a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

4.12 Ansatte og vikarer

I Stavanger kommune, eksklusiv foretakene, var det per 31. desember 2018 totalt 9 778 ansatte fordelt på 7 827 årsverk. Det inkluderer fast ansatte, vikarer, lærlinger (178) og ansatte i lønnet permisjon (267 personer). I tillegg kommer ansatte på timelønn (ekstrahjelp/ringevikarer) og innleie av vikarer fra vikarbyrå. I 2018 har det vært en økning på 89 årsverk (1,2 prosent) sammenlignet med 2017.

Figur 4.12 Utvikling i antall ansatte og antall årsverk i Stavanger kommune 2011-2018
TjenesteområdeÅrsverk 31.12.2017Årsverk 31.12.2018Endring i årsverk
2017-2018
Endring i prosent
2017-2018
Rådmann med stab og støtte27427841,5
Bymiljø og utbygging21222194
By- og samfunnsplanlegging891001112,7
Innbygger- og samfunnskontakt5662610,1
Helse og velferd265627651094,1
Oppvekst og utdanning42614202-59-1,4
Annet (lærlinger utgjør 170 årsverk i 2017 og 172 i 2018)18919995
Stavanger kommune samlet77387827891,2
Tabell 4.2 Utvikling i antall årsverk per tjenesteområde og endringer fra 2017 til 2018
Last ned tabelldata (Excel)

Årsverksendringene skyldes i hovedsak endringene som følge av ny organisering fra 1.1.2018 med endring og forskyvning av oppgaver mellom ulike tjenesteområder eller etablering av et nytt tjenesteområde (Innbygger og samfunnskontakt). Helse og velferd har i løpet av 2018 startet opp Lervig sykehjem og overtatt ansvaret for Blidensol sykehjem. Innen barnehageområdet har det vært arbeidet med omstilling og tilpasning av aktivitetsnivået som følge av fortsatt nedgang av antall barn fra 0-5 år.

Ansatte på fast lønn per 31. desemberAntall ansatte 2017Årsverk 2017Antall ansatte 2018Årsverk 2018
Fast ansatte8269670285906725
Vikarer/midlertidige ansatte12358661353930
Lærlinger171170179172
Sum Stavanger kommune*9374773897787827
Av total sum utgjør ansatte i lønnet permisjon258226267226
*    
*Total sum av antall ansatte er ikke det samme som summen av faste/vikarer/midlertidige og lærlinger. Det skyldes at en ansatt kan ha 50 prosent fast stilling og 50 prosent stilling som vikar. Denne ansatte vil da bli telt to ganger, både som fast og vikarer/midlertidige, men kun én gang i summen.    
Tabell 4.3 Antall ansatte i 2017 og 2018 i ulike stillingsgrupper og i lønnet permisjon
Last ned tabelldata (Excel)

Vikarbyrå og timelønnet arbeidskraft

Stavanger kommune har behov for ekstra arbeidskraft i forbindelse med korttidsfravær (sykefravær, velferdspermisjon, sykt barn o.l.), overtid og ferieavvikling. Behovet for ekstra arbeidskraft dekkes gjennom ekstra timer fra ansatte i reduserte stillinger, ringevikarer, bruk av overtid eller innleie fra vikarbyråer.

Innleie fra vikarbyrå

Fra 2017 til 2018 har det vært en stor prosentvis økning i bruk av innleie fra vikarbyrå. Totalt har utgifter til innleie fra vikarbyråer økt med 38,5 %  i 2018 sammenlignet med 2017. Det har vært en økning blant samtlige virksomhetsområder.

Figur 4.13 Innleie av vikartjenester 2014-2018. Tall i tusen kr.

Den utfordrende rekrutteringssituasjonen av sykepleiere har gjort det nødvendig med innleie fra vikarbyrå for å opprettholde forsvarlig drift. Vikarbyrået som Stavanger kommune har hatt avtale med har ofte ikke klart å levere i henhold til behovet, noe som har ført til merkostnader ved innleie hos andre byråer med dårligere avtalebetingelser. Økt sykefravær kombinert med et økt hjelpebehov i kommunen førte også til økt behov for innleie fra vikarbyrå.

Skolene bruker i mindre grad enn de andre virksomhetsområdene vikarbyråer for å dekke sitt behov for vikarer. I 2018 ble det imidlertid vanskeligere for skolene å få tak i vikarer selv (timelønnede ringevikarer), og bruken av vikarbyråer gikk derfor opp.

Timelønnet arbeidskraft

Stavanger kommune brukte i 2018 i underkant av 600 timelønnede årsverk i forbindelse med ferieavvikling, korttidsfravær, merarbeid/overtid. Totalt har det vært en økning i bruk av timelønnede årsverk på 10,3 prosent i 2018 sammenlignet med 2017.