a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

2.1 Innledning

Sysselsettingen i regionen viser en positiv utvikling, og arbeidsledigheten har i løpet av 2018 gått ned fra 3,7 % i januar til 2,8 % i desember. Befolkningen økte med 897 nye innbyggere, tilsvarende 0,7 %.

Arbeidet med nye og endrede tjenester, nye løsninger og andre måter å jobbe på – gjennom satsingen på Leve HELE LIVET – fortsatte i 2018. Ved å understøtte brukernes vilje og evne til å mestre egen hverdag, utnytte ny velferdsteknologi og etablere nye arbeidsmåter jobber kommunen målrettet for å redusere behovet for institusjonsplasser.

Tidlig innsats blant barn og unge har vært viktig for å sikre innbyggernes velferd og folkehelse. Tiltak for å sikre at barn og unge kommer ut av grunnskolen med gode forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring er høyt prioritert.

Klima- og miljøutfordringene er globale og krever samarbeid på internasjonalt nivå. Stavangers klima og miljøplan 2018-2030 som ble vedtatt i 2018 synliggjør viktige grep for et mer bærekraftig samfunn, der natur og miljø har en egenverdi. Stavanger kommune skal redusere utslippene av klimagasser med 80 % fram mot 2030, og være en fossilfri kommune innen 2040.

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument. Kommuneplanen er sammensatt av samfunnsdelen med mål og strategier, og arealdelen med arealkart, bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanen har en tidshorisont på 15 år og rulleres hvert fjerde år.

Kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal slås sammen til en ny kommune fra 1. januar 2020. I arbeidet med å utvikle den nye kommunen har det vært behov for å bygge opp et nytt, felles kunnskapsgrunnlag. Det er utarbeidet framtidsscenarier for den nye kommunen. Disse inngår i grunnlaget for kommuneplanens samfunnsdel  og andre nye Stavanger-prosjekter. En bred medvirkningsprosess med innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv, politikere og ansatte i de tre kommunene er gjennomført.

Stavanger kommune har, på oppdrag fra fellesnemnda for nye Stavanger, utarbeidet en ny samfunnsdel i kommuneplanen som er egnet til å vedtas av kommunestyret i nye Stavanger. Det er foreslått tre satsingsområder: Gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss. I tillegg er det en egen del for kommuneorganisasjonen: Vi skaper framtiden sammen. Kommuneplanens samfunnsdel legges ut på høring i 2019.

Arealdelen er vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn og høring, og forutsettes vedtatt i inneværende valgperiode, tilsvarende som i Finnøy og Rennesøy. Arealdelen legger opp til en tydelig byutviklingsstrategi med oppmerksomhet på å utvikle sentrumsnære områder og bybåndet.