a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

3.1 Økonomiske hovedtall

Økonomiske resultat omhandler i all hovedsak Stavanger kommune som bykasse. De kommunale foretakene er omtalt særskilt i kapittel 10.

Resultatene er bedre enn forventet

De økonomiske resultatene i 2018 er bedre enn tidligere forutsatt. Regnskapet for Stavanger kommune viser et netto driftsresultat på kr 261,3 mill., tilsvarende 2,5 % av samlede driftsinntekter. Nivået er høyere enn -0,4 %, som budsjettet la opp til. Det langsiktige målet er på 3,0 %.

Flere årsaker bidrar til det gode driftsresultatet:

Høyere nasjonal skatteinngang enn de statlige styringssignalene indikerte tidligere på høsten, medførte lavere utjevningskrav for Stavanger. Frie inntekter ble dermed om lag kr 32 mill. høyere sammenlignet med høstprognosene. Resultat av finanstransaksjoner ble kr 26 mill. høyere enn forventet og pensjonsutgiftene ble kr 32 mill. lavere enn budsjettert.

Tjenesteområdene hadde kr 78 mill. (1,1%) i mindre forbruk i forhold til et netto budsjett på kr 7,2 mrd. i 2018. Det har vært stor oppmerksomhet på økonomistyring.  De samlede regnskapsresultatene for tjenesteområdene viser enten balanse eller mindre forbruk sammenlignet med budsjett, men det er store variasjoner i resultatene innenfor de ulike tjenesteområdene.  Mindreforbruk fremkommer blant annet der det har vært utfordringer med å rekruttere fagpersonell. Det har også i lys av den fremtidige kommunesammenslåingen og forventede effekter av den vært utvist stor forsiktighet tilknyttet bruk av midler.

Samlet gir dette et regnskapsmessig mindreforbruk i driften på kr 200 mill.

Brutto investeringsutgifter ble kr 1 131 mill. i 2018. Dette er kr 16 mill. lavere enn budsjettert og følger i all hovedsak av endret finansiell framdrift i flere investeringsprosjekter. Investeringsinntekter utgjorde kr 529 mill. og ble kr 45 mill. høyere enn budsjettert.

Egenfinansieringsgraden ble 71 % for investeringsprosjekter gjennomført i 2018. Nivået er over kommunens langsiktige mål om minimum 50 %. Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr 0.

Kommunens ordinære lånegjeld var på kr 6,3 mrd. ved utgangen av 2018. I tillegg kommer startlån på kr 1,95 mrd. Gjeldsgrad eksklusivt startlån var på 61 % i 2018. Gjeldsgraden er dermed i overkant av kommunens langsiktige mål på 60 %.

Videre i dette kapitlet følger først de overordnede tallstørrelsene og deretter mer detaljerte analyser på drifts-, investerings- og balanseregnskapet.

3.1.1 Finansielle målsettinger

Stavanger kommune har veletablerte langsiktige finansielle målsettinger for kommunens økonomiske disposisjoner. På kort sikt kan resultatoppnåelsen variere, mens de på lengre sikt må oppnås for å skape en robust og bærekraftig økonomi.

Netto driftsresultat ble på 2,5 % i 2018 og er betydelige bedre enn det budsjetterte driftsresultatet på -0,4 %, Det langsiktige målet er på 3,0 %. Egenfinansieringsgraden ble 71 % og er godt over kommunens langsiktige målsetning på minimum 50 %. Gjeldsgraden havnet på 61 % og like i overkant av målet om lavere enn 60 %.

Økonomiske mål Mål20182017Gjennomsnitt siste 5 år
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene3,0 %2,5 %4,4 %2,8 %
Investeringer, andel egenfinansiering> 50 %71 %63 %56 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene< 60 %61 %62 %60 %
Tabell 3.1 Finansielle målsettinger
Last ned tabelldata (Excel)

Analyser av historiske måltall viser at de overordnede styringsmålene henger sammen og er viktige å opprettholde for å skape en god økonomisk bærekraft i framtiden.

3.1.2 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt korrigeres for motpost avskrivinger. Netto driftsresultat viser overskuddet på årets drift før bruk av og avsetninger til fond, samt overføring til investeringer.

Netto driftsresultat i 2018 ble kr 261,3 mill. og utgjorde 2,5 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto driftsresultat var på -0,4 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert budsjett er høyere frie inntekter og bedre resultat på finanspostene, samt lavere driftskostnader (bl.a. mindre forbruk generelt).

Netto driftsresultat må også ses over tid. I løpet av de siste 5 år har Stavanger kommune et gjennomsnittlig resultat på 2,9 %, hvilket er rett under det langsiktige måltallet om minimum 3 %. De gode årene veier ikke opp for utfordringene kommunen hadde med rask omstilling i 2013-2014. Utviklingen over tid vises i figur 3.1.

Figur 3.1 Netto driftsresultat i kroner og prosent av brutto driftsinntekter 2009-2018

Netto driftsresultat for ASSS-kommunene i 2018 falt til 3,4 % fra 4,2 % i 2017, mens gjennomsnitt alle kommuner falt til 2,3 % fra 3,5 % i 2017. (2018 er ureviderte bykassetall.)

3.1.3 Gjeldsgrad

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter), og er et nøkkeltall som gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. Startlån er inkludert i brutto lånegjeld

Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgraden eksklusivt startlån over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Kommunen hadde per 31. desember 2018 en brutto lånegjeld på kr 8,2 mrd., hvorav startlån utgjorde kr 1,95 mrd. Dette ga en gjeldsgrad inklusivt startlån på 79 %, og en gjeldsgrad eksklusivt startlån på 61 %. Gjeldsgraden var følgelig også i 2018 rett i overkant av det langsiktige målet på 60 %

Figur 3.2 Gjeldsgrad

3.1.4 Egenfinansiering av investeringer

Kommunens langsiktige målsetting er at investeringene over tid skal være minst 50 % egenfinansiert. Egenfinansiering av investeringer i 2018 tilsvarer 71 % av brutto investeringsutgifter (ekskludert avdrag og utlån til startlån, Stavanger boligbygg KF og Stavanger utvikling KF og avsetninger). I egenfinansiering av investeringer inngår blant annet inntekter knyttet til salg av eiendommer, momskompensasjon, diverse tilskudd fra staten samt overføringer fra drift.

