a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.12 Dagsenter og avlastning

Ny barne- og ungdomsbolig åpnet

Den nye barne- og ungdomsboligen i Bjørn Farmanns gate 25 hadde offisiell åpning 30. mai 2018. Innflyttingen startet våren 2018, og boligen var i full drift fra august. Boligen er tilpasset brukere med utfordringer knyttet til atferd. Barne- og ungdomsboligen har egen skoledel. Det er også nytt parkeringsanlegg for både denne og de øvrige barneboligene i Bjørn Farmanns gate.

Dagsenter og avlastning har i alt 18 brukere fordelt på fire barne- og ungdomsboliger. Virksomheten har i tillegg hatt fire bofellesskap med 18 plasser. Høsten 2018 ble det besluttet at Austbø bofellesskap og Stokka botiltak skal overføres til BOA sør og BOA psykisk helse i 2019.

Stabil bruk av dagtilbud

Vel 90 brukere benyttet seg av dagtilbudene ved Dagsenter og avlastning ved utgangen av 2018, dette er omtrent som i 2017.

Mosheim aktivitetssenter ble åpnet i august 2018, og gir dagtilbud til ni brukere, med varierende grad av hjelpebehov. Avdelingen ble opprettet for å avlaste blant annet Arbeidsgården, som har plassutfordringer. De kommunalt eide lokalene disponeres midlertidig.

Aktivitetshuset Hjalmar Johansens gate har i sitt åpne tilbud hatt stabile besøkstall i 2018. Oppstart av dagtilbud for en liten gruppe eldre brukere har vært vellykket. Det er imidlertid en del utfordringer med dagens plassering som gjør at tilbudet har behov for en annen lokalisering.

Fregatten arbeidsgruppe har vært plaget av mye støy fra anleggsaktivitet i nærområdet. Gruppen har fått tilbud om å benytte lokaler i Hjalmar Johansens gate, og har valgt å benytte seg av dette innimellom.

Avlastningstjenester

Avlastningstjenestene hadde i 2018 en kapasitet på cirka 7640 døgn, samt fire kriseplasser/akutt midlertidig avlastning.

Ved utgangen av 2018 hadde om lag 100 familier vedtak om avlastning i bolig fra kommunal utfører, det samme som i 2017. Samtlige kriseplasser var i bruk frem til innflytting i ny barnebolig sommeren/høsten 2018. Det kan være variasjon i ventelister og antall ledige døgn gjennom året. Per 31. desember var det cirka 300 ledige døgn i kommunal avlastning.

Tallet på brukere med skolefritidsavlastning i ferier gikk ned fra 2017 til 2018. Omfanget av skolefritidsavlastning i feriene varierer fra år til år.

Avlastningsturer for fysisk funksjonshemmede ble i 2018 benyttet av seks brukere, noe som er på nivå med tidligere år.

Ny finansieringsmodell innført

I 2018 ble det innført en ny finansieringsmodell for avlastningstjenesten, hvor sentral koordinator har hatt ansvar for vurdering av ekstraressurser til økt bemanning hos enkeltbrukere. Ved innføring av ny finansieringsmodell ble tidligere kriseplasser i avlastning erstattet med akutt midlertidig avlastning. Disse plassene har blitt koordinert av sentral koordinator i samarbeid med helse- og sosialkontorene og Dagsenter og avlastning.

Kompetanseheving

Bydekkende veiledningsteam har gitt veiledning i 16 avdelinger og arrangert fagdager for 12 avdelinger, alle i egen virksomhet og i bofellesskapsvirksomhetene. Fagdagene har omhandlet Positiv atferdsstøtte (PAS), noe virksomheten har hatt fokus på å implementere. PAS er en metode som kan brukes for å forebygge og redusere utfordrende atferd, og dermed også redusere bruk av makt og tvang.

Veiledningsteamet koordinerer et faglig nettverk for ansatte innenfor tjenester for personer med utviklingshemming. Teamet har gjennomført intern undervisning i blant annet bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming, profesjonelt miljøarbeid, terapeutisk aggresjonsmestring (TAM), samt bidratt til et motivasjonsseminar i kommunen. Undervisningen inngår i kommunens fireårige rullerende kompetansehevingsplan for ansatte som gir tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming, inkludert kompetanseheving for ansatte som arbeider med brukere som motsetter seg hjelp.

I tillegg har 11 ansatte arbeidet med sertifisering i rePULSE, som er et behandlingsprogram for personer med lett utviklingshemming og som har utfordringer med impulskontroll.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Dagsenter og avlastning viser et merforbruk på kr 5,1 mill. av en samlet ramme på kr 218,1 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 102,4. Internt i virksomheten er det stor variasjon mellom seksjonene. Seksjon bolig har et mindreforbruk, mens seksjonene dagtilbud og avlastning har merforbruk.

Seksjon dagtilbud har hatt jevn vekst i aktivitetsnivået de siste årene, uten at budsjettrammen har vært justert tilsvarende. Det er særlig tilbudene Skolefritidsavlastning (SFA) og Avlastningsturer (AVF) som har vært underbudsjettert sett opp mot aktivitetsnivået.

Flere brukere som fikk avlastning i starten av året flyttet inn i barnebolig i 2018. Forsinket innflytting i ny barnebolig førte til merkostnader i seksjon avlastning. Samtidig ble det i seksjon avlastning innført ny finansieringsmodell 1. januar 2018. Det har tatt tid å tilpasse driften etter den nye modellen, noe som må ses i sammenheng med økte kostnader hos avlastning.