a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

12.1 Ferdigstilte tekstvedtak

Tekstvedtak fra HØP 2015-2018

 1. Forebygging og hjelp

Innenfor barnehage og skole er det tre gode fagmiljøer: Ressurssenteret for barnehagene, Psykologisk, Pedagogisk tjeneste (PPT) og Lenden (for hjelp til elever med behov for utredning og tiltak i skolen). Bystyret ber om en sak til kommunalstyret for oppvekst der det utredes hvordan disse miljøenes kompetanse og ressurser kan benyttes bedre på tvers av avdelingene, og med det enkelte barns behov i sentrum. PPT og Lenden styrkes med en samlet post på 3 millioner kroner.

Status per 1. tertial 2018:

På bakgrunn av endringer i barnehageloven og revidert rammeplan i 2017 ble det igangsatt et arbeidet for å utnytte den samlede kompetansen på tvers best mulig, nærmest mulig barna. Sak 17/18 i kommunalstyret for oppvekst: «Ny organisering av «Rett hjelp tidlig» gjennom samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene» ble vedtatt 07. mars. I tråd med føringene i rammeplanen skal barnehagen tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger. Videre skal barnehagen legge til rette for og gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud.

Arbeidet med implementering av rammeplanens føringer i alle barnehager pågår kontinuerlig, og det ansees ikke naturlig med en egen orienteringssak om dette.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

Tekstvedtak fra HØP 2016-2019

 1. Ressurssenteret

Bystyret ber om at det legges fram en sak til kommunalstyret for oppvekst, hvor det sees på forholdet mellom ressurssenteret og ressursene ute i barnehagene, med tanke på best mulig utnyttelse av ressursene.

Status per 1. tertial 2018:

I tråd med føringene i rammeplanen skal barnehagen tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger. Videre skal det legges til rette for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Dette innebærer et tett samarbeid mellom barnehagesjefen, PP-tjenester, ressurssenteret og barnehagene.

Arbeidet med implementering av rammeplanens føringer i alle barnehager pågår kontinuerlig, og det ansees ikke naturlig med en egen orienteringssak om dette.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. Cricketbane

Det har lenge vært stor etterspørsel fra deler av den internasjonale befolkningen etter en cricketbane i Stavangerområdet. Dette søkes løst i samarbeid med nabokommunene.  Bystyret avsetter 1 million kr til dette formålet i 2016.

Status per 1. tertial 2018:

Disposisjonsplan for Lassa Idrettspark ble vedtatt i sak 35/17 i KMU 7. mars. Spørsmål om cricketbane ble tilbakesendt for forprosjektering. Forprosjektet ble lagt fram i sak 138/17 for KMU i møte 5. september, men tilbakesendt for ytterligere bearbeidelse.

Disposisjonsplan ble behandlet og vedtatt i KMU i sak 67/18 i møte 10. april. Det ble vedtatt en utstrakt bruk av kunstgras. Gjennomføring av tiltakene er ikke finansiert. Prosjektering vil bli igangsatt i løpet av året.  En vil komme tilbake til finansiering i forbindelse med kommende handlings- og økonomiplan.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet. 

 1. Framtidens sykehjemstruktur

Fremtidens sykehjemstruktur må planlegges i dag. I løpet av 2017 vil «Leve HELE LIVET» ha vært i drift i 4 år. Bystyrets mål er at behovet for sykehjemsplasser skal ned, mens tilbudet i hjemmet skal økes. For å være rustet for fremtiden settes det av midler for å forsere arbeidet med planleggingen av fremtidens sykehjemstruktur og nye sykehjem. Bystyret ber rådmannen arbeide videre med kommunalstyret for levekår sitt vedtak 58/2015 «Revisjon omsorg 2025».

Status per 2. tertial 2018:

Ny sak om demenslandsby på Ramsvigtunet ble behandlet i Stavanger formannskap den 06.09.2018. Forventet oppstart av ombygging vil være i 2019. Plan for omsorgsbygg 2030 er under arbeid og forventes fremlagt til politisk behandling mot slutten av 2018, ev. 1. tertial 2019. Arbeidet med temaplanen gjenopptas når nye ressurser er rekruttert.

Status per 31.12.2018:

Rom- og byggeprogram for senter for demens på Ramsvigtunet behandles i formannskapet i februar. Plan for Omsorgsbygg 2030 legges fram til 1.gangsbehandling i mars. Endelig behandling i Bystyret i juni 2019.

