a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.4 Alders- og sykehjem

Lervig sykehjem åpnet

Det nye sykehjemmet i Lervig åpnet i januar 2018. 97 beboerrom ble tatt i bruk. En avdeling med 26 beboerrom står tom i påvente av en avklaring om Domkirken sykehjem skal flytte inn. Stiftelsen Domkirkens sykehjem er i forhandlinger med Stavanger kommune, men det ble ikke oppnådd enighet i løpet av 2018.

Kafeen på sykehjemmet åpnet i oktober. Den drives som et samarbeid mellom sykehjemmet og Arbeidstreningsseksjonen, og har seks VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeidsplass) i kafeen som et prøveprosjekt over to år. Kafeen oppleves som et positivt tilbud for beboere, pårørende, ansatte og innbyggere i området rundt Lervig.

Lervig sykehjem har inngått et samarbeid med Johannes voksenopplæring. 15 flyktninger som er tidlig i introduksjonsprogrammet, får tilbud om språk- og arbeidspraksis på sykehjemmet. Tilbudet går til flyktninger som planlegger en helserelatert utdanning når språkgrunnlaget er på plass. Lervig sykehjem har positive erfaringer med dette samarbeidet.

Endringer for alders- og sykehjemmene

Da Lervig sykehjem ble tatt i bruk, ble Vålandstunet og Mosheim sykehjem avviklet. De ansatte fikk tilbud om jobb på Lervig sykehjem.

St. Petri aldershjem ble også avviklet, og beboerne og de ansatte flyttet samlet til Lervig sykehjem. Antallet aldershjem er dermed redusert fra tre til to. De to aldershjemmene har i alt 64 plasser.

Haugåstunet sykehjem som korttidssykehjem

Haugåstunet sykehjem ble gjort om til korttidssykehjem ved oppstarten av året, og de fleste langtidsbeboerne flyttet over til Lervig sykehjem. Haugåstunet sykehjem har nå en etterbehandlingsavdeling, en avdeling med ordinære korttidsplasser og en avdeling med korttidsplasser for personer med demens (i skjermet enhet).

Etterbehandlingsavdelingen tar imot pasienter som kommer direkte fra sykehuset. De 27 plassene i avdelingen erstatter plassene som var ved Mosheim og Stokka sykehjem.

Kommunens korttidsplasser i skjermet enhet økte i 2018 fra 8 til 16. Alle plassene er samlet på Haugåstunet sykehjem.

Øyeblikkelig hjelp – døgnopphold utvidet

Fra april 2018 ble alle 16 plassene i avdeling 1 på Stokka sykehjem gjort om til øyeblikkelig hjelp-plasser. Øyeblikkelig hjelp-plassene er et døgntilbud til pasienter med somatiske lidelser og pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. I 2018 har det i perioder vært lavt belegg i denne avdelingen. Det vil bli vurdert om plassene skal brukes mer fleksibelt i kombinasjon med etterbehandlingsplasser for pasienter som skrives ut fra sykehuset.

Ny leverandør for Boganes sykehjem

I april 2018 overtok Attendo, etter konkurranse, driften på Boganes sykehjem. Aleris omsorg AS avsluttet samtidig sin kontrakt etter å ha driftet sykehjemmet i seks år. Den nye kontrakten med Attendo er på 4+1+1 år.

Overtakelse av Blidensol sykehjem

Stavanger kommune foretok en virksomhetsoverdragelse av Blidensol sykehjem og kjøp av bygningsmassen fra Pleiehjemsforeningen i Rogaland den 1. mars 2018. Blidensol sykehjem er fortsatt et sykehjem for personer med demenssykdom, og kommunens kompetansesenter for demens er plassert her.

Senter for demens

I 2018 ble det utarbeidet en mulighetsstudie for et senter for personer med demens på området til Ramsvigtunet sykehjem og omsorgsboliger. Ulike alternativer til utforming og hvorvidt utbyggingen skal foregå i ett eller to byggetrinn har vært drøftet. Rom- og byggeprogram for senteret ble utarbeidet høsten 2018, og legges fram til politisk behandling tidlig i 2019. Arbeidet med å finne ny bolig til de som bor i omsorgsboligene er godt i gang, og omtrent halvparten har flyttet ut.

