a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

4.13 Virksomhetsstyring og internkontroll

Stavanger kommune har arbeidet for å videreutvikle et helhetlig, overordnet system for virksomhetsstyring i 2018.  Grunnlaget for arbeidet er COSO-rammeverket1 for risikostyring og internkontroll, og har innledningsvis hatt størst oppmerksomhet på de konsernomfattende internkontrollområdene.

Ny kommunelov § 25-1

§ 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

§ 25-2 Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Den pågående implementeringen av tekniske løsninger for henholdsvis virksomhetsstyring, avvik og forbedring skal sikre en helhetlig virksomhetsstyring, herunder ivaretakelse av internkontroll og risikostyring. Arbeidet med implementeringen av helhetlig virksomhetsstyring er basert på prinsipper om ressurseffektivitet, enkelhet og relevans samtidig som ansvar og myndighet skal tydeliggjøres. Det er tatt utgangspunkt i ny kommunelov  som i enda større grad regulerer internkontrollen. Loven trer i kraft sommeren 2019.

Regelverk for internkontroll i Stavanger kommune ble som ett av tiltakene i prosjektet «Videreutvikling av system for sektorovergripende internkontroll» vedtatt av bystyret i januar i sak 6/18. Som et supplement til regelverket er det utarbeidet retningslinjer som beskriver leders ansvar og oppgaver for utøvelse av risikostyring og internkontroll i praksis. Det pågår et arbeid for å harmonisere internkontrollarbeidet med årshjul for kommunens handlings- og økonomiplan. Retningslinjer og regelverk for internkontroll vil benyttes som en del av lederopplæringen i Stavanger kommune.

Forvaltningsrevisjoner og tilsyn

Stavanger kommune fører oversikt over pågående forvaltningsrevisjoner og tilsyn. Nedenfor følger en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjoner som pågår eller er avsluttet, og hvilke tilsyn som er gjennomført i 2018.

Forvaltningsrevisjoner 
ForvaltningsrevisjonMerknad
Forvaltningsrevisjon - Innovasjon ved offentlige anskaffelserOppfølging under behandling
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging rusmisbrukere/rusvernFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging av svart arbeidFerdigbehandlet - ny tilbakemelding fra rådmann når sak Oslo modell er behandlet i bystyret
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging Skolemiljøet i Stavanger – håndtering av mobbesakerOppfølgingsrapport innen to år
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging og håndtering av misligheter og korrupsjonTilleggsforslag følges opp i egen sak
Forvaltningsrevisjon - Varslingsrutiner og konflikthåndteringFerdigbehandlet - Bystyret ber om at det vurderes å foreta en oppfølgingsrapport innenfor området i neste valgperiode.
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKSFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Ungdomsmiljø – rus/vold og skolefraværRapport under behandling
Forvaltningsrevisjon - IT-sikkerhetRapport under behandling
Forvaltningsrevisjon - Vedlikehold av bygg og vedlikeholdsetterslepRapport under behandling
Forvaltningsrevisjon - SkolehelsetjenestenRapport under behandling
Selskapskontroll Stavanger konserthusRapport under behandling
Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKSOppfølging innen 6 mnd. Ny rapport i 2020
Forvaltningsrevisjon - Stavanger kommunes arkiv- og dokumentbehandling  Oppfølging under behandling
Forvaltningsrevisjon - Beredskap på virksomhetsnivåTilbakemelding til bystyret vedr. ansvarsdeling i krisesituasjon
Forvaltningsrevisjon - InternkontrollFerdigbehandlet – ny rapport vurderes på et senere tidspunkt
Forvaltningsrevisjon - BarnevernFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Øremerkede midler / statlige tilskuddFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Integrering og bosettingFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - KlimagassutslippNy bestilling av rapport utsatt
Forvaltningsrevisjon - Effekt av skjenkereglerOppstart
Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i eldreomsorg / Leve hele livetOppstart
Forvaltningsrevisjon - Kreativt samarbeid med frivillige organisasjonerOppstart
Forvaltningsrevisjon - Tilskudd til private barnehagerOppstart
Tabell 4.4 Forvaltningsrevisjoner 2018
Last ned tabelldata (Excel)
Tilsyn 2018
Fylkesmannen
Statlige tilsyn med kommunene og fylkeskommunen i Rogaland i 2018 (Samarbeid Mattilsynet - Arbeidstilsynet - Arkivverket - Kartverket - Skatt Vest og Statens Vegvesen)
Tilsyn med kommunens plikter etter introduksjonsloven Gjennomført høst 2017 - oppfølging i 2018)
Tilsyn med EMbo Stavanger 
Tilsyn med EMbo Stavanger - Bufetat – årlig etterkontroll av godkjente private og kommunale barnevernsinstitusjoner
Tilsyn med Krisesenter 2018-2019 
Mattilsynet
Tilsyn Haugåstunet sykehjem
Tilsyn Bergåstjern sykehjem
Tilsyn Lervig sykehjem
Tilsyn Søra Bråde bofelleskap - Detaljomsetning og servering av mat og drikke
Stavanger kommune ved Helsesjefen
Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager i 2018
Tilsyn ved helseinstitusjoner
Tilsyn ved videregående skoler
Tilsyn ved tatoveringsstudioer
Tilsyn ved alle badeanlegg iht. Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Rogaland Brann- og redning IKS – Forprosjekt/Pilotprosjekt – Innføring av feiing og tilsyn i fritidsboliger i 10 eierkommuner
Branntilsyn i 10 sykehjem
Branntilsyn i 9 grunnskoler
Branntilsyn i 8 barnehager
Branntilsyn i 7 kulturhus, bydelshus, fritidsbygg og administrasjonsbygg
Branntilsyn - revisjonstilnærmet tilsyn av 5 bofellesskap og omsorgsboliger
Branntilsyn i 3 andre bofellesskap 
Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. 
Tilsyn vold og trusler ved 4 kommunale sykehjem
Tilsyn vold og trusler ved 1 bofellesskap
Postalt tilsyn - krav om opplysninger om røykfritt arbeidsmiljø ved ett sykehjem
Postalt tilsyn - krav om opplysninger om forebygging av helseskader som skyldes eksponering for asbestfiber
Tilsyn kommunalt foretak - HMS-kort bygge- og anleggsplasser
EL-tilsyn
Kommunale boliger/bofellesskap/eiendommer - Kontroll av elektriske anlegg
Tabell 4.5 Tilsyn 2018
Last ned tabelldata (Excel)

Høringer

Når lover og forskrifter endres, sender statsforvaltningen endringsforslagene som regel på høring. En høringsuttalelse er en påvirkningsmulighet for berørte parter. Stavanger kommune mottok 91 saker, hovedsakelig fra departement og direktorat, med mulighet til å avgi høringsuttalelse i løpet av fjoråret. Det er bare høringssaker som berører Stavanger kommune, det er aktuelt for kommunen å besvare. Av de 91 sakene ble 33 besvart med høringsuttalelse. De øvrige 58 sakene ble ikke besvart, og en del av disse er ikke aktuelle for Stavanger kommune. Det er igangsatt et arbeid med hensikt å bruke den digitale løsningen for virksomhetsstyring til å informere om status for kommunens arbeid med høringssaker.