Dette tekstvedtaket ansees som ferdigstilt og erstattes av nye tekstvedtak i HØP 2019-2022 vedr. Ramsvigtunet senter for demens og plan for Omsorgsbygg 2030.

Tekstvedtak fra HØP 2017-2020

 1. Fordeling av midler mellom skolene

Bystyret ber rådmannen legge frem en ny forenklet modell for fordeling av midler til skolene. Sak legges fram for kommunalstyret for oppvekst og kommunalstyre for finans. Ny modell for fordeling av midler skal være på plass til skolestart 2017/2018. Bystyret ber om at rådmannen snarest legger fram en sak for kommunalstyret for oppvekst. Saken skal også gi en oversikt over hvordan sammenlignbare storbyer har løst problemstillingen rundt ulike levekårssoner.

Status per 1. tertial 2018:

Sak 61/17 om ny modell for ressurstildeling til skolene ble lagt fram for kommunalstyret for oppvekst i juni 2017. Saken ble deretter sendt på høring.

Sak 94/17 Ny modell for ressurstildeling til skolene ble endelig behandlet i kommunalstyret for oppvekst 13. desember 2017. Saken ble også behandlet i kommunalstyret for finans 22. januar 2018.

Kommunalstyret for oppvekst har godkjent forslaget til ny modell for ressurstildeling til skolene i Stavanger som det framgår av saken. Modellen som ble tatt i bruk 1. januar 2018 innføres over to år og evalueres etter 4 år.

Kommunalstyret for oppvekst er blitt informert om endringer for skolene som følge av modellen. Rådmannen vil til neste budsjettår kunne beregne levekårstildeling etter nye kriterier og på bakgrunn av dette tildele levekårspotten mer treffsikkert. Rådmannen tar sikte på å legge fram en sak til kommunalstyret for oppvekst med orientering om skoleøkonomien ved inngangen til nytt skoleår.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. Brannstasjoner

Bystyrets klare målsetting er å ha på plass en forsvarlig brannstasjonsstruktur i Stavanger innen 2021. Midlene til nybygg avsettes og bystyret ønsker at lokalisering avklares så raskt som mulig.

Status per 1. tertial 2018:

Planforslaget om brannstasjon i Lervig har vært til behandling i Kommunalstyret for byutvikling, men ble sendt tilbake for å vurdere alternative tomter i bydelen.

Tomtevurdering ble fremmet for bystyret i sak 24/18: Ny brannstasjon i Stavanger øst, overordnet alternativvurdering den 19. mars 2018, med anbefaling om at det reguleres brannstasjon på tomtealternativ J2 i Lervig.

Bystyrets flertallsvedtak:

Bystyret går inn for at brannstasjonen i Stavanger Øst lokaliseres i Lervig, slik den er foreslått i alternativ J2 med ny utfylling i Lervig.

Gangstien mellom brannstasjonen og kaien skal alltid være åpen for publikum utenom ved utrykninger med båt. Det arrangeres en arkitektkonkurranse for å velge utforming av den nye brannstasjonen. Det forutsettes at den må gis en estetisk moderne og urban utforming som harmonerer med omkringliggende bebyggelse.

Minimum 50% av byggets takflate skal være tilgjengelig for publikum og integreres som en del av parkarealet i nord for stasjonen- Tilkomst og takflate skal ha universell utforming.

Det skal gjennomføres en begrenset arkitektkonkurranse i løpet av høst 2018. Ny reguleringsplan vil fremmes med bakgrunn i resultatet fra konkurransen.

Saken er, etter anmodning fra representantene Eirik faret Sakariassen (SV), Daria Maria Johnsen (MDG) og Sara Nustad Mauland (Rødt), oversendt departementet for lovlighetskontroll.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. Kjøkken og kantinedrift

God og næringsrik mat er viktig for både helse og trivsel. Rådmannen bes gjennomgå kommunens tjenester innenfor drift av kjøkken, kantiner og levering av mat. Målet er å sikre kvalitet og næringsinnhold, samt at tjenestene drives på en mest mulig kostnadseffektiv måte. I denne sammenheng skal det sees på kommunens egne kjøkken og kantiner, i tillegg til private og frivillige som mottar støtte fra kommunen.

