a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.11 Rehabiliteringsseksjonen

Lavterskel substitusjonsbehandling etablert

Stavanger kommune har sammen med LAR Helse Stavanger HF og brukerorganisasjonen Pro-LAR startet et prosjekt for å etablere og utvikle et lavterskel substitusjonstilbud. I løpet av 2018 har prosjektmedarbeiderne jobbet med å gjøre prosjektet og tilbudet kjent blant brukere og i tjenesteapparatet. Prosjektet omfatter så langt 17 personer som har kommet i gang med lavterskel legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Tilbudet gir muligheter til rusmiddelavhengige som ikke har forutsetninger for å innfri kravene til ordinær LAR-behandling.

Prosjektet er finansiert av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. For Stavanger kommune utgjør dette et halvt årsverk som er tilknyttet Rehabiliteringsseksjonen. Når prosjektperioden er over i 2019, er målet at kommunale rutiner skal være på plass, slik at dette tilbudet kan gå inn i ordinær drift uten økt ramme.

Mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter)

I 2018 har en prosjektgruppe jobbet med å utrede behovet for et mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter) i Stavanger kommune. Rehabiliteringsseksjonen har deltatt i prosjektgruppen. Høsten 2018 leverte prosjektgruppen en rapport med anbefalinger om å opprette to MO-sentre: Ett MO-senter Ung og ett senter for voksne. Kommunalstyret for levekår vedtok i januar 2019 at det skal iverksettes et arbeid med sikte på å omgjøre K46 til et MO-senter for ungdom i aldersgruppen 15 – 25 år (MO-Ung), med virkning fra 1. januar 2020, i tråd med anbefalingen. Et MO-senter for voksne med langvarige og sammensatte utfordringer vurderes når MO-Ung er etablert. Dette for å hente erfaringer fra etableringen av MO-Ung.

K46 til Helse og velferd

I løpet av 2018 er det gjennomført drøftinger mellom fagstab Barn, unge og familie og fagstab Velferd og sosiale tjenester (Helse og velferd) om organisatoriske endringer for tilbudet K46. De tillitsvalgte har vært involvert i prosessen. I drøftingene ble det gjort nødvendige avklaringer, beslutninger og involvering i forkant og underveis, med sikte på å overføre K46 fra tjenesteområde Oppvekst og utdanning til tjenesteområde Helse og velferd. Fra 1. januar 2019 skal K46 være en avdeling i Rehabiliteringsseksjonen.

Miljøarbeidertjenesten endret

I løpet av 2018 er det gjort endringer i organiseringen av den ambulante miljøarbeidertjenesten. Målsettingen er blant annet å få mer systematiske oppfølgingstjenester og bedre dokumentasjon av arbeidet. Tjenesten er gjort mer tilgjengelig med kontakttelefon for både beboere og naboer på ettermiddag og lørdag formiddag.

Miljøterapeut rus (MTR) er fortsatt delvis tilskuddsfinansiert. Tjenesten har god kompetanse og innholdet i tjenesten er fleksibelt.

Eventyrbråtet

Rehabiliteringsseksjonen har fått tilrettelagt en to-roms leilighet i Eventyrbråtet til bruk som personalbase, da den gamle var liten og dårlig egnet til formålet. Den nye basen er innflyttingsklar tidlig i 2019, og skal brukes av ansatte som et utgangspunkt for andre avtaler på kveld mandag til og med fredag og noen av ukens dager.

Huset

I løpet av året har eksterne grupper, blant annet selvhjelpsgrupper, brukt aktivitetstilbudet Huset. Miljøtjenesten har også startet opp et gruppetilbud til noen av kvinnene som bor i kommunale leiligheter. Boligavdelingen har hatt recovery-kurs for brukere både vår og høst.

Tilbudet på Huset har i 2018 vært preget av fravær av faste ansatte/at ansatte har sluttet. Høsten 2018 har nye ansatte blitt rekruttert, blant annet flere miljøterapeuter med skolering og erfaring fra ulike typer aktiviteter. En ansatt med brukererfaring er også rekruttert. Oppstart for nye ansatte er februar 2019. Bemanningen vil med dette komme opp på vedtatt nivå.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Rehabiliteringsseksjonen viser et mindreforbruk på kr 0,7 mill. av en budsjettramme på kr 47 mill., dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,5. Årsaken til mindreforbruket skyldes hovedsaklig refusjonsinntekter som er høyere enn vikarkostnadene i tillegg til vakante stillinger.