a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

5.4.2 Ungdom og fritid

Fritid for alle

Ungdom og fritid har arbeidet for å innfri forpliktelsen som ligger i Fritidserklæringen. Erklæringen bygger på FNs barnekonvensjon og fastslår at alle barn og unge har rett til å delta i ferie, fritids- og kulturopplevelser, uavhengig av foreldrenes inntekt. Lav, eller ingen kostnad på aktiviteter, samt åpne, universelle tilbud er en hovedstrategi for å få alle med.

Prosjektet Fritid for alle ble i 2018 innført som et fast tiltak, med koordinator i full stilling. Tiltakets overordnede mål er å øke barn og unges muligheter til å delta i fritids-, ferie- og kulturtilbud. Friplasser i Fiks Ferigge Ferie, opplevelseskortet og kontingenttilskuddet er tiltak som blir koordinert av Fritid for alle.

I 2018 ble det utdelt 400 opplevelseskort til barn og unge i familier med vedvarende lav inntekt. Kortet gir tilgang til blant annet svømmehall, kino, konserter, fotballkamper, skøytebane, museer og teater. Ordningen skal evalueres i 2019.

Sommeren 2018 deltok 932 barn og unge i Fiks Ferigge Ferie. Det er arbeidet målrettet for å oppnå bred deltakelse i Fiks Ferigge Ferie, og redusert prisnivå, søskenmoderasjon og økning i antall friplasser ser ut til å ha hatt effekt. Prisen ble i 2018 redusert med 500 kroner. 227 barn fikk friplass.

Nye muligheter i Kvernevik

Prosjektet Nye muligheter i Kvernevik fortsatte i 2018. Prosjektet har styrket det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge, og har satt i gang nærmiljøtiltak for å bedre oppvekstvilkårene i Kvernevik bydel. Statlige tilskuddsmidler gjør det mulig å tilby attraktive aktiviteter som gir glede, mestring og samhold. Det har vært satset særlig på å rekruttere ungdom fra lavinntektsfamilier. Tilskuddsmidlene er blant annet brukt på disse tilbudene:

  • Bli med! Tilbud i regi av Uteseksjonen, hvor 200 ungdom deltok på turer og aktiviteter.
  • Sommerbonanza i regi av Fritid Øst. Her deltok 150 ungdom.
  • Sommer i Vigå. Et samarbeid mellom Fritidsklubben i Kvernevik og Uteseksjonen, hvor 40 ungdom deltok.

Sikre ungdom tidlig og god hjelp

I 2018 ble helsestasjonen for ungdom styrket med en psykolog. Psykologen skal tilby samtaler til ungdom med lette til moderate psykiske vansker, veilede andre ansatte og bidra med kartlegging og henvisning av ungdom til spesialisthelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten for videregående skole avsluttet sommeren 2018 et treårig prosjekt på Jåttå videregående skole med utvidet tilstedeværelse av helsesøster. Erfaringene fra prosjektet er gode, og flere elever fikk rask og god helsehjelp. Av totalt 483 konsultasjoner skoleåret 2017- 2018, omhandlet 82 prosent psykisk helse. Økt tilstedeværelse av helsesøster har også bidratt til å styrke samarbeidet med skolen. Helsesøster involveres nå tidligere i arbeidet med å styrke læringsmiljøet og forebygge fravær og frafall fra skolen.

Helsestasjonen for videregående skole har i 2018 tilbudt mestringskurs til ungdommer som ønsker hjelp til å håndtere nedstemthet og triste tanker. 12 ungdommer deltok. Elever i videregående skoler har fått tilbud om tankeviruskurs for å håndtere angst eller depresjon og lære mer om hvordan dette påvirker oss i hverdagen.

Uteseksjonen har tilbudt Flexid-kurs til ungdom med tokulturell identitet. 14 ungdommer deltok i 2018. Deltakerne gav gode tilbakemeldinger på at de ble tryggere til å håndtere hverdagen.

I 2018 økte antall tilfeller av rusbruk og vold blant ungdom i Stavanger. Dette krevde tettere samarbeid mellom voksne som møter ungdom i det daglige. Uteseksjonen og K46 har, i samarbeid med konfliktrådet, hatt bevisstgjøringssamtaler med ungdom. K46 har også tilbudt rustesting og oppfølgingssamtaler til ungdom som har fått påtaleunnlatelse med vilkår. Det er etablert gode samarbeidsstrukturer mellom politiet, konfliktråd, SLT, barnevern, K46 og uteseksjonen for å koordinere innsatsen og sikre at ungdom får god oppfølging.

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Ungbo overtok i 2018 husvertordningen og oppfølgingsteam fra EMbo. I 2018 har Ungbo fulgt opp 59 enslige mindreårige flyktninger, hvorav 23 var nye i 2018. 10 av disse fikk vertsfamilie og 13 egen bolig. Ungbo har utviklet det faglige arbeidet med gruppen, fått på plass nytt journalsystem og fagkoordinator for arbeidet. Det er tett og godt samarbeid med barneverntjenesten om oppfølging av ungdommene.

Stimulere til frivillig innsats

I 2018 ble det opprettet en ny frivilligsentral i Hillevåg bydel. I forkant ble det opprettet en referansegruppe som gav innspill til plassering av sentralen, i ansettelsesprosessen og om bydelens behov for nye møteplasser. De åtte bydelshusene og frivilligsentralene har felles mål om å bidra til gode nærmiljø og å stimulere det frivillige arbeidet i bydelene. I 2018 ble det igangsatt et arbeid for å styrke samarbeidet mellom bydelshusene og frivilligsentralene. I Storhaug, Hillevåg og Madla er bydelshus og frivilligsentral samlokalisert. Tettere samarbeid har medført en rekke nye aktiviteter og tiltak i for bydelenes befolkning.

Medvirkning

Medvirkning ligger til grunn for alt arbeid i Ungdom og fritid. Barn, unge og voksne involveres i utformingen av tjenestene både individuelt og i grupper. I 2018 hadde fritidsklubben og frivilligsentralen i Kvernevik høring blant ungdom om hvilke tilbud de ønsker i bydelen. Tilbudet Sommerbonaza er utviklet i samarbeid med ungdom i nærmiljøet. Kvernevik bydelshus har hatt med unge ledere i utviklingen og gjennomføringen av Kvernevik-festivalen.

De nye frivilligsentralene baserer sine aktivitetsplaner på innspill fra referansegrupper og frivillige. Tiltaket Fritid for alle har jevnlige møter med referansegrupper, hvor brukere, instanser og frivillige organisasjoner gir innspill til valg av tilnærminger og tiltak.

Ungdom og fritid har inngått et samarbeid med områdesatsingen på Storhaug og områdeløftet i Hillevåg om å gjennomføre medvirkningsarbeid i barne- og ungdomsskoler i 2019.

Nytorget

Nytorget-området er under utvikling. I hele 2018 har Ungdom og fritid deltatt og bidratt i arbeidet med å planlegge hvordan området skal utvikles i framtiden. Storhaug frivilligsentral har arrangert to dugnader på Nytorget, og frivillige har i samarbeid med Stavanger utvikling KF, pusset opp og ryddet Nyparken.

Økonomi

Ungdom og fritid avlegger et resultat i tilnærmet balanse med en forbruksprosent på 99,3 av en budsjettramme på kr 71,5 mill.