a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.18 Krisesenteret

Prøveprosjekt for særskilt sårbare kvinner

Krisesenteret har, sammen med Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), startet prosessen med å opprette en samtalegruppe for særlig sårbare kvinner som tidligere har sonet en fengselsdom. Det arbeides med å koble på både flere krisesentre og flere fagpersoner som skal kvalitetssikre prosjektet.

Likeverdige og trygge tjenester

I 2018 fikk Krisesenteret informasjonsskjerm i resepsjonsområdet med tilgjengelig informasjon om tilbud på senteret, ansatte på jobb, samt viktig informasjon om sikkerhet og rutiner. Krisesenteret arbeider videre med å lage informasjon i bilder, for å sikre at språk- og leseferdigheter ikke begrenser informasjonen brukere mottar. Skrivet med de viktigste husreglene, rutiner og branninstruks er oversatt til 18 ulike språk for å dekke informasjonsbehovet før tolk er tilgjengelig for den enkelte.

Krisesenteret planla og avholdt konferansen Utsatt for tiltak over to dager i oktober 2018. De 320 deltakerne var fra helse-, velferds- og omsorgstjenestene i 16 av Krisesenterets 18 samarbeidskommuner. I tillegg deltok ansatte fra andre kommuner i Rogaland, fylkeskommunen, politi/redning, krisesentre og fra andre regionale og nasjonale organer. Tema for konferansen var ulike barrierer for hjelp hos brukergruppene som instansene møter, inkludert melde- og avvergeplikt, taushetsplikt, rus og psykiatri og bolig. Krisesenteret mottok 120 000 kroner i støtte fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (en del av Konfliktrådet) for å avholde denne konferansen.

Avdeling for menn rustet opp

Botilbudet for menn er rustet opp i 2018 i tråd med forskrift om fysisk sikring av krisesentertilbud. Det har vært økt pågang av menn i botilbudet, og avdelingen har derfor måttet styrke bemanningen.

Styrket oppfølging av barn og unge

Faglederne på krisesenteret har gjennomført videreutdanning i samspill og tilknytning, og har i tillegg gjennomført COS (Circle of Security)-veiledersertifisering. I løpet av 2018 har det vært forsøkt å implementere en kontekstmodell om atferdsendring hos barn. Denne viste seg ikke å fungere optimalt i praksis i et akuttilbud som krisesenteret, og en modifisert utgave ble derfor tatt i bruk i arbeidet med barn med utfordrende atferd.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Krisesenteret viser et merforbruk på kr 0,36 mill. av en budsjettramme på kr 12,5 mill. dette tilsvarer en forbruksprosent på 102,1. Årsaken til merforbruket er i hovedsak høyere aktivitet enn forventet på krisesenteret for menn.