Nivået på egenfinansieringsgraden varierer fra år til år, og er avhengig av størrelsen på de ulike egenfinansieringskildene. I 2018 har Stavanger kommune blant annet mottatt tilskudd for oppføring av Lervig sykehjem som bidrar til at kommunen oppnår høyere egenfinansiering i et enkelt år. Figur 3.3 viser egenfinansieringsgrad av investeringer i perioden 2009-2018.

Figur 3.3 Egenfinansiering av investeringer i perioden 2009-2018

3.1.5 Investeringsregnskapet

Brutto investeringsutgifter eksklusive finanstransaksjoner ble kr 1,1 mrd. i 2018. Det er om lag kr 16 mill. lavere enn justert budsjett. Årsaken til det er endret finansiell framdrift på flere investeringsprosjekter. Investeringsinntektene ble i 2018 kr 529 mill., som er kr 45 mill. høyere enn justert budsjett.

Endret finansiell framdrift i gjennomføring av flere investeringsprosjekter, samt lavere utbetalt startlån medførte at finansieringsbehov i 2018 ble kr 250 mill. lavere enn justert budsjett. Som følge av dette ble bruk av lån kr 388 mill. lavere enn budsjett. Udisponerte lånemidler fra 2018 er forventet brukt i løpet av 2019 for å finansiere utgifter som ble forskjøvet mellom regnskapsårene.

Hovedoversikt investeringerRegnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap 2017
Sum investeringsinntekter -529 293 -484 733 -44 560 -596 220
Brutto investeringsutgifter 1 131 456 1 147 628 -16 172 1 232 425
Finanstransaksjoner 512 636 701 755 -189 119 601 875
Finansieringsbehov 1 114 799 1 364 650 -249 851 1 238 080
Dekket slikt    
Bruk av lån -560 618 -949 005 388 387 -709 850
Salg av aksjer og andeler -54 0 -54 0
Mottatte avdrag på utlån -242 354 -167 450 -74 904 -206 662
Overført fra driftsregnskapet -167 295 -167 295 0 -179 667
Bruk av disposisjonsfond000 -1 500
Bruk av bundne driftsfond -86 0 -86 -1 013
Bruk av ubundne investeringsfond -80 900 -80 900 0 -86 155
Bruk av bundne investeringsfond -63 492 - -63 492 -53 233
Sum finansiering -1 114 799 -1 364 650 249 851 -1 238 080
     
Udekket/udisponert0000
Tabell 3.2 Hovedoversikt investeringer, tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

3.1.6 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig resultat på kr 200,0 mill. Resultatet for 2017 var på kr 178,1 mill.

Driftsinntektene i 2018 ble litt høyere enn driftskostnadene og bidrar til et brutto driftsresultat på kr 22,8 mill. Tilsvarende resultat for 2017 var på kr 87,1 mill.

Netto driftsresultat ble positivt i 2018 med kr 261,3 mill. Dette er høyere enn forventet i justert budsjett, og samtidig betydelig lavere enn tilsvarende resultat i 2017 på kr 443,2 mill. Resultatene framkommer i tabell 3.3.

Hovedoversikt driftRegnskap 2018Justert budsjett 2018AvvikRegnskap 2017
Sum driftsinntekter-10 340 817-9 870 992-469 825-10 071 787
Sum driftsutgifter10 317 98310 055 521262 4629 984 722
Brutto driftsresultat -22 834184 529-207 363-87 066
Resultat eksterne finanstransaksjoner153 868179 563-25 695127 238
Motpost avskrivninger-392 360-324 981-67 379-483 378
Netto driftsresultat -261 32639 111-300 437-443 206
Netto avsetninger, fond-105 982-206 406100 42485 390
Overført til investeringsregnskapet167 295167 2950179 667
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-200 0130 -178 149
Tabell 3.3 Sammendrag av hovedoversikt drift. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

3.1.7 Balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser en samlet økning i eiendelene på kr 1 599 mill. i 2018. Anleggsmidlene økte med kr 1 517 mill. som følge av økte pensjonsmidler og aktiverte investeringer. Økningen i omløpsmidler på kr 82 mill. er hovedsakelig et resultat av økning i premieavvik og bankinnskudd. Egenkapitalen økte med kr 1 013 mill., noe som er kr 427 mill. mer enn økningen i gjelden. Økte pensjonsforpliktelser utgjorde 85 % av samlet økning i langsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er styrket med kr 4 mill. fra 2017 til 2018. Balanseregnskapet er nærmere omtalt i kapittel 3.4.

BalanseregnskapetRegnskap 2018Andel 2018Regnskap 2017Andel 2017Endring 2018-2017
Anleggsmidler27 51889.8%26 00289.5% 1 517
Omløpsmidler3 13410.2%3 05210.5% 82
Sum eiendeler30 652100 %29 053100 % 1 599
Egenkapital10 39833.9%9 38532.3% 1 013
Langsiktig gjeld18 57060.6%18 06362.2% 507
Kortsiktig gjeld1 6845.5%1 6065.5% 78
Sum egenkapital og gjeld30 652100 %29 053100 % 1 599
      
Arbeidskapital1 450 1 446 4
Tabell 3.4 Balanseregnskap. Alle tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)