a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

3.4 Analyser av balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler per 31. desember 2018, og hvordan eiendelene er finansiert med egenkapital og gjeld. Hovedoversikt over balanseregnskapet er vist i tabell 3.19.

 Hovedoversikt - BalanseNoterRegnskap 2018Regnskap 2017
 EIENDELER   
1Anleggsmidler 27 518 13726 001 548
2Faste eiendommer og anlegg713 546 58513 003 615
3Utstyr, maskiner og transportmidler7682 618618 395
4Utlån112 655 9552 682 166
5Konserninterne langsiktige fordringer11, 16880 112884 591
6Aksjer og andeler12792 469718 273
7Pensjonsmidler58 960 3978 094 508
8Omløpsmidler 3 134 1323 051 878
9Kortsiktige fordringer13, 16571 762589 200
10Premieavvik5426 146372 805
11Aksjer og andeler1400
12Obligasjoner14522 160525 346
13Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 614 0641 564 527
14SUM EIENDELER 30 652 26829 053 426
 EGENKAPITAL OG GJELD   
15Egenkapital 10 397 5409 384 620
16Disposisjonsfond10644 294543 698
17Bundne driftsfond10166 895195 410
18Ubundne investeringsfond1029 39580 400
19Bundne investeringsfond1059 548109 474
20Regnskapsmessig mindreforbruk17200 013178 148
21Kapitalkonto249 337 2378 317 331
22Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift15-39 841-39 841
23Langsiktig gjeld 18 570 37318 062 900
24Pensjonsforpliktelser510 356 9089 927 872
25Ihendehaverobligasjonslån95 130 0004 790 000
26Sertifikatlån90150 000
27Andre lån93 019 4653 131 028
28Konsernintern langsiktig gjeld9, 1664 00064 000
29Kortsiktig gjeld 1 684 3561 605 906
30Annen kortsiktig gjeld161 684 3561 605 906
31SUM EGENKAPITAL OG GJELD 30 652 26829 053 426
 MEMORIAKONTI   
32Memoriakonto 442 328431 277
33Ubrukte lånemidler 421 535410 003
34Andre memoriakonti 20 79321 275
35Motkonto til memoriakontiene -442 328-431 277
Tabell 3.19 Hovedoversikt balanseregnskapet. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

3.4.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 30,7 mrd. per 31. desember 2018, noe som er kr 1,6 mrd. (5,5 %) høyere enn per 31. desember 2017.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler o.l. Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr 27,5 mrd. ved utgangen av 2018. Dette er en økning på kr 1,5 mrd. (5,8 %) fra kr 2017.

Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. ble samlet økt med kr 607 mill. Pensjonsmidlene økte med kr 866 mill., konserninterne langsiktige fordringer er redusert med kr 4 mill., mens aksjer og andeler økte med kr 74 mill. blant annet som følge av kjøp av Hagltårnet Næring AS. Utlån ble redusert med kr 26 mill. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31. desember 2018 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 874 mill. og startlånene på kr 1,7 mrd.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner, bankinnskudd o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 3,1 mrd. per 31. desember 2018, noe som er en økning på kr 82 mill. (2,7 %) fra 2017. Akkumulert premieavvik var per 31. desember 2018 på kr 426 mill. Dette er framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7 år. Akkumulert premieavvik er økt med kr 53 mill. fra 2017. Premieavviket er nærmere omtalt i kapittel 3.3.3 og note 5. Bokført verdi av kommunens obligasjoner var på kr 522 mill., og er dermed redusert med kr 3 mill. fra 2017. Kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 1,61 mrd. Økt bankinnskudd på kr 50 mill. er et resultat av blant annet reduksjon i kortsiktige fordringer og økning i ubrukte lånemidler.

3.4.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31. desember 2018 på totalt kr 10,4 mrd., noe som er kr 1 013 mill. (10,8 %) høyere enn ved utgangen av 2017. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 644 mill., bundne driftsfond kr 167 mill., samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 29 mill. og kr 60 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 200,0 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av bystyret ved behandling av årsregnskap 2018.

Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast eiendom og anlegg samt av- og nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån, netto endring i pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31. desember 2018 på kr 9,3 mrd., noe som utgjør en økning på kr 1 mrd. fra 2017. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto vises det til note 23 i årsregnskapet.

Fond

Samlede fond er i løpet av 2018 redusert med netto kr 28,9 mill. Investeringsfond er redusert med kr 100,9 mill., bundne driftsfond er redusert med kr 28,5 mill. og disposisjonsfondet er økt med kr 100,6 mill. Disposisjonsfond ble tilført kr 181,1 mill. grunnet regnskapsmessig mindreforbruk i 2017. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 3.20 og i note 10.

FondDisposisjons-fondBundet driftsfondUbundet investerings-fondBundet investerings-fondSum fond
Inngående balanse 1.1.543 698195 41080 400109 475928 983
Avsetninger256 840121 13929 89513 565421 439
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-156 244-149 56800-305 812
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet0-86-80 900-63 492-144 478
Utgående balanse 31.12.644 294166 89529 39559 548900 132
Tabell 3.20 Oversikt over de ulike fond som Stavanger kommune har i 2018 og årets bevegelser. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond

Samlede disposisjonsfond utgjør 6,2 % av driftsinntektene i 2018 mot 5,4 % i 2017. Disposisjonsfond kan benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av bystyret eller ved delegert fullmakt og er per 31.12.2018 inndelt som følger av tabell 3.21.

DisposisjonsfondRegnskap 31.12.2018Regnskap 31.12.2017
Vekstfond 21 350 33 500
Pensjonsfond 184 535 54 387
FOU-fond ROP-lidelser 10 000  
Miljøfond 13 000  
Nye Stavanger - Kompetanse 4 710 5 000
Digitaliseringsfond 100 000 100 000
Flyktning - Integreringsmidler 37 050 37 050
Asylant - vertskommune 2 300 2 300
Kursreguleringsfond 59 200 59 200
Disposisjonsfond - generelt 212 149 252 261
Sum disposisjonsfond 644 294 543 698
Tabell 3.21 Oversikt over disposisjonsfond i Stavanger kommune per 31.12.2018. Alle tall i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Det frie disposisjonsfondet reduseres med kr 13,7 mill. i 2019 med bakgrunn i netto tilbakeføring til virksomhetene grunnet +/- 3 % i 2018, med forbehold om vedtak av bystyret. Fondene samlet vil deretter ha en saldo på kr 630,6 mill. og utgjør dermed en økonomisk buffer mot uforutsette svingninger og risiko, samt framtidige kostnader.

Øvrige fond

Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved utgangen av 2018 utgjør bundne driftsfond kr 166,9 mill. Herav utgjør selvkostfond om lag kr 43,6 mill. og kommunesammenslåingsprosjektet Nye Stavanger kr 31,5 mill.

Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved nyttår står kr 29,4 mill. igjen som ubrukte ubundne investeringsmidler.

Gjeld

Langsiktig gjeld var per 31. desember 2018 på kr 18,6 mrd. Dette er en økning på kr 507 mill. (2,8 %) fra 2017. Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 429 mill. og kr 78 mill. av denne økningen. Det vises til note 5 i regnskapet for en nærmere redegjørelse for økningen i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2018 var kr 1,4 mrd. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig gjeld ble økt med kr 78 mill. fra 2017 til 2018.

Det gjenstod kr 422 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2018. Dette omfatter både udisponerte startlån og investeringslån.