a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

3.3.6 Resultat per tjenesteområde

Regnskapsresultatet på tjenesteområdene viser samlet sett et positivt avvik på kr 77,9 mill. av en netto budsjettramme på kr 7,15 mrd. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,9. Det har vært høy oppmerksomhet på økonomistyring også i 2018.

Tjeneste områdeneRegnskap 2018Budsjett 2018Avvik i krForbruk i %Regnskap 2017
Oppvekst og utdanning 3 223 335 3 228 817 -5 482 99,8 3 066 019
Helse og velferd 2 746 449 2 764 446 -17 997 99,3 2 649 140
By- og samfunnsplanlegging 59 514 66 021 -6 507 90,1 48 844
Bymiljø og utbygging 541 774 567 118 -25 344 95,5 487 009
Innbygger- og samfunnskontakt 219 907 229 248 -9 341 95,9 235 826
Stab og støttefunksjoner 284 364 297 601 -13 237 95,6 270 814
Sum 7 075 343 7 153 251 -77 908 98,9 6 757 653
Tabell 3.12 Hovedtall per tjenesteområde. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og utdanning

Regnskapsresultatet samlet for Oppvekst og utdanning viser et mindre forbruk på kr 5,4 mill. av en netto budsjettramme på kr 3,22 mrd. Dette utgjør en forbruksprosent på 99,8.

Oppvekst og utdanning Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2017
Stab Oppvekst og utdanning 35 876 35 970 -94 99,7 29 353
Barnehage 1 048 155 1 049 042 -887 99,9 1 020 240
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 89 306 84 693 4 613 105,4 79 496
Grunnskole 1 317 012 1 315 069 1 943 100,1 1 224 347
Johannes læringssenter 186 463 188 612 -2 149 98,9 166 454
Stavanger kulturskole 39 776 39 473 303 100,8 37 114
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 43 575 46 910 -3 335 92,9 42 537
Ungdom og fritid 71 006 71 489 -483 99,3 70 893
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 78 473 80 890 -2 417 97 74 938
EMbo 63 456 72 284 -8 828 87,8 86 531
Barnevernstjenesten 250 238 244 385 5 853 102,4 234 116
Sum Oppvekst og utdanning 3 223 335 3 228 817 -5 482 99,8 3 066 019
Tabell 3.13 Oppvekst og utdanning. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsresultatet for grunnskolene og barnehagene i Stavanger, som har de største budsjettrammene innenfor Oppvekst og utdanning, viser tilnærmet balanse.

Utfordringene i 2018 har vært knyttet til ressurssenteret for styrket barnehage og barnevern. Dette skyldes økt mengde barn med rett på spesialpedagogisk hjelp og økt antall akuttplasseringer i barnevernet. Ytterligere årsaksforklaringene redegjøres for i kap 5.

Mindreforbruket på EMbo skyldes redusert mottak av enslige mindreårige flyktninger med påfølgende avvikling av botilbud.

Helse og velferd

Regnskapsresultatet samlet for Helse- og velferd viser et mindreforbruk på kr 17,9 mill. av en netto budsjettramme på kr 2,76 mrd. Dette utgjør en forbruksprosent på 99,3.

Helse og velferd Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2017
Helse- og sosialkontor 666 128 642 918 23 210 103,6 653 104
NAV 298 813 304 178 -5 365 98,2 300 706
Fysio- og ergoterapitjenesten 64 380 67 621 -3 241 95,2 61 728
Helsehuset i Stavanger 23 237 23 355 -118 99,5 17 619
Hjemmebaserte tjenester 90 707 90 021 686 100,8 85 247
Bofellesskap 417 785 416 113 1 672 100,4 435 259
Alders- og sykehjem 837 069 848 982 -11 913 98,6 820 298
Stavanger legevakt 59 792 55 225 4 567 108,3 49 847
Rehabiliteringsseksjonen 46 726 47 412 -686 98,6 46 984
Arbeidstreningsseksjonen 13 032 13 668 -636 95,3 12 711
Boligkontoret 7 414 7 927 -513 93,5 7 053
Flyktningseksjonen 32 067 32 117 -50 99,8 27 650
Dagsenter og avlastningsseksjonen 223 247 218 097 5 150 102,4 138 012
Tekniske hjemmetjenester 2 443 2 320 123 105,3 888
Krisesenteret i Stavanger 12 994 12 637 357 102,8 12 688
Sentrale midler levekår -156 624 -128 123 -28 501 122,2 -126 789
Sentrale midler legetjeneste 72 102 74 647 -2 545 96,6 68 018
Stab Helse og velferd 35 135 35 331 -196 99,4 38 119
Sum Helse og velferd 2 746 449 2 764 446 -17 997 99,3 2 649 140
Tabell 3.14 Helse og velferd. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

De største utfordringene i 2018 har vært knyttet til tjenestene ved helse og sosialkontorene. Det fremkommer en kostnadsvekst både på pleie i hjemmet og på kjøp av tjenester fra eksterne   leverandører. Det har vært en vekst på 90 % fra 2017 til 2018 i antall utskrivningsklare pasienter fra SUS.

Utgiftene tilknyttet sosialhjelpen viser en utflating.

