a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.1 Årsregnskap 2018

Hovedoversikt drift

Hovedoversikt drift (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2018
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger1 462 852 462 769 476 543 441 955
Andre salgs- og leieinntekter1 643 428 581 530 585 826 624 518
Overføringer med krav til motytelse  1 226 218 867 924 637 621 1 104 872
Rammetilskudd  2 328 567 2 243 300 2 223 100 2 145 544
Andre statlige overføringer  348 980 349 795 301 613 448 556
Andre overføringer  120 396 101 674 39 790 99 125
Skatt på inntekt og formue  4 944 822 4 998 000 4 998 000 4 887 727
Eiendomsskatt  265 555 266 000 265 000 319 490
Sum driftsinntekter  10 340 817 9 870 992 9 527 493 10 071 787
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter2, 4 4 657 866 4 472 972 4 376 000 4 364 878
Sosiale utgifter2, 5 1 193 497 1 211 902 1 160 049 1 150 710
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon6 1 328 908 1 266 294 991 285 1 183 810
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon6 2 010 653 1 896 561 1 848 474 2 006 405
Overføringer6 874 995 942 081 888 038 912 268
Avskrivninger7 392 360 325 161 322 558 483 378
Fordelte utgifter  -140 295 -59 450 -47 810 -116 727
Sum driftsutgifter  10 317 983 10 055 521 9 538 594 9 984 722
Brutto driftsresultat  22 834 -184 529 -11 101 87 065
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte8, 12 389 963 375 045 397 245 394 110
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8 7 733 5 650 0 17 177
Mottatte avdrag på utlån  27 954 27 261 29 661 27 717
Sum eksterne finansinntekter  425 650 407 956 426 906 439 004
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger8 225 250 230 760 236 616 226 260
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8, 14 17 192 14 200 0 6 012
Avdrag på lån9 335 199 341 329 350 929 332 368
Utlån  1 877 1 230 1 230 1 603
Sum eksterne finansutgifter  579 518 587 519 588 775 566 242
Resultat eksterne finanstransaksjoner  -153 868 -179 563 -161 869 -127 238
Motpost avskrivninger7 392 360 324 981 322 558 483 378
      
Netto driftsresultat  261 326 -39 111 149 588 443 205
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk17 178 148 178 148 0 159 387
Bruk av disposisjonsfond10 156 244 115 557 1 200 78 580
Bruk av bundne fond10 149 568 149 808 30 280 80 075
Sum bruk av avsetninger  483 960 443 513 31 480 318 042
Overført til investeringsregnskapet10 167 295 167 295 181 068 179 667
Avsatt til disposisjonsfond10 256 840 201 618 0 276 920
Avsatt til bundne fond10 121 139 35 489 0 126 512
Sum avsetninger  545 274 404 402 181 068 583 099
      
Regnskapsmessig mindreforbruk17 200 013 00 178 148
Tabell 13.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1A – drift

Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2018
Skatt på inntekt og formue 4 944 822 4 998 000 4 998 000 4 887 727
Ordinært rammetilskudd 2 328 567 2 243 300 2 223 100 2 145 544
Skatt på eiendom 265 555 266 000 265 000 319 490
Andre generelle statstilskudd 330 269 327 930 297 700 406 381
Sum frie disponible inntekter 7 869 212 7 835 230 7 783 800 7 759 142
     
Renteinntekter og utbytte 389 963 375 045 397 245 394 110
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 7 733 5 650 0 17 177
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 225 250 230 760 236 616 226 260
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 17 192 14 200 0 6 012
Avdrag på lån 335 199 341 329 350 929 332 368
Netto finansutgifer -179 945 -205 594 -190 300 -153 352
     
Til ubundne avsetninger 256 840 201 618 0 253 420
Til bundne avsetninger 33 903 29 479 0 53 752
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 178 148 178 148 0 159 387
Bruk av ubundne avsetninger 144 094 103 407 0 73 580
Bruk av bundne avsetninger 53 665 51 697 0 111
Netto avsetninger 85 164 102 155 0 -74 094
     
Overført til investeringsregnskapet 167 295 167 080 181 068 179 667
Til fordeling drift 7 607 137 7 564 711 7 412 432 7 352 029
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 7 407 124 7 564 711 7 412 432 7 173 881
     
Regnskapsmessig mindreforbruk 200 013 00 178 148
Tabell 13.2 Regnskapsskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1B – drift

