a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

4.7 Rekruttere og beholde

Kommunen skal ha den nødvendige kompetanse og kapasitet for å kunne ivareta sine roller, mål og oppgaver. Dette fordrer at kommunen arbeider systematisk og målrettet for å identifisere, tiltrekke, ansette og beholde ønsket kompetanse i hele organisasjonen. Utfordringsbildet viser at kommunen kan stå overfor flere store utfordringer i årene som kommer. Ansattes kompetanse er en avgjørende faktor for å lykkes i dette arbeidet.

Det er fortsatt krevende å rekruttere sykepleiere, leger til fastlegeordningen og barnehagelærere. I tillegg har det vært økende utfordringer med rekruttering av fagpersonell innenfor IT, landskapsarkitekter, sivilingeniører og ingeniører. Det er krevende å rekruttere til disse stillingene. Statistikk for 20181 viser også at det er blant disse gruppene en finner den største turnover (avgang), med helse og omsorgsektoren på topp. For å møte rekrutteringsutfordringene er det igangsatt ulike tiltak, blant annet er det etablert flere arbeidsgrupper som jobber med tiltak for å bedre rekrutteringen og å beholde ansatte.

Lønnsoppgjør 2018

Lønnsoppgjøret for 2018 ble gjennomført innenfor den økonomiske rammen på 2,85 %. Prioriteringer var konkurranseutsatte grupper og stillinger innenfor de tekniske områdene og ledere innenfor Helse og velferd. Det ble i tillegg gitt en økning i rammen til virksomhetsledere i barnehage.

Seniorordningen

For å motivere og tilrettelegge for at ansatte kan stå lengst mulig i arbeid, har Stavanger kommune siden 2004 hatt en særskilt ordning for fast ansatte som har 50 prosent stilling eller mer, som ikke tar ut delvis AFP og som er i alderen 62-66 år. Ordningen omfatter ikke undervisningspersonell i skolene, da de har sin egen, statlige seniorordning med redusert undervisningsplikt. Gjennom senioravtalen får ansatte et tilretteleggingstilskudd. Tilskuddet kan brukes til å ta ut inntil ti fridager eller brukes til kompetanseheving og tilrettelegging på arbeidsplassen.

I 2018 var 525 ansatte i målgruppen for senioravtale, hvorav 414 kvinner og 111 menn. Dette tilsvarer en økning på 56 % av ansatte i alderen 62-66 fra 2017 til 2018. Av disse 525 i målgruppen inngikk 74 % senioravtale i 2018. Dette er på samme nivå som i 2017.

Lærlingeordningen og «Menn i helse»

Våren 2018 hadde opplæringskontoret 122 søkere til 90 ledige læreplasser. Høsten 2018 var det 193 lærlinger i Stavanger kommune, inkludert Menn i helse. Dette er over måltallet som er 180 lærlinger. Totalt var det 82 lærlinger som tok fagbrev i 2018, av disse var det 40 helsefagarbeidere, 32 barne- og ungdomsarbeidere, 5 kontor- og administrasjonsmedarbeidere, 3 IKT-servicemedarbeidere og 2 institusjonskokker.

Menn i helse er et prosjekt for menn mellom 25 og 55 år som mottar ytelser fra NAV. 8 av Stavanger kommunes 10 deltakere kvalifiserte seg i 2018 til å bli helserekrutt. Målet for disse er læreplass fra august 2019. Av de 15 helserekruttene som startet i 2017, fikk 14 lærekontrakt i 2018. Det er planlagt fagprøver for disse 14 i 2019.