Ernæring og måltider i fokus

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester ved Helsehuset startet i 2018 et læringsnettverk for forebygging og behandling av underernæring i sykehjem. Alle sykehjemmene og aldershjemmene i Stavanger er med i læringsnettverket. Slåtthaug sykehjem, som var pilot i 2014, er med i arbeidsgruppen for læringsnettverket. Arbeidet fortsetter i 2019. Alle alders- og sykehjemmene har jobbet veldig bra med ernæring.

Lindrende behandling

Stavanger kommune har fått tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til et prosjekt i 2017-2018. Prosjektet omfatter brukere med behov for palliasjon, uavhengig av diagnose og prognose, enten de bor hjemme, på sykehjem eller i andre heldøgnstilbud. Ved hjelp av tverrfaglig oppfølgingsteam rundt den enkelte brukeren, skal det bli bedre samarbeid mellom lege, sykepleier og andre aktuelle fagpersoner. I løpet av 2018 er dette utviklet til å fungere som et kommunalt palliativt team, med oppfølging av brukere og rådgivning til ansatte.

Testfase i Innovasjonspartnerskap

Bergåstjern sykehjem og Haugåstunet sykehjem har deltatt i Innovasjonspartnerskapet som testarenaer under utviklingen av smartrullatoren og aktivitetsroboten. Beboere på Bergåstjern sykehjem har prøvd ut og gitt tilbakemeldinger på rullatoren, og beboere på Haugåstunet har prøvd ut aktivitetsroboten. Utviklingen av produktene skal være ferdig innen 1. mars 2019. Da vil rådmannen vurdere om kommunen skal gå til innkjøp av produktene.

Oppussing av bad på fire sykehjem

I 2018 ferdigstilte kommunen prosjektet med rehabiliteringen av badene på Haugåstunet, Slåtthaug, Sunde og Vågedalen sykehjem.  Rehabiliteringen ble gjennomført samtidig som det var ordinær drift på sykehjemmene. Dette var en krevende situasjon, både for beboere og ansatte. Det er kjøpt inn selvspylende toaletter til halvparten av badene.

I tillegg til rehabilitering av badene har sykehjemmene fått nye innvendige dører, gulvbelegget er skiftet, og alle rommene har blitt malt på ny. Sykehjemmene er nå godt egnet til dagens drift.

Økonomi

Budsjettrammen omfatter kommunale og private ideelle alders- og sykehjem, rehabiliteringsplassene i Spania samt ett konkurranseutsatt sykehjem som driftes av Attendo velferd AS. Det samlede regnskapsresultatet for området viser et mindreforbruk på kr 11,9 mill. av en budsjettramme på 871 mill. Det tilsvarer en forbruksprosent på 98,6.

Budsjettrammen til alders- og sykehjem ble styrket med totalt kr 19,7 mill. i forbindelse med 2. Tertialrapport 2018. Budsjettstyrkingen gjaldt økte pensjonsutgifter på kr 5,7 mill. for de private ideelle alders- og sykehjemmene samt kr 14 mill. som gjaldt forventet merforbruk ved det nye kommunale sykehjemmet Lervig og økte kostnader i forbindelse med overtakelsen av Blidensol sykehjem. Det er forventet at driftsnivået på disse to sykehjemmene vil stabilisere seg i 2019.

Driften på flere av de øvrige sykehjemmene har også vært krevende i 2018 og dette skyldes blant annet at rekrutteringen av sykepleiere har vært vanskelig samt høyt sykefraværet. Dette har medført en økning på 90 % på innleie av eksterne vikarer sammenlignet med året før, tilsvarende kr 7,2 mill. I tillegg har utgiftsposten som skal dekke kostnader til smitte, sonde og dyre medisiner økt i hele 2018 og endte med kr 2,2 mill. over budsjett. Man vil i 2019 følge opp dette og avdekke om det er endringer av varig art eller om det skyldes sesongsvingninger.

Det samlede mindreforbruket på kr 11,9 mill. innenfor virksomhetsområdet skyldes at det ble mottatt kr 7,6 mill. høyere inntekter fra egenbetalinger fra opphold på alders- og sykehjemmene enn budsjettert. I tillegg ble det satt i verk omfattende tiltak for å bremse kostnadsveksten innenfor området. Med styrkingen fra 2. Tertialrapport 2018 medførte dette at driften endte med et mindreforbruk på om lag kr 5,7 mill.