a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.17 Flyktningseksjonen

Bosetting i tråd med anmodning

Formannskapet vedtok i januar 2018 at Stavanger kommune skal bosette 120 flyktninger i 2018, inkludert fire enslige mindreårige flyktninger. Vedtaket var i tråd med anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I juli 2018 ble anmodningen justert av IMDi på grunn av endret behov nasjonalt for bosettingsplasser for flyktninger. Stavanger ble da bedt om å øke bosettingen til 140 flyktninger, derav ni enslige mindreårige.

Ved utgangen av 2018 hadde Flyktningseksjonen bosatt om lag 130 flyktninger. I tillegg kommer fem enslige mindreårige flyktninger som bor i kommunens botiltak EMbo for enslige mindreårige flyktninger. 60 av de som ble bosatt av Flyktningseksjonen var kvoteflyktninger som kom direkte til Stavanger fra flyktningleirer i utlandet, mens 70 personer kom fra ulike mottak i Norge.

Mange av flyktningene som kom fra norske mottak kom alene til Norge, men har familie som fyller vilkår for familiegjenforening. I 2018 har i underkant av 50 personer kommet til Stavanger som familiegjenforente med flyktninger. I tillegg har Flyktningseksjonen hatt ansvar for en håndfull personer som har fått alternativ mottaksplassering etter avtale med UDI, samt ca. ti personer som har fått sekundær bosetting i Stavanger. Flyktningseksjonen fikk dermed drøyt 190 nye personer under oppfølging i 2018.

Boliger og avtalt selvbosetting

Flertallet av flyktningene flyttet inn i kommunale boliger. Flyktningseksjonen fikk tildelt cirka 50 kommunale boliger til nyankomne flyktninger. I tillegg ble om lag 20 private kontrakter mellom utleier og den enkelte flyktning godkjent. I 2018 gjaldt kun et fåtall av disse ordningen avtalt selvbosetting. Dette innebærer at flyktninger uten familie selv kan finne bolig i det private markedet, og bli bosatt i Stavanger etter nærmere kriterier.

Oppfølging

I 2018 har Flyktningseksjonen bosatt noen flyktninger som har helsemessige utfordringer, noe som innebærer varig behov for kommunale tjenester samt oppfølging fra spesialisthelsetjenesten.

Psykologen, som er ansatt i Flyktningseksjonen og EMbo, har hatt samtaler med 50 flyktninger. 40 av disse har hatt behov for oppfølging av psykolog, mens ti er henvist til spesialisthelsetjenesten. I tillegg har psykologen veiledet ansatte, og drevet veiledningsgrupper for voksne om stressmestring og bedre psykisk helse.

I 2018 har Flyktningseksjonen startet med familiesamtaler med familiegjenforente familier, etter modell fra Trondheim. Det har vært kontakt med nesten 30 familier. 80 personer har deltatt. Målet med samtalene har vært å kartlegge psykisk helse blant deltakerne, gi oppfølging til pårørende ved rusproblematikk eller psykisk uhelse, og forebygge konflikter i familier. Det er sentralt å etablere tillit slik at familien tar imot informasjon og veiledning.

I 2018 har Flyktningseksjonen fått fire nye sertifiserte ICDP-veiledere (International Child Development Program). Det ble gjennomført tre ICDP-grupper i 2018 med i underkant av 20 foreldre, der familiene hadde til sammen 60 barn. I tillegg har det blitt satt i gang ungdomsgrupper for ungdom i startfasen, etter bosetting. Migrasjon og integrering, normer og verdier, konflikthåndtering, hverdagsøkonomi, mål og fremtidsplaner er blant temaene som har blitt drøftet i gruppene.

I 2018 startet Flyktningseksjonen et nytt prosjekt – Tidlig og langsiktig kopling til arbeidsplass. I prosjektet starter deltakere så tidlig som mulig på en arbeidsplass som assistenter, med et langsiktig perspektiv, basert på deres egne yrkeskarrieremål. Ti personer var med i prosjektet i 2018. Arbeidsgiverne forpliktet seg til å stille til disposisjon en mentor, som sikrer oppfølgingen av den enkelte deltaker.

Introduksjonsprogrammet

Nesten 120 personer avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018. Av disse gikk 17 prosent videre til arbeid og 39 prosent til utdanning. Det er totalt 56 prosent som er måloppnåelse for Stavanger kommune (målet er 55 prosent per år). I tillegg gikk seks prosent over til grunnskoleutdanning. I 2017 gikk 52 prosent videre til arbeid eller utdanning.

I 2017 satte rådmannen i gang et prosjekt for å identifisere forbedringsområder og vurdere endringer i organiseringen av introduksjonsprogrammet i Stavanger. Våren 2018 var konklusjonene fra prosjektet klare, og implementeringen av foreslåtte endringer startet på høsten. Introduksjonsprogrammet, med unntak av norsk, samfunnsfag og grunnskole for voksne, flyttes fra Johannes læringssenter til Flyktningseksjonen. Noe som medfører at 17 ansatte vil bytte virksomhet fra januar 2019.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Flyktningseksjonen viser et mindreforbruk på kr 0,05 mill. av en budsjettramme på kr 32,1 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,8 %.