a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

7.5 Beredskap og samfunnsutvikling

Fra 1. januar 2018 ble avdeling for beredskap og samfunnsutvikling opprettet i By- og samfunnsplanlegging. Den nye avdelingen har ansvar for kommunens strategiske arbeid innen samfunnssikkerhet, mangfold og inkludering, folkehelse og klimatilpasning. I løpet av året ble det også ansatt to nye medarbeidere med arbeidsoppgaver innen digital sårbarhet og kriminalitetsforebygging.

Deltakelse i prosjekter for å håndtere klimaendringer

Stavanger kommune deltar fortsatt i flere prosjekter for å håndtere konsekvenser av klimaendringer.

Det nasjonale klimatilpasningsnettverket I Front er et av prosjektene Stavanger kommune fremdeles deltar i. I Front ledes av Miljødirektoratet med deltakelse fra 11 av de største kommunene. EU-prosjektet ANYWHERE tester ut modeller og praksis knyttet til varsling og håndtering av ekstremvær. Universitetet i Ferrara i Italia har utviklet en modell for tidlig stormflovarsling, som også er tilpasset Stavanger-området. I Copernicus-prosjektet, EUs satellitt-program, er det i samarbeid med Met, Norconsult, Sintef og Sjødivisjonen i Kartverket, utviklet verktøy for vurdering av bølger og høye stormflonivåer. Det er utviklet en finskala bølgemodell for Stavanger, og en rapport over samtidighet av høy vannstand og høye bølger i Vågen.

Stavanger deltar fremdeles også i EU-prosjektet UNaLab for å etablere et rammeverk for klimatilpasning ved bruk av naturbaserte løsninger. Prosjektet skal vise og dokumentere innovative, lokaltilpassede, naturbaserte løsninger som reduserer byers sårbarhet i møte med klimaendringene, særlig knyttet til ekstremvær og økt nedbør. I 2018 er det arrangert en visjonssamling, som ledd i utarbeiding av et veikart for Stavanger som en klimatilpasset by i 2050 (se info for VA-sektoren).

Stavanger kommune har i samarbeid med Miljødirektoratet arrangert en nasjonal klimatilpasningskonkurranse for universiteter og høyskoler med tema: Hvordan kan Stavanger framstå som en klimatilpasset fremtidsby?

Beredskap – hendelser

Økt skogbrannfare og grillforbud om sommeren medførte behov for regional koordinering. I denne perioden var det særdeles viktig at alle regionale aktører blant annet var samkjørte i kommunikasjonen ut mot befolkningen. Stavanger kommune inntok en lederrolle, og ble etterpå nominert til en språkpris. Nok er nok-aksjonene medførte at kommunen ved to anledninger valgte å sette beredskap. I forkant av disse aksjonene var det et utstrakt regionalt samarbeid for å ivareta befolkningens behov for trygghet. I tillegg har varsel om uvær/ekstremvær medført at beredskapsledelsen ble samlet. Dette er kun gjort proaktivt, og ingen hendelser har medført større konsekvenser for Stavanger kommune.

Øvelser

Det er blitt gjennomført flere øvelser på strategisk og operasjonelt nivå. Evaluering etter øvelsene viser at kommunen er på god vei til å bygge en beredskap som bidrar til å gjøre byen robust, med kapasitet til å håndtere stress og påkjenninger. I tillegg viser evalueringene at det er viktig å følge opp identifiserte avvik. Det er også arrangert flere øvelser med samarbeidskommuner for å sikre god samhandling ved hendelser. Enkelte av kommunens beredskapsplaner er justert som følge av gjennomførte øvelser.

Prosjekt

Sikring av sentrum samt uttesting av nye skolevarslingsanlegg er gjennomført og øvd på. I forbindelse med prosjektet Sikring av sentrum ble det arrangert en fagdag hvor en rekke sentrale, regionale og nasjonale aktører deltok. Tiltak er gjennomført. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) lanserte på høsten en egenbeskyttelseskampanje. En tilpasset variant av denne, Stavanger72, er under planlegging. På høsten ble det også satt i gang et større pilotprosjekt i regi av Sivilforsvaret, Beskyttelse av sivilbefolkningen, med Stavanger kommune som sentral aktør.