a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

2.3 Velferd og folkehelse

Områderettet innsats for å styrke folkehelsen

Stavanger kommune har videreført folkehelsesatsingen i tråd med Det gode liv i Stavanger, plan for folkehelsearbeidet 2013-2029.

Plan for områdesatsing i Storhaug bydel 2018-2024 (kommunalutvalget sak 48/18) og tilhørende handlingsplan er vedtatt (kommunalutvalget sak 97/18). Det skal satses på tre felt; Inkludering ved tidlig innsats, Gode bo- og nærmiljøer og Sosialt entreprenørskap – nye veier til arbeid og velferd. Det er igangsatt en rekke delprosjekter som ledd i satsingen. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er styrket. I tillegg er det startet et arbeid for å kartlegge eksisterende tilbud om støtte og veiledning i foreldrerollen. Det er gjennomført flere oppgraderinger av uterom, og det er gitt nærmiljøtilskudd til ulike beboerinitierte tiltak.

Sosialt entreprenørskap

Stavanger kommune har inngått et samarbeid med Tøyen Unlimited, en nabolagsinkubator som støtter lokale ildsjeler med innovative idéer til hvordan sosiale utfordringer kan løses gjennom sosialt entreprenørskap, om å etablere et tilsvarende tilbud på Storhaug. Storhaug Unlimited skal støtte kreative ildsjeler som har tanker om hvordan utfordringer i nærmiljøet kan løses. NORCE (Norwegian Research Centre AS) har fått i oppdrag gjennom følgeforskning som metode å studere områdesatsingen.

Bystyret vedtok i desember 2016 at det skal gjennomføres et områdeløft i Hillevåg i perioden 2017-2020. Stavanger kommune fikk utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse i mai 2018, og planen for områdeløftet for 2018- 2020 ble vedtatt i desember 2018, jf. Kommunalutvalget sak 100/18. Det skal satses på tre felt; Gode bo- og nærmiljøer, Medborgerskap og Barn og unge. Ulike tiltak er satt i gang og aktører i Hillevåg er invitert med i prosessen.

Barns levekår

Barns levekår og omgivelser i oppveksten påvirker blant annet utdanningsløp og yrkesmuligheter senere i livet, som igjen påvirker helsen. Utdanningsnivå er identifisert som en av de viktigste bakenforliggende faktorene for helseatferd. Stavanger kommune har fortsatt å prioritere tidlig innsats blant barn og unge for å sikre innbyggernes velferd og folkehelse. Tiltak for å sikre at barn og unge kommer ut av grunnskolen med gode forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring er høyt prioritert.

Barnefattigdommen i Stavanger har økt de siste årene, også i 2018. Det er viktig å iverksette både tiltak for å støtte barna og tiltak for å få foreldrene i jobb. Gjennom oppfølging av tiltaksplanen «Barn vil være med!» har Stavanger kommune iverksatt en rekke kompenserende tiltak som skal gi barn i en vanskelig livssituasjon bedre muligheter til å delta og bidra i fellesskapet på lik linje med andre barn. I 2018 ble planen revidert og fremlagt for politisk behandling ved årsskiftet, jf. sak 82/18 som ble behandlet i kommunalstyret for levekår.

Helsetilstand i endring

Både endringer i sykdomsbildet og hvor mange det gjelder, stiller kommunen overfor nye utfordringer knyttet til kompetansebehov og tjenestetilpasning. Kommunen er fortsatt i et paradigmeskifte som handler om å snu måten å jobbe på slik at brukernes egne ressurser i større grad mobiliseres. Leve HELE LIVET satsingen er videreutviklet til å gjelde alle innbyggere i Stavanger kommune uavhengig av alder, funksjonsnivå og diagnose. Spesielt har dette betydning for personer med psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet og utviklingshemming.

