a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.10 Tekniske hjemmetjenester

Fortsatt stigende aktivitet i hjelpemiddelformidlingen

Trenden som tidligere år har vist en økende aktivitet innen hjelpemiddelområdet, gjelder også for 2018. Fra 2017 til 2018 har det vært en økning i antall utleverte og innhentede hjelpemidler på ca. 2200 hjelpemidler (fra 34 570 til 36 750). For reparasjonsoppdrag har økningen vært på rundt åtte prosent (fra 2 065 til 2 232 reparasjoner). Bemanningen ble styrket med en stilling fra starten av året og en stilling fra sommeren 2018. Dette medvirket til at målene for responstid og servicegrad har blitt nådd.

Velferdsteknologi som hjelpemiddel øker i omfang

Velferdsteknologi utgjør en gradvis større andel av tekniske hjemmetjenesters oppdragsmengde, og virksomheten er involvert i utrulling og drift av både ny teknologi og utvidelse av eksisterende teknologi. Handlingsplan for velferdsteknologi 2018–2022 var på høring høsten 2018, og ble endelig vedtatt i bystyret i januar 2019. Handlingsplanen er nå det styrende dokumentet for hvilke teknologier som skal implementeres og satses på framover.

Bedre hjelpemiddelformidling

Sommeren 2018 ble det ansatt prosjektleder for prosjektet Ressursorientert hjelpemiddelformidling. Prosjektet har ett års varighet og har i 2018 kartlagt og analysert dagens hjelpemiddelprosesser. Fokus har vært å kartlegge hva som fungerer og hvilke flaskehalser og utfordringsområder som finnes. Det er gjennomført over 30 intervjuer med avdelinger/virksomheter, samt en spørreundersøkelse blant mer enn 100 ansatte som jobber med hjelpemidler daglig. Nav hjelpemiddelsentral Rogaland er samarbeidspart i prosjektet. Det har også vært gjennomført møter/erfaringsutveksling med nabokommuner (inkludert Rennesøy og Finnøy), og større kommuner som Bergen og Bærum som jobber med samme tema. Hensikten med prosjektet er å forenkle og effektivisere prosessen til fordel for bruker og ansatt.

Økonomi

Regnskapsresultatet for tekniske hjemmetjenester viser et merforbruk på kr 0,1 mill. av en budsjettramme på kr 2,3 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 105.