a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

4.3 Forskning og utvikling

Kommunene er komplekse organisasjoner med særegne utfordringer. Tjenester og oppgaver skal løses i samsvar med utviklingen i samfunnet og innenfor de gitte økonomiske rammer. Det er uttalt behov for mer forskningsbasert kunnskap om kommunale tjenester som kan bidra inn i det kontinuerlige omstillings- og utviklingsarbeidet.

Å finne fram til nye måter å løse oppgavene på eller organisere tjenestene på, forutsetter faglig innsikt og oppdatert kunnskap på området. Å ta i bruk forskningsresultater eller å søke ny kunnskap gjennom forskning er i denne sammenheng viktig.

Forsknings- og utviklingsprosjekter

Forsknings- og utviklingsprosjekter søkes delvis finansiert gjennom tildeling av midler fra andre institusjoner som f.eks. Norsk Forskningsråd eller gjennom EU-midler. Søknad om forskningsmidler skjer som oftest i samarbeid med en godkjent forskningsinstitusjon. Erfaringene viser at det tidvis er behov for å søke flere ganger før en oppnår tildeling av midler.

Å søke om midler til gjennomføring av prosjektene krever stor og spesialisert kompetanse, også fra kommunens side. Det er gjennom ulike søknadsprosesser utviklet ulike typer søknadskompetanser internt i kommunen. Et eksempel er arbeidet med Triangulum-prosjektet og erfaringene fra ulike prosjekter i helse og velferd. Denne kompetansen vil være viktig inn i videre søknadsarbeid

Horisont 2020 – Smart Cities and Communities /fyrtårnprosjektet Triangulum

Triangulum

Kommunens energisentral varmer og kjøler tre kommunale administrasjonsbygg fra byenes avløpsvann (kloakk) og reduserer dermed CO2-utslippene fra disse byggene med 84%. Energisentralen er 100% fornybar. Gråvannsgjenvinnng fra svømmehallens dusjanlegg og 200m2 solfangere inngår i samme system.

100 private hjem i Stavanger er utstyrt med integrerte løsninger og smarte gateways i den automatiske strømmåleren fra Lyse. Tjenesten inkluderer kontroll av lys og varme, innovative videosystemer, trygghet -og sikkerhetsmuligheter og lading av elbiler. I tillegg har et sykehjem og en skole blitt utstyrt med sensorer for energibaserte løsninger (varme og kjøling), luftkvalitet og CO2-kontroll i et samarbeid mellom Lyse og kommunen.

Rogaland fylkeskommune tester tre batteribusser i ordinær rutetrafikk med fokus på infrastruktur og lading av elektriske kjøretøy. Stavangeregionen var de første I Norge til å teste ordinær kollektivtransport med batteridrift. Fylket har besluttet utslippsfri flåte fra 2025 og bruker erfaringen fra triangulumprosjektet I sin planlegging for den “nye” bussveien BRTS (Bus Rapid Transport System).

UiS har utviklet en skybasert datahub der «big data»fra hele partnerskapetiTriangulum (22 internasjonale partnere) samles og analyseres. UiS har også utviklet et dataanalyseverktøy slik at partnernesettes istand til å evaluere målbare data for sine smarte løsninger. Prosjektet har så langt ført til kompetansebygging, utvidet nettverk, nye partnerskap og markedsmuligheter i Europa

Stavanger kommune har ansvar for å koordinere det lokale partnerskapet i Triangulum som består av fem partnere fra offentlig sektor, næringsliv og akademia. Prosjektet er 100 % finansiert av EU for offentlig sektor og akademia, 70 % for partnere fra næringslivet.
Triangulum-prosjektet er nå inne i siste fase og avsluttes i løpet av 2019. Blant partnerskapets løsninger som er implementert, er en energisentral som bruker byens avløpsvann til å varme og kjøle tre kommunale administrasjonsbygg, og slik har redusert Co2-utslippene fra disse byggene med 84 %. Videre er 100 private hjem i Stavanger utstyrt med integrerte løsninger og smarte gateways i den automatiske strømmåleren fra Lyse.

Stavangers partnerskap mottok i 2018 Euro-China Green & Smart City Award som foregangsby når det gjelder integrerte løsninger i Triangulum. Partnerskapet tok i 2018 initiativ til og gjennomførte en egen Horisont2020-dag under Nordic Edge Expo (NEE). 24 av 40 fyrtårnbyer deltok og med 120 deltakere fordelt på ulike tema i åpne sesjoner som en del av det offisielle NEE-programmet.

FORKOMMUNE programmet

Kommunen søkte i 2017 sammen med forskningsinstitusjonen NORCE om midler fra Norsk Forskningsråd til et forskningsprosjekt knyttet til Smartbyen Stavanger. Prosjektets problemstilling er å se på hvilke utfordringer møter nettverket som organiseringsform økonomisk, sosialt, og politisk; og hvilken effekt har graden av nettverksorganisering på innovasjonsprosessene. Det var svært mange søkere og Stavanger fikk i 2018 avslag på søknaden. Basert på evalueringen av søknaden ble søknaden forbedret og sendt inn på nytt i 2018. Svar på søknaden forventes første kvartal 2019.

Storbyrettet forskning

Storbyrettet forskning er et samarbeid mellom KS og kommunene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim om forskning- og utviklingsprosjekter for storbyene. Programmet finansierer forskning og utvikling basert på ideer fra byene eller programstyret.

Stavanger kommune har i 2018 deltatt i storbyforskningsprosjekt om internkontroll i storbyene, ledet av Bergen kommune. Forskningstemaet har vært hvordan storbykommunene kan utvikle og implementere en risikobasert og dokumentert internkontroll som styrker kommunenes interne styring. Prosjektet er i avslutningsfasen og vil ferdigstilles i begynnelsen av 2019. Resultatet av forskningsarbeidet vil bli brukt i det videre arbeidet med utvikling av internkontroll i Stavanger kommune.

Stavanger kommune har også deltatt i storbyforskningsprosjektet Storbyenes samfunnsplanlegging, ledet av Oslo. Tema for dette prosjektet var overordnet samfunnsplanlegging i storbyene. Funn fra prosjektet er lagt til grunn for Stavangers videreutvikling av plansystemet, med sikte på et tydeligere hierarki for strategier, temaplaner og handlingsplaner innenfor definerte samfunnstema.