a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.15 OBS-team

God forankring av OBS-teamet

OBS-teamet er forankret i en samarbeidsavtale med delt arbeidsgiveransvar mellom Stavanger kommune og Helse Stavanger HF. Formålet med delt arbeidsgiveransvar er å sørge for enhetlig ledelse og bedre forankring og kjennskap til teamet i kommune og spesialisthelsetjeneste. Dette er avgjørende for å nå fram til flere brukere i målgruppen, og for å gi et mer helhetlig tilbud.

OBS-teamets sentrale målsetting er å gi oppsøkende behandling til mennesker som ikke klarer å nyttiggjøre seg eksisterende tjenester. Det er viktig at brukere som ikke ønsker hjelp, kan få langvarig oppfølging av et tverrfaglig team. I 2018 har teamet arbeidet med å sørge for god integrasjon i kommunens systemer, og for at alle medarbeidere i teamet skal ha kjennskap til kommunale tjenester. Dette er gjort gjennom jevnlige møter med helse- og sosialkontorene og møter med ulike avdelinger i Rehabiliteringsseksjonen.

Teamet har hatt stillingen som psykiater ubesatt siden mai og kun hatt psykologspesialist i 20 prosent stilling, noe som har gjort at teamet ikke har hatt nødvendig kompetanse tilgjengelig gjennom hele året. Dette har påvirket utredningskapasiteten i 2018. Ny psykolog til OBS-teamet er rekruttert, med oppstart våren 2019.

Resultatrapportering

OBS-teamet har identifisert et sett med indikatorer som skal benyttes som månedlig resultatrapportering til henholdsvis Stavanger kommune og Helse Stavanger HF. Rådmannen har i 2018 hatt månedlig oppfølging av indikatorene antall brukere, varighet av oppfølgingen, antall som avsluttes og status ved avslutning for brukerne som er i kontakt med teamet.

Indikatorene viser at OBS-teamet per 31.12.2018 ga oppfølging til ca. 80 brukere, av disse var 74 prosent menn. På samme tid i 2017 var 95 brukere registrert i teamet. Årsaken til nedgangen er at teamet har avsluttet oppfølgingen av mange brukere som teamet over tid ikke hadde hatt kontakt med.

Spredningen i alder blant brukerne er relativt stor. Per desember var brukerne som fikk oppfølging mellom 16 og 60 år, hovedvekten var mellom 20 og 40 år. I underkant av 20 prosent av brukerne hadde ved utgangen av 2018 fått oppfølging fra OBS-teamet i underkant av ett år, mens ca. 25 prosent hadde fått oppfølging i over fem år. 32 nye brukere ble henvist til teamet i 2018. Av disse fikk 18 pasientrettigheter, mens det viste seg at 14 av dem ikke var i målgruppen til teamet. OBS-teamet mottok og fulgte opp 16 bekymringsmeldinger.

Evaluering av oppsøkende behandlingsteam

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) gjennomfører en evaluering av 12 oppsøkende behandlingsteam inkludert OBS-teamet. Dette innebærer en mer inngående evaluering enn det som har vært gjennomført tidligere, med blant annet ulike målinger av brukerne forut for inntak i teamet og etter to års kontakt med teamet. OBS-teamet har bidratt i evalueringen og har fulgt opp funn underveis i evalueringsperioden. Teamet har blant annet tatt i bruk flere verktøy for å kartlegge alle brukere. Evalueringen skal ferdigstilles i 2019.