a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.2.5 Personal og organisasjon

Organisasjon201320142015201620172018
Kommunenivå      
Ansatte inkl. foretakene      
Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene 9 530 9 498 9 694** 9 927 9 962 10 396
Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene 7 760 7 773 7 889** 8 142 8 183 8 373
Ansatte ekskludert foretakene      
Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene 8 948 8 930 9092** 9 324 9 374 9 778
Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene 7 259 7 284 7389** 7 615 7 738 7 827
Andel kvinnelige ansatte 81 %81 %81 %80 %81 %80 %
Sykefravær6.9%7.2%7.7%7.6%8.2%8.3%
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse (KLP)65,8 år64,9 år65,1 år64,8 år65 år64,4 år
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK)65,7 år65,6 år66,3 år63,2 år63,9 år65,9 år
Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)68 %*70 %72 %65 %74 %74 %
Antall AFP per 31.12.231255259305***322337
*      
* Ny senioravtale fra 1. mars 2013. Endringene i avtalen gjelder for den enkelte ansatte når ny avtale skal inngås. Det vil derfor være både gammel og ny ordning i en overgangsperiode frem til 1. mars 2014. Tallene er av den grunn ikke helt sammenlignbare.      
**Nytt av 2015 er at lærlingene og hovedtillitsvalgte er inkludert i oversikten over antall ansatte. Dette utgjør 139 ansatte, 135 årsverk.       
*** Tallene fra 2016 er usikre      
Tabell 11.40 Personal og organisasjon
Last ned tabelldata (Excel)
 Årsverk 31.12.2017Årsverk 31.12.2018Endring i årsverk 2017-2018Endring i prosent 2017-2018
Stavanger kommune samlet 7 738 7 827 89 1,15
Oppvekst og utdanning 4 261 4 202 -59 -1,38
Helse og velferd 2 656 2 765 109 4,1
Bymiljø og utbygging 212 221 9 4
By- og samfunnsplanlegging 89 100 11 12,7
Innbygger- og samfunnskontakt 56 62 6 10,1
Stab og støtte 274 278 4 1,5
Annet (lærlinger utgjør 170 årsverk i 2017 og 172 i 2018) 189 199 9 5
Helse og velferd, Oppvekst og utdanning 6 917 6 971 54 0,8
Oppvekst og utdanning 4 261 4 202 -59 -1,4
Oppvekst og utdanning stab 37 42 5 13,5
Kommunale barnehager 1 215 1 183 -32 -2,7
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 167 160 -7 -4,2
Grunnskole 2 036 2 053 17 0,9
Johannes læringssenter, Kulturskolen og PPT 382 366 -16 -4,2
Barnevern 139 142 3 2
Embo 92 67 -25 -27
Helsestasjon og skolehelsetjeneste 98 107 9 9,1
Ungdom og fritid 95 82 -13 -13,2
Helse og velferd 2 656 2 765 109 4,1
Helse og velferd stab 44 46 2 4,6
Bydekkende helse og omsorgstjenester 120 121 1 1,2
Hjemmebaserte tjenester 538 535 -3 -0,6
Sykehjem 642 728 86 13,3
Bydekkkende velferd og sosiale tjenester 454 472 18 4
Bofellesskap 581 569 -12 -2,1
Helse og sosial kontor 108 107 -1 -1,1
NAV kontor 100 104 4 4
Legetjeneste og akuttjeneste 69 84 15 21,7
Tabell 11.41 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Fordeling av kvinner og menn og stillingsgrupper

 I 2018 hadde Stavanger kommune 80 prosent kvinnelige ansatte. Dette er samme fordeling som i 2017. Det er størst andel kvinner i tjenesteområdene Oppvekst og utdanning og Helse og velferd. Virksomhetsområdet barnehage skiller seg ut med høyest andel kvinner. Andel menn innen Helse og velferd er uforandret totalt sett sammenlignet med 2017, men det har vært en økning på 2 prosentpoeng i andel menn ved både bofellesskap og på sykehjem. Tabell 11.4 viser fordelingen per tjeneste- og virksomhetsområde i 2018 sammen med endring i andel menn i 2017.

