a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.13 Nav-kontorene

Færre mottar økonomisk sosialhjelp

Arbeidsledighetstall i Rogaland viser nå en nedgang på 23 prosent i antall helt ledige sammenlignet med 2017. For de under 30 år er nedgangen på 13 prosent.

Som følge av den høye ledigheten har det de siste årene vært en betydelig økning i antall sosialhjelpsmottakere i Stavanger. I løpet av 2018 har dette flatet ut, og antall mottakere av økonomiske sosialhjelp har gått ned to prosent sammenlignet med 2017. I 2018 mottok nær 3900 personer økonomisk sosialhjelp.

Antall nye mottakere er redusert med åtte prosent. For nye mottakere under 25 år er antallet redusert med 20 prosent fra 2017 til 2018.

Antallet mottakere som har mottatt sosialhjelp i seks måneder eller mer, og som har sosialhjelp som hovedinntekt, har økt med fem prosent sammenlignet med 2017. Nær 30 prosent av alle langtidsmottakerne har forsørgeransvar for barn.

Brutto utbetaling av økonomisk sosialhjelp var omtrent på samme nivå som året før.

Digital søknad innført

Stavanger kommune er med i digitaliseringsprosjektet DigiSos, et samarbeidsprosjekt mellom KS, fem kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet skal utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere. Digital løsning for å søke om sosialhjelp kom på plass i november 2018. Av alle søknadene Nav mottok i løpet av de siste to månedene av året, var nær 19 prosent digitale.

Nytt pilotprosjekt for voksne langtidsledige

I 2017 mottok Stavanger kommune fem millioner kroner i statlig finansiering for å gjennomføre et pilotprosjekt for godt voksne langtidsledige som ikke har rettigheter i form av dagpenger, sosialhjelp eller andre livsoppholdsytelser. Nav-kontorene har bistått med å rekruttere deltakere til prosjektet. I 2018 fikk 30 personer tilbud om å delta, og de aller fleste tok i mot tilbudet. Til sammen 15 personer har gått videre i ordinært arbeid i løpet av året.

Unge sosialhjelpsmottakere

Unge sosialhjelpsmottakere under 30 år følges tett opp av egne ungdomsveiledere på Nav-kontorene. Det stilles systematisk vilkår om deltakelse i Jobbverksted ved Arbeidstreningsseksjonen eller andre relevante tiltak. Stavanger ligger høyt sammenlignet med de andre storbyene når det gjelder andelen unge mottakere. En av årsakene er at kommunen prioriterer å gi støtte til vanskeligstilt ungdom for å fullføre videregående utdanning, dersom de ikke har foreldre som kan forsørge dem gjennom skolegangen.

Oppfølging av langtidsmottakere

Nav-kontorene har siden 2015 opplevd en økt pågang som følge av den høye arbeidsledighet som har vært i regionen. Både utbetalingene til sosialhjelp og antallet mottakere har økt i perioden. I 2018 har Nav-kontorene prioritert å kartlegge hjemmeværende ektefelle i familier som mottar sosialhjelp for deltakelse i aktuelle tiltak, kvalifiseringsprogram og for eventuelle trygderettigheter.

Det er foretatt helseavklaringer av nesten 100 personer, noe som innebærer at de har fått avklart trygderettigheter og behov for helsehjelp. Dette er nær 20 flere enn året før.

Færre deltakere i kvalifiseringsprogrammet

Ved utgangen av 2018 var det 230 deltakere i kvalifiseringsprogrammet i Stavanger, noe som er seks prosent lavere enn året før. I løpet av 2018 ble nær 140 deltakere avsluttet i programmet. Av disse gikk i overkant av 30 personer videre til arbeid eller ordinært arbeid med lønnstilskudd. Dersom skolegang, arbeidsmarkedstiltak og arbeidsavklaringspenger inkluderes, har 45 prosent gått videre i aktive tiltak. Antall personer som ble avsluttet, og hvor det er ukjent hva de er gått videre til, var bortimot 20. Det antas at disse er selvforsørget i og med at de ikke lengre mottar sosialhjelp. Det var færre som ble tilbakeført til sosialhjelp etter avsluttet program i 2018 enn tidligere år.