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2017
Oppvekst og utdanning    
Stab Oppvekst og utdanning 35 876 35 970 29 104 29 353
Barnehage 1 048 155 1 049 042 994 553 1 020 240
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 89 306 84 693 82 208 79 496
Grunnskole 1 317 012 1 315 069 1 260 708 1 224 347
Johannes læringssenter 186 463 188 612 170 717 166 454
Stavanger kulturskole 39 776 39 473 37 787 37 114
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 43 575 46 910 44 471 42 537
Ungdom og fritid 71 006 71 489 71 680 70 893
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 78 473 80 890 76 013 74 938
EMbo 63 455 72 284 86 139 86 531
Barnevernstjenesten 250 237 244 385 226 054 234 116
Sum Oppvekst og utdanning 3 223 335 3 228 817 3 079 434 3 066 019
Helse og velferd    
Helse- og sosialkontor 666 128 642 918 599 420 653 104
NAV 298 813 304 178 304 608 300 706
Fysio- og ergoterapitjenesten 64 380 67 621 64 570 61 728
Helsehuset i Stavanger 23 237 23 355 17 843 17 619
Hjemmebaserte tjenester 90 707 90 021 54 191 85 247
Bofellesskap 417 785 416 113 462 811 411 460
Alders- og sykehjem 837 069 848 982 834 593 820 298
Stavanger legevakt 59 792 55 225 52 319 49 847
Rehabiliteringsseksjonen 46 726 47 412 46 347 46 984
Arbeidstreningsseksjonen 13 032 13 668 14 767 12 711
Boligkontoret 7 414 7 927 7 606 7 053
Flyktningseksjonen 32 067 32 117 27 335 27 650
Dagsenter og avlastningsseksjonen 223 247 218 097 168 621 161 810
Tekniske hjemmetjenester 2 443 2 320 1 624 888
Krisesenteret i Stavanger 12 994 12 637 12 766 12 688
Sentrale midler levekår -156 624 -128 123 -100 223 -126 789
Sentrale midler legetjeneste 72 102 74 647 71 082 68 018
Stab Helse og velferd 35 135 35 331 39 160 38 119
Sum Helse og velferd 2 746 449 2 764 446 2 679 440 2 649 140
By- og samfunnsplanlegging    
Stab By- og samfunnsplanlegging 7 163 10 828 9 771 6 720
Byggesaksavdelingen 3 071 3 024 1 695 972
Byutvikling 22 397 25 411 24 160 27 874
Beredskap og samfunnsutvikling 11 396 12 120 13 932 6 025
Kart og digitale tjenester 15 488 14 638 14 248 7 253
Sum By- og samfunnsplanlegging 59 514 66 021 63 806 48 844
Bymiljø og utbygging    
Stab Bymiljø og utbygging 4 656 6 484 6 206 4 369
Juridisk 11 195 12 236 11 752 9 562
Stavanger Eiendom 265 137 272 584 261 133 245 787
Park og vei 173 236 166 328 151 400 144 840
Idrett 100 511 102 848 87 449 90 975
Vannverket -536 00 -132
Avløpsverket -1 406 00 -12
Renovasjon 122 140 140 102
Plan og anlegg -301 00 -347
Miljø -10 828 6 484 5 586 -8 148
Triangulum -11 14 0 13
Sum Bymiljø og utbygging 541 774 567 118 523 666 487 009
Innbygger- og samfunnskontakt    
Smartby 8 744 10 026 7 000 2 806
Næring 7 094 9 938 12 314 37 678
Kommunikasjon 9 137 9 819 8 397 9 000
Kultur 166 900 170 012 165 792 163 458
Servicetorg 16 248 16 456 12 062 13 553
Stab Innbygger- og samfunnskontakt 2 145 2 642 00
Politisk sekretariat 9 639 10 355 10 263 9 330
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 219 907 229 248 215 828 235 826
Stab og støttefunksjoner    
Rådmann 5 221 4 441 9 093 8 194
Kommuneadvokat 5 903 6 081 5 903 5 572
Stab og støtte 273 240 287 079 278 697 257 049
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner 284 364 297 601 293 693 270 814
     
Finansposter ført tjenesteomr. 54 344 0 -2
     
Felles inntekter og utgifter    
Sum Felles inntekter og utgifter 331 834 411 804 556 565 416 226
     