Mindreforbruket på alders og sykehjem skyldes i all hovedsak merinntekter tilknyttet brukerbetaling, og mindreforbruket på sentrale midler levekår skyldes merinntekter tilknyttet ressurskrevende tjenester.

Det vises for øvrig til analyser for alle virksomhetsområdene i kap. 6.

By- og samfunnsutvikling

Regnskapsresultatet samlet for By- og samfunnsplanlegging viser et mindreforbruk på kr 6,5 mill. av en netto budsjettramme på kr 66 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 90,1.

By- og samfunnsplanlegging Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik i kr Forbruk i % Regnskap 2017
Stab By- og samfunnsplanlegging 7 163 10 828 -3 665 66,2 6 720
Byggesaksavdelingen 3 071 3 024 47 101,6 972
Byutvikling 22 397 25 411 -3 014 88,1 27 874
Beredskap og samfunnsutvikling 11 396 12 120 -724 94 6 025
Kart og digitale tjenester 15 488 14 638 850 105,8 7 253
Sum By- og samfunnsplanlegging 59 514 66 021 -6 507 90,1 48 844
Tabell 3.15 By- og samfunnsplanlegging. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Mindreforbruket skyldes i all hovedsak merinntekter for Byutvikling, samt høyere turnover og sykefravær enn forventet.

Bymiljø og utbygging

Regnskapsresultatet samlet for Bymiljø og utbygging viser også et mindre forbruk på kr 25,3 mill. av en netto budsjettramme på kr 567 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 95,5.

Bymiljø og utbyggingRegnskap 2018Budsjett 2018Avvik i krForbruk i %Regnskap 2017
Stab Bymiljø og utbygging 4 656 6 484 -1 828 71,8 4 369
Juridisk 11 195 12 236 -1 041 91,5 9 562
Stavanger Eiendom 265 137 272 584 -7 447 97,3 245 787
Park og vei 173 236 166 328 6 908 104,2 144 840
Idrett 100 511 102 848 -2 337 97,7 90 975
Vannverket -536 0 -536 0 -132
Avløpsverket -1 406 0 -1 406 0 -12
Renovasjon 122 140 -18 87,2 102
Plan og anlegg -301 0 -301 0 -347
Miljø -10 828 6 484 -17 312 -167 -8 148
Triangulum -11 14 -25 -79,7 13
Sum Bymiljø og utbygging 541 774 567 118 -25 344 95,5 487 009
Tabell 3.16 Bymiljø og utbygging. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedårsaken til mindreforbruket er inntekter tilknyttet piggdekkavgiften. Merforbruket på Park og vei skyldes betydelige utgifter til vintervedlikehold vinteren 2017/18. Stavanger Eiendom har et mindreforbruk som følge av økte leieinntekter, samt forsinkelse på en del prosjekter. Merinntektene på Idrett skyldes økte leieinntekter og salg fra idrettsanleggene.

Det vises for øvrig til analyser for alle virksomhetene i kap. 8.

Innbygger- og samfunnskontakt

Regnskapsresultatet samlet for Innbygger- og samfunnskontakt viser et mindre forbruk på kr 9,3 mill. av en netto budsjettramme på kr 229 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 95,9.

Innbygger- og samfunnskontaktRegnskap 2018Budsjett 2018Avvik i krForbruk i %Regnskap 2017
Smartby 8 744 10 026 -1 282 87,2 2 806
Næring 7 094 9 938 -2 844 71,4 37 678
Kommunikasjon 9 137 9 819 -682 93,1 9 000
Kultur 166 900 170 012 -3 112 98,2 163 458
Innbyggerservice 16 248 16 456 -208 98,7 13 553
Stab Innbygger- og samfunnskontakt 2 145 2 642 -497 81,2 
Politisk sekretariat 9 639 10 355 -716 93,1 9 330
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 219 907 229 248 -9 341 95,9 235 826
Tabell 3.17 Innbygger- og samfunnskontakt. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Det har vært vakante stillinger i tjenesteområdet i store deler av året og særlig innenfor næringsavdelingen. Mindreforbruket hos Kultur skyldes blant annet at vaktmesterboligen på Holmeegenes ikke er realisert i 2018.

Stab og støttefunksjoner

Regnskapsresultatet samlet for Stab og støttefunksjoner viser et mindre forbruk på kr 13,2 mill. av en netto budsjettramme på kr 297 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 95,6.

Stab og støttefunksjonerRegnskap 2018Budsjett 2018Avvik i krForbruk i %Regnskap 2017
Kommuneadvokat 5 903 6 081 -178 97,1 5 572
Stab og støtte 278 461 291 520 -13 059 95,5 265 423
Sum Stab og støttefunksjoner 284 364 297 601 -13 237 95,6 270 814
Tabell 3.18 Stab og støtte. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Mindreforbruket innenfor stab- og støttefunksjoner skyldes merinntekter tilknyttet lærlinger på opplæringskontoret, merinntekter knyttet til vertskommunesamarbeidet hos kemneren, forsinkelser i prosjekter ved Stavanger byarkiv og mindreutgifter enn budsjettert hos IT-avdelingen. For øvrig har året vært preget av en generell forsiktighet i forhold til en forventning om en gevinstrealisering inn mot nye Stavanger.