a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.3 Helsehuset

Implementering av velferdsteknologi

Handlingsplan for velferdsteknologi 2018–2022 var på høring høsten 2018, og ble endelig vedtatt i bystyret i januar 2019. Planen legger føringer for prioriteringer knyttet til velferdsteknologiske løsninger som skal implementeres i planperioden.

I løpet av 2018 har avdeling for velferdsteknologi installert 90 multidosedispensere. Avdelingen har også innført kameratilsyn som er et alternativ til fysisk tilsyn, og vandrealarm som skal forhindre at innbyggere med kognitiv svikt går ut på natten. Ved utgangen av 2018 har kommunen fire kameraer og fem vandrealarmer i bruk. Avdelingen har også installert ti robotstøvsugere til bruk i kommunens bofellesskap, noe som frigir ansattes tid til andre oppgaver.

Responssenter for velferdsteknologi

Stavanger kommune inngikk høsten 2018 kontrakt med et medisinskfaglig responssenter som håndterer alle oppringinger fra trygghetsalarmene. Kontrakten gjelder i første omgang for to år, men med opsjon om videre drift. Resultatene for 2018 viser at mengden anrop til hjemmebaserte tjenester er redusert med cirka 90 prosent med den nye ordningen.

Ambulant rehabilitering

Modell for interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART) er utarbeidet i 2018. Alle de 18 kommunene i Helse Stavangers nedslagsfelt deltar i prosjektet, som er organisert under Helsehuset. Stavanger kommune er tildelt skjønnsmidler og innovasjons- og kompetansemidler fra Fylkesmannen for å gjennomføre utprøving av modellen. IKART skal bistå fagpersoner i kommunene med klinisk oppfølging av brukere på individnivå, kompetanseheving på kommunenivå og god samhandling mellom kommunene og Helse Stavanger HF.

Psykologtjenesten for voksne

I 2018 ble tilbudet i psykologtjenesten for voksne endret fra individrettet til kurs- og gruppebasert tilbud for samme målgruppe. Dette førte til at 83 prosent flere brukere fikk tilbud i 2018 sammenlignet med 2017. Deltakerne rapporterte om betydelig symptomlette samt til dels bedre funksjon. Psykologtjenesten har også i 2018 vært med på å styrke flere kurstilbud på Frisklivssentralen.

Pårørendearbeid

Helsedirektoratet ga i 2018 avslag til Stavanger kommune på søknad om videreføring av prosjekt Pårørendekoordinator. Prosjektet ble derfor avsluttet i juni. Erfaringer fra prosjektet ble brukt i videreutvikling av pårørendearbeidet, som nå blir ivaretatt av koordinerende enhet ved helse- og sosialkontorene og i aktuelle virksomheter.

Endring av levevaner

I 2018 har Frisklivssentralen, gjennom å holde ukentlige oppstartsamlinger for alle nye deltakere, kunnet gi en raskere og mer effektiv oppfølging for innbyggere som ønsker støtte til å endre levevaner. Frisklivssentralen har også arbeidet med deltakernes egenmestring ved å tilby flere lavterskelaktiviteter, samt legge til rette for etablering av selvdrevne frivillige grupper i forlengelsen av tilbud hos Frisklivssentralen. Livsstilskolen, som har vært forankret i helsestasjonstjenesten og fysio- og ergoterapitjenesten, ble flyttet til Helsehuset i juni 2018.

Forskning

Datainnhenting for doktorgradsprosjektet Frisklivssentralen under lupen er ferdig; overføring til og lagring i kommunens sikre systemer pågår. Doktorgradsprosjektet er en tverrsnittstudie av brukere av Frisklivssentralen, og første artikkel er ferdig. Prosjektet er noe forsinket, og forventet ferdigstillelse er juni 2020.

Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART) fikk i 2018 kvalifiseringsstøtte fra Regionalt forskingsfond Vestlandet til et forprosjekt for en forskningsstudie knyttet til IKART. Det er inngått et forpliktende samarbeid mellom Stavanger kommune, Stavanger universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger om forskningssamarbeid.

Nye lokaler

Helsehuset etablerte seg i 2018 i nye lokaler i Badehusgata. Sykepleieklinikken har i 2018 vært lokalisert på Lervig sykehjem.

800 innbyggere fikk forebyggende tilbud på Helsehuset i 2018. De månedlige publikumsforedragene er etablert som et populært tilbud for Stavangers innbyggere, noe som også bidrar til at mange innbyggere vet hvor Helsehuset er. Samtlige publikumsforedrag i løpet av høsten 2018 var fullbooket. Facebook-siden til Helsehuset har over 4000 følgere, og brukes som informasjonskanal for kurs og aktiviteter. Det er en utfordring å nå frem til den delen av målgruppen som ikke tilegner seg skriftlig informasjon, og Helsehuset har derfor vært aktiv med informasjon om sine tilbud på publikumsvennlige stands i løpet av året, blant annet på Sølvberget og Madlatorget.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Helsehuset viser et mindreforbruk på kr 0,1 mill. av en budsjettramme på kr 23,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,5 %.

Tjenesteproduksjonen ved Helsehuset finansieres i stor grad av eksterne prosjektmidler. I tillegg er avdeling for velferdsteknologi tilført midler til sitt arbeid med implementering av velferdsteknologiske løsninger i henhold til føringer i vedtatt Handlingsplan for velferdsteknologi 2018-2022.