a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

5.4.4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger (EMbo)

Avvikling av tiltak

Lave anmodningstall medførte at EMbo kun bosatte fem enslige mindreårige flyktninger i 2018. Det var nødvendig å legge ned to bofellesskap i 2018, og total kapasitet ble redusert fra 44 til 35 plasser. Etter avviklingen består EMbo av fire institusjoner og tre bofellesskap.

Basen

EMbo drifter også en egen aktivitetsbase, og i 2018 har en økende andel ungdommer benyttet tilbudene her. Bemanningen ble derfor styrket med 0,5 årsverk.

Nyopprettede tiltak

I 2018 ble det opprettet en skjermingsavdeling samlokalisert med en av institusjonene. Det var planlagt å opprette en kartleggingsavdeling i 2018, men grunnet lave anmodningstall ble dette ikke aktuelt.

Faglig fokus

Også i 2018 har det vært faglig oppmerksomhet på traumebevisst omsorg, og alle fast ansatte har gjennomført opplæringsprogrammet i regi av RVTS Vest.

EMbo inngikk i 2018 et samarbeid med SOS barnebyer om prosjektet SAMMEN. Målsettingen er å bidra til at ungdom som har flyktet alene til Norge og norsk ungdom skal bli kjent med hverandre.

Sommeren 2018 startet EMbo et arbeidspraksisprosjekt i samarbeid med ulike bedrifter og virksomheter i Stavangerregionen. Prosjektet er et tiltak for å skape god integrering, inkludering, selvstendighet og en god psykisk helse. Jobbsøkerkurs og arbeidspraksis skal bidra til at ungdom tilknyttet EMbo skal få mulighet til å få seg en jobb. 9 av 10 ungdommer som deltok gjennomførte både jobbsøkerkurs og praksisperioden i løpet av skoleferien.

Tilsyn

Fylkesmannen gjennomførte høsten 2018 tilsyn med Embo. Tema var forsvarlig omsorg, og om forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at ungdommene får trygge og gode tjenester.

Det ble påvist to lovbrudd; Manglende systematikk i arbeidet med enkeltungdoms mål og utvikling, og at arbeidet for å forebygge tvangsbruk ikke var tilstrekkelig sikret. Plan for å rette opp lovbruddene er sendt Fylkesmannen.

Økonomi

Regnskapsresultatet for EMbo viser et mindreforbruk på kr 8,8 mill. av en budsjettramme på kr 72,3 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 87,8. Hovedårsaken til mindreforbruket er nedtrapping som en konsekvens av reduksjonen i flyktningestrømmen.