a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

12.2 Tekstvedtak under oppfølging

Tekstvedtak fra HØP 2017-2020

 1. Ny skole i Storhaug bydel

Det avsettes 172 millioner kroner for å komme i gang med ny skole på Storhaug i 2019 og 2020. Endelig framdrift legges fram i egen sak når tomt er avklart.

Status per 2. tertial 2018:

Formannskapet har vedtatt sak 50/18 Tomt til offentlig formål på Storhaug – mulighetsstudie som nå vil bli lagt til grunn for det videre arbeidet.

Status per 31.12.2018:

Sak fremmes til behandling i april vedrørende programmering av innhold i området og strategi for gjennomføring.

 1. Økologisk gård

Bystyret opprettholder avtale om tilskudd til Økologisk gård fram til 2020. Bystyret ber Rådmannen legge fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging vedrørende status i byggeprosjektet. Utbetaling avventes til prosjektet er igangsatt.

Status per 2. tertial 2018:

Stiftelsen arbeider med å klargjøre premissene for søknad om økt økonomisk støtte til oppføring av nytt næringsbygg og en ny sak vil bli fremmet for politisk behandling når endelig tilbakemelding fra stiftelsen foreligger. Det fremstår i skrivende stund noe usikkert om dette blir inneværende år.

Status per 31.12.2018:

Stiftelsen arbeider fortsatt med å klargjøre premissene for søknad om økonomisk støtte til oppføring av nytt bygg, og sak vil bli fremmet for politisk behandling når endelig tilbakemelding fra stiftelsen foreligger.

 1. Områdeløft for Hillevåg

Bystyret ber om at det gjennomføres et områdeløft for Hillevåg med start i 2017. Det avsettes totalt 7 million kroner i perioden til dette arbeidet.

Status per 2. tertial 2018:

IRIS la fram sin sosiokulturelle stedsanalyse for kommunalutvalget 19. juni og Hillevåg bydelsutvalg ble invitert. Den fikk også oppmerksomhet i media. Et første høringsutkast ble lagt fram på møtet i folkehelseforum 20.8.2018 og for rådmannens lederteam 22.8.2018 Et revidert utkast sendes i løpet av september til Hillevåg bydelsutvalg.

Status per 31.12.2018:

Planen for områdeløftet for 2018- 2020 ble vedtatt i desember 2018. Satsingen legger til grunn at det skal satses på tre felt; Gode bo- og nærmiljøer, Medborgerskap og Barn og unge. Det er igangsatt tiltak som skal ledes av tiltaksledere, i tillegg til at ulike aktører i Hillevåg inviteres med i prosessen. Det søkes om ekstern finansiering av nye tiltak i perioden. I handlings- og økonomiplanen for 2019 er det lagt inn flere satsinger som blir en del av områdeløftet.

 1. Områdeløft for Storhaug

Gjennom en rekke målrettede tiltak er det blitt jobbet systematisk for å bedre levekårene i den nordøstre delen av Storhaug bydel i løpet av de siste tre årene. Arbeidet er ikke sluttført og områdeløftet videreføres i 2018 og 2019.

Status per 2. tertial 2018:

En overordnet plan for områdesatsingen, handlingsplaner for de ulike satsingsområder og sak om bruk av statlige midler knyttet til områdesatsingen (sak 48/18) ble behandlet i møte i Kommunalutvalget 22. mai 2018. Bydelsutvalget på Storhaug fikk planene til høring i forkant av dette møtet. Staten har godkjent planen og utbetalt midlene. Prosjektledelsen er i gang med å implementere planene.

Status per 31.12.2018:

Det er igangsatt en rekke delprosjekter som del av satsingen. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er styrket med fire stillinger. I tillegg er det igangsatt et arbeid for å kartlegge eksisterende tilbud om støtte og veiledning i foreldrerollen. Det er gjennomført flere oppgraderinger av uterom, blant annet lekeplassen i Spilderhauggata og i Egelandsveien. I tillegg er det gitt nærmiljøtilskudd til ulike beboerinitierte tiltak. Stavanger kommune har inngått et samarbeid med Tøyen Unlimited om å etablere et tilsvarende tilbud på Storhaug. Storhaug Unlimited skal støtte kreative ildsjeler som har tanker om hvordan utfordringer i nærmiljøet kan løses. NORCE (Norwegian Research Centre AS) har fått i oppdrag å følgeforske områdesatsingen i to år.

 1. Økt opparbeidelse friområder og hundeluftegårder

Det vises til vedtak HØP 2016–2019. Bystyret viderefører satsningen på opparbeidelse av friområder og setter av 1,5 millioner kroner i 2017 og 2 millioner kroner i 2018 og 2019. I tillegg avsettes det kr 400 000 kroner skal disponeres til hundeluftegårder jf. bystyrevedtak.

