a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.14 Boligkontoret

Bedre rutiner ved Boligkontoret

Boligkontoret har i 2018 videreutviklet rutiner som skal gi en helhetlig forvaltning av de boligsosiale virkemidlene. Boligkontoret behandler søknader og tildeler boliger til økonomisk vanskeligstilte boligsøkere, husstander som har behov for omsorgsboliger med og uten innskudd, flyktninger og rusmiddelavhengige. I 2018 tildelte Boligkontoret om lag 280 boliger hvorav majoriteten går til vanskeligstilte boligsøkere. Resten av disse fordelte seg på cirka 60 boliger til flyktninger, 20 omsorgsboliger og 40 boliger til mennesker med rusmiddelavhengighet.

I forbindelse med ombyggingen av Ramsvigtunet sykehjem skal 28 omsorgsboliger avvikles. I løpet av 2018 har Boligkontoret, helse- og sosialkontorene og Stavanger Boligbygg KF kartlagt og intervjuet de som bodde i disse omsorgsboligene, og cirka 90 prosent har fått tilbud om ny bolig så langt.

Beboere som ønsker å flytte fra kommunens bofellesskap har i noen grad behov for en bolig i nærheten av bofellesskapet, hvor bemanning fra bofellesskapet kan gi noe tilsyn eller veiledning. I 2018 ble det opprettet en ny tjeneste kalt satellittleiligheter. Det er innført nye rutiner for å finne slike boliger til aktuelle brukere. Det har vært en utfordring å finne egnet bolig i ønsket avstand fra aktuelt bofellesskap, men rutinen fungerer som forutsatt og tjenesten vil på sikt frigjøre plasser i bofellesskapene.

Flere startlån til barnefamilier

Startlån er et virkemiddel for å få vanskeligstilte inn på boligeiermarkedet. Prioriterte grupper er barnefamilier og mennesker som leier kommunal bolig. Målgruppen er husstander som har langvarige problemer med å finansiere eid bolig, ikke får lån i vanlig bank og heller ikke har mulighet for å spare. I 2018 behandlet Boligkontoret 735 søknader om startlån, en økning på 13 prosent fra 2017. Av disse fikk 128 husstander utbetalt startlån, hvorav 30 var leietakere i kommunal bolig. Andelen startlån til barnefamilier økte med 10 prosent til 61 prosent av alle utbetalte lån. Avslag på søknad gis dersom søker ikke er i målgruppen eller ikke har tilstrekkelig inntekt til å betjene boutgiftene. 66 prosent av søknadene ble avslått.

Tilskudd til etablering i bolig og tilpasning av bolig er statlige boligvirkemidler. Tilskudd til etablering benyttes i forbindelse med etablering i egen bolig, som toppfinansiering i kombinasjon med startlån. I 2018 mottok 34 husstander slikt tilskudd, mot 21 i 2017. Tilskudd til tilpasning av bolig kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne og eldre som ønsker å tilpasse boligen slik at de fortsatt kan bo hjemme. Det ble tildelt nær kr 25 mill. samlet til begge formål i 2018, noe som er en økning fra 2017 til 2018 på kr 7,8 mill., eller 47 prosent.

Færre med transport av bostøtte

Boligkontoret skal etablere godt samarbeid med interne og eksterne virksomheter, og legge til rette for hensiktsmessige samhandlingsarenaer. For å forhindre utkastelser fra kommunale utleieboliger arbeider Boligkontoret i nært samarbeid med Stavanger Boligbygg KF, Nav og helse- og sosialkontorene.

En av hovedårsakene til utkastelser er manglende betaling av husleie. Bostøtte er et sentralt virkemiddel fra Husbanken for å forhindre utkastelse. Ett aktuelt virkemiddel er transport av bostøtte. Det betyr at bostøtte utbetales til kommunen og deretter trekkes fra husleien, netto husleie blir så fakturert. For 2018 er tallet på leietakere med transport av bostøtte redusert til 17 prosent av alle mottakere. For 2018 er det utbetalt kr 85 mill. i statlig bostøtte til en søkermasse på rundt 2400 per måned, en liten økning på to prosent fra året før.

Kommunal bostøtte ble bevilget til 98 husstander med samlet utbetaling på i underkant av kr 3 mill. Dette er omtrent som i 2017.

Økt digitalisering i saksbehandling

I 2018 har Boligkontoret intensivert arbeidet med å øke digitaliseringen i saksbehandlingen. Det er plassert to iPad-er i resepsjonen. Alle som leverer papirsøknad blir bedt om å søke digitalt og får veiledning fra ansatte ved Boligkontoret for å levere digitale søknader. I 2018 var 80 prosent av søknadene om startlån eller tilskudd digitale.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Boligkontoret viser et mindreforbruk på kr 0,5 mill. av en budsjettramme på kr 7,43 mill. dette tilsvarer en forbruksprosent på 93,77. Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak refusjonsinntekter for sykefravær der det ikke er tilsvarende vikarkostnader.