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

Som ett av 30 Nav-kontor, har Nav Madla deltatt i et landsdekkende toårig forsknings- og utviklingsprosjekt i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet, kalt Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Målet er å forebygge at barn i lavinntektsfamilier forblir fattige på grunn av manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial integrering. I løpet disse to årene har Nav Madla gitt helhetlig oppfølging til 45 barnefamilier. Det er etablert en struktur for oppfølging av familier som vil bli videreført i kontoret.

Barn i vanskeligstilte familier

Nav-kontorene skal foreta en systematisk kartlegging og dokumentasjon av barnas situasjon i økonomisk vanskeligstilte familier, og iverksette tiltak når det er nødvendig. I 2018 hadde 26 prosent av alle sosialhjelpsmottakere i Stavanger forsørgeransvar for barn. Antallet langtidsmottakere med forsørgeransvar for barn har økt med 14 prosent de siste to årene, noe som innebærer at i overkant av 960 barn vokser opp i 420 familier som over tid har en svært lav inntekt.

Bruken av aktivitetstilskudd til dekning av fritidsaktiviteter har økt. Det er betalt ut drøyt 1 million kroner til 250 barnefamilier.

2018 var siste året Nav-kontorene mottok statlig tilskudd til stillinger som barneansvarlig. Oppgavene og ansvaret tillagt barneansvarlig-rollen er videreført i kontorene, og to av kontorene har organisert egne familieteam hvor disse oppgavene inngår.

Eg vil lære! var et fireårig utviklingsprosjekt, som fra 2018 er i ordinær drift. Tiltakets målgruppe er barn i familier med lavinntekt og/eller barn med tiltak etter barnevernloven. Prosjektets hovedmål er å styrke barnas læring og bistå deres foresatte i oppfølging av barnet i skole og fritid. Skoleåret 2017–2018 deltok 22 barn i prosjektet, herav 13 som ble fulgt opp av Nav-kontorene. I hele prosjektperioden har 45 barn fått oppfølging.

Fra introduksjonsprogram til arbeid

I forbindelse med et rekordhøyt antall deltakere i introduksjonsprogrammet for flyktninger ble Nav-kontorene i 2017 styrket med en flyktningveileder hver. Veilederne kom først på plass mot slutten av året, og ordningen er videreført i 2018. Flyktningveilederne bidrar i nært samarbeid med Flyktningseksjonen og Johannes læringssenter for å styrke arbeidsrettingen i introduksjonsordningen, slik at overgangen fra program til utdanning eller arbeid blir bedre. Tiltakene som er benyttet mest, er arbeidstrening og lønnstilskudd. Flyktningveilederne har tilgang til hele Navs virkemiddelapparat, hvor målet er å bidra til at intro-deltakeren får innpass i ordinært arbeidsliv. Målsettingen i Stavanger er at 55 prosent av deltakerne skal gå direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. I 2018 var resultatet 56 prosent, en oppgang fra 52 prosent i 2017.

Økonomi

Regnskapsresultatet for NAV viser totalt et mindreforbruk på kr 5,4 mill. av en budsjettramme på kr 304,1 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,2 %.

Økonomisk sosialhjelp endte isolert sett på et mindreforbruk på kr 1,8 mill. av en ramme på kr 185,2 mill. Resterende mindreforbruk på NAV-området kom som følge av mindre utbetaling enn budsjettert til kvalifiseringsstønad og opphold på rusinstitusjon for rusmiddelmisbrukere. Lønn og drift av de 4 NAV-kontorene endte for 2018 med et merforbruk på kr 1,5 mill. som følge av høyere lønnskostnader enn budsjettert.

Bedring i arbeidsmarkedet har ført til både en reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere i Stavanger, og i brutto utbetalt sosialhjelp. Både antall mottakere totalt, og antall nye mottakere er redusert. Nye mottakere under 25 år er kraftig redusert, mens langtidsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt har økt, sammenlignet med 2017.