TjenesteområdeAndel KvinnerAndel MennEndring i andel menn 2017 -2018
Andre: Nye Stavanger, HTV, lærlinger,etc75 %25 %8
Oppvekst og utdanning82 %18 %-0,2
Helse og velferd81 %19 %0,3
By- og samfunnsplanlegging60 %40 %-3,2
Bymiljø og utbygging36 %64 %-0,4
Innbygger- og samfunnskontakt79 %21 %0,3
Stab og støtte63 %37 %-0,5
Stavanger kommune samlet80 %20 %0,1
Utvalgte virksomhetsområder Andel KvinnerAndel Menn% 
Bofellesskap71 %29 %2,1
Hjemmebaserte tjenester90 %10 %-0,5
Sykehjem86 %14 %1,8
Kommunale barnehager95 %5 %-0,3
Grunnskole76 %24 %0,1
Tabell 11.42 Fordeling av kvinner og menn per tjeneste- og virksomhetsområde
Last ned tabelldata (Excel)
Stillingsgrupper 2018 (LDO inndeling)Andel kvinner %Andel menn %Endringer i andel menn fra 2017 - 2018
Stillinger uten særskilt krav om utdanning0,75 %0,25 %-0,3
Fagarbeiderstillinger0,85 %0,15 %-0,5
Stillinger med krav om høyskoleutdanning0,85 %0,15 %0,4
Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanning0,81 %0,19 %-0,3
Mellomleder0,74 %0,26 %0
Direktør, fagsjef, virksomhetsleder0,72 %0,28 %2,6
Akademikere0,66 %0,34 %-0,1
Lærling/Student0,79 %0,21 %1,1
Tabell 11.43 Fordeling kvinner og menn på stillingsgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Gjennomsnittlig lønn fordelt på kvinner og menn og stillingsgrupper

 Tabell 11.44 viser at kvinner har høyere lønn enn menn i stillinger uten særskilt krav om utdanning og i stillinger med krav om høyskoleutdanning. Kvinners lønn utgjør minst av menns lønn i gruppe 6 (direktør, fagsjef, virksomhetsleder) og gruppe 7 (akademikerne). Kvinners lønn har økt med 1 prosentpoeng i gruppe 7, og gått ned i gruppe 1 og 4.

Stillingsgrupper 2018 (LDO inndeling)Gj.snitt lønn kvinnerGj.snitt lønn mennKvinners lønn i % av menns lønn 2018Endring fra 2017 - 2018
Stilling uten særskilt krav til utdanning 351 770 335 443 105 %-1,2
Fagarbeiderstilling/tilsvarende fagarbeiderstilling 407 572 407 951 100 %0
Stilling med krav om høyskoleutdanning 470 987 464 141 101 %0,1
Stilling m/krav om høyskoleutd. m/ytterligere spesialutd. 538 863 542 591 99 %-0,6
Mellomleder 613 936 643 099 95 %0,3
Virksomhetsledere, avd.ledere og direktører 792 118 909 009 87 %-0,4
Akademikere 626 044 662 596 94 %1,3
Lærling/Student 333 063 332 878 100 %0,2
Tabell 11.44 Gjennomsnittlig lønn fordelt på kvinner og menn og stillingsgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Lønnsforhold i tjeneste- og virksomhetsområde

Tabell 11.45 skiller ikke mellom de ulike kapittelområdene i kommunens lønns- og stillingsoversikt, men ser tjeneste- og virksomhetsområdet under ett. Tallene viser at kvinners lønn i prosent av menns lønn er minst i Innbygger- og samfunnskontakt med 84 prosent, en nedgang fra 89 prosent i 2017. Hos Bymiljø og utbygging er kvinners lønn i prosent av menns lønn 111 prosent, en økning på 1 prosent i forhold til 2017.

TjenesteområdeGj.snitt lønn kvinnerGj.snitt lønn mennKvinners lønn i % av menns lønn 2018Endring fra 2017
Andre: Nye Stavanger, HTV, lærlinger,etc 377 726 440 570 86 %-5,2
Oppvekst og utdanning 477 475 487 476 98 %-0,7
Helse og velferd 431 788 436 158 99 %-1,2
By- og samfunnsplanlegging 654 069 657 354 100 %-0,2
Bymiljø og utbygging 668 536 601 776 111 %0,7
Innbygger- og samfunnskontakt 571 984 677 700 84 %-4,7
Stab og støtte 582 288 620 197 94 %-1,1
Stavanger kommune samlet 462 654 484 757 95 %-0,8
Utvalgte virksomhetsområder Gj.snitt lønn kvinnerGj.snitt lønn mennKvinners lønn i % av menns lønn 2018 
Bofellesskap 403 100 383 673 105 %-0,3
Hjemmebaserte tjenester 411 115 396 340 104 %-1,5
Sykehjem 414 090 402 120 103 %0,5
Kommunale barnehager 441 574 406 655 109 %-3,8
Grunnskole 482 569 481 650 100 %-0,9
Tabell 11.45 Lønnsforhold, tjeneste- og virksomhetsområde
Last ned tabelldata (Excel)

Innenfor Oppvekst og utdanning er det størst lønnsforskjeller i barnehagene. I Helse og velferd er de største forskjellene hos hjemmebaserte tjenester, bofellesskap og sykehjem. I disse virksomhetsområdene er det overvekt av kvinner, både i lederstillinger og andre stillinger, og dette kan påvirke snittgrunnlaget. I barnehagene og i hjemmebaserte tjenester har derimot forskjellen blitt redusert i 2018.