a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

7.4 Byggesak og byantikvar

Byggesak og byantikvar ble omorganisert med virkning fra 1. april 2018. I 2018 mottok seksjon byggesak 1476 byggesøknader, 51 færre enn i 2017. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 35, 5 dager. Saksbehandlingstiden for henholdsvis 3 og 12 ukers saker er overholdt og avdelingen hadde (unntak for én 3 ukers sak) ikke gebyrtap. Avdelingen oversendte 53 klager til Fylkesmannen, noe som nesten er en halvering i forhold til foregående år. Avdelingen oppfatter dette som et resultat av prioriterte oppgaver i fjor – blant annet full gjennomgang og kvalitetssikring av sentrale maler og rutiner med fokus på forenkling og klarspråk.

Seksjon byggesak jobber etter selvkostprinsippet, og er dermed økonomisk sårbar for markedssituasjon og endringer i lovverk (for eksempel flere tiltak unntatt søknadsplikt). Selv om markedet nå viser forsiktig optimisme, står avdelingen fortsatt i en dreining i porteføljen, med en overvekt av mindre tiltak. Slike tiltak er like arbeidskrevende som større tiltak, blant annet fordi det er første- og sistegangssøkere uten profesjonell kompetanse. Avdelingen satset på deltakelse på Samskapingsskolen og har brukt mindre tiltak som “case” for effektiviseringsprosesser. Erfaringene herfra danner grunnlaget for flere innovative grep for å effektivisere og digitalisere ytterligere.

Etter flere år med underskudd gikk avdelingen i balanse i 2017, og med overskudd i 2018. Avdelingen har med ett unntak (én 3-ukers-sak under ferieavviklingen) overholdt de lovpålagte fristene for saksbehandlingstid (3 uker og 12 uker) også i 2018.

En best mulig saksbehandling og produksjon har vært prioritert, samtidig som det er jobbet aktivt for å fremme høy kvalitet og en enda mer effektiv saksbehandling. Videre er det holdt tak i det løpende arbeidet med å utvikle kommunens interne rutiner, maler og nettsider, blant annet i forbindelse med den nevnte Samskapingsskolen.

Tilsyn

Kommunen har en lovpålagt plikt til å føre tilsyn med at byggeaktiviteten i kommunen er i samsvar med plan- og bygningslovens regelverk, og i samsvar med kommunens gjeldende planer. I 2018 har prioriterte områder vært universell utforming, adkomst og tilgjengelighet, brukbarhet i henhold til TEK10 §§8 og 12, tilsyn med kvalifikasjoner til foretak, tilsyn med produktdokumentasjon av byggevarer, ulovlige byggearbeider, tilsyn med byggeplass i byggeperioden og ved midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, samt ivaretakelse av trehusbyen i tett samarbeid med Byantikvaren.

Det er jobbet videre med et treårig prosjekt i regi av Norkart knyttet til digital byggesaksbehandling, samt satset på 3D (BIM) i søknadsprosessen. Avdelingen har mottatt innovasjonsmidler for frikjøp av arbeidstid til dette.

Byantikvar

Byantikvar har i 2018 som i foregående år rådgitt innbyggerne i spørsmål vedrørende Trehusbyen. Byantikvar opplever stor pågang og stort behov for veiledning. Temaplan for hermetikkindustrien ble ferdigstilt i 2018 og er til sluttbehandling sammen med KDP sentrum.