a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.51 Planliste

 VedtattPlan-/ revisjonsbehovPlantypeKommentar/status
By- og samfunnsplanlegging     
Kommunal planstrategi for Stavanger 2016-20202017 Planstrategi 
Kommuneplan 2019-2034Ny KommuneplanKommuneplanens arealdel er på høring
Beredskap og samfunnssikkerhetNy Temaplan 
Byutviklingsstrategien gjøres mer handlingsrettet. 2011 Strategiinngår i kommuneplanens arealdel
Risiko- og sårbarhetsanalyse om klimaendringer som følge av at togradersmålet ikke nås. Ny Utredning 
KlimatilpasningsstrategierNy Strategi 
Interkommunal kommunedelplan for ForusNy Interkommunal kommunedelplanhøring gjennomført
Kommunedelplan for Stavanger Sentrum1996 KommunedelplanTredje høring gjennomført klagjøring for sluttbehandling
Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-20292014 Temaplan  
Kommunedelplan for universell utforming 2014-20292014 Kommunedelplan 
Kommunedelplan for kulturminner 2010-20252011 Kommunedelplan 
Kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger 2007 – 2017 2008 Kommunedelplan 
Handlingsplan mot støy i Stavanger kommune 2013-20182018vedtattTemaplanVedtatt
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen (HROS) 2017-2020  Temaplan 
Handlingsplan mot støy i storbyområdet Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg 2013-20182018 Temaplanvedtatt
Bymiljø og utbygging     
En god by å bo i Utbyggingsplan 2011-2015 2011 Temaplanx
Kommunedelplan for klima og miljø 2010-20252010 Handlingsplan  
Kommunedelplan Grønn plan Ny / 2009 Kommunedelplan Planprogram behandlet og tilbakesendt for tilpassing til ny kommune 2020
Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 2010 Strategi 
Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011-2015 2012 StrategiForslag til strategi midleritid beh i KMU.Vedtak om ny strategi 2019.
Fagplan idrett 2014-20292014 Temaplan 
Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle uteområder2013 Temaplanx
Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2015-20182015 Temaplanx
Regional strategi for energi- og varmeløsninger i Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og bybåndet sør2015 Strategix
Oppvekst og utdanning     
Barnehagebruksplan 2018-2022 2017 TemaplanX
Stategiplan mot mobbing i barnehagen2017 TemaplanX
Arealnormer for nye skolebygg2014  X
Skolestrukturplan 2015-20202015 TemaplanX
OppvekstplanNy Temaplan 
Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-20202016 Temaplan-
Pedagogisk IKT-strategi for barnehager 2016-20192016 TemaplanX
God, bedre, best Kvalitetsplan for skole 2016-20202016 Temaplan 
Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2016-20202015 Temaplan 
Stadig bedre Kvalitetsplan for barnehage 2016-20192016 Temaplan 
Plan for overgang mellom barnehage og skole/SFO2017 TemaplanX
Sunn mat i Stavanger Strategiplan for kosthold og ernæring for barn og unge 2014 TemaplanX
Frivillighet i Stavanger Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018 2015 Temaplan(X)
Eg e den eg e! Handlingsplan 2017–2020 for kjønns- og seksualitetsmangfold i Stavanger kommune2016 TemaplanX
Trygg – fri fra vold! Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 20182014 Temaplan 
Barn vil være med! Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019–20222019 TemaplanRevidert og fremlagt for politisk behandling 2018/2019
Kvalitetsplan for barneverntjenesten 2019–20222019 Temaplan 
Plan for Stavanger kulturskole 2012-20222012 TemaplanX
Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO og ungdomsskole2011 TemaplanX
Handlingsplan rus og psykisk helse- barn og ungeNY Temaplan 
Tiltaksplan - forebygging av ungdomskriminalitet og vold.NY Temaplan 
Helse og velferd    
Helhetlig plan for helse- og velferdstjenesterNy Strategi 
Omsorgsbygg 2034Ny Temaplan 
Boligsosialhandlingsplan 2018-2023 Ny Temaplan 
Plan for psykisk helsearbeid 2019-2023Ny Temaplan 
Ruspolitisk handlingsplan 2019-2023Ny Temaplan 
Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall 2016-20172016 Delplan 
Handlingsplan for velferdsteknologi 2018-2022Ny Temaplan 
Demensplan for Stavanger kommune 2017-20202017 Temaplanx
Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Stavanger kommune 2015 – 20182015 Temaplan 
Plan for Stavanger legevakt2011 Temaplan 
Plan for legetjenesten2011 Temaplan 
Plan for helsemessig og sosial beredskap2018 Temaplan 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 20182014 Temaplan 
Kompetansebehov innen helse- og omsorgstjenesteneNy Utredningx
Innbygger og samfunnskontakt     
Kommunikasjonsstrategi2009 Strategi 
Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2018-20252017 Temaplanx
Handlingsplan 2018 - 2021 for næring2018 Handlingsplan 
Veikart for smartbyen Stavanger2016 Strategi 
Handlingsplan Smartbyen2018 Handlingsplan 
Strategi for internasjonaliseringNy Strategi 
Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen2016 Strategi 
Kommunedelplan for kunst og kultur2009 Kommunedelplan 
Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby2014 Temaplan 
Melding om Kunnskapsbyen Stavanger2014 Temaplan 
Handlingsplan for studentboliger2015 Handlingsplan 
Strategi og styring     
Langsiktig drifts- og investeringsanalyse 2019 - 2035Ny Utredning 
Handlings- og økonomiplanÅrlig HØPx
Strategisk kompetansestyring 2014-20262014 Strategi 
Overordnet plan for kommunens FoU-arbeid (forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid).Ny Strategi 
Arbeidsgiverstrategi 2013-2025 2013 Strategi 
Strategi for likestilling og mangfold 2013-20202013 Strategi 
Digitaliseringsstrategi 2014 - 20292015 Strategi 
Plan for etikk og forebygging av misligheter og korrupsjon2014 Temaplan 
Støtte og utvikling     
IKT-strategi 2018-20212018 Strategix
Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2018-20222018 Strategi 
Plan for å beholde og rekruttere sykepleiereNy Utredning 
Foreløpig ikke plassert i tjenesteområde    
Temaplan for landbrukNy Temaplan 
Last ned tabelldata (Excel)