a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

5.2 Barnehage

5.2.1 Barnehage

Opptak og dimensjonering

Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass fikk tilbud om en plass i 2018. På grunn av god kapasitet var det supplerende opptak gjennom året, slik at også mange barn uten barnehagerett fikk et tilbud.

Samlet sett har Stavanger overkapasitet av barnehageplasser, mens enkelte bydeler har underkapasitet. Dette gjelder spesielt i sentrumsnære områder. 150 kommunale plasser ble avviklet i 2018, noe som har gitt bedre balanse mellom behov og kapasitet.

Innsatsen for å rekruttere minoritetsspråklige barn til barnehage ble videreført i 2018. Alle åpne barnehager i Stavanger er nå gratis å bruke. Erfaringer viser at åpen barnehage er en viktig arena for å rekruttere minoritetsspråklige barn til ordinær barnehage. Stavanger kommune har også etablert en ny åpen barnehage – Smiodden åpen barnehage i Kvernevik.

Kompetanse og kvalitet

De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på det pedagogiske tilbudet i barnehagen. Arbeidet med å implementere den nye, nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver har hatt høy oppmerksomhet i 2018. Stavanger kommune har utarbeidet en egen implementeringsveileder og en kursrekke som skal støtte barnehagene i dette arbeidet.

I 2018 ble det gjennomført en rekke kurs for alle yrkesgrupper i barnehagene, for å følge opp kvalitetsplattformen i kvalitetsplanen Stadig bedre. Ti barnehager har igangsatt prosjekter som skal bidra til å utvikle kompetansen innen ulike satsingsområder i planen. Stavanger deltar også med tre barnehager i det nasjonale prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø.

Fra 1. august 2018 er det innført en ny bemannings- og pedagognorm for barnehagene. Det kreves nå at barnehager i Norge har minst én voksen per seks barn over tre år og minst én voksen per tre barn under tre år. Det skal også være én pedagogisk leder per sju barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Økt pedagogtetthet vil heve kvaliteten i barnehagene. Det vil imidlertid ta tid å få rekruttert nok pedagoger til å oppfylle normkravet. Det er underskudd på barnehagelærere i hele regionen, og flere barnehager opplever utfordringer med å få rekruttert nok kvalifisert personale. Voksentettheten i barnehagene i Stavanger er høy nok til at bemanningskravet innfris, men det er for få av de ansatte som har barnehagelærerutdanning. Flere barnehager er blitt innvilget dispensasjon fra utdanningskravet. Barnehagene opplever også utfordringer med overtallighet av ufaglærte ansatte. Tiltak for å rekruttere og beholde pedagogiske ledere, og å stimulere ansatte til å ta barnehagelærerutdanning, har derfor hatt høy prioritet i Stavanger i 2018.

Barnehageåret 2017-2018 fikk 70 nyansatte og nyutdannede barnehagelærere systematisk profesjonsveiledning. Nyutdannede nyansatte får gjennom denne ordningen oppfølging og veiledning fra en mentor for å få en god start på yrkeskarrieren. Ordningen er et viktig tiltak for å rekruttere og beholde barnehagelærere i stavangerbarnehagen. Barnehageåret 2018-2019 får 65 nyutdannede barnehagelærere slik systematisk profesjonsveiledning.

Det er i 2018 opprettet tverrfaglige barnehageteam i alle bydeler i Stavanger kommune. De tverrfaglige barnehageteamene skal øke barnehagenes kompetanse til tidlig å oppdage behov og tilrettelegge barnehagetilbudet for barn som trenger det. Teamene er sammensatt av ressurspersoner fra helsestasjonen, barneverntjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og koordineres av PPT. Satsingen er en videreutvikling av arbeidet i tverretatlig førskoleteam (TEFT) og Rett hjelp tidlig.

Kvalitetssystem og tilsynssystem

Kommunens arbeid med å utvikle kvalitets- og tilsynssystemet for de kommunale og private barnehagene ble videreført i 2018. Nøkkelinformasjon om barnehagene systematiseres for å få et samlet og helhetlig bilde av den enkelte barnehagens ståsted. Informasjonen danner utgangspunkt for å gi rett støtte og oppfølging til virksomheter som har utfordringer.

