a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

3.4.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 30,7 mrd. per 31. desember 2018, noe som er kr 1,6 mrd. (5,5 %) høyere enn per 31. desember 2017.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler o.l. Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr 27,5 mrd. ved utgangen av 2018. Dette er en økning på kr 1,5 mrd. (5,8 %) fra kr 2017.

Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. ble samlet økt med kr 607 mill. Pensjonsmidlene økte med kr 866 mill., konserninterne langsiktige fordringer er redusert med kr 4 mill., mens aksjer og andeler økte med kr 74 mill. blant annet som følge av kjøp av Hagltårnet Næring AS. Utlån ble redusert med kr 26 mill. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31. desember 2018 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 874 mill. og startlånene på kr 1,7 mrd.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner, bankinnskudd o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 3,1 mrd. per 31. desember 2018, noe som er en økning på kr 82 mill. (2,7 %) fra 2017. Akkumulert premieavvik var per 31. desember 2018 på kr 426 mill. Dette er framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7 år. Akkumulert premieavvik er økt med kr 53 mill. fra 2017. Premieavviket er nærmere omtalt i kapittel 3.3.3 og note 5. Bokført verdi av kommunens obligasjoner var på kr 522 mill., og er dermed redusert med kr 3 mill. fra 2017. Kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 1,61 mrd. Økt bankinnskudd på kr 50 mill. er et resultat av blant annet reduksjon i kortsiktige fordringer og økning i ubrukte lånemidler.