Sum fordelt til drift 7 407 124 7 564 711 7 412 432 7 173 881
Tabell 13.3 Regnskapsskjema 1B - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investering (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2017
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom3 11 853 19 000 54 000 93 476
Andre salgsinntekter  40 00 1 928
Overføringer med krav til motytelse  74 160 10 744 0 111 962
Kompensasjon for merverdiavgift  130 327 129 549 129 210 158 075
Statlige overføringer3 252 708 280 665 280 195 10 810
Andre overføringer  60 204 44 775 0 219 968
Renteinntekter og utbytte     
Sum inntekter  529 293 484 733 463 405 596 219
      
Utgifter     
Lønnsutgifter2, 4 24 649 670 0 24 188
Sosiale utgifter2, 5 5 816 00 5 718
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.produksjon3 1 118 342 1 135 831 1 001 400 1 198 447
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon  18 481 00 11 352
Overføringer  140 478 11 127 0 161 509
Renteutgifter og omkostninger  6 000
Fordelte utgifter  -176 315 00 -168 789
Sum utgifter23 1 131 456 1 147 628 1 001 400 1 232 425
      
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån3 158 361 114 000 114 000 152 039
Utlån  236 578 418 510 418 510 266 178
Kjøp av aksjer og andeler  74 236 137 400 56 000 51 574
Avsatt til ubundne investeringsfond10 29 895 29 895 0 68 550
Avsatt til bundne investeringsfond10 13 565 1 950 0 63 533
Sum finansieringstransaksjoner  512 636 701 755 588 510 601 875
      
Finansieringsbehov  1 114 799 1 364 650 1 126 505 1 238 081
Dekket slik:     
Bruk av lån  560 618 949 005 709 487 709 850
Salg av aksjer og andeler  54 000
Mottatte avdrag på utlån3 242 354 167 450 167 450 206 662
Overført fra driftsbudsjettet10 167 295 167 295 181 068 179 667
Bruk av disposisjonsfond10000 1 500
Bruk av bundne driftsfond10 86 00 1 013
Bruk av ubundne investeringsfond10 80 900 80 900 68 500 86 155
Bruk av bundne investeringsfond10 63 492 00 53 233
      
Sum finansiering  1 114 799 1 364 650 1 126 505 1 238 081
      
Udekket/udisponert170000
Tabell 13.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2A – investering

Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2017
     
Investeringer i anleggsmidler (jf. skjema 2b) 1 131 456 1 147 628 1 001 400 1 232 425
Utlån og forskutteringer 236 578 418 510 418 510 266 178
Kjøp av aksjer og andeler 74 236 137 400 56 000 51 574
Avdrag på lån 158 361 114 000 114 000 152 039
Avsetninger 43 460 31 845 0 132 083
Årets finansieringsbehov 1 644 092 1 849 383 1 589 910 1 834 300
     
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler 560 618 949 005 709 487 709 850
Inntekter fra salg av anleggsmidler 11 908 19 000 54 000 93 476
Tilskudd til investeringer 312 913 325 440 280 195 230 778
Kompensasjon for merverdiavgift 130 327 129 549 129 210 158 075
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 316 514 178 194 167 450 318 625
Andre inntekter 40 00 1 928
Sum ekstern finansiering 1 332 319 1 601 188 1 340 342 1 512 732
     
Overført fra driftsregnskapet 167 295 167 295 181 068 179 667
Bruk av avsetninger 144 478 80 900 68 500 141 901
Sum finansiering 1 644 092 1 849 383 1 589 910 1 834 300
     
Udekket/udisponert0000
Tabell 13.5 Regnskapsskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2B – investering

ProsjektnrProsjektnavn (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2017
      