Stavanger kommune har gjennomført tre hendelsesbaserte tilsyn i 2018. To av tilsynene ble avsluttet i 2018. Det ene tilsynet resulterte i at barnehagen måtte stenges.

Styrket barnehagetilbud

Kostnadene til styrket barnehagetilbud fortsatte å øke i 2018. Stavanger kommune har engasjert ekstern bistand for å vurdere organiseringen av det samlede tilrettelagte barnehagetilbudet i kommunen, med sikte på bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Økonomi

Barnehagerammen har tilnærmet balanse mellom regnskap og budsjett i 2018. Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,9 mill. Forbruket utgjør 99,9 prosent av en totalramme på kr 1 042 mill.

Kommunale barnehager hadde et merforbruk på kr 6,0 mill. i 2018. Forbruket utgjorde 100,9 prosent av en nettoramme på kr 697,1 mill. Merforbruket skyldtes i hovedsak at barnehagene fikk overtallige ansatte da kommunen måtte redusere antall barnehageplasser. Høyere sykefravær gjorde også at  kostnadene til bruk av vikar gikk opp.

Barnehagerammen ble styrket med kr 25 mill. i andre tertial, i hovedsak fordi andelen små barn i barnehage var høyere enn forventet. Barnehageplasser for små barn koster mer enn barnehageplasser for store barn. Andelen små barn har steget mest i private barnehager. Samlet merkostnad til økt andel små barn i barnehage er estimert til kr 23 mill. i 2018. Kr 2 mill. av budsjettøkningen i andre tertial var knyttet til økt bruk av gratis kjernetid.

Figur 5.1 Andel små barn i barnehage

Fra 1. august 2016 fikk alle 3-, 4-, og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen er et nasjonalt tiltak for å motvirke barnefattigdom. I Stavanger er ordningen utvidet til å også å gjelde 0-2 åringer. Kostnadene til gratis kjernetid har fortsatt å øke og utgjorde kr 12,2 mill. i 2018. Nedgangskonjunkturen i regionen de siste årene har trolig bidratt til denne økningen.

Figur 5.2 Utvikling i utbetaling av moderasjon. Tall i tusen kr

5.2.2 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Effektiv utnyttelse av ressursene

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud har videreført arbeidet med organisatoriske tilpasninger og effektivisering av driften. Ressurssenteret satser på å utvikle et robust fagmiljø for å opprettholde og videreutvikle senterets primærtjenester.

Antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp økte våren 2018. Dette førte til at merforbruket ved ressurssenteret også økte. Høsten 2018 ble det hentet inn ekstern bistand for å vurdere organiseringen av det samlede styrkete barnehagetilbudet i kommunen. Endelig rapport vil foreligge i februar 2019. Samarbeidet mellom ressurssenteret, PPT og barnehagene er intensivert for å håndtere utfordringene med meraktivitet og samtidig gi barn med lovpålagte rettigheter et helhetlig og likeverdig barnehagetilbud.

Ressurssenteret har også i 2018 jobbet med å redusere og avslutte saker når mål er oppnådd. På den måten frigjøres ansatte til å gjennomføre nye tiltak.

Ressurssenteret har drevet kontinuerlig internopplæring for å sikre at de ansatte har kompetanse i tråd med sakkyndig vurdering i de sakene de jobber med.

Økonomi

Regnskapsresultatet for ressurssenteret viser et merforbruk på kr 4,6 mill. i 2018. Av en ramme på kr 84,7 mill. utgjør dette en forbruksprosent på 105. Antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp økte i 2018. Samtidig gikk gjennomsnittlig antall tildelte timer per vedtak ned. Mange vedtak med få timer gir generelt dårligere ressursutnyttelse enn få vedtak med mange timer. Ressurssenteret økte antall årsverk for å oppfylle rettighetene til spesialpedagogisk hjelp. Kostnadene til lønn og sosiale utgifter gikk opp med 10 prosent mot året før. Lønn og sosiale utgifter utgjør over 95 prosent av ressurssenterets samlede utgifter.