a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

6.8 Bo og aktivitet Nord og Sør (BOA Nord og Sør)

Effektiv og fleksibel drift

I 2018 har Bo og aktivitet nord og sør fortsatt arbeidet med å samkjøre bofellesskapene etter etableringen som nye virksomheter i 2017. Blant annet er flere møtepunkter, nettverk og grupper på tvers etablert for å dele kompetanse og sikre lik praksis.

BOA-ene har også arbeidet med å etablere nødvendige strukturer og rutiner for samarbeid med andre kommunale tjenesteområder og med spesialisthelsetjenesten. Samarbeidsmøter med de fire helse- og sosialkontorene gjennomføres annenhver måned på virksomhetsnivå, samt to ganger i året på avdelingsledernivå. Virksomhetene samarbeider kontinuerlig med spesialisthelsetjenesten i aktuelle saker.

Tilpasning til økonomiske rammer

Det har vært arbeidet systematisk med å tilpasse driften til de økonomiske rammene i begge virksomhetene gjennom hele året. Omlegging av turnus i bofellesskapene har vært et viktig virkemiddel. I mange tilfeller vil resultatene først være synlige i 2019. Tilpasningsarbeidet må fortsette også i 2019.

Botilbud til personer med utviklingshemming

Arbeidet med å etablere selveide boliger i bofellesskap er et initiativ fra foreldre, der kommunen prosjekterer og bygger bofellesskapene i samarbeid med foreldregruppen og Husbanken. Arbeidet er i gang med en modell der kommunen bygger boligene pluss en personalbase, etablerer et borettslag og selger boligene til de som skal bo i bofellesskapet. Den første gruppen, «Solborg-prosjektet», representerer elleve unge voksne som har behov for et botilbud med heldøgns tjenester. I løpet av 2018 er reguleringsplanen for området på Solborg og romprogrammet vedtatt. Bofellesskapet vil være ferdig i 2021.

Den neste foreldregruppen representerer sju unge voksne. Samarbeidet med denne gruppen startet i 2018 for å få på plass en mulighetsstudie.

I tillegg startet arbeidet med å bygge om et eksisterende bofellesskap med åtte boenheter til mennesker med utviklingshemming. Dette romprogrammet ble vedtatt i 2018, og prosjektering av ombyggingen er i gang.

Nytt av året er en satellittbolig med tjenester fra et bofellesskap.

Sentral koordinator for tildeling av plass

I 2017 ble det opprettet en prosjektstilling som sentral koordinator som tildeler alle plasser i bofellesskap og barne- og ungdomsboliger. Dette prosjektet ble videreført i 2018 og skal evalueres til sommeren 2019. Sentral koordinator for bofellesskap skal til enhver tid ha god kjennskap til det enkelte bofellesskap, og til sammensetningen av beboerne. I løpet av 2018 ble det tildelt kun et fåtall plasser i bofelleskapene til BOA nord og sør.

Kompetanseheving

Stavanger kommune har utarbeidet en fire-årig rullerende kompetansehevingsplan for ansatte som gir tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming, inkludert kompetanseheving for ansatte som arbeider med brukere som motsetter seg hjelp. I 2018 har det blant annet vært fokus på forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos mennesker med utviklingshemming, bruk av makt og tvang og terapeutisk aggresjonsmestring. I tillegg har det vært satset på lederutvikling i samarbeid med HR-avdelingen og bedriftshelsetjenesten.

Begge virksomhetene har i tillegg kompetanseplaner ut over den rullerende kompetanseplanen, med fokus på å heve både formell og uformell kompetanse. I samarbeid med opplæringskontoret i kommunen ble det i 2018 startet opp fagarbeiderutdanning for ansatte i BOA-ene. Disse helsefagarbeiderne ble ferdig utdannet i desember 2018. Virksomhetene har flere ansatte på videreutdanning, både med og uten bindingstid (medborgerskap, sosial kompetanse). Ansatte i virksomhetene har også startet på utdanningsløpet Mitt livs ABC, som er et nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming.

Økonomi

Regnskapsresultatet BOA Nord, BOA Sør, og BOA Psykisk helse viser et merforbruk på kr 1,7 mill. Av en ramme på kr 416,1 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 100,4. Det er noe variasjon mellom de tre virksomhetene. BOA Nord og BOA Sør har et samlet merforbruk på kr 3,9 mill., mens BOA Psykisk helse har et mindreforbuk på kr 2,2 mill.

Som nevnt over har virksomhetene BOA Nord og BOA Sør jobbet systematisk med å tilpasse driften til de økonomiske rammene. Dette arbeidet har hatt god effekt på det økonomiske resultatet for 2018, men tilpasningsarbeidet vil fortsette i 2019.