Oppvekst og utdanning     
3722001IT i undervisning / utskifting000 12 896
3722003Utstyr oppvekst 806 805 0 125
3722005Chromebook skoler000 653
3733001Utstyr gjelder hele levekår000 708
3733003Biler 71 100 00
31123002Utstyr hele levekår 268 269 00
37123002Flytting til Byfjorden0 252 00
Helse og velferd     
3733001Utstyr gjelder hele levekår000 507
3733003Biler 1 815 1 859 1 500 3 250
3733004Nødnett-telefoner levekår 304 305 00
3744006Helsehuset i Stavanger000 3 256
3833001Utskifting alarmer / mottakssentraler000 4 702
3833002Velferdsteknologi 113 2 000 3 000 400
3833003Områdeløft Hillevåg00 2 500 0
3833004Omsorgsbygg 2030 mulighetsstudier og prosjektering0 2 000 2 000 0
3844023Dagtilbud psykisk utviklingshemmede000 859
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene 816 965 00
3844079Blidensol - diverse 350 350 00
31123002Utstyr hele levekår 1 014 110 00
37123002Flytting til Byfjorden 2 803 2 551 00
391433000Storhaug områdeløft00 2 000 0
By- og samfunnsplanlegging     
3811001Digitalisering av eiendomsarkiv000 2 683
Bymiljø og utbygging     
154Flørliprosjektet0 855 00
208Stavanger Forum, energisentral 295 00 1 973
1000Kjøp/salg eiendom00 5 000 0
1280Urban Sjøfrønt 1 993 1 993 0 534
1351Folkebadet 2 327 2 700 0 2 302
1980Samleprosjekt 65 65 00
1990Samleprosjekt 34 34 00
4000Kjøp boliger vanskeligstilte0 5 000 00
4021Barnehage inventar og utstyr 1 598 2 000 1 000 489
4112Stavanger Forum- Ny Ishall 8 00 2
4300Byggeprosjekter Stavanger eiendom0000
4333Haugåsveien 26/28 15 nye leiligheter000 445
4337Lervik sykehjem 21 542 26 250 39 250 106 916
4700Rehab. adm.senter 759 1 000 1 000 222
4703Inventar/utstyr/uteanlegg 3 985 3 000 2 500 1 713
4705Uforutsett rehab barnehage 6 090 2 500 2 000 2 953
4706Uforutsett rehab. Skoler 7 466 4 500 2 500 11 286
4711Rehab. inst./bofel. 1 341 1 000 1 000 2 468
4712Rehab. idrettshaller 3 789 1 000 6 500 793
4819Tou tilstandsanalyse 1 714 1 730 0 19 478
4844Svømmehall Kvernevik000 2 790
4845Svømmehall Hundvåg000 736
4850Utstillingshall000 16
4852Emmaus barnehage sør000 351
4913Avfallsanlegg ved 4 sykehjem000 3 095
8900Prosjektkostnader til fordeling 1 048 00 890
9991Salg av eiendom/råmark000 478
387417Nytt sykehus 22 789 000
3716005Kjøp av nye søppelspann 2 030 2 000 2 000 1 540
3716036Miljøstasjoner 16 00 25
3716072Nedgravde containere 2 172 2 000 2 000 2 647
3726004Byomforming 445 2 000 2 000 409
3726021Vannmålere - off ledninger 492 600 600 818
3726024Ringledninger-forsterkninger 4 281 2 400 2 400 2 822
3726026Vannledninger-utbyggingsområder 1 344 3 000 3 000 2 064
3726027Fornyelse -renovering 35 998 32 000 32 000 28 439
3726031Lekkasjereduksjon 747 00 625
3726048Straktiltak 5 167 2 000 2 000 672
3736011Byomforming 1 901 5 000 5 000 451
3736028Kloakkrammeplan 36 00 102
3736029Separering 15 814 9 000 9 000 10 633
3736030Fornyelse og renovering 38 108 40 000 40 000 42 418
3736048Strakstiltak 2 362 2 500 2 500 5 075
3736050Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning 17 000
3744004Godeset skole, modulbygg000 53
3744005Gausel skole, modulbygg000 57
3744008Rehabilitering av badene ved fire sykehjem 37 424 27 000 27 000 29 431
3744009Hinna idrettsanlegg inkl. rekkefølgekrav 13 964 16 000 16 000 668
3744010Rehabilitering av eiendomsmassen 2 225 00 5 482
3744012Energikonverteringer-mulighetsstudie0 1 500 1 000 0
3744013Nytt datanettverk for tekniske løsning 1 692 2 000 1 500 0
3744014Skole beredskap 863 2 000 2 000 0
3744015Blidensol sykehjem 35 569 35 570 00
3744019Oppgjør sukf - tomt Jåtten skole0 8 000 00
3765003Løkker, baner, skate 1 315 1 000 6 100 967
3765014Rehabilitering idrettsanlegg 1 979 2 000 0 4 882
3765021Rehabilitering parkanlegg 527 250 700 414
3765023Prosjekt friområde 10 900 12 370 10 000 11 051
3765032Kunst i offentlige rom (lekeplasser)00 1 000 0
3765033Ny målestasjon Schancheholen 988 1 030 350 41
3766010Sykkel00 2 250 0
3766013Nye veianlegg00 2 100 0
3766014Trafikksikkerhet 3 692 2 000 15 300 1 728
3766015Gatelys 6 788 6 250 10 000 7 371
3766017Miljø og gatetun00 3 500 0
3766019Asfaltering 5 431 5 000 8 000 5 000
3766022El-biler park og vei 277 277 0 478
3766023Rekkefølgekrav - støytiltak ved gamleveien 5 110 10 000 10 000 0
3766052Rehabilitering00 1 500 0
3766062Sentrum00 9 000 0
3766910Utearealer skoler 6 309 5 950 8 000 557
3766911Lunde skole oppgradering av skolegård 496 500 5 000 0
3766913Bossdunker 465 500 00
3769001Ishockeyvant - Stavanger Ishall 2 415 4 000 00
3788003Kjøp av tomt til kommunale bygg000 241
3788004Terrorsikring 1 322 1 000 00
3788005Levekårsløft Storhaug 303 303 00
3826001Ryfast vannverket 5 129 15 000 15 000 5 000
3836001Ryfast/pumpest. avløpsverket 10 293 25 000 25 000 5 000
