a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

4.2 Forbedrings-, nytenknings- og innovasjonsarbeid

På tross av stor aktivitet i organisasjonen i forbindelse med etableringen av nye Stavanger kommunen, har det også vært arbeidet med å fornye og søke etter nye løsninger eller metoder for å forbedre og effektivisere. Det har blitt arbeidet med å utvikle nye produkter gjennom innovasjonspartnerskapsmodellen, ulike digitale løsninger er tilpasset og tatt i bruk, og nye metoder er tatt i bruk i undervisningen ved f.eks. å bruke fysisk aktivitet i opplæringen.

Innovasjon

Innovasjon

En innovasjonsprosess handler om å utvikle og finne nye løsninger på et problem, samt å ta løsningen i bruk. Innovasjonen er ikke gjennomført før den er nyttiggjort. Erfaringene viser at en i større grad også må legge en plan for hvordan en skal implementere eventuelle resultater fra et innovasjonsprosjekt over til drift.

Kommunen fortsetter å stimulere til nytenking gjennom tildeling av interne innovasjons- og utviklingsmidler for prosjekter som vil gi verdi for innbyggerne og andre. I 2018 ble det tildelt kr 5 mill. fordelt på syv prosjekter jf. sak 8/18 i kommunalstyret for administrasjon den 6. mars 2018.

Et av prosjektene har handlet om å utvikle et fullelektronisk arkivsystem for dokumentasjon knyttet til barn og unge innenfor oppvekst og utdanning. Dette arkivsystemet muliggjør også deling av dokumentasjon på tvers av instanser som skole, barnehage, PP-tjenesten og andre fagavdelinger. Et annet prosjekt har utredet muligheten for videokonferanser i barnevernets tverrfaglige oppfølging av barn og unge som er plassert/og eller har hjelpetiltak utenfor hjemmet (både i Stavanger og andre steder i Norge). I tjenesteområdet helse og velferd har en gjennomført et prosjekt som har etablert nettverksgrupper for mennesker med nedsatt funksjonsnivå. Målet er at deltakerne skal oppleve mestring og få styrket sin evne til å ta større ansvar for egne liv.

I prosjekt Beboerlyst1 har en bl.a. testet ut et «samskapingshus» (Samshuset på Storhaug) som en arena for samskaping mellom kommune, innbyggere, næringsliv og frivillige. Som første kommune i landet har Stavanger gjennomført en «samskapingsskole» for ledere og ansatte fra ulike deler av organisasjonen. Deltakerne har fått kompetanseheving både i form av teori og praksis om hvordan man kan utvikle bedre tjenester sammen med innbyggere, næringsliv, frivillige og andre. Denne kompetansehevingen er et viktig bidrag inn arbeidet med å utvikle kultur og forståelse for nye måter å arbeide på og også for å styrke det tverrfaglige arbeidet.

Norges første innovasjonspartnerskap

Stavanger kommune er den første kommunen i Norge som tester den nye anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap, i samarbeid med Innovasjon Norge, Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) og Leverandørutviklingsprogrammet. Det er inngått partnerskapskontrakter med to leverandører om utvikling av en aktiviseringsrobot og en smartrullator med brukertilpassede applikasjoner. Målet er at disse to produktene skal gjøre brukere på korttidsopphold i sykehjem mer fysisk aktive og selvhjulpne.

Digitaliseringsarbeidet

Digi Rogaland

Digi Rogaland er et samarbeid om å ta i bruk digitale verktøy for å gi bedre tjenester til innbygger og næringsliv. 23 kommuner i Rogaland har signert samarbeidsavtalen, de øvrige er invitert som observatører. Ambisjonen er at innbyggere skal oppleve at digitale løsninger er lik på tvers av kommunegrensene. Sekretariatsfunksjon er lagt til Stavanger kommune.

Digitaliseringsarbeidet har i løpet av 2018 tatt store steg fremover.

«Digi Rogaland » ble etablert i 2017. Via samarbeidet ønsker Rogaland å bli et foregangsfylke på digitaliseringsområdet gjennom en felles og samordnet innsats. Kommunene i Rogaland ønsker å bidra til at flere nasjonale løsninger etableres og videreutvikles. Det er også et mål om at noen av disse utvikles og lages av kommuner i Rogaland, med bistand fra fellesressurser i Digi Rogaland og lokalt næringsliv. Samarbeidet skal bidra til deling og gjenbruk av ressurser. Hjelp til gevinstrealisering og prosessforbedring er viktige byggeklosser i samarbeidet.