Bystyrets tekstvedtak til budsjettet må sees i sammenheng med formannskapets vedtak i sak 71/17, i møte 4. mai 2017, punkt 4 og 5 der det heter:

 1. Kommunens kompetanse på hvordan fremme matglede og et sunt kosthold for alle kommunens brukere og på en rasjonell drift skal videreutvikles. Rådmannen bes derfor arbeide videre med, og legge frem en egen sak om:

-hvordan kommunen kan videreutvikle og spre kompetanse om sunt kosthold og matglede gjennom samarbeid med kompetansemiljø som Måltidets hus og restaurantbransjen m.fl. i Stavanger

-hvordan kjøkken og kantiner i kommunen kan samarbeide om utvikling av personalets kompetanse og en god utnyttelse av personell, utstyr og lokaler

-hvordan samarbeid mellom Byggdrift, kommunale kjøkken og kjøkken ved de ideelle sykehjemmene kan styrkes ytterligere.

 1. Det skal gjøres en vurdering av å etablere et nasjonalt kompetansesenter for sykehjemsmat i Stavanger. Senterets intensjoner skal bl. a. være forskning, utviklingsarbeid, veildningsarbeid, tilrettelegging for produktutvikling og dietter, arrangere seminarer, kurs for både kokker og ansatte ved sykehjem mm. Det skal søkes samarbeid med Måltidets Hus både i forhold til kompetanse og organisering.

Rådmannen vil gjøre en helhetlig vurdering av hvordan disse vedtakene skal følges opp, herunder behov for å engasjere ekstern kompetanse og kapasitet på grunn av oppdragets kompleksitet og omfang. Rådmannen vil komme tilbake med en plan for oppfølging i neste tertialrapport.

Status per 1. tertial 2018:

Driften av kantinen i Olav Kyrresgate er i perioden 1. januar 2016 til og med 31. desember 2018 satt ut til Stavanger byggdrift KF. Avtalen gir rom for prolongering med et år av gangen. Rådmannen vurdere det som hensiktsmessig at organisering og drift av kantine fremover inngår som en del av tjenesteutviklingsprosjektene i Nye Stavanger.

Kvalitetsmeldingen for sykehjem var til behandling i fjor (Bystyresak 42/17) og hadde ernæring som et viktig tema. Underernæring hos eldre er et sentralt tema i kvalitetsarbeidet på alle sykehjem. Etter en politisk beslutning i forbindelse med kvalitetsmeldingen har de fleste flyttet middagen til ettermiddagstid. I en oppfølgingssak til kvalitetsmeldingen som ble behandlet i desember (KL-sak 94/17) ble det fattet følgende vedtak:

For å forebygge underernæring, øke inntaket av mat og bidra til gode spiseopplevelser på sykehjemmene skal det gjennomføres ulike tiltak. Herunder nevnes:

 • Deltakelse i pasientsikkerhetsprogrammet «Forebygging og behandling av underernæring»
 • Delta i det nasjonale læringsnettverket knyttet til ernæring
 • Videreutvikle det lokale ernæringsnettverket og den årlige fagdagen i ernæring
 • Delta på og bidra til utvikling av flere gode tiltak i regi av Stavanger Byggdrift kjøkken

Kommunen er med på en søknad som NOFIMA står for og som gjelder ernæring hos eldre. I tillegg vil ernæring for eldre være et helt sentralt tema i regjeringens Leve hele livet-reform som nylig er lansert. Rådmannen anbefaler ikke å gå videre med å vurdere etablering av et nasjonalt kompetansesenter for sykehjemsmat da tiltakene nevnt over bidrar i ønsket retning.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. Demenslandsby

Ramsviktunet sykehjem vurderes som en del av en demenslandsby. Bystyret ønsker at det skal legges til rette for flere boenheter i form av omsorgsboliger som kan kjøpes, ev. leies. Videre skal det legges til rette for butikker, helsetjenester m.m.

Bystyret ber rådmannen snarest legge fram en sak for politisk behandling.

Status per 2. tertial 2018:

Ny sak om demenslandsby på Ramsvigtunet ble behandlet i Stavanger formannskap den 06.09.2018, jf. FSK 120/18 Ramsvigtunet-senter for demens, ombygging og løsning for beboerne i ombyggingsperioden. Forventet oppstart av ombygging vil være i 2019.

Tekstvedtaket anses med dette som ferdigbehandlet.

