a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.1 Hovedoversikt drift

Hovedoversikt drift (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2018
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger1 462 852 462 769 476 543 441 955
Andre salgs- og leieinntekter1 643 428 581 530 585 826 624 518
Overføringer med krav til motytelse  1 226 218 867 924 637 621 1 104 872
Rammetilskudd  2 328 567 2 243 300 2 223 100 2 145 544
Andre statlige overføringer  348 980 349 795 301 613 448 556
Andre overføringer  120 396 101 674 39 790 99 125
Skatt på inntekt og formue  4 944 822 4 998 000 4 998 000 4 887 727
Eiendomsskatt  265 555 266 000 265 000 319 490
Sum driftsinntekter  10 340 817 9 870 992 9 527 493 10 071 787
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter2, 4 4 657 866 4 472 972 4 376 000 4 364 878
Sosiale utgifter2, 5 1 193 497 1 211 902 1 160 049 1 150 710
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon6 1 328 908 1 266 294 991 285 1 183 810
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon6 2 010 653 1 896 561 1 848 474 2 006 405
Overføringer6 874 995 942 081 888 038 912 268
Avskrivninger7 392 360 325 161 322 558 483 378
Fordelte utgifter  -140 295 -59 450 -47 810 -116 727
Sum driftsutgifter  10 317 983 10 055 521 9 538 594 9 984 722
Brutto driftsresultat  22 834 -184 529 -11 101 87 065
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte8, 12 389 963 375 045 397 245 394 110
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8 7 733 5 650 0 17 177
Mottatte avdrag på utlån  27 954 27 261 29 661 27 717
Sum eksterne finansinntekter  425 650 407 956 426 906 439 004
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger8 225 250 230 760 236 616 226 260
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8, 14 17 192 14 200 0 6 012
Avdrag på lån9 335 199 341 329 350 929 332 368
Utlån  1 877 1 230 1 230 1 603
Sum eksterne finansutgifter  579 518 587 519 588 775 566 242
Resultat eksterne finanstransaksjoner  -153 868 -179 563 -161 869 -127 238
Motpost avskrivninger7 392 360 324 981 322 558 483 378
      
Netto driftsresultat  261 326 -39 111 149 588 443 205
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk17 178 148 178 148 0 159 387
Bruk av disposisjonsfond10 156 244 115 557 1 200 78 580
Bruk av bundne fond10 149 568 149 808 30 280 80 075
Sum bruk av avsetninger  483 960 443 513 31 480 318 042
Overført til investeringsregnskapet10 167 295 167 295 181 068 179 667
Avsatt til disposisjonsfond10 256 840 201 618 0 276 920
Avsatt til bundne fond10 121 139 35 489 0 126 512
Sum avsetninger  545 274 404 402 181 068 583 099
      
Regnskapsmessig mindreforbruk17 200 013 00 178 148
Last ned tabelldata (Excel)