a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

5.1 Innledning

Bedre oppvekstvilkår

Barnehage og skole er viktige arenaer for inkludering, og for å motvirke at fattigdom og sosiale ulikheter går i arv. Barn med annet morsmål enn norsk, deltar i mindre utstrekning enn norskspråklige barn i barnehage og SFO. Gjennom oppfølging av tiltaksplanen Barn vil være med! har Stavanger kommune iverksatt en rekke kompenserende tiltak, som skal gi barn i en vanskelig livssituasjon bedre muligheter til å delta og bidra i fellesskapet på lik linje med andre barn. Tiltakene skal bidra til å gi barna en mest mulig forutsigbar bosituasjon, anledning til å gå i barnehage og på SFO, støtte i skolearbeidet og mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Områdesatsinger

På Storhaug er det igangsatt en statlig støttet områdesatsing og i Kvernevik satses det på prosjektet Nye muligheter i Kvernevik. Planen for et områdeløft i Hillevåg ble vedtatt i desember 2018. Oppveksttjenestene har en viktig rolle i arbeidet for å bedre levekårene for barn og unge i disse områdene.

Barn og unges medvirkning

Samhandling med barn og unge er avgjørende for å skape gode tjenester. Stavanger kommune vil styrke barns medvirkning. Fra 2018 deltar kommunen i storbynettverket Mitt liv Oppvekst, der temaet er å utvikle gode oppveksttjenester i kommunene basert på kunnskap fra barn.

Kvalitetsplan for barnevern

Den første kvalitetsplanen for barneverntjenesten i Stavanger, kalt En åpnere barneverntjeneste, ble utarbeidet og politisk behandlet i 2018. Planen gir retning for hvordan barneverntjenesten bør organiseres og utvikles gjennom satsing på kompetanse og samhandling med andre virksomheter.

Dimensjonering av barnehagekapasiteten

Tallet på barn i alderen 0 til 5 år fortsatte å gå ned i 2018. Omstilling og tilpasning av aktivitetsnivået har derfor vært prioritert på barnehageområdet. Barnehagebruksplanen er revidert og gjelder for tidsrommet 2019 -2023.

Tidlig innsats

Satsingen på Rett hjelp tidlig er videreutviklet gjennom en ny satsing på tverrfaglige barnehageteam. Teamene skal øke barnehagenes kompetanse til tidlig å oppdage behov og tilrettelegge tilbudet for barn som trenger det. I 2018 ble det igangsatt en ekstern vurdering av det samlede tilrettelagte barnehagetilbudet i kommunen, med sikte på bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Nye nasjonale normer for pedagogtetthet

Det er innført nye nasjonale normer for pedagogtetthet i barnehage og skole. Arbeidet med å rekruttere nok kvalifiserte ansatte har hatt høy prioritet i 2018.

Kompetanseutvikling i tjenestene

De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på tjenestene. Stavanger kommune har også i 2018 satset på kompetanseutvikling for å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere i oppveksttjenestene.

IKT-satsing i skolen

I skolen er utrullingen av digitale enheter til alle elever fullført i 2018. Alle elever fra 1. til 10. trinn har nå fått sitt eget digitale verktøy til bruk i læringsarbeidet. Kompetanseutvikling for å sikre at nettbrettene blir brukt slik at de bidrar til økt motivasjon og læringsutbytte hos elevene har vært prioritert.

God gjennomføring i grunnopplæringen

Skolen skal gi barn og unge kompetanse og grunnleggende ferdigheter som gir dem mulighet til å gjennomføre videregående opplæring og få et arbeid etter endt utdanning. Kvalitets- og utviklingsmeldingen for stavangerskolen 2018 viser at skolene i Stavanger oppnår gode resultater. Elevene har høy faglig kompetanse og både elever og foreldre gir uttrykk for høy grad av tilfredshet med skoletilbudet. 87 prosent av elevene som gikk ut av grunnskolen våren 2017, har i løpet av 2018 fullført og bestått første år i videregående opplæring. Tiltakene Glidelåsen og kombinasjonsklasser er videreført for å forebygge frafall.

Ungdomskriminalitet

Det har vært endringer i ungdomsmiljøet, og den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten økte med 36 prosent i 2018. Både uteseksjonen, barneverntjenesten og K46 opplevde økt pågang. Politiet og kommunen har et tett og forpliktende samarbeid for å forebygge kriminalitet og følge opp ungdommer som begår straffbare handlinger.

Bosetting og integrering

Skiftningene i flyktningsituasjonen de siste årene har ført til økt behov for fleksibilitet i planleggingen av bosettings- og oppfølgingsarbeidet i kommunen. I 2018 bosatte kommunen 136 flyktninger. Lave anmodningstall gjorde at EMbo kun bosatte fem enslige mindreårige flyktninger.

Deltakelsen i introduksjonsprogrammet er fortsatt høy. Mer enn 500 voksne fikk i 2018 tilbud om grunnskoleopplæring eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap kombinert med tiltak som forbereder til videre opplæring eller jobb.

Public Oppvekst

Arbeidet med å forenkle og sikre den elektroniske arbeidsflyten i og mellom virksomhetene i oppvekst og utdanning ble videreført i 2018. Prosjektet Public oppvekst skal sørge for at dokumentasjon som i dag i hovedsak oppbevares i papirbaserte elev- og barnemapper arkiveres digitalt og kan brukes på tvers av skoler, barnehager, PPT og aktuelle fagavdelinger. Arbeidet er også en del av papirløs saksbehandling og Smartby-satsingen.

Forberedelser til kommunesammenslåing – Nye Stavanger

Forberedelsene til å bli en større kommune startet i 2018. Det skal etableres nye og felles systemer og samarbeid mellom virksomheter i dagens kommuner Finnøy, Rennesøy og Stavanger til beste for barn og unge i hele Nye Stavanger. Kommunedekkende virksomheter som PPT, kulturskolen, barnevernet og helsestasjonstjenesten forbereder seg på å være til stede i en ny kommune med større geografisk utstrekning.