 1. Folkebad i Jåttåvågen

Bystyret ønsker å få realisert et Folkebad i Jåttåvågen med byggestart så snart som mulig. Det nedsettes en egen prosjektgruppe hvor politikere, administrasjon og medlemmer fra svømmemiljøet kommer samme for å se på en løsning. Nabokommuner inviteres til å delta. Prosjektgruppen arbeider frem et forslag til utbygging, samarbeidsmodell med aktuelle nabokommuner, og finansieringsplan for bygging og drift.

Status per 2. tertial 2018:

Bystyret behandlet sak om folkebadet i møte den 18.06.2018, jf. sak 70/18 Folkebadet – Veien videre.

Saken ble utsatt, og arbeidet er inntil videre stilt i bero.

 1. Sikkerhet i sentrum

Bystyret ber Rådmannen snarest mulig sette i gang innkjøp av nytt kameraovervåkningsutstyr innen egne budsjettrammer. Videre bes det om forsterket samarbeidet med politi og vekterne i sentrum vedrørende lys og overvåkning på det aktuelle områder i sentrum. Bystyret ber Rådmannen holde kommunalutvalget orientert.

Status per 2. tertial 2018:

Som omtalt i 1. tertial er overvåkingen i operativ drift, og rådmannen vil komme tilbake med orientering til kommunalutvalget når avtalen med politiet er formelt avklart.

Saken anses som ferdigbehandlet.

 1. Sykkelstrategi

Sykkelsatsningen i Stavanger er et sentralt virkemiddel i å nå vedtatte målsettinger om tryggere sykkelveier, bedre folkehelse og reduserte klimautslipp. Det er derfor viktig å opprettholde investeringsnivået for sykkeltiltak. Bystyret viderefører investeringsnivået fra 2016 og 2017 ut perioden. Sykkelsatsningen videreføres med 20 millioner i pr år fra 2018. Bruk av midlene avventes til sykkelstrategiplanen revideres. Rådmannen bes for øvrig søke delfinansiering gjennom statlige støttemidler for sykkeltiltak.

Status per 2. tertial 2018:

Saken er behandlet og vedtatt i KMU-sak 107/18 Sykkelstrategi 2018-2030 – endelig behandling, og ansees som ferdigbehandlet.

 1. Lervig sykehjem

Bystyret vil sikre full drift av Lervig sykehjem fra 2018. Rådmannen bes legge frem sak som beskriver hvordan også beboere ved Domkirken sykehjem kan flytte inn fra 2018 (se eget punkt). Saken skal vise oppdaterte budsjetter, bruk av legekontorareal, fysioterapiavdeling, kjøkken m.m.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført flere møter med representanter for styret i Domkirken sykehjem, men endelig avklaring foreligger ikke. Arbeidet med nødvendige avklaringer fortsetter.

Status per 31.12.2018:

Nytt tekstvedtak i HØP 2019-2022 vedr. Domkirkens sykehjem til Lervig følges opp med nye møter med Domkirken sykehjem og sak til politisk behandling i løpet av første halvår 2019.

Dette tekstvedtaket ansees som ferdigstilt og erstattes av det nye tekstvedtaket.

 1. Seniorsenter

Bystyret vil snarest gå i dialog med Stiftelsen Domkirkens sykehjem vedrørende overføring av sykehjemsplassene til Lervig sykehjem.

Ulike modeller kan drøftes bl.a. virksomhetsoverdragelse, men slik at dagsenteret og omsorgsboligene drives på ordinært vis inntil videre.

Domkirkens sykehjem har lang erfaring innen eldreomsorg som bør videreføres. Eierstiftelsen inviteres til utvikling av området i samarbeid med både Stavanger Utvikling KF/Bolig KF og Stavanger kommune.

Det vurderes i første omgang å nedsette en egen arbeidsgruppe bestående av eier og aktuelle foretak. Stiftelsen skal eie og drive det nye anlegget. Rådmannen bes om å komme tilbake med en sak når spørsmål om eventuell virksomhetsoverdragelse og mulig videreutvikling er drøftet med eier.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført flere møter med representanter for styret i Domkirken sykehjem, men endelig avklaring foreligger ikke. Arbeidet med nødvendige avklaringer fortsetter.

Status per 31.12.2018:

Nytt tekstvedtak i HØP 2019-2022 vedr. Domkirkens sykehjem til Lervig følges opp med nye møter med Domkirken sykehjem og sak til politisk behandling i løpet av første halvår 2019.