3844001Energitiltak kommunale bygg0 2 600 0 25 869
3844002Varmesentral olav kyrresgate 19 -185 00 20 158
3844003Olav kyrresgate 19 og Stavanger svømmehall 155 684 152 100 101 000 59 882
3844004Kongsgata47/49, rehabilitering 34 00 9 594
3844005Olav kyrresgate 23, taktekking000 4 447
3844007Madlamark skole, nybygg 1 840 4 000 10 000 1 635
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse 967 2 000 5 000 287
3844010Skeie skole modulbygg, 3 klasser 1 276 1 276 0 15 373
3844011Jåtten skole nybygg 14 rom000 187
3844013Tastaveden skole rehabilitering 1 287 1 000 3 000 79
3844015Hundvåg skole - utbygging 26 255 26 800 19 400 12 592
3844016Gautesete skole - reform 2006 -rehbilitering 46 805 54 000 43 000 4 550
3844018Ytre Tasta barnehage, rehabilitering 000 9
3844021Selveide boliger i bofellesskap 55 14 500 14 500 22
3844024Hetlandshallen dobbelhall 40 519 52 500 52 500 40 222
3844025Stavanger idrettshall , garderober / fasade 9 533 8 400 8 400 13 836
3844028Bekkefaret kirke, rehabilitering 22 273 22 000 8 000 8 001
3844031Fredrikke qvams gate 12 bofellesskap,00 6 600 968
3844035Nylund skole, utbygging 4 934 12 500 12 500 127
3844036Lunde skole invendig 12 925 13 000 12 000 12 471
3844038Lasssahagen rehabilitering / ombygging 2 065 00 4 951
3844040Oppgradering av signalanlegg000 715
3844041Lås på medisinrom/vaktrom -43 00 947
3844044Energitiltak i kommunale bygg 59 1 200 0 20 166
3844045Schancheholen brannstasjon 5 543 4 000 4 000 0
3844046 Lervig brannstasjon 1 287 4 000 4 000 0
3844047Hundvåg kirke rehabilitering 80 3 000 00
3844049Tasta barnehage 9 221 15 000 15 000 844
3844050Tastavarden barnehage 418 3 000 3 000 524
3844051Ytre Tasta barnehage, utvidelse 423 5 000 5 000 1 615
3844052Boligtilbud demente000 627
3844055Cricketbane tilrettelegging, interkomm 401 700 6 200 220
3844057Kannik skole, utvidelse 12 207 10 750 10 000 10 623
3844058Rehabilitering, tiltakspakke fra staten000 10 197
3844059Sunde og Kvernevik bydelshus 263 2 800 3 200 821
3844060Nye tou, 2. Byggetrinn 67 733 58 000 58 000 21 023
3844063Madlamark skole idrettshall 27 1 000 5 000 75
3844065Skoler investering i iks/smarteknologi00 2 000 0
3844067Energitiltak - Enøk pakke 3 22 160 25 000 25 000 0
3844068Energitiltak klimasatsinger0 3 500 3 500 0
3844069Energikonvertering - Skeie skole0 500 500 0
3844070Rekkefølgekrav 3 barnehageprosjekter Tasta0 6 000 6 000 0
3844073Grovgarderober på 6 barnehager 9 236 5 000 5 000 0
3844074Stavanger legevakt mulighetsstudie 1 013 2 000 2 000 0
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene0 1 035 5 000 0
3844076Boligtilbud demente -prosjektering 749 3 000 3 000 0
3844077Mulighetsstudie rådhuset 2 292 2 500 0 111
3844078Nytt bofellesskap på Hinna 1 127 6 600 00
3844081Forum Expo , kjøp av andel (1/3) 62 727 000
3865003Løkker, baner, skate, byggeprosjekt 61 700 0 1 248
3865014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt 1 459 4 000 0 1 695
3865026Treningspark på Emmaus 2 867 00 937
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneh. Kvikksølv 15 895 10 000 10 000 14 523
3866002Nytt garderobeanlegg Midjord 306 00 12 034
3866003Konserthuset 157 00 513
3866005Hillevåg torg000 39
3866006Tivolifjellet 1 492 3 350 0 454
3866007Kunstgressbaner, rehabilitering 990 00 21 860
3866008Økt opparbeidelse av friområder 300 1 000 4 000 2 222
3866011Hillevåg torg 988 00 11 548
3866012Kvernevik ring000 8 228
3866013Nye veianlegg, byggeprosjekter 333 1 600 0 849
3866014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt 255 4 050 0 3 080
3866015Gatelys byggeprosjekt 2 222 3 750 0 560
3866017Miljø og gatetun, byggeprosjekt 2 335 5 350 0 5 468
3866018Rehab sykkelruter 10 113 3 300 11 000 11 057
3866020Opprustning av historiske hager000 2 672
3866022Opprustning av skolevei000 100
3866023Opprustning av området rundt Vålandstårnet000 2 553
3866024Langøy kai nordøst - vedlikeholdsmidler 8 862 2 000 0 59
3866025Peiseren Vassøy - vedlikeholdsmidler 1 798 00 36
3866026Klubben kai Jåttåvågen - vedlikeholdsmidler 5 982 00 1 503
3866027Husebøstykket barnehage - vedlikeholdsmidler 635 00 468
3866028Stokka barnehage - vedlikeholdsmidler 140 00 1 237
3866029Mariemarka barnehage vedlikeholdsmidler 1 148 00 23
3866030Kannik skole ballbinge - vedlikeholdmider 934 00 472
3866031Vannassen barnehage - vedlikeholdsmidler 512 00 547
3866032Kongsgata prosjektering og rehabilitering 3 389 2 000 18 000 246
3866034Dreneringstiltak - vedlikeholdsutgifter 174 00 2 916
3866035Flomvernutstyr000 263
3866036Tielvene 4 685 00 29
3866052Rehabilitering vei, byggeprosjekt 1 321 2 000 0 33
3866062Sentrum, byggeprosjekt 1 641 5 450 0 656
3866063Hundeluftgårder 96 000
3866064Trafikksikring Jåtten 4 369 4 500 4 500 936