Nye arbeidsmåter ble tatt i bruk for å fremme helse og forebygge sykdom. For å nå ut til flere innbyggere tidligere i forløpet ble det gjort en dreiing fra individuell oppfølging mot gruppetilbud. Åpne- og lavterskeltilbud har bidratt til at flere innbyggere har fått kompetanse om hvordan ivareta egen helse. I recovery-orientert praksis1 er målet at den enkelte kan leve et meningsfylt liv til tross for begrensningene sykdom kan forårsake,  ble implementert i flere virksomhetsområder nnen rus og psykisk helse. I 2018 ble det arbeidet med boligsosial handlingsplan som inneholder en rekke tiltak for å møte brukernes behov for tilrettelagt boligtilbud. Omstillingsprogram for hjemmebaserte tjenester hadde stor aktivitet i 2018. Programmet skal legge til rette for en fremtidsrettet hjemmetjeneste som skal bidra til at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg best mulig. Programmet har fire innsatsområder: Organisering og arbeidsdeling, nye arbeidsformer, kompetanse og ledelse. Det er en positiv utvikling hvor andelen innbyggere over 80 år som klarer seg uten kommunale tjenester fortsatt øker.

Indikatorer for måloppnåelse

Barnehage, skole og oppveksttjenestene for øvrig skal ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns- og arbeidsliv. Med et høyt gjennomsnittlig utdanningsnivå i foreldregruppen har barn og unge i Stavanger gode forutsetninger for å oppnå faglige resultater over landsgjennomsnittet. Stavanger har derfor et mål om at resultatene på nasjonale prøver skal være høyere enn landsgjennomsnittet på 50 poeng.

De sosiale ulikhetene har økt. Særlig bekymringsverdig er det at barn i familier med vedvarende lav inntekt har økt. Stavanger kommune iverksatte en rekke kompenserende tiltak som skal gi barn i en vanskelig livssituasjon bedre muligheter til å delta og bidra i fellesskapet på lik linje med andre barn.

Mål: Begrense klimagassutslippene *og omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Vekst i biltransport0-vekst i personbiltransport1,9 % reduksjon3,1 % reduksjon **
Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg< 3 % vekst i energiforbruk per år2,9 % reduksjon i reelt forbruk skoler***
  1,4 % reduksjon i reelt forbruk barnehager***
  6,2 % reduksjon i reelt forbruk kommunale sykehjem ***
  9,0 % reduksjon i reelt forbruk idrettsbygg***
  6,7 % reduksjon i reelt forbruk bydelshus***
CO2 tonn utslipp fra kommunale bygg2 % reduksjon per år4 % reduksjon i reelt forbruk1 % reduksjon
    
*   
*og omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn, er en utvidelse av dette målet sammenlignet med årsrapporten for 2017.   
** Næringstransport i person- og varebiler telles som ordinære kjøretøy og inngår i tallene. Tunge kjøretøy er tatt ut. Dette er en uvektet indikator basert på tellepunkt i Stavanger, og gir ikke svar på oppnåelse av nullvekstmålet.   
***Totalt energiforbruk (kWh/m2) fra kommunale bygg: Disse tallene ble hentet fra omstillingsprosjektet «Energiledelse» som pågikk fra 2012 til 2017. Tilsvarende måltall finnes ikke for 2018.   
    
Mål: Sikre god luftkvalitet i Stavanger*   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Overskridelse av nasjonal målsetning for bedre luftkvalitet< 7 overskridelser per år6 overskridelser5 overskridelser
    
*   
*Tilvarende mål fra årsrapporten for 2017 var: Omstille Stavanger til å bli et lavutslippssamfunn   
    
Mål: Stimulere til fossilfri transportsektor og energi- og varmeløsninger   
IndikatorMålsetningResultat 2017Resultat 2018
Reisevaner ved bruk av miljøvennlig transport1 prosentpoeng forbedring per år for andel reisende med sykkel, kollektivt eller til fots. **
    
*   
* Statistikk ikke tilgjengelig    
Last ned tabelldata (Excel)