Dette tekstvedtaket ansees som ferdigstilt og erstattes av det nye tekstvedtaket.

Tekstvedtak fra HØP 2018-2021

 1. Frivillige lag og organisasjoner

Til neste års handlings- og økonomiplan ber bystyret rådmannen endre budsjettopplegget for tilskudd til lag og organisasjoner. Finans og formannskapet vedtar budsjettrammen og de respektive kommunalstyrene vedtar tildelingen og vedtas endelig i formannskapet.

Vedtak i FSK 15. mars:

Endring i rådmannens anbefaling. Rådmannen legger fram budsjettsaken på vanlig måte. De respektive kommunalstyrene behandler tildelingene (oppvekst, levekår og kultur/idrett) og innstiller før endelig behandling.

Status per 1. tertial 2018:

Tekstvedtaket følges opp i forbindelse med HØP 2019-2022.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. IKT i skolen

I forbindelse med gjennomføring av vedtatt strategiplan for IKT i Stavangerskolen fremheves grundig opplæring i bruk av verktøyene, implementering av chromebooks på barneskolene og videreføring av IKT-strategien. Lærernes kompetanse blir avgjørende for satsingen. IKT-satsingen må settes inn i en større helhetlig pedagogisk sammenheng for å lykkes og for å kunne bruke de digitale verktøyene til å utvikle undervisningen.

Status per 1. tertial 2018:

Vedtaket ivaretas av gjeldende IKT-strategi for stavangerskolen.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. Godeset skole

Godeset skole får flere elever fra høsten 2018 som en konsekvens av at Gautesete skole går fra 1. – 10. skole til ren ungdomsskole. Det har tidligere vært vurdert behov for modulbygg. Det fremkommer likevel at skolen vil få store lokaliseringsutfordringer. Det fremlegges snarest en sak som vurderer hvordan dette skal løses.

Status per 1. tertial 2018:

Saken (4/18) ble fremmet for kommunalstyret for oppvekst 31. januar og den (15/18) ble fremmet for formannskapet 8. februar. Kommunalstyret for miljø og utbygging har behandlet saken (68/18) i møte 10. april.

Tekstvedtaket er med dette ferdigbehandlet.

 1. Helhetlig tilbud til rusavhengige

Ruspolitisk handlingsplan revideres, og det helhetlige tilbudet skal forsterkes. Rehabiliteringsseksjonen styrkes med 500 000 kr til dagsentertilbudet «Huset», og dekkes fra restbeløpet til den statlige opptrappingsplanen/rus.

Status per 1. tertial 2018:

Sak om organisering og finansiering av aktivitetstilbudet ved «Huset» ble behandlet i kommunalstyret for levekår den 28. november 2017, sak 86/17. Budsjettvedtaket er en oppfølging av vedtaket i denne saken. Saken er avklart og ferdigbehandlet.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. Tou scene – byggetrinn to

Bystyret forutsetter at byggetrinn to på Tou scene gjennomføres etter opprinnelige planer og kostnader. Kommunalstyret for miljø og utbygging holdes løpende orientert om videre fremdrift av byggetrinnet.

Status per 1. tertial 2018:

Prosjektgruppen holder KMU AU løpende orientert om utviklingen.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. Flere VTA-plasser

Bystyret ønsker at det over tid skal etableres et større antall VTA-plasser i Stavanger kommune. Det fremlegges en sak snarest for kommunalutvalget som skisserer hvordan kommunen kan sikre et høyere statlig tilskudd – og eventuelt at kommunen dekker kostnadene i sin helhet. Det er satt av midler i rådmannens budsjett (linje 148 – arbeidstreningsseksjonen). Det bes om en sak som redegjør for bruken av disse midlene.

Status per 2. tertial 2018:

NAV Rogaland øker antall VTA-plasser med tolv i Stavanger i løpet av 2018. I tillegg har Stavanger fått midler til ni VTA-plasser i et pilotprosjekt med kommunal VTA. Fire av disse plassene skal benyttes i tilknytning til kafeteriaen på Lervig sykehjem, mens de resterende fem skal tildeles som oppdrag til en av arbeidsmarkedsbedriftene. Bystyret har bevilget midler til finansiering av den kommunale egenandelen i de 21 nye VTA-plassene.

Bystyrevedtaket ansees med dette som ferdigbehandlet.