Status per 2. tertial 2018:

Det forberedes fortsatt sak i løpet av året.

Status per 31.12.2018:

Hundeluftingsområde for Tasta er påbegynt utbygd. Lufteområde for Hundvåg vedtatt etter lang prosess, Eiganes og Våland lagt fram sak. Beslutning ikke ennå tatt

 1. Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS

Bystyret følger opp sin vedtatte satsing med investeringen i Stavanger Forum AS og på økt kongress- og arrangementsturisme i regionen. Det settes av 5 mill. i 2017 og 5 mill. i 2018 og 2,5 mill. i 2019 som øremerkes økt investering i Stavanger Forum AS for å finansiere satsningen ”Stavanger Convention Bureau”.

Status per 2. tertial 2018:

Bystyret behandlet den 18.06.2018 sak 75/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling» og sak 76/18 – «Styrking av kongress- og arrangementssatsingen». Planlagt kapitalforhøyelse på kr 5 mill. i 2018 vil ses i sammenheng med oppfølgingen av vedtakene i de nevnte sakene. Det tas sikte på at Stavanger Forum AS planlegger gjennomføring av kapitalforhøyelsen i 3. tertial 2018, i samråd med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Det tas videre sikte på at ny kapitalforhøyelse gjennomføres i 2019, jf. bystyresak 177/16.

Status per 31.12.2018:

Planlagt kapitalforøyelse på kr 5 mill. ble gjennomført i 3 tertial 2018, jf. bystyresak 177/16. Det ble samtidig gjennomført en ytterligere kapitalforhøyelse på kr 2,5 mill., jf. bystyresak 93/18. Det gjenstår fortsatt en kapitalforhøyelse på kr 2,5 mill. i 2019, jf. sak 177/16.

Tekstvedtak fra HØP 2018-2021

 1. Kongress og arrangementsturisme

Bystyret legger til rette for utvikling av eksisterende næringer, omstilling og aktivitet i regionen. Det settes av 30 millioner kroner i eget fond. Fondet skal videreføre og styrke kongress- og arrangementssatsingen i regionen. Fondet skal bidra til etablering og forsterkningen av fagkonferanser, næringsutstillinger, publikumsutstillinger, større nasjonale og internasjonale sportsarrangementer, større regionale, nasjonale og internasjonale kulturarrangementer, by-jubileer og andre større byarrangementer. Stavanger har opparbeidet seg solid kompetanse på gjennomføring av ulike arrangement. Fondet vil bidra til at denne kompetansen opprettholdes, og kommer til nytte videre.

Fondet skal i tillegg tilføres årlige tilskudd. Det skal utbetales ulike former for økonomisk støtte fra fondets avkastning og årlige overføringer fra kommunen, til relevante arrangementer og kongresser som bygger opp under kommunens næringssatsinger, samt til markedsføring. Fondet overtar ansvaret og midlene avsatt til å følge opp kommunens inngåtte avtaler knyttet til arrangementsturisme.

Det etableres et eget råd for fondet. Stavanger Forum AS blir sekretariat for rådet. Kommunalutvalget vil fungere som styret for fondet. Rådmannen bes legge frem en sak for bystyret for hvordan fondet skal settes opp.

Status per 2. tertial 2018:

Oppfølgingen av Kongress og arrangement fondet ses i sammenheng med bystyresak 75/18 Forum-området – Status og videre utvikling.

Status per 31.12.2018:

Kongress og arrangement fondet må sees i sammenheng med bystyrets vedtak i sak 116/18 Årsbudsjett 2019 og Handlings og økonomiplan 2019-2022, der det bes om en sak vedrørende opprettelse av Kongress og sportssenter KF. Bystyret vil i denne sammenhengen ha forslag om retningslinjer for arrangement fondet fra et interim styre for et nytt KF.

 1. Reorganisering Stavanger Forum AS

Stavanger Forum AS er et av kommunens viktigste verktøy for videre utvikling av kongress- og arrangementsturisme. Vi må reorganisere forholdet mellom Stavanger kommune og Stavanger Forum AS.

Bystyret ber derfor rådmannen legge frem en sak om overføring av kommunens bygg og eiendom på Stavanger Forum-området som kapital til Stavanger Forum AS. I tillegg må det settes av midler til renovering av kongressenteret før det overføres som kapital til Stavanger Forum AS. Forum Expo videreføres med eierskapet som i dag. Disse egenkapitalendringene må skje i samarbeid med Rogaland fylkeskommune.

Status per 2. tertial 2018:

Bystyret behandlet den 18.06.2018 sak 75/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling» og sak 76/18 – «Styrking av kongress- og arrangementssatsingen». I de aktuelle sakene ba bystyret om at rådmannen bl.a. utreder ulike modeller for ny organisering av en overordnet profilering av Stavanger, herunder arbeid som i dag utføres av Stavanger Forum AS. Rådmannen vil utrede det forannevnte og tilhørende problemstillinger i løpet av 3. tertial 2018. Det vises for øvrig til en nærmere redegjørelse for oppfølgingen av sak 75/18 og 76/18 i kapittel 4.

Status per 31.12.2018:

Bystyret behandlet den 17.12.2018 sak 116/18 – Årsbudsjett 2019 og Handlings- og økonomiplan 2019-2022. I sak 116/18 ble det fattet blant annet følgende vedtak: «Opprettelse av Kongress og sportssenter KF – Stavanger som destinasjon for møter, kongress og arrangementer skal videreutvikles. Stavanger kommune har investert betydelige midler i arenaer og idrettsanlegg for dette formålet. Det er behov for en enda bedre organisering av dette arbeidet i fremtiden. Bystyret ønsker derfor å etablere et kommunalt foretak for kongress- og arrangementssatsingen i byen… …Foretaket skal overta alle kommunens eiendommer, anlegg og aksjene til Stavanger forum samt drift av Stavanger Forumområdet…».

Bystyret behandlet den 11.02.2019 sak 18/19 – Stavanger Forum AS – anmodning om tilførsel av likvide midler. I sak 18/19 ble det lagt opp til at det skulle gjennomføres en omstrukturering av Stavanger Forum AS, herunder vesentlige kostnadskutt, før selskapet eventuelt legges inn under et nytt kommunalt foretak.

 1. Universitets- og høyskolebyen

Stavanger kommune skal fornye avtalen med Universitetet i Stavanger og lage en ny samarbeidsavtale med VID. Med UiS skal Stavanger blant annet samarbeide om utviklingen av Ullandhaug, forskning og studentarbeidet. I tillegg er det ønskelig å opprette egne universitetsbarnehage og –skole gjennom læringsavtaler mellom skolen og UiS.

Bystyret vil legge til rette for ny og utvidet campus på Misjonsmarka. Som en del av campus er det også en mulighet til å få lokalisert kommunale tjenestetilbud som kan nyttiggjøre seg den kompetansen VID representerer på viktige fagområder.

Ullandhaug 2023

Etableringen av nytt universitetssykehus, helsefakultet og teknologibygg på Ullandhaug er et løft for regionen og universitetsområdet. Det er viktig at det tilrettelegges for at nye aktører kan etablere seg og at området får tilført ytterligere kunnskap og kompetanse, da dette kan gi positive synergieffekter.

Stavanger kommune inviterer alle de sentrale aktørene på Ullandhaug med formål om å sammen lage en felles strategi for en helhetlig utvikling av området mot 2023.

Status per 2. tertial 2018:

Samarbeid UiS / Campus Ullandhaug

 • Fornyet avtale med UiS ble signert 31. mai 2018. Prosess for å lage handlingsplan for avtalen er satt i gang.
 • Kommunalutvalget har gitt sin tilslutning til at arbeidet med strategi for utvikling av universitetsområdet på Ullandhaug settes i gang (Kommunalutvalget 19.06.2018). Et forprosjekt med varighet fram til sommeren 2019 er under planlegging.
 • Kontaktmøte med UiS er fastsatt til 18.09.2018, der viktige strategiske saker ved UiS blir tema.

Samarbeid VID/Campus Misjonsmarka

Temaplan «Kunnskapsbyen Stavanger»

 • Arbeidet med temaplan Kunnskapsbyen Stavanger er satt i gang.
 • Oppstartsmøte for administrativ styringsgruppe er fastsatt til 12.09.2018. Styringsgruppen skal gi innspill til mål, visjoner og temaer for planen, se til at arbeidet struktureres og gjennomføres i henhold til politiske vedtak, og godkjenne sammensetting av prosjektgruppe.
 • Det er inngått avtale med Kantar om evaluering av Melding om universitetsbyen Stavanger som del av grunnlaget for ny temaplan.

Studentrådet

 • Det er avholdt to møter i studentrådet i løpet av 2. tertial, der næringssjef har møtt for rådmannen.

Status per 31.12.2018:

Forprosjekt for Utvikling av Ullandhaug området er igangsatt. Samarbeidsavtale med UiS og VID er inngått. Evaluering av Melding om universitetsbyen Stavanger er igangsatt av Kantar og vil bli sluttført januar 2019.

 1. Stavanger sentrum

Utviklingen av Stavanger sentrum er viktig for byen og regionen. Bystyret har høyt ambisjonsnivå for den kommende sentrumsplanen. Aktuelle aktører inviteres til aktiv deltakelse i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av samarbeidsmøter. Bystyret matcher tilskuddet fra staten til City Impact District (CID). Rådmannen legger frem en sak til bystyret hvor kommunalutvalget blir kommunens sentrumsutvalg som koordinerer og samordner diverse råd, utvalg og styrer som i dag ivaretar ulike sider av kommunens myndighet i Stavanger sentrum.

Status per 2. tertial 2018:

Sak om forvaltning og koordinering av kommunens roller i forbindelse med sentrum er noe forsinket. Saken vil bli fremmet i løpet av 3. tertial.

Status per 31.12.2018:

Saken legges fram i 2019.

 1. Lyse AS

Stavanger kommune inviterer til en dialog med Lyse og andre eierkommuner om behov og vilkår for å etablere nye lån fra eierne til Lyse.

Status per 2. tertial 2018:

Rådmannen har tatt initiativ til å etablere en arbeidsgruppe bestående av relevante fagpersoner (finans/økonomi) hos aksjonæren og i Lyse AS, som i løpet av 3. tertial 2018 vil utrede behov og vilkår for eventuelle nye lån fra aksjonærene til Lyse AS. Arbeidsgruppens tilrådning vil fremmes for politisk behandling vinteren 2018/2019.

Status per 31.12.2018:

Arbeidsgruppens arbeid er ferdigstilt og tilrådningen vil fremmes for politisk behandling våren 2019. Det ble redegjort for arbeidsgruppens foreløpige konklusjoner på eiermøtet i Lyse AS den 20.02.2019. 

 1. Ny skole på Storhaug – modellskole for smartteknologi

Det utarbeides nå en mulighetsstudie for området rundt Haugesundskvartalet hvor flere funksjoner ses i en sammenheng. Skolen bygges som en smartskole der det i planleggingen legges til rette for at moderne teknologi blir en integrert del av undervisning og drift. I prosjekteringsfasen rekrutteres det et lederteam som skal delta i utformingen av bygget, trekke på nasjonale og internasjonale erfaringer, og ha ansvaret for driften av skolen etter oppstart. Skolen realiseres så raskt som praktisk mulig.

Status per 2. tertial 2018:

Se punkt 2 om ny skole på Storhaug.

Status per 31.12.2018:

Se punkt 2 om ny skole på Storhaug.

 1. Entreprenørskapskompetanse

Det legges frem en sak som beskriver hvordan vi ved for eksempel bruk av ideverksteder og elevbedrifter kan fremme entreprenørskapskompetanse hos elevene og hvordan man kan la dem jobbe med utfordringer knyttet til for eksempel smartyby-satsingen eller levekårsløftet.

Vedtak i FSK 15. mars:

Ønskes så raskt som mulig.

Status per 2. tertial 2018:

Sak vil bli lagt fram til politisk behandling i 3. tertial.

Status per 31.12.2018:

Rådmannen har høsten 2018 arbeidet sammen med Smartbyen Stavanger og Ungt entreprenørskap med å utvikle tiltak for å fremme entrepenørskapskompetanse hos elevene. Det er etablert et samarbeidsprosjekt mellom stavangerskolen og Smartbyen Stavanger hvor ungdomsskoleelever lærer om tjenestedesign og innbyggerinvolvering, utvikler prototyper og lager presentasjoner av prosjektene de jobber med. Stavanger kommune har også, i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Rogaland, utviklet pilotprosjektet teknologiSMART. Dette skal prøves ut på fem skoler på 6. trinn kommende skoleår. I prosjektet utfordres elevene til å bruke teknologi for å utvikle løsninger på problemer som finnes i deres eget nærmiljø. En sak som orienterer om de pågående prosjektene og vurderer hvordan erfaringer fra disse kan nyttiggjøres og videreføres, vil bli lagt fram i 2. tertial 2019.

 1. Skolevegringsprosjekt

Stavanger skal bli ledende i arbeidet mot skolevegring. Det fremlegges en sak som beskriver omfanget og konsekvenser. Det skal på bakgrunn av dette utarbeides en egen plan som viser målsettinger, tiltak, organisering, samarbeid internt i kommunen, samarbeid med spesialisthelsetjenesten med mer. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av personer med ulike profesjoner fra virksomheter som stab og spesialisthelsetjenesten, politikere med flere. Det søkes departementet om prosjektmidler.

Status per 2. tertial 2018:

Framleggelse av saken utsettes til 3. tertial.

Status per 31.12.2018:

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Ungdomsmiljø – rus, vold og skolefrafall» ble behandlet i kontrollutvalget i Stavanger 20. november 2018. I rapporten gis det anbefalinger om hvordan kommunen bør følge opp risikoutsatte barn og unge, blant annet når det gjelder stort skolefravær. Kontrollutvalget fremmet sak til bystyret 14. januar 2019 med orientering om forvaltningsrevisjonen og forslag til oppfølging av rapporten. Bystyret fattet i saken vedtak om at rapporten oversendes rådmannen for oppfølging av rapportens anbefalinger. Tilbakemelding til bystyret om hvordan anbefalingene er fulgt opp skal gis via kontrollutvalget etter ca. 6 måneder.

 1. Rus og psykiatri

Stavanger kommune tar en nasjonal rolle for å få belyst hvilke tiltak som virker for gruppen innen rus og psykiatri. Bystyret ber om at det legges frem en egen sak til politisk behandling som skisserer arbeidet og bruk av de avsatte midlene på 10 millioner. Det søkes om finansiering fra staten og KS involveres i prosessen.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført et bredt anlagt seminar i regi av kommunalstyret for levekår 6. februar 2018 for å belyse utfordringsbildet knyttet til brukere med rus/psykiske lidelser, og Stavanger har sammen med de andre storbyene sluttet seg til prosjektet «De vanskelig bosettbare» drevet av Oslo kommune.

Det skal rekrutteres en prosjektleder med erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid som sammen med representanter for brukere, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester utarbeider en prosjektskisse for bruk av de avsatte midlene. Stillingen finansieres av de avsatte midlene.

Arbeidet med rekruttering av prosjektleder pågår.

Status per 31.12.2018:

Prosjektleder tiltrådte 01.12.2018, og er i gang med kartlegging av dagens tjenestetilbud for brukere med rus og psykiske lidelser og innhenting av kunnskapsgrunnlag. Det skal utarbeides en prosjektskisse som legges fram til politisk behandling i 2. kvartal 2019 før prosjektet starter opp.

 1. Levekårsløft

Bystyret har store forventinger til grepene som tas i levekårsløftene. Erfaringene fra Storhaug må løftes frem ved oppstarten av prosjektet i Hillevåg, samt levekårsprosjektet i Kvernevik. Det understrekes betydningen av at ulike virkemidler må tas i bruk – både internt i den kommunale organisasjonen og gjennom frivillige lag og organisasjoner.

Kommunalutvalget er politisk styringsgruppe for prosjektene på Storhaug og i Hillevåg, med samtlige kommunalstyrer som høringsinstanser.

Bystyret viser til de statlige midlene til levekårsløftet på Storhaug. Det fremmes en sak om bruken av disse midlene. Homestart-prosjektet er ett av slike prosjekter som kan være aktuelle å prøve ut.

Bystyret viser til den bevilgningen som er tildelt i Hillevågsløftet i handlings- og økonomiplan. Grusbanen ved Kvaleberg skole og det nylig opparbeidede uteområdet, skal søkes tilrettelagt for kunstgress i forbindelse med det. Det fremlegges egen sak som viser mulighet for både intern- og ekstern finansiering.

Prosjektet ”Nye muligheter for Kvernevik” videreføres i 2018 og 2019. Målet er å bedre det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i området og stimulere til innbyggerinvolvering. Rådmannen bes legge frem en ”midtveis-rapport” for kommunalstyret for levekår i løpet av 2018.

Lavinntektsfamilier – kampen mot barnefattigdom

Bystyret styrker innsatsen mot barnefattigdom. Det skal etableres prosjekter mot barnefattigdom, både i forhold til barnehagebarns overgang til skolen, og egne prosjekter i forhold til skolebarns overgang til videregående opplæring. I tillegg skal det etableres nytt prosjekt som samordner eksisterende tiltak rettet mot foreldre i lavinntektsfamilier. Rådmannen legger frem sak for kommunalstyret for levekår og formannskapet. Hovedformålet er å bekjempe barnefattigdom, og å redusere sosiale ulikheter. Alle barn i lavinntektsfamilier skal følges opp på en helhetlig måte. Videre vurderes en utvidelse av ordningen med ”opplevelseskortet” hvor dette også gjøres om til et vanlig årskort for barn og unge. I tillegg ber bystyret rådmannen starte prosessen med å fornye og rullere ”Eg vil lære” og tiltaksplanen ”Barn vil være med!” i løpet av 2018.

Stavanger er opptatt av å møte kampen mot barnefattigdom med kunnskap, og det skal tas initiativ til en årlig nasjonal konferanse kalt ”Kampen mot barnefattigdom” i Stavanger. I forbindelse med dette skal det etableres samarbeid med Universitetet i Stavanger, ViD og andre forskningsmiljøer for innhenting av kunnskap og deling av erfaringer. Det vurderes en etablering av en referansegruppe.

Bystyret bevilger tre millioner kroner særskilt til dette arbeidet i tillegg til allerede vedtatte satsinger.

Vedtak i FSK 15. mars:

 1. Saken om bruk av statlig midler til levekårsløftet på Storhaug fremmes til kommunalutvalget i mars. Det legges opp til dialog med Storhaug bydelsutvalg.
 2. Saken om mulighet for intern og ekstern finansiering av tilrettelegging for kunstgress på grusbanen ved Kvalaberg skole og det nylig opparbeidede uteområdet, der det vises til bevilgingen til Hillevågsløftet i handlings- og økonomiplanen, legges frem for kommunalstyret miljø og utbygging og FSK. Sak om bygging av kunstgrasbane legges først fram for KMU. Både grunnundersøkelser og avklaringer med Lyse vedrørende framføring av fjernvarmeledning som er planlagt å krysse under banen, må avklares før kostnads- beregning kan foretas. Statusrapport vil bli lagt fram for KMU i løpet av første halvår 2018.
 3. Saken med midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter for Kvernevik, der målet er å bedre det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i området og stimulere til innbyggerinvolvering, fremmes til kommunalstyret for levekår 2.tertial.
 4. Saken om å bekjempe barnefattigdom og å redusere sosiale ulikheter legges fram for kommunalstyret for levekår og til FSK. 3. tertial 2018.

Status per 2. tertial 2018:

 1. En overordnet plan for områdesatsingen, handlingsplaner for de ulike satsingsområder og sak om bruk av statlige midler knyttet til områdesatsingen (sak 48/18) ble behandlet i møte i Kommunalutvalget 22. mai 2018. Bydelsutvalget på Storhaug fikk planene til høring i forkant av dette møtet.
 2. Midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter i Kvernevik legges fram for kommunalstyret for levekår i 3.tertial.
 3. Revidert tiltaksplan Barn vil være med legges fram til politisk behandling i 3.tertial.

Status per 31.12.2018:

Midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter i Kvernevik legges fram for kommunalstyret for oppvekst og kommunalstyret for levekår i 2. tertial 2019.

Revidert tiltaksplan Barn vil være med! ble behandlet i kommunalstyret for oppvekst 18. desember og i kommunalstyret for levekår 19. desember 2018. Planen ble tatt til foreløpig orientering. Kommunalstyret ba samtidig rådmannen utarbeide en sak med forslag til disponering av kr 10 mill. til tiltak mot barnefattigdom, bevilget i handlings- og økonomiplanen for 2019-2022. Saken vil bli lagt fram for politisk behandling i 1. tertial 2019. Planen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier vil i denne forbindelse blir fremmet til behandling på ny.

 1. Psykisk helse

Dagsentertilbud

Det skal fremlegges en egen sak til kommunalstyret for levekår: «Status dagsentertilbud/psykisk syke». Saken skal redegjøre for tilbudene i kommunal- og privat sektor. Saken skal inneholde en oversikt over bruk, behov, økonomi og organisering. Det skal videre vurderes om dagens dagsenterstruktur er tilpasset brukernes ønsker, samt en vurdering av kvalitet i tilbudene.

Lavterskeltilbud til barn og unge

Tidlig innsats er viktig for å forebygge psykiske lidelser hos barn og unge. Stavanger skal ha et godt tilbud. Bystyret ber derfor om at det utarbeides en sak for kommunalstyret for levekår der en ser på hvordan lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske utfordringer best kan utformes. Stavanger Universitetssykehus inviteres som deltagere i prosjektet.

Bystyret ber om at kommunalstyret for levekår snarest mulig får forelagt en sak om tilbudet og kapasiteten på Helsestasjonens familiesenter.

Status per 2. tertial 2018

Sak om dagsentertilbud og lavterskeltilbud legges fram til politisk behandling i 3. tertial.

Sak om hvordan lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske utfordringer best kan utformes, legges fram for levekårstyret i 3. tertial

Status per 31.12.2018:

Dagsentertilbud

Sak om dagsentertilbud ble fremlagt i kommunalstyret for levekår 3. tertial 2018. Denne delen av tekstvedtaket er ferdigstilt.

Lavterskeltilbud til barn og unge

Rådmannen tar sikte på å legge fram en plan for psykisk helse barn og unge etter etablering av Nye Stavanger i 2020. Lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske utfordringer vil bli vurdert i arbeidet med planen.

Sak om «Tilbud og kapasitet på helsestasjonens familiesenter», sak 17/18, ble behandlet i kommunalstyret for levekår 06.03.18. Det ble også orientert i levekårstyret 20.11.18 om prosjektet «Rask hjelp og riktig støtte i foreldrerollen», sak 73/18.

 1. Nye boligformer

Det bes om en sak forelagt bystyret om en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for å avklare alternative boformer, herunder seniorboliger og bolig for funksjonshemmede.

Seniorboliger

For å møte fremtidens behov må Stavanger kommune styrke innsatsen med å etablere og utvikle et større og mer variert botilbud for eldre innbyggere. (Utviklingen av alternative, nye boformer kan omfatte insentivordninger for generasjonsboliger, videreutvikle offentlig-privat samarbeid for utvikling av seniorboliger og bofellesskap). Det fremlegges en egen strategiplan for tilrettelegging av nye boformer for eldre.

Boliger for funksjonshemmede

Bystyret ser på det som et mål at flest mulig skal gis mulighet for å eie egen bolig. Fremdrift i de ulike prosjektene og totalkostnaden både på drift og investering må gjennomgås. Bystyret ber rådmannen og Stavanger Bolig KF samarbeide om å legge frem en sak for kommunalstyret for levekår og -finans vedrørende en modell for rasjonell bygging og drift.

 

Status per 2. tertial 2018:

Rådmannen ga i 1. tertial Stavanger utvikling KF i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for alternative boformer. Foruten Mosheim er det utviklingsmuligheter både på Teknikken og på Bekkefaret. Samtidig er det en rekke kommunale utbyggingsbehov som skal løses i dette området. Stavanger Utvikling KF er derfor anmodet om å foreta en helhetlig studie der både alternative boformer og øvrige behov belyses med utgangspunkt i flere definerte tomter.

Arbeidet med mulighetsstudien pågår.

Status per 31.12.2018:

Studie gjennomføres av Stavanger utvikling KF. Sak fremmes første halvår 2019.

 1. Engøyholmen – status som fartøyvernsenter

Det framlegges egen sak til kommunalstyret for kultur og idrett som vurderer muligheten for å søke om status som statlig fartøyvernsenter.

Kystkulturvernsenteret bevilges et tillegg 150 000 kroner.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram sak til kultur og idrett høst 2018.

Status per 2. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak fremmes etter det.

Status per 31.12.2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak fremmes etter at den er vedtatt våren 2019.

 1. Verdensarv

Rogaland og Stavangers kulturarv er av nasjonal og internasjonal betydning. Ivaretakelsen av fylket som sjøfarts-, kraftindustri- og hermetikkhistorie samt kloster og steinkirker vurderes fremmes som aktuell kandidat på UNESCO’s verdensarvliste. Rogaland fylkeskommune og aktuelle kommuner kontaktes med formål å utarbeide en felles søknad til UNESCO.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram sak høsten 2018.

Status per 2. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak blir fremmet etter det.

Status per 31.12.2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak blir fremmet etter det.

 1. MUST, Holmeegenes

Rehabilitering og bruk av leiligheten skal avklares i en politisk sak før det tas endelig stilling til de 2,8 millionene avsatt i budsjettet.

Status per 2. tertial 2018:

Hovedbygningen er ennå ikke ferdig rehabilitert, og avtale med MUST er ennå ikke fremforhandlet.

Saken sees i sammenheng med behandlingen av forslag til ny kulturplan 2018.

Status per 31.12.2018:

Hovedbygningen er ennå ikke ferdig rehabilitert, og avtale med MUST om tilbakeføring av objekter er ennå ikke fremforhandlet.

 1. Kunst i offentlig rom

Det legges fram en sak til kommunalstyret for kultur og idrett der en ser på hvordan byen kan bli bedre til å tilrettelegge for kunst i det offentlige rom.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram høsten 2019.

Status per 2. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak fremmes etter det.

Status per 31.12.2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan våren 2019. Sak fremmes etter det jfr vedtak om egen temaplan for visuell kunst.

 1. Norsk Lydinstitutt

Norsk Lydinstitutt i Stavanger har en unik platesamling innen klassisk musikk. Instituttet jobber med en krevende digitaliseringsprosess som instituttet alene ikke vil kunne klare å gjennomføre. Derfor oppfordrer Stavanger kommune til tettere samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Status per 2. tertial 2018:

Det er gjennomført møter med Lydinstituttet. Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018.

Status per 31.12.2018:

Saken er omtalt i forslag til ny kulturplan som vil bli vedatt tila våren 2019ur står det bla.: Stavnager kommunene vil ta initiativ for å se på hvordan det kan utvikles en bedre samarbeidsløsning mellom Norsk Lydinstitutt, Musikkbiblioteket på Sølvberget, Arkivenes hus og Nasjonalbiblioteket.

 1. Vedlikehold/skjøtsel av friområdene

Det avsettes to millioner hvert år i perioden til gjennomføring av skjøtselsplaner, vedlikehold og tilrettelegging av friområdene. Det skal i 2018 være spesiell oppmerksomhet på tilretteleggelse av turstier og Mosvannsområdet både i et dyre-, fuglevern- og friluftsperspektiv. Det framlegges egen sak for kommunalstyret for miljø og utbygging.

Status per 2. tertial 2018:

KMU behandlet i møtet 28.08.2018 sak 120/18 om støtte til finansiering av våtmarksutstilling på Mostun natursenter som også sees som en oppfølging av tidligere saker knyttet til dette forholdet. Øvrige forhold vil bli fulgt opp i kommende årsprogram for park og vei.

Status per 31.12.2018:

Utført i henhold til vedtatt årsprogram. Prosjektering og bygging av fugleøy forsinket.

 1. Kommunal ladestrategi

Det er vedtatt en omfattende satsning på elbil og ladestrategi. I 2025 er det et mål at alle nybilkjøp er nullutslippsbiler.

Kommunale elbilanlegg

Det er et kommunalt ansvar å legge til rette for flere ladepunkter i kommunale parkeringsanlegg i sentrum. Det bør vurderes om det er ønskelig å legge spesielt tilrette for elbiler i parkeringsanlegget under Domkirkeplassen.

Videreutvikle gatelys i trehusbyen

Når gatelys i trehusbyen etterhvert byttes, skal det legges inn ladepunkt i gatelysene.

Vedtak i FSK 15. mars:

Oppfølgingssak 12. juni.

Status per 2. tertial 2018:

Det vil bli utarbeidet en statusrapport om kommunens pågående oppfølging av ladestrategi i løpet av inneværende år. Rapporten vil bli lagt frem for KMU.

Status per 31.12.2018:

En sak om status for oppfølging av tiltakene i ladestrategien ble lagt fram for Kommunalstyret for miljø og utbygging den 29.01.2019, og saken ble godt mottatt.

 1. Sykkelstrategien revideres

Det skal brukes 80 millioner kroner på gjennomføring av sykkelstrategien de neste fire årene. Sykkelstrategi med handlingsplan legges fram for kommunalstyret for miljø og utbygging så raskt som mulig.  Det skal i større grad søkes å gjennomføre hele strekninger framfor mer punktvise utbedringer.

Status per 2. tertial 2018:

Forslag til sykkelstrategi ble lagt fram til kommunalstyret for bymiljø og utbygging i sak 34/18 den 27. februar. Forslaget har vært på høring og ble behandlet i KMU i juni.

Status per 31.12.2018:

KMU har vedtatt at det skal utarbeides ny fullstendig strategi i 2019.

 1. Garderobeanlegg på Hinna

Det skal legges til rette for utvidet lagerplass i kommunens garderobeanlegg på Hinna. Det avsettes inntil en million kroner til tiltaket. Det skal søkes å utvide kapasiteten på en så rimelig og enkelt som mulig.

Status per 2. tertial 2018:

Sak om kostnadsoppstilling etter anbud vil bli behandlet i KMU i 3. tertial.

Status per 31.12.2018:

Konkurranse gjennomføres første kvartal 2019.

 1. Stavanger Bolig KF

Formålet med etableringen av boligforetaket var å sikre en bedre og mer forsvarlig forvaltning av kommunens utleieboliger.

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til kommunalstyret for finans og til formannskapet for å se på utfordringene knyttet til utbyggingsprosjekter som blir bestilt av foretaket, men som ikke bærer seg selv økonomisk gjennom husleie fra beboere. Ordningen som må utredes er en modell der bestiller (Levekår) blir leietaker hos foretaket for å hindre fratrekk fra husleie fra den enkelte.

Boliger for unge

Det skal være enkelt og attraktivt å etablere seg i Stavanger, for nyutdannet ungdom og oppstartsbedrifter: KFI bes utrede nye former for tiltak innenfor områder som rekrutteringsboliger, leie-for-eie, etableringsstøtte, garantiordninger for etableringslån og lignende.

Status per 2. tertial 2018:

Det vil fremmes en sak høsten 2018 vedrørende «negativ leie» og andre aktuelle problemstillinger knyttet til Stavanger boligbygg KF.

Status per 31.12.2018:

Sak fremmes for behandling våren 2019, jf. bystyresak 119/18 og 97/18.