
Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen2 %3 %4 %4 %5 %
Annet. bl.a flyttet 4 %2 %9 %0 %
Tilbakeført innsøkende instans (NAV)22 %28 %29 %30 %9 %
Fremdeles i tiltak11 %5 %9 %9 %8 %
Tabell 11.26 Jobbverksted
Last ned tabelldata (Excel)
Praksisplasser for funksjonshemmede20142015201620172018
Antall personer med PFF - avtale pr 31.124442605869
Antall henvendelser   1931
Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet31001
Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet1313131314
Tabell 11.27 Praksisplasser for funksjonshemmede
Last ned tabelldata (Excel)
Flyktningseksjonen     
Mottak20142015201620172018
Vedtak om mottak120120370285140
- Derav enslige mindreårige252080259
Mottak113136355279136
- Derav enslige mindreårige182061255
Antall tildelte kommunale boliger4241707052
Antall personer som har skaffet bolig selv528422519
Tabell 11.28 Flyktningseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)
Krisesenteret20142015201620172018
Kvinnelige beboere 138 161 207 153 197
Mannlige beboere 28 28 26 25 33
Barn 72 122 140 126 148
Overnattingsdøgn kvinnelige beboere 2 810 3 520 4 350 3 714 4 011
Overnattingsdøgn mannlige beboere 735 1 603 501 316 809
Overnattingsdøgn ubesvart kjønn  164   
Overnattingsdøgn barn 1 672 3 333 3 042 3 367 3 856
Dagbrukere 539 488 816 1 067 935
Tabell 11.29 Krisesenteret
Last ned tabelldata (Excel)
Stavanger Legevakt20142015201620172018
Konsultasjoner totalt* 43 934 42 890 42 651 35 201 45 970
Oppdrag legevaktbil      1 924
Sykebesøk 1 577 1 460 1 600 969 993
Psykiatrisk sykepleier, antall henvendelser 350 380 520 585 557
Voldtektssaker** 80 93 92 156 153
Legevaktsentral telefonbesvarelser***   89 586 108 629 110 683
Kvalitet     
Klagesaker legevakten totalt****4564402852
Tilsynssaker fra Helsetilsynet****91821112
*     
*Nytt journalsystem fra mars 2017     
**Ny måte å føre statistikk på fra 2017     
***Ny måling fra 2016     
**** Registreringene fra 2016 er heftet med stor usikkerhet     
Tabell 11.30 Stavanger legevakt
Last ned tabelldata (Excel)