 1. Tilrettelegge for økt aktivitet i svømmehallene

Stavanger kommune har bygget flere nye svømmeanlegg som gir byens innbyggere gode muligheter for svømming og fysisk aktivitet. Bystyret avsetter 1,15 millioner til tiltak som hinderløype i vann og vannsklie.

Status per 2. tertial 2018:

Anskaffelser er gjennomføres i tråd med sak 16/18 til KKI, og dette vil nå bli utprøvd i Kvernevik svømmehall.

Sak ansees som ferdigbehandlet.

 1. Idrettshaller

Når den nye doble Hetlandshallen står klar for bruk høsten 2018, legges det til rette for en prøveordning der idrettslagene står for tilsyn og vakthold når de ulike idrettslagene benytter hallene. Egen sak til kommunalstyret for idrett og kultur.

Vedtak i FSK 15. mars:

Det legges fram en sak til kommunalstyret for kultur og idrett, KKI, 2. tertial.

Status per 2. tertial 2018:

Sak 35/18 Prøveordning drift/tilsyn idrettshall ble behandlet i KKI 20.6.2018.

Sak ansees som ferdigbehandlet.

 1. Vålandsbassengene

Bystyret avventer videre behandling av prosjektet til etter kommunalstyret for miljø og utbygging har fått sak vedrørende mulighetene for eksterne investeringsmidler og modeller for effektiv drift med mer. Det forutsettes at det ikke foretas økning av vannavgiften i 2018 som er øremerket finansiering av prosjektet.

Status per 2. tertial 2018:

KMU behandlet sak om Vålandsprosjektet i sak 115/18, og det ble her vedtatt å stanse videre arbeidet.

Prosjektet ansees nå som ferdigbehandlet.

 1. Eiendomsskatt – statens taksering

Bystyret ber kommunalstyret for finans legge frem en sak om å utrede hva det vil innebære å gå over til statens taksering av eiendomsskatt. Det blir ikke lagt inn noen kostnader før dette.

Status per 2. tertial 2018:

Utredningsoppdraget inngikk i sak 32/18 til fellesnemnda 4. juni 2018. Saken omhandler etablering av administrativt prosjekt om taksering og harmonisering av eiendomsskatt. Fellesnemnda vedtok å prioritere prosjektet og dets kostnader innenfor midlene som er stilt til rådighet for å etablere nye Stavanger kommune.

Status per 31.12.2018:

Oppdraget ble overført til nye Stavanger og er svart ut gjennom vedtak i fellesnemnda 4. juni 2018.

 1. Fremtidens skole – Stavangerskolen 2025

Våre barn er byens fremtid. Bystyret starter arbeidet med hvordan Stavangerskolen skal utvikle seg mot 2025. Målet er moderne og fleksible undervisningsmetoder, hensiktsmessig organisering av skoleledelse, spesialundervisning og integrering av nye innbyggere. Målet er videre en smartby-skole, med full integrering av teknologi og digitalisering i undervisning, samt en fremtidsrettet politisk og administrativ ledelsesstruktur for skolen. Rådmannen legger frem en sak for kommunalstyret for oppvekst og formannskapet om hvordan dette arbeidet på kort og lang sikt skal organiseres. Driftsstyrene vurderes nedlagt fra høsten 2018. og vurderes erstattet med en modell som gir økt eierstyring og bedre kontakt mellom virksomhetene/skolene og kommunalstyret for oppvekst.

Status per 2. tertial 2018:

Sak om fremtidens skole ses i sammenheng og koordineres med nye kvalitetsplaner for skole og SFO. Arbeidet med kvalitetsplaner starter opp medio september 2018. Sak til kommunalstyret for oppvekst og FSK om fremtidens skole utsettes derfor til 3. tertial. Driftsstyrene vurderes i forbindelse med oppfølging av vedtak i KO sak 5/18. I forbindelse med dette legges det frem en sak i oktober 2018.

Status per 31.12.2018:

Arbeidet med å utarbeide ny felles kvalitetsplan for skole og SFO i Nye Stavanger startet opp høsten 2018. Planen tar utgangspunkt i fagfornyelsen med ny overordnet læreplandel og reviderte fagplaner. Kvalitetsplanen for utvikling av stavangerskolen fram mot 2025 skal behandles av nytt kommunestyre våren 2020.

IKT-satsingen i stavangerskolen er videreført i 2018 og IKT-strategien rulleres årlig. Digital dannelse vil bli foreslått som ett av tre satsingsområder i den nye kvalitetsplanen for skole.

