a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

5.3.4 PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)

PPT har i 2018 fortsatt å prioritere tidlig innsats for barn og unge. Fra høsten 2018 koordinerer PPT det nyopprettede systemarbeidet i Tverrfaglige barnehageteam. Det er opprettet et team i hver bydel bestående av ressurspersoner fra fysio- og ergoterapitjenesten, helsestasjonen, barnevernet og PPT. Barnehagene i bydelen får tilbud om observasjon, konsultasjon, informasjon og veiledning, kompetanse- og organisasjonsutvikling og bistand til enkeltbarn. Målet er å forebygge, oppdage og iverksette tiltak sammen med barn og foreldre. Satsingen viderefører arbeidet i Rett hjelp tidlig og TEFT og skal bidra til å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet og sikre barns rett til et tilpasset barnehagetilbud.

PPT har arrangert rundt 230 overføringsmøter i 2018 for å støtte barn i overgangen fra barnehage til skole. Forebyggende arbeid med språk og begrepslæring har også vært prioritert, blant annet gjennom språkgrupper og foreldreveiledning.

PPT har i oppgave å drive systemarbeid for å styrke barnehager og skolers kompetanse til å oppdage, håndtere og forebygge atferdsvansker og lærevansker hos barn. I den forbindelse har PPT drevet en rekke ulike nettverk og avholdt kurs og kursrekker for ansatte i barnehager, skoler og på ressurssenteret. Utviklingsområder har blant annet vært lesing, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, IKT i undervisningen, alternativ supplerende kommunikasjon (ASK), autismespekterforstyrrelser, reguleringsvansker og psykisk helse.

Arbeidet med å forebygge og løse saker der elever vegrer seg for å gå på skolen, eller har alvorlig skolefravær, er en viktig oppgave for PPT. I 2018 har det vært gjennomført rundt 100 konsultasjoner i litt over 50 slike saker. Omkring halvparten av elevene som fikk hjelp, lyktes med å komme i gang på skolen igjen innen kort tid. De øvrige elevene har behov for mer oppfølging og ble henvist inn i egen tjeneste i vanlig saksforløp. PPT tilstreber å unngå ventetid for dette konsultasjonstilbudet.

Økonomi

Regnskapsresultatet for PPT viser et mindreforbruk på kr 3,3 mill. av en budsjettramme på kr 46,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 92,9. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at flere stillinger sto vakante første halvdel av 2018 på grunn av rekrutteringssituasjonen.