Det er tatt i bruk ulike digitale løsninger for å forenkle og forbedre arbeidsprosesser internt i kommunen og for å forenkle innbyggernes kontakt med kommunen. Blant annet har innbyggere siden 1. november hatt mulighet til å søke økonomisk sosialhjelp når på døgnet det måtte passe søkeren selv. Dette muliggjøres via det nasjonale prosjektet Digisos som er et eksempel på utvikling av nasjonale standarder på oppgaver som krever stor grad av likebehandling uansett hvor en bor.

I 2018 mottok Stavanger kommune 8 028 skjemaer elektronisk. De mest brukte søknadsskjemaene er blant annet gratis busskort for studenter, søknad om lavere sats i barnehage eller søknad om pant på ovn. I tillegg ble det sendt ut 48 688 brev via digital post (svar-ut), dette er en dobling fra 2017.

Figur 4.1 Utvikling i bruk av elektroniske skjema 2013-2018

Arbeidet med automatisering og robotisering skjer på mange områder i organisasjonen. Regelstyrte og repetitive oppgaver blir kartlagt og klargjort for robotisering og/eller integrering med andre løsninger for å forenkle, effektivisere arbeidsprosesser og frigjøre ressurser til andre oppgaver. Av aktuelle prosjekter kan det bl.a. nevnes automatisering av byggesaksbehandling, robotisering av enklere/repetitive saksbehandlingsoppgaver og søknadsprosesser, og digitalisering av en tjeneste som gir innbyggere tilgang til å booke kommunens lokaler. Det er også 45 identifiserte forbedringsområder i lønns- og personalsystemet og HR-systemene.

Bruk av robotiseringsverktøy vil også ha en stor rolle i migreringsjobben i forbindelse med sammenslåingen av systemer i nye Stavanger kommune. I slutten av 2018 ble data fra Finnøy kommune og Rennesøy kommunes lønns- og personalsystem overført til Stavanger kommunes lønns- og personalsystem ved bruk av robot. Det er anslått en har spart 75 % av kostnadene ved å flytte data med robot. Pilotering av eSignering av ansettelseskontrakter våren 2018 viser at digital signering er en stor forenkling i arbeidet med å effektivisere signeringsprosessen ved ansettelser. Dette vil være en viktig tjeneste når rundt 11 000 kontrakter må signeres i forbindelse med overgangen til nye Stavanger kommune.

Medisindispensere

Medisindispenserne er et godt eksempel på et alternativt tjenestetilbud i form av digitale løsninger der behov for hjelp kun er hjelp til å administrere egne medisiner. Vanligvis får brukeren levert medisiner av hjemmebaserte tjenester en eller flere ganger til dagen. Med en digital løsning har dette ført til en reduksjon i antallet besøk fra en til fire ganger daglig til en gang hver 14. dag. Løsningen gir gevinst for begge parter; hjemmebaserte tjenester kan omdisponere ressurser og tjenestemottakeren kan klare seg uten hjelp.

Bruk av ulike teknologiske løsninger gir forskjellige og nye muligheter for tjenesteområdene i deres tjenesteleveranser, og ikke minst for brukerne og innbyggerne. Innenfor Stavangerskolen har en i 2018 testet roboter som fungerer som langtidssyke elevers «øyne, øre og stemme» i klasserommet. I samarbeid med Smartby-kontoret har det blitt kjøpt inn 10 AV1-roboter som lånes ut til skole og elever ved behov. Helse og velferd har også i 2018 jobbet med flere tiltak innen velferdsteknologi og har i tillegg til medisinstøtte (medisindispensere) og trygghetsalarmer testet ut dørsensorer, nattkamera og mobile trygghetsalarmer for flere av tjenestemottakerne.

Bymiljø og utbygging har i 2018 jobbet med prosjektet Min eiendom. Min eiendom skal gi innbyggerne innsyn i sentrale kommunale data på eiendom via en brukervennlig selvbetjeningsløsning. Løsningen skal dekke innbyggernes behov for innsyn i eiendomsopplysninger, eiendomsskatt, renovasjon, feiing og tilsyn, vann og avløp og historiske eiendomsarkiver. Løsningen vil bli lansert første halvår 2019.