a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.20 Stavanger legevakt

Nye løsninger for lokaler

I 2017 ble det satt av midler til en mulighetsstudie for å utrede behovet for nye lokaler og beliggenhet for Stavanger legevakt. Arbeidet med løsninger for å imøtekomme det akutte behovet for større lokaler for Stavanger legevakt har pågått gjennom 2018. Det er bestemt at det skal settes opp modulbygg i tilknytning til nåværende bygningsmasse i påvente av ny legevakt. Dette arbeidet vil bli påbegynt i 2019.

Stabilisering av legebilen

Stavanger legevakt har jobbet målrettet med å stabilisere og oppjustere drift av legebilen etterhvert som de har fått nok personale og disse har fått kompetanse i utrykning. Målet er fullverdig drift i løpet av 2019.

Lokaler for fengselshelsetjenesten

I fengselshelsetjenesten er det i 2018 iverksatt flere tiltak for å bedre lokalene som ikke har vært tilfredsstillende i forhold til helse- og miljøkrav og krav til fysisk arbeidsmiljø. Staten ved Kriminalomsorgen har ansvaret for at fengselshelsetjenesten har forsvarlige lokaler. Saken er behandlet i arbeidsmiljøutvalget for levekår. Vedtak ble sendt videre til fengselsleder for videreformidling til Statsbygg.

Kommunal blodprøvetaking på plass

I 2018 ble det satt i gang et arbeid med å planlegge for kommunal blodprøvetagning, i denne omgang for sykehjemmene. Denne tjenesten har kommunen til nå kjøpt av privat leverandør. Stavanger legevakt ble vurdert som en god aktør for å utføre oppgaven. Kommunal blodprøvetaking startet opp januar 2019. Det ble foretatt risiko- og sårbarhetsanalyse i forkant, og tjenesten skal evalueres fortløpende.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Stavanger legevakt viser et merforbruk på kr 4,5 mill. av en budsjettramme på kr 55,2 mill., etter at virksomheten ble styrket med kr 3,1 mill. i 2. tertial. Årsresultatet tilsvarer en forbruksprosent på 108,3 %. Årsaken til de økte utgiftene er blant annet utfordringer knyttet til å få rekruttert nok sykepleiere til å fylle turnusen som trådte i kraft 1. mai 2017, økte kostnader til opplæring av nyansatte og kursing for å få flere ansatte på telefon i legevaktsentralen, opplæring og drift av legevaktbil, samt ekstrautgifter i forbindelse med permisjoner. En del av utgiftene som knytter seg til drift av legebilen er uforutsatte engangsutgifter i forbindelse med oppstart av tiltaket. Det har også vært nødvendig å kjøpe inn nytt medisinsk utstyr som følge av at gammelt utstyr har blitt ødelagt.

Legevakten har også hatt høye kostnader til utstyr som trengs for å holde obligatoriske kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell. Ved å bli godkjent kurstilbyder vil Stavanger legevakt kunne få inntekter på disse kursene fra nabokommuner og andre interesserte. Oppstart av disse kursene kom i gang i løpet av høsten, og fremover vil dette kunne gi inntekter da legevakten vil tilby disse kursene til ansatte istedenfor å kjøpe av eksterne.

I tillegg til høye utgifter i 2018 har de med seg merforbruket fra 2017 på kr 1,3 mill. Det arbeides fortsatt aktivt med ressurs- og rekrutteringssituasjonen.