Kommunalstyret vedtok ved behandlingen av sak 7/19 30. januar 2019 å legge ned ordningen med driftsstyrer fra 1. januar 2020, og erstatte denne med en ordning med samarbeidsutvalg ved skolene .

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.

 1. SFO for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. klasse

Bystyret ber om at det fremmes en egen sak vedrørende tilbudet om skolefritidsordningen for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. klasse. Det innføres en ordning om redusert og differensiert foreldrebetaling for SFO-plasser for funksjonshemmede elever fra høsten 2018. Det legges inn en million kroner til dette arbeidet.

Vedtak i FSK 15. mars:

Framlegges egen sak 2. tertial 2018.

Status per 2. tertial 2018:

Sak lagt fram for behandling i KO (sak 27/18) og FSK (sak 20/18).

Status per 31.12.2018:

Saken er ferdigbehandlet.

 1. Spaniaplassene

Bystyret vil fortsatt gi eldre i Stavanger et tilbud om rehabiliterings- og helseopphold i Spania. Det legges i 2018 frem en sak med forslag til flere former for opphold, der det forutsettes at deler av tilbudet skal kunne være selvfinansierende.

Status per 2. tertial 2018:

Sak 38/18 om Spaniaplassene ble fremlagt til politisk behandling i kommunalstyret for levekår i juni 2018. Ny avtale med Bærum om kjøp av sykehjemsplasser inngås i løpet av høsten 2018.

Status per 31.12.2018:

Ny avtale med Bærum kommune om 3 plasser fra 01.01.2019 er inngått. Tilleggsavtale om ytterligere en plass fra 01.03.2019 inngås som oppfølging av vedtak i HØP 2019-2022.

Tekstvedtaket ansees med dette som ferdigstilt.

 1. Evaluering av signalanlegget på sykehjem

Videre anskaffelser av signalanlegg utsettes inntil erfaringer fra Lervig er lagt frem i en sak til kommunalstyret for levekår.

Status per 2. tertial 2018:

Arbeidet med anskaffelse av ny rammeavtale for signalanlegg pågår. Det gjennomføres løpende evaluering og korrigering av anlegget på Lervig. Helhetlig evaluering gjennomføres i 2019.

Status per 31.12.2018:

Sak om evaluering av signalanlegget på Lervig legges fram for kommunalstyret for Levekår i februar 2019.

Tekstvedtaket ansees med dette som ferdigstilt.

 1. Rogaland Filmkraft

Bystyret er opptatt av at Filmkraft kan utvikle seg videre i Stavanger. Det fremlegges snarest en sak vedrørende eierstrategi og mulighetene for videreutvikling av Rogaland Filmkraft i samarbeid med de andre eierne, og hvilke ringvirkninger dette kan gi for byen.

Status per 2. tertial 2018:

Rådmannen vil legge fram en sak vedrørende kommunens eierskap i Filmkraft Rogaland AS for Kommunalstyret for kultur og idrett i løpet av høsten 2018.

Status per 31.12.2018:

Eierstartegi for Filmkraft Rogaland AS ble godkjent av bystyret den 26.11.2018 (sak 111/18).

Tekstvedtaket ansees med dette som ferdigstilt.

 1. Bedre fremkommelighet på veiene (tidligere flaskehalsprosjektet)

Det er behov for en revidering av prosjektet da nye utfordringer med fremkommelighet er synligjort, ikke minst i Hillevåg/bussveien. Formålet er å finne gode løsninger i nært samarbeid med staten, fylkeskommunen. Kommunen setter av 12 millioner i perioden. Det fremlegges en egen sak til kommunalstyret for miljø og utbygging og formannskapet.

Asfaltering

Det settes av tre millioner kroner hvert år i perioden til asfaltering av kommunale veier. Kommunalstyret for miljø og utbygging godkjenner den endelige listen av prosjekter.

Status per 2. tertial 2018:

Det vil bli gitt tilbakemelding i løpet av 3. tertial.

Status per 31.12.2018:

Det har vært dialog med Statens vegvesen vedr problemstatikken knyttet til lysreguleringen. Det er gjennomført et forsøk med endring av signalregulering i Sandviksveien x Hillevågsveien og sak er forelagt KBU. Biltrafikken får nå mindre rød tid enn tidligere. Statens vegvesen og fylkeskommunen jobber videre med optimalisering av krysset.

Asfaltering er gjennomført.