3866065Overtakelse fylkesveier 42 000
3866066Bymiljøpakken 2 278 000
3866910Utearealer skoler, byggeprosjekt 1 324 2 050 0 8 599
3869001Vannsklier og publikumsutstyr svømmehaller0 1 150 1 150 0
3882001Brannstasjon000 10
3888005Rehabilitering sak 217/15 i Bystyre0 3 500 3 500 0
3888011Inventar og utstyr OK 19 1 959 1 605 00
3915763Sanering avløp000 1 875
39138218Diverse forprosjekter utbygging000 26
44042401Brannsikring Gamle stavanger 72 1 500 3 000 365
391244000Kjøp boliger vanskeligst 25 622 29 100 27 200 21 848
391244874Holmeegenes rehab 570 00 2 768
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem 343 00 988
391244883Eiganes skole - planlegging000 6 402
391265003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekt 98 1 500 0 46
391266010Sykkel, byggeprosjekt000 413
391266013Nye veianlegg, byggeprosjekt000 3 804
391266014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt000 201
391266017Miljø og gatetun, byggeprosjekt 156 00 851
391266091Kulvert over motorveien 62 00 22 953
391344885Stokkatunet barnehage000 200
391365003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekt 218 1 700 0 748
391365032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), byggeprosjekt 74 1 000 0 2 765
391366010Sykkel, byggeprosjekt -119 6 200 0 23 733
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt 80 00 80
391366018Sykkelstrategi 368 20 550 20 000 275
391366020Gang-/sykkelsti austre Åmøy 685 985 5 000 4
391366062Sentrum, byggeprosjekt000 14
391444803Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap puh 16 786 21 650 21 000 27 357
391444805Hetlandshallen utvendig tak000 1
391444808Vålandsbassengene0 600 600 1 852
391444814Storhaug bydel ny barneskole 386 5 000 5 000 105
391444819Nye gamlingen 3 060 4 000 0 40 965
391444821Domkirken 2025 16 890 20 000 20 000 19 625
391465003Friområder000 21
391465014Disposisjonsplaner000 15
391465025Tasta skatepark 5 00 2 222
391465026Levekårsløft Storhaug 1 472 2 750 0 1 812
391465027Tasta skatepark del 2 19 010 10 500 10 500 8 262
391466014Diverse veier 16 560 1 200 0 12 999
391466015Diverse000 1 354
391466018Consul Sigvald Bergensensvei000 285
391466052Hundvåg ring 907 00 20
391676433Mor Åsesvei 166 000
Innbygger- og samfunnskontakt     
7081Kunstnerisk utsmykking 1 466 00 2 514
3711002Ny hjemmeside kommunikasjon000 3 200
3844066Investering smartteknologi 1 101 7 000 10 000 0
3711003Inventar-utstyr byarkivet000 165
3711006Back up løsning it-2017 53 00 4 329
3811002Avvik og varslingssystem0 2 800 2 800 0
3844065Skoler investering i iks/smarteknologi 4 528 4 600 0 2 826
Felles inntekter og utgifter     
9990Generell finansiering 18 917 0 -1 179
378002Maskiner IUA 108 000
378003Ikt-midler folkevalgte000 625
378006Web-tv til bystyresalen og formanskapssalen000 511
3880001Diverse utstyr møbler Nye Stavanger 144 100 00
3880002Videokonferanseutstyr vikevåg og judab 113 200 00
3880003Gang og sykkelvei mellom austre og vestre Åmøy0 565 00
3880004Fiber til kommunale bygg 500 500 00
3880005Planlegging av Øyfast0 1 000 00
3888002Oppgradering kirkeparker og gravlunder0 2 000 2 000 0
3888003Utredning av trykk- og avløpsledninger0 700 700 0
3888004Prosjektering Tasta gravlund0 600 600 0
3888007Nye Stavanger00 5 000 0
4800001Tastarustå bydelspark trinn 1 193 193 0 366
4800002Hinna park, infrastruktur 1 987 1 064 0 26 612
4800003Tou næringspark, infrastuktur 510 268 0 646
4800004Jm Norge AS 211 114 0 211
4800005Tastarustå bydelspark 335 176 0 10 910
4800006Justering egne bygg 242 000
48000072020 Park AS - vei og va-anlegg000 11 014
4800008Hinna Park AS - ledningsnett 630 394 0 4 104
4800009Hinna Park AS - grøntanlegg 1 028 541 0 10 579
4800010Hinna Park AS vei og va-anlegg 1 252 973 0 10 374
4800011Hinna Park AS friområde / grøntanlegg 3 620 1 905 0 32 137
4800012Sameiet grannesveien - va-anlegg000 2 321
4800013Haugesundgata Eiendom AS - grøntanlegg000 10 057
4800014Møldalhagen AS - vei og va-anlegg 290 159 0 14 840
4800015Tastarustå 2011 1 173 766 0 69 136
4800016Øvre straen 2012 borger mester middelthonsgate 16 16 0 3 505
4800017Gosen næringsselskap 2014 vei 6 6 0 1 864
4800018Ipark eiendom 2017 vei- og va anlegg 29 19 0 8 286
4800019Jm Norge 2017 vei 170 90 0 4 650
4800020Husabøryggen 2018 kvartalslekeplass 3 427 3 312 00
4800021Hinna Park 2018 promenade 2010 12 881 11 404 00
4800022Hinna Park 2018 friområde 2011 1 514 1 347 00
4800023Hinna Park 2018 promenade 2012 2 702 2 479 00
4800024Hinna Park 2018 park 2013 3 875 3 536 00
4800025Hinna Park 2018 vikingtrekanten 2014 962 890 00
4800026Hinna Park 2018 friområde 2015 1 192 1 120 00
4800027Hinna Park 2018 scenerommet 2010 4 214 3 705 00
4800028Jadarholm 2018 21 638 20 125 00
      
Sum investeringer i anleggsmidler  1 131 456 1 147 628 1 001 400 1 232 425
Tabell 13.6 Regnskapsskjema 2B - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt balanse

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2018Regnskap 2017
EIENDELER   
Anleggsmidler  27 518 137 26 001 548
Faste eiendommer og anlegg7 13 546 585 13 003 615
Utstyr, maskiner og transportmidler7 682 618 618 395
Utlån11 2 655 955 2 682 166
Konserninterne langsiktige fordringer11, 16 880 112 884 591
Aksjer og andeler12 792 469 718 273
Pensjonsmidler5 8 960 397 8 094 508
Omløpsmidler  3 134 132 3 051 878
Kortsiktige fordringer13 569 717 559 956
Konserninterne kortsiktige fordringer13, 16 2 045 29 245
Premieavvik5 426 146 372 805
Aksjer og andeler1400
Obligasjoner14 522 160 525 346
Kasse, postgiro, bankinnskudd  1 614 064 1 564 527
SUM EIENDELER  30 652 268 29 053 426
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital  10 397 540 9 384 620
Disposisjonsfond10 644 294 543 698
Bundne driftsfond10 166 895 195 410
Ubundne investeringsfond10 29 395 80 400
Bundne investeringsfond10 59 548 109 474
Regnskapsmessig mindreforbruk17 200 013 178 148
Kapitalkonto24 9 337 237 8 317 331
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15 -39 841 -39 841
Langsiktig gjeld  18 570 373 18 062 900
Pensjonsforpliktelser5 10 356 908 9 927 872
Ihendehaverobligasjonslån9 5 130 000 4 790 000
Sertifikatlån90 150 000
Andre lån9 3 019 465 3 131 028
Konsernintern langsiktig gjeld9, 16 64 000 64 000
Kortsiktig gjeld  1 684 356 1 605 906
Annen kortsiktig gjeld16 1 684 356 1 605 906
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  30 652 268 29 053 426
MEMORIAKONTI   
Memoriakonto  442 328 431 277
Ubrukte lånemidler  421 535 410 003
Andre memoriakonti  20 793 21 275
Motkonto til memoriakontiene  -442 328 -431 277
Tabell 13.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet (beste estimat).

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Ved opprettelse av nye foretak overføres verdier og forpliktelser i tråd med kontinuitetsprinsippet.

Virkning av endring i regnskapsprinsipp

Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen inn mva-kompensasjonen.

Private alders- og sykehjem og barnehager

Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.

Selvkostberegninger

På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og moderniseringsdepartementet i dokument H-3/14. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder:

  • Barnehager
  • Kommunale boliger
  • Pleie- og omsorgstjenester
  • Skolefritidsordningen

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler.

Kommunen følger KRS nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.

Kommunen har porteføljefinansiering av investeringene.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurdering av omløpsmidler

Utestående fordringer Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.

Finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.

Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.

Vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Utlån

Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen. Utlånsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.

Aksjer og andeler

Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet.

Organisering av kommunens virksomhet – foruten kommunale foretak

Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, rådmannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, -virksomhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av:

  • Kommunale foretak (KF)
  • Interkommunale selskap (IKS)
  • Interkommunale samarbeid (koml. §27) og vertskommunesamarbeid (koml. §28)
  • Aksjeselskap (hvor Stavanger kommune har eierinteresser)

Stavanger utvikling KF og Stavanger Boligbygg KF ble etablert 01.07.16. Regnskapsåret 2017 er da første året hvor etableringene av disse foretakene har fått full effekt på driften. Overdratte eiendeler, gjeld og egenkapital dannet åpningsbalansen i de nye foretakene, og var basert på de verdiene de var bokført til i kommunens regnskap på etableringstidspunktet (kontinuitetsprinsippet). Overdragelsen ble gjennomført i samsvar med god kommunal regnskapsskikk, med regnskapsføring utelukkende i balansen i kommunens regnskap og i foretakenes regnskap.

Viser for øvrig til note.12 og 20, som viser hvilke selskaper